BAD RELIGION-"80-85"

80-85 We're Only Gonna Die - Jedynie umrzemy
Latch Key Kids - Dzieciaki z kluczami na szyi
Part III - Część III
Faith In God - Wiara w Boga
Fuck Armageddon . . . This Is Hell - Pierdolić Armageddon...To jest piekło
Pity - Żal mi...
In The Night - Nocą
Damned To Be Free - Przeklęty by być wolnym
White Trash (2nd Generation) - Biały śmieć (Druga Generacja)
American Dream - Amerykański sen
Eat Your Dog - Zjedz swojego psa (konkurenta)
Voice Of God Is Government - Głos Boga to głos rządu
Oligarchy - Oligarchia
Doing Time - Odsiadka
Bad Religion - Zła religia
Politics - Polityka
Sensory Overload - Przeładowanie sensoryczne
Slaves - Niewolnicy
Drastic Actions - Drastyczne działania
World War III - III wojna światowa
Yesterday - Wczoraj
Frogger
Bad Religion - Zła religia
Along The Way - Na drodze (przez życie)
New Leaf - Zmiana
Bad Religion - Zła religia
Slaves - Niewolnicy
Drastic Actions - Drastyczne działania

We're Only Gonna Die
Early man walked away as modern man took control
Their minds weren't all the same, to conquer was his goal,
So he built his great empire and slaughtered his own kind,
then he died a confused man, killed himself with his own mind.
Go!
We're only gonna die from our own arrogance.

Jedynie umrzemy
Człowiek pierwotny odszedł, kiedy współczesny człowiek przejął władzę.
Ich umysły nie były takie same, podboje były jego celem.
Tak więc wybudował swoje potężne imperium i zarżnął swoich braci
potem umarł jak zagubiony człowiek, zabił siebie samego za pomocą swojego własnego umysłu
Dalej!
Jedynie umrzemy z powodu swojej własnej arogancji.

Latch Key Kids
In this world today there ain't nobody to thank,
just blame it on the kids and toss 'em into the tank.
And if they yell for justice we'll hide them from the light
so that when they learn the truth they won't be scared of the night.
Put the key in the hole when you get home from school.
I'll be home by 8:30, your father will too.
If you cause any trouble then I don't want to see,
cause you'll go straight to bed and you won't have no TV.

Dzieciaki z kluczami na szyi
Na tym świecie dzisiaj nie ma nikogo komu można by być wdzięcznym,
po prostu wińcie za to dzieci i wrzućcie je do karnistra.
A jeśli one zaczną domagać się sprawiedliwości ukryjemy je przed światłem dnia
tak że kiedy dowiedzą się prawdy nie będą bały się nocy.
Włóż klucz do zamka kiedy wrócisz do domu ze szkoły.
Będę w domu przed 8.30, twój tata także będzie.
Jeśli będziesz sprawiał jakieś kłopoty to zejdź mi z oczu,
bo pójdziesz prosto do łóżka i nie będziesz oglądał telewizji.

Part III
The final page is written in the books of history,
as man unleashed his deadly bombs and sent troops overseas
to fight a war which can't be won and kills the human race,
a show of greed and ignorance, man's quest for dominance.
They say when a mistake is made, a lesson has be learned.
But this time, there's no second chance, the hate engulfs the world.
A million lives are lost each day, a city slowly burns,
a mother holds her dying child, but no one is concerned!

Częsć III
Końcowa stronica księgi historii świata jest zapisana,
gdyż człowiek zrzucił swoje śmiercionośne bomby i wysłał oddziały wojskowe za morze, ocean
aby walczyły na wojnie, której nie można wygrać i człowiek zabija ludzkość,
pokaz chciwości i ignorancji, walka człowieka o dominację.
Mówią, że człowiek uczy się na błędach.
Jednak tym razem, nie ma drugiej szansy (dano nam tylko jedną), nienawiść ogarnia świat.
Miliony ludzi traci życie każdego dnia, miasto powoli płonie,
matka trzyma swoje umierające dziecko, ale nikogo to nie interesuje!

Faith In God
It's all right to have faith in god
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you.
You're living on a mound of dirt,
but you can't explain your reason for existence so you blame it on god.
So much hatred in this world and you can't decide
who's pulling the strings so you figure it's god.
Your whole life foreshadows death
and you finally realize you don't want to die alone so you'll always have god.
It's all right to have faith in god
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you.
It's all right to have faith in god
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you.
There's people in the world today who say they're Jewish, Christian and such,
They're all ignorant fools.
They'll tell you you can't have your own way
unless you pay money and dedicate your life or you'll be damned in hell.
Don't be feeble like all of them,
You have your own brain full of thoughts and choices,
So use it don't let them use you.
It's all right to have faith in god
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you.

Wiara w Boga
Wierzysz w Boga, to dobrze,
lecz kiedy wierzysz w ich zasady oraz ich pierdolone kłamstwa
to wtedy żal mi ciebie.
Żyjesz w brudzie (nieczystości moralnej),
ale nie potrafisz wyjaśnić sensu swojego istnienia więc winisz za to boga.
Tak wiele nienawiści na tym świecie i nie możesz ustalić
kto "pociąga za sznurki" więc podkreślasz, że to bóg.
Całe twoje życie nie może trwać wiecznie, prowadzi do śmierci
i w końcu zdajesz sobie sprawę z faktu, że nie chcesz umierać w samotności, więc zawsze pozostaje ci wiara w boga.
Wierzysz w Boga, to dobrze,
ale kiedy wierzysz w ich zasady oraz ich pierdolone kłamstwa
to wówczas żal mi ciebie.
Są dzisiaj ludzie na świecie, którzy mówią, że są żydami, chrześcijanami, itp.,
Wszyscy oni to ignoranci i głupcy.
Powiedzą ci, że nie możesz być sobą
chyba, że im zapłacisz oraz poświęcisz im swoje życie, a jeśli nie, to znajdziesz się w piekle na wieki.
Nie bądź słaby jak oni wszyscy
Masz swój własny rozum pełen własnych myśli i wolnych wyborów,
Więc zrób z niego użytek, ale nie daj się im wykorzystywać.
Dobrze jest wierzyć w Boga,
lecz kiedy wierzysz w ich zasady oraz ich pierdolone kłamstwa
to wówczas żal mi ciebie.

Fuck Armageddon . . . This Is Hell
There's people out there that say I'm no good,
cause I don't believe the things that I should,
and when the final conflict comes, I'll be so sorry I did wrong,
and hope and pray that our lord god will think I'm good.
Countries manufacture bombs and guns
to kill your brother for something that he hasn't even done.
Smog is ruining my lungs, but they aren't sorry they've done wrong,
they hide behind their lies that they're helping everyone.
In the end the good will go to heaven up above,
the bad will perish in the depths of hell.
How can hell be any worse when life alone is such a curse?
Fuck armageddon, this is hell.
We're living in the denoument of the battle's gripping awe,
so what's the use of being good to satisfy them all?
How could hell be any worse? Life alone is such a curse!
Fuck armageddon, this is hell.

Pierdolić Armageddona...To Piekło
Są ludzie, którzy powiadają, że ja nie jestem dobrym człowiekiem,
ponieważ ja nie wierzę w to, w co powinienem wierzyć
a kiedy ostateczny konflikt będzie miał miejsce, to będę wtedy żałował, że źle postąpiłem,
i będę miał nadzieję oraz będę się modlił o to by nasz pan Bóg myślał, że jestem dobrym człowiekiem.
Państwa na świecie produkują bomby oraz broń
by zabić twojego brata/siostrę za coś czego nawet nie uczynił/a.
Smog niszczy moje płuca, lecz im wcale nie jest z tego powodu przykro
ukrywają się za parawanem swoich kłamstw, gdyż tak jest wygodnie.
W końcu dobrzy pójdą do nieba na wysokościach,
a źli zgniją w piekielnych czeluściach.
Jak piekło może być czymś gorszym gdy samo życie jest takim nieszczęściem?
Pierdolić armageddona, to piekło.
Żyjemy w ciągłym przeświadczeniu, że chwała poległym na polu walki bohaterom
więc po co być dobrym by zadowolić ich wszystkich?
Jak piekło może być czymś gorszym? Samo życie jest takim nieszczęściem!
Pierdolić armageddona, to piekło.

Pity
I show pity on the human race,
on the ignorant plenty who devote their lives to an icon that they've never known.
I show pity on eons past,
when early man started the first civilization and human aggression was born.
I show pity on the future to come,
when the government system will be omnipotent and we'll
be worse off . . . than we are now!
Pity, pity, on the billions of ignorant people.
Pity, pity, on the masses of aggression.
Pity, pity, on the future centuries to come,
on the billions of ignorant people,
on the future centuries to come,
on the masses of aggression.
It's all a matter of looking at the past.
It's all a question, are we gonna last?
If we endure the aggression that's inside all of us we'll wipe
out our own species and thus . . . the world!
Pity!
Pity on. . .
on the masses of aggression,
on the billions of ignorant people,
on the future centuries to come,
on the masses of ignorant people,
on the future centuries to come.

Żal mi...
Żal mi ludzkości
żal mi tej rzeszy ignorantów, którzy poświęcają swoje życie ikonie, której nigdy nie poznali.
Żal mi przeszłosci, tych dawnych czasów,
w których człowiek pierwotny dał początek naszej cywilizacji i narodziła się też wtedy ludzka agresja.
Żal mi tej nadchodzącej przyszłości,
tych czasów, w których system władzy państwowej stanie się omnipotentem (wszechmocną siłą i tyranią) a my staniemy się jeszcze gorsi...niż jestesmy teraz!
Żal mi, setek milionów ignorantów.
Żal, żal, żal mi masowej, wszechobecnej agresji.
Żal, żal, żal mi przyszłłych wieków, które dopiero nadejdą, żal mi setek milionów ignorantów,
żal mi przeszłości która nadeszła, żali mi masowej agresji.
Wszystko sprowadza się do spojrzenia na przeszłość.
Wszystko sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy będziemy nadal tak trwać?
Jeśli agresja zawładnie całkowicie naszą psychiką
to zniszczymy ludzkość a także....cały ten świat!
Żal
Żal mi...(powtórka)

In The Night
In the city, the day is too hot
and you're hoping for relief, cuz your head is filled with pain,
but you get no relief, cuz the night is the same . . .
in the night, in the night you see through jaded eyes.
In the night, in the night you feel barely alive.
You live your life in darkness, you've got pennies on your eyes.
But you say that it's all right, cuz you've never lived a lie,
as you crawl back to your womblike existence in the night.
In the night, in the night you see through jaded eyes.
In the night,in the night you feel barely alive.
You can't see no light, but you hear those heavy footsteps,
and the little man inside twists your tormented mind.
Your mind is filled with shadows, your palms are wet with sweat.
Limbs are bound and tangled in a fatal net.
There are two things you can do.
One is turn and fight.
The other's run headlong into the night.
In the night, in the night you see through jaded eyes.
In the night, in the night you feel barely alive.
You can't see no light, but you hear those heavy footsteps,
and the breathing at your side, is it yours, or is it good bye!

Nocą
W mieście, dzień jest zbyt upalny
a ty masz nadzieję, że ci ulży, ponieważ twoja głowa jest pełna cierpienia,
ale wcale nie jest ci lżej, ponieważ noc jest taka sama...
nocą, nocą patrzysz zmęczonymi oczami.
Nocą, nocą czujesz się, że ledwo żyjesz.
Żyjesz w ciemności, masz klapki na oczach.
Jednak mówisz, że to dobrze, ponieważ zawsze byłeś autentyczny, uczciwy wobec siebie
ponieważ wpełzałeś z powrotem do macicopodobnego świata nocą.
Nocą, nocą patrzysz zmęczonymi oczami.
Nocą, nocą czujesz, że ledwo żyjesz.
Nie widzisz żadnego światła, ale słyszysz odgłos tych ciężkich kroków
oraz małego człowieczka wewnątrz, który drąży twój poddany torturom umysł.
Twój umysł jest pełen cieni, twoje dłonie są wilgotne od potu.
Kończyny są powiązane i powykręcane jak w fatalnej, szkaradnej sieci.
Możesz zrobić dwie rzeczy.
Pierwsza to zwrócić się ku światu, jego problemom i walczyć.
Druga to uciec i zaszyć się w ciemności nocy.
Nocą, nocą masz zmęczone oczy gdy coś obserwujesz.
Nocą, nocą czujesz, że ledwo żyjesz.
Nie widzisz światła, ale słyszysz odgłos tych ciężkich kroków,
a odgłos oddechu, który ci towarzyszy, czy jest on naprawdę twoim, a może jest to odgłos pożegnania!

Damned To Be Free
Death and the shadow that it casts on life scares me little or none.
People tell me of a divine right and the happy chosen one.
I'm a freak 'cause my morals clash with others in the world.
I go home while they work hard, then they same I'm wrong.
There's only one place to be, while living with tragedy.
If their sins affected me, I gotta be damned to be free.
Freedom is responsibility, pay more than it's worth.
Instincts tells us not to die, hazy myth since birth.
Learn their rules, play their game, deceive yourself in haste.
Turn your own brain into dust; it's not theirs to waste.
There's only one place to be, while living with tragedy.
Extract the nectar, burn the tree, I gotta be damned to be free
thinking . . . this world it ain't so bad.
Dying . . . it's just another fad.
Working . . . eight hours, that's not for me.
Dying . . . it's just your destiny.

Przeklęty, żeby być wolnym
Śmierć oraz cień, który ona rzuca na moje życie przeraża mnie mało lub wcale.
Ludzie mówią mi o bożym prawie oraz szczęściu, które ono zapewnia.
Jestem odszczepieńcem, ponieważ moje morale kłócą się z morale innych ludzi na tym świecie.
Idę do domu kiedy oni ciężko pracują, a potem oni mi mówią, że błądzę żyjąc w taki sposób.
Jest tylko jedno miejsce, w którym można znaleźć się, kiedy życie jest tragedią.
Jeśli ich grzechy przejdą na mnie, muszę być przeklęty by być wolnym.
Wolność to odpowiedzialność, zapłać za nią więcej niż jest warta.
Instynkty mówią nam żeby za wszelką cenę utrzymać się przy życiu (przetrwać), niejasny mit, w który wierzymy od urodzenia.
Naucz się ich zasad, graj w ich grę, oszukuj siebie w pośpiechu.
Zamień swój własny mózg w pył, bo to nie ich mózgi są spisane na straty
Jest tylko jedno miejsce, w którym można znaleźć się, kiedy życie jest tragedią.
Wyciśnij nektar, spal drzewo, muszę być przeklęty aby być wolnym
myślę sobie...ten świat nie jest taki zły.
Umieranie...to tylko jeszcze jeden kaprys (dorastającego dzieciaka).
Praca...osiem godzin dziennie, to nie dla mnie.
Umieranie...to tylko twoje przeznaczenie.

White Trash (2nd Generation)
Wasted children, fixed blank eyes, blood and sweat, we socialize
broken homes from which they come, beer-stained dad, compliant Mom.
Fear and love, much despised, replaced by comfortable lies.
Teenage classic, more cliche, one step further on the edge of decay.
White trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation,
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation.
Are you ready to fight for your morality? Right wing allies, white supremacy.
Pretty fascist on the tube draped in red and white and blue
white trash, 2nd generation, stupid foibles, indignation
offspring of suburban fright, pearl-white creatures of the night
white trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation,
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation.
Stiff blue collar, coat and tie, brand new breeds side by side.
Christian ethic, right extremes, shoved down our throat as the American dream.
White trash, 2nd generation, stupid foibles, indignation
offspring of suburban fright, pearl-white creatures of the night
white trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation,
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation.
White trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation,
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation.

Biały Śmieć (druga generacja)
Zdemoralizowane dzieci, nieruchome gałki oczne bez wyrazu, krew i pot, łączą się w całość
rozbite rodziny, z których one pochodzą, zafajdany piwem tatus, narzekająca mamusia.
Lęk i miłosć, są bardzo nielubiane, zostały zamienione przez wygodne kłamstwa.
Młodzieżowy standard, więcej banałów, o jeden krok od upadku.
Biały śmieć, druga generacja, biały śmieć, druga generacja,
biały śmieć, druga generacja, biały śmieć, druga generacja, załóż swoją koronę i oczyść naród.
Czy jesteście gotowi do walki o swoją moralność? Sojusznicy z prawicy, w imię wyższości białej rasy (biała siła).
Elegancki faszysta w metrze, ubrany w barwy czerwono-biało-niebieskie
biały śmieć, drugie pokolenie, głupawe dziwactwa, to staje się niesmaczne
dzieci podmiejskiego terroru, perłowo-białe stwory nocy
biały śmieć, druga generacja, biały śmieć, załóż swoją koronę i oczyść naród.
Sztywny błękitny kołnierzyk, płaszcz i krawat, najnowsze hordy podobnych, nieciekawych typów idą obok siebie.
Chrześcijańska etyka, prawicowi ekstremiści, wpychają nam do gardła amerykański sen.
Biały śmieć, drugie pokolenie, głupawe dziwactwa, to staje się niesmaczne
dzieci podmiejskiego terroru, perłowo-białe stwory nocy
biały śmieć, drugie pokolenie, biały śmieć, drugie pokolenie,
biały śmieć, druga generacja załóż swoją koronę i oczyść naród.

American Dream
I hate my family, hate my school, speed limits and the golden rule.
Hate people who aren't what they seem, more than anything else, American dream.
American dream's gonna swallow you whole, it's bursting at the seam,
it'll sweep you away, so enjoy it today, tomorrow you'll be old thus useless.
American dream . . . American dream . . .
American dream, that's ok, cause no one dare give you away.
I hate my job, I hate your god, I hate hypocrites and common slobs.
Hate people who aren't what they seem, more than anything else, American dream.
Promise me today I'll have a Chevrolet, with whitewalls on the side,
one boy, one girl, comfortable lies
the American dream . . . American dream . . . American dream,
that's ok, cause no one dare give you away.
American dream!

Amerykański sen
Nie znoszę mojej rodziny, nie znoszę mojej szkoły, ograniczeń prędkosci oraz złotych zasad.
Nie cierpię ludzi, którzy są fałszywi, nieszczerzy, bardziej niż czegokolwiek innego, amerykańskiego snu.
Amerykański sen połknie ciebie całego, wypełni wszystkich,
zmiecie cię z powierzchni Ziemi, więc ciesz się nim dzisiaj, jutro będziesz za stary a zatem już bezużyteczny.
Amerykański sen...Amerykański sen ...
Amerykański sen, O.K., ponieważ nikt nie odważy się obalić tego mitu.
Nienawidzę swojej pracy, nienawidzę waszego boga, nie znoszę hipokrytów oraz pospolitych wałkoni.
Nie cierpię ludzi, którzy są fałszywi, nieszczerzy, bardziej niż czegokolwiek innego, amerykańskiego snu.
Obiecaj mi dzisiaj, że będę miał Chevroleta, z białymi obiciami po bokach wewnątrz,
jednego chłopca, jedną dziewczynkę, wygodne kłamstwa
sen o Ameryce...Sen o Ameryce...Amerykański sen,
O.K., ponieważ nikt nie odważy się obalić tego mitu.
Amerykański Sen!

Eat Your Dog
Weak and sick, dying in the sand, no such thing as a promised land.
Don't lose faith in a better life -- reincarnation, poor excuse.
You're dying you assholes, your religion can't help you now.
Dying and starving in the fields you used to plow.
Rotting bones in your barren fields. Worshipped creature's supposed to heal.
He won't save you and he won't save me. See what you want to see.
Hindu religion in the mind of a working Joe,
starving and dying in the fields you used to know.
You're tied and bound to a god's useless advice.
Bloated stomachs from aching diseases hold back the fight.
In the end you'll return once more to die again.
Go on till you can't no more in non-eternal sin.

Zjedz Swojego psa/konkurenta
Słabi i chorzy, idą do piachu, nie ma czegoś takiego jak ziemia obiecana.
Nie trać wiary w lepsze życie--reinkarnacja, kiepskie wytłumaczenie.
Umieracie dupki, wasza religia nie może wam teraz pomóc.
Umieracie i głodujecie na polach, które zwykliśmy uprawiać.
Gniją wasze kości w jałowej glebie. Bożek, którego czcicie przypuszczalnie was wyleczy.
On was nie ocali oraz nie ocali mnie. Zrozumcie to, co chcecie zrozumieć.
Religia hinduska w umyśle pracującego Jasia,
głodującego i umierającego z wycieńczenia na znajomych nam polach
Jesteście skrępowani i ograniczeni przez bezużyteczną obietnicę boga.
Wasze straszliwe obolałe od choroby żołądki powstrzymują was od walki.
W końcu powracacie raz jeszcze żeby umrzeć.
Nie przestawajcie, lecz ciągnijcie dalej ten wózek, aż nie będziecie mogli jeszcze bardziej pogrążyć się w doczesnym grzechu.

Voice Of God Is Government
Neighbors, no one loves you like he loves you,
and no one cares like he cares.
Neighbors, let us join today in the holy love of God and money,
because neighbors, no one loves you like he loves you.
And what better way to show your love than to dig deep into your pockets.
Dig real deep, until it hurts. Alleviate your guilt,
free yourself once again, because he gave to you, brothers and sisters.
Please give a 10, 25, or 50 dollar tax-deductible donation,
and I assure you your modest pledge will be used to censor TV and radio,
ban questionable books, and contribute to many other Godly services.
No longer will young Christian Americans hedonistically indulge in masochistic
submission to rhythmic music, for with your monetary support,
there is no end to what we can achieve in this country.
The voice of God is government. The voice of God is government.
The voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Can't you see what we believe in, all our thoughts, all our reasons,
pursuit of life and liberty and happiness we cannot see?
Speak of truth with a mighty voice, but politics are your real choice.
Hire men to change the law, protect and serve with one small flaw.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
If we shun God and Jesus Christ, religious love is sacrifice.
Love for God is shown in cash, the love they send is mailbox trash.
With every pamphlet we receive, more money asked for Godly needs.
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
On late night TV, God can heal, a certain force you cannot feel.
Love for money in God's name, religion's now a TV game!
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Yeah!
Voice of God is government. The voice of God is government.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!

Głos Boga jest głosem rządu
Bracia, Nikt nie kocha was tak jak on was kocha,
i nikt nie dba o was tak jak on.
Bracia, zjednoczmy się dzisiaj w imię świętej miłosci do Boga i pieniędzy,
ponieważ moi bracia, nikt nie kocha was tak jak on was kocha.
A jaka jest lepsza droga do okazania waszej miłości Bogu od sięgnięcia do waszych kieszeni.
Wykopcie głęboki dół, do utraty tchu.
Ulżyjcie swojemu poczuciu winy, uwolnijcie się raz jeszcze, ponieważ on wam dał siebie, bracia i siostry.
Proszę odliczcie sobie 10, 25, 50 dolarów od podatku i dajcie na tacę,
a ja zapewniam was, że wasz skromny wkład finansowy będzie przekazany na cenzurę w radio i telewizji,
zabrońcie wydawania zakazanych książek, i bierzcie udział w wielu innych posługach boskich.
Nie będą już młodzi Amerykańscy chrześcijanie - hedoniści pozwalali sobie na masochistyczną uległość wobec rytmicznej muzyki,
ponieważ z waszym pieniężnym wsparciem, można wiele osiągnąć w tym kraju.
Głos Boga jest głosem rządu, głos Boga jest głosem rządu.
Głos Boga jest głosem rządu. W Bogu nadzieja, skrucha grzechników!
Czyż nie rozumiecie w co my wierzymy, wszystkimi naszymi myślami, powodami, jakimi się kierujemy w życiu
Czyż nie rozumiecie naszego dążenia do życia, wolności i szczęścia, nie potrafimy zrozumieć!
Słyszecie prawdę wypowiadaną wszechmogącym głosem, ale to polityka jest waszym prawdziwym wyborem.
Wynajmijcie prawie doskonałych ludzi, aby zmienić prawo, chronić i służyć narodowi.
Głos Boga jest głosem rządu. Głos Boga jest głosem rządu.
Głos Boga jest głosem rządu. W Bogu nadzieja, skrucha grzeszników!
Jeśli odrzucimy Boga i Jezusa Chrystusa, to poświęcimy się w imię miłości do religii.
Miłość do Boga ukazuje się pod postacią gotówki; ulotki na jej temat codziennie lądują w koszu naszej skrzynki pocztowej
Za każdą broszurkę, którą otrzymujemy, oni każą płacić więcej pieniędzy na pokrycie boskich potrzeb.
Wybudujcie kosciół za milion dolarów, za pieniądze wydane na poszukiwanie Boga.
Głos Boga jest głosem rządu. Głos Boga jest głosem rządu.
W Bogu nadzieja, skrucha grzechników!
Późną nocą w TV, Bóg uzdrawia, za pomocą pewnej mocy, której nie możesz nawet poczuć.
Miłosć dla pieniędzy w imię Boga, religia jest teraz teleturniejem oglądanym w TV!
Wybudujcie kościół za milion dolarów, za pieniądze wydane na poszukiwanie Boga.
Wybudujcie kościół za milion dolarów, za pieniądze wydane na poszukiwanie Boga.
Głos Boga jest głosem rządu. Głos Boga jest głosem rządu.
Głos Boga jest głosem rządu. W Bogu nadzieja, skrucha grzeszników!
Yeah!
Głos Boga jest głosem rządu. Głos Boga jest głosem rządu.
Głos Boga jest głosem rządu. W Bogu nadzieja, skrucha grzeszników!

Oligarchy
Presidential election every four years but neither man we can see or hear
Urgent cries for society but he can't see the blood on me
Do you see?
Do you see too much for me?
Try that with our oligarchy,
try that with our oligarchy,
oligarchy, oligarchy.
?????
?????

Oligarchia
Wybory prezydenckie są co cztery lata, a tutaj ani widu ani słychu (nie ma żadnego kandydata)
Ponaglające, krzykliwe głosy rzucane w stronę społeczeństwa, ale on nie widzi, że ja krwawię
Czy rozumiesz?
Czy rozumiesz, że to już za dużo jak dla mnie?
Spróbuj to uczynić z naszą oligarchią,
Spróbuj to uczynić z naszą oligarchią,
oligarchią, oligarchią.
?????
?????

Doing Time
See the fight, old men crying, deny their ruin.
Watch them try. The cynic laughs at the optimist's closed eyes.
Darkness falls, curtain calls, the cynic's beer soon overflows.
Other watches, has a seat, and from the same cup, they drink.
I'm doin' time, how long I don't know.
William had 26, blew his brains out, now look at him.
John had only one, watch the mother mourn her only son.
I'm doing time, how long I don't know.
I'll kiss goodbye my brain and body and go to sleep for generations.
And go to sleep for generations.
Salvation.
Cease concentration. You'll only lose the fight.
Don't tell me what's wrong or right!
You're losing sight.
You're just gonna die anyway!

Odsiadka
Widzisz tę walkę, płaczących starców, zaprzeczających swojemu wyniszczeniu.
Obserwuj ich jak się starają. Cynik śmieje się z zamkniętych oczu optymisty.
Ciemność zapada, krata wzywa, piwo cynika wkrótce się przeleje.
Inni obserwują, przesiadując za kratami, i z tej samej filiżanki piją.
Odsiaduję wyrok, jak długi, tego nie wiem.
William miał 26 lat, jego umysł zgasł jak świeczka, teraz popatrz na niego.
John jedynak, zobacz jak matka opłakuje swojego jedynego syna.
Odsiaduję wyrok, jak długi, tego nie wiem.
Pocałuję swój umysł i ciało na pożegnanie i zapadnę w wieczny sen.
I zasnę na wieki.
Oswobodzenie
Przestań się już koncentrować na tym. Jedynie przegrasz walkę.
Nie mów mi co jest dobre a co złe!
Tracisz wzrok.
Po prostu i tak umrzesz !

Bad Religion
See my body, it's nothing to get hung about.
I'm nobody except genetic runaround.
Spiritual era's gone, it ain't comin' back.
Bad religion, a cabal, that is all that's left.
Hey Mr. Mind, stop wasting my time,
With your factory precision.
Factory precision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion.
Don't you know the place you live's a piece of shit?
Don't you know blind faith in life will conquer it?
Don't you know responsibility is ours?
I don't care a think about eternal fires.
Listen this time, it's more than a rhyme,
It's your indecision.
Your indecision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion,
bad religion.

Zła Religia
Widzisz moje ciało, nie ma się co martwić, przejmować
Jestem nikim więcej prócz mojej genetycznej różnorodności.
Duchowa era skończyła się, nie powraca.
Zła religia, klika, intryga to jest wszystko, co pozostało.
Hej Panie Umysł, przestań marnować mój czas,
Ze swoją fabryczną precyzją.
Fabryczna precyzja jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Niezdecydowanie, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia.
Czy nie wiesz, że miejsce, w którym żyjesz, jest jak krowie łajno?
Czy nie wiesz, że ślepa wiara w życie to przezwycięży?
Czy nie wiesz, że do nas należy odpowiedzialność?
Nie zależy mi na tym, aby myśleć o wiecznym ogniu.
Słuchaj tym razem, jest to coś więcej niż rym,
To jest twoje niezdecydowanie.
Twoje niezdecydowanie jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Niezdecydowanie, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia,
zła religia.

Politics
Economy, technology, doesn't really work.
Can't try running for government, I'm not a jerk!
I've tried to see these faces all around the way.
You're lucky if they listen to a single word you say.
What is right and what is wrong?
The government decides.
You don't have no rights at all,
as long as you don't fight.
We're all being oppressed by the upper middle class.
The government you vote for is the one that you put there.
I've put down enough dues, I'm due and so are you.
Residents fear the President, I'm not the government.
We ignore the masses of the whole entire race.
Men in suits? without a happy face.
Economy, technology, doesn't really work.
The guy running the government, another jerk!
I've tried to see these faces all around the way.
You're lucky if they listen to a single word you say.

Polityka
Ekonomia, technika, naprawdę nie działają.
Nie będę kandydował w wyborach rządowych, Nie jestem głupkiem!
Starałem się zobaczyć te twarze na swojej drodze.
Będziesz szczęśliwy jeśli oni usłyszą chociaż twoje jedno słowo.
Co jest dobre a co jest złe?
Rząd decyduje.
Nie masz wcale żadnych praw,
tak długo jak nie walczysz.
Wszyscy jesteśmy uciskani przez wyższą klasę średnią.
Rząd na który głosujesz jest jedną z takich klas.
Zapłaciłem wystarczającą ilość składek, tak jak i ty.
Mieszkańcy Białego Domu, obywatele boją się swojego prezydenta, a ja nie jestem rządem.
Ignorujemy całe masy ludzi, całą tę tłuszczę.
Faceci w garniturach? bez uśmiechu na twarzy.
Ekonomia, technika naprawdę nie działają.
Facet kandydujący w wyborach rządowych, jeszcze jeden dupek!
Starałem się zobaczyć te twarze na swojej drodze.
Będziesz szczęśliwy jesli oni usłyszą chociaż twoje jedno słowo.

Sensory Overload
They're all just suicides, in a social way.
I'll never need that dormant time, I'll tell you why.
Cause I think about it all the time,
I think about ?????
I am the thing that hell went through.
Sensory ????? you.
I don't know why, trust me,
It's bleeding me,
I don't know why, God, it's social suicide.
Sensory overload, what a hell of a time.
Gotta sensory overload, gotta free your little mind,
Free your little mind. Oh!
Go!
Cause I think about ?????
I think about ?????
Think about playing these games for real.
I wanna write down all the things I feel.
Don't wanna hide from the things I hear.
I don't know why, trust me,
Oh God it's bleeding me,
I don't know, God, it's social suicide.
Sensory overload, what a hell of a time.
Gotta sensory overload, gotta free your mind,
Free your little mind, your little . . .

Przeładowanie sensoryczne
Są to wszystko tylko samobójstwa, o podłożu społecznym.
Nigdy nie potrzebowałem tej chwili przypominającej uśpiony wulkan, powiem ci czemu.
Ponieważ nieustannie myślę o tym, żeby się zabić,
Myślę o ??????
Moja psychika przeszła przez to piekło.
Sensoryczne ?????? ty.
Nie wiem czemu, uwierz mi,
Zalewa mnie krew,
Nie wiem czemu, Boże, to samobójstwo o podłożu społecznym.
Przeładowanie sensoryczne, co za diabelski czas.
Jestem przeładowany sensorycznie, muszę uwolnić twój malutki umysł,
Uwolnić twój malutki umysł. Oh!
Dalej!Jazda!
Ponieważ Zastanawiam się???????
Zastanawiam się???????
Zastanawiam się nad tym czy nie zagrać naprawdę fair.
Chcę zapisywać wszystko to, co czuję.
Nie chcę chować się przed tym co słyszę.
Nie wiem czemu, uwierz mi,
O Boże zalewa mnie krew,
Nie wiem, Boże, to jest samobójstwo o podłożu społecznym.
Przeładowanie sensoryczne, co za diabelski czas.
Jestem przeładowany sensorycznie, muszę uwolnić twój umysł,
Uwolnić twój malutki umysł, twój malutki...

Slaves
Don't try to say that I threaten your freedom.
We've done without for 20 years, so think if we really need 'em.
We're all just slaves for the troop commanders.
We're all slaves.
We can blow up things better than in any country except this one.
Waiting for it too then you realize it ain't too much fun.
We're in a country, Democracy, supposed to be the best on the globe.
Living from the denouement lifted from the high class clones and
We're all just slaves for the system masters.
We're all slaves and
We're all just slaves for the system masters.
We're all slaves.

Niewolnicy
Nie próbuj tylko mi powiedzieć, że zagrażam waszej wolności.
(Powiadają) Dajemy sobie bez niej (wolności) radę od 20 lat, a więc zastanów się czy naprawdę my ich potrzebujemy.
Wszyscy jesteśmy tylko niewolnikami dowódców oddziałów.
Wszyscy jesteśmy tylko niewolnikami.
Potrafimy rozwalać wszystko lepiej w każdym kraju oprócz naszego.
Czekając również na to, wtedy zrozumiecie, że to wcale nie jest takie bardzo zabawne.
Żyjemy w kraju, w którym Demokracja jest chyba najlepszą na świecie.
Żyjąc jakby w tle zakończenia tej historii kopiującej wzorce z wyższych sfer społeczeństwa i
Wszyscy jesteśmy niewolnikami władców i panów tego systemu.
Wszyscy jesteśmy niewolnikami i
Wszyscy jesteśmy niewolnikami władców i panów systemu.
Wszyscy jesteśmy niewolnikami.

Drastic Actions
Heard a word, suicide,
Not from one, but from thousands that tried.
The lawyer's wife and the teenage brat,
one thing in common, they all wanted out.
And it's plain to see.
It goes for you and it goes for me,
and all the screwed up little girls and boys
all thrown in without a choice.
But I heard him say,
I want out,
No complaints and no doubts, just a chance to go on.
I heard a word, suicide,
And not from one, but from thousands that died.
Want some attention and a little less regret, a teenage fluff, little threat.
And there are those, there are those who think
that drastic actions will make them unique.
It's really all the same,
that no one's happy and nobody's to blame.
And the moral to this story is old.
It's quite taboo, seldom told.
The seed is reaped before it's sown,
a bad choice was never resolved.

Drastyczne działania
Słyszałeś słowo, samobójstwo,
Nie od jednego człowieka, ale od tysięcy ludzi, którzy próbowali się zabić.
Żona prawnika i nastoletni bachor,
mają jedną cechę wspólną, oni wszyscy chcieli odejść.
To wyraźnie widać i łatwo zrozumieć.
Samobójstwo to coś, co dotyczy ciebie i mnie,
I te wszystkie zakręcone, zwariowane, zmieszane, zagubione dziewczynki i chłopaczki
Wszyscy jakby wrzuceni w czarną dziurę, nie mający żadnego wyboru
Jednak słyszałem jak on mawiał,
"Chcę odejść,
Nie ma co narzekać i nie ma cienia wątpliwości, że po prostu jest też szansa na to, że będę nadal żyć".
Słyszałem słowo, samobójstwo,
Nie od jednego człowieka, ale od tysięcy ludzi, którzy zakończyli swój ziemski żywot.
Chcę żyby ktoś zwrócił na mnie uwagę i chcę trochę mniej tego żałować, potknięcia nastolatka, niewinna pogróżka.
A to są ci, a to są ci, którzy myślą
że drastyczne działania sprawią, że poczują się kimś wyjątkowym
To jest naprawdę zawsze tak samo,
że nikt nie jest szczęśliwy i nikt nie jest temu winny.
A morał tej historii jest stary jak świat.
To jest raczej temat taboo, o którym rzadko się mówi.
Nasienie zbiera się zanim coś z niego wyrośnie,
zły wybór zawsze istniał i nigdy nie rozwiązano tej kwestii

World War III
US government drew up plans.
Too much money, got the cash.
Break out ????? staff
????? is a fuckin' mess.
They think they know it all.
They're gonna die in the fireball.
????? overrule
????? play the fool
All day.
World War III.
Forget ?????
I'll make us have another war.
It doesn't matter what the people think.
These days our President drinks:
Here I go I'll launch the bomb.
It's headed straight for Guam.
Unwrap the hidden truth
Into your little room.
World War III.

III wojna światowa
Rząd USA opracował plany.
Za dużo ma pieniędzy, gotówki.
Wybuch wojny ????? ludzie stanowiący personel wojskowy
????? to pierdolony burdel.
Oni myślą, że wiedzą o tym wszystkim.
Umrą od atomowego grzyba na niebie.
????? nie przyjmijcie tych obaw
????? róbcie z siebie głupków
Przez cały dzień.
III Wojna Światowa
Zapomnijcie ?????
Wywołam jeszcze jedną wojnę.
Nieważne co myślą ludzie.
Obecnie nasz Prezydent pije:
Oto ja we własnej osobie Odpalę bombkę.
Prosto wycelowaną w Guam.
Ujawnij ukrytą prawdę, wielką tajemnicę
w głębi swojego małego pokoiku.
III Wojna Światowa.

Yesterday
Run, but don't be scared to look behind.
Stop, don't wait too long, make up your mind.
the end is almost here,
the sky, the air, so nice and clear,
the sound of your decay,
and the ringing in the air is the sweet debris of yesterday.
There, now that you know it's not so bad.
See, the good meet soon for lots of air.
So if you try to enhance,
we don't deserve another chance.
Just laugh along the way,
and kiss your ass goodbye with a shadow dream of yesterday.
Yesterday, the good old days.
Yesterday, the way we used to play.
Yesterday, it just got worse and worse.
Yesterday, the future's been rehearsed.
Run, but don't be scared to look behind.
Stop, don't wait too long, make up your mind.
The end is almost here,
the sky, the air, so nice and clear,
the sound of your decay,
and the ringing in the air is the sweet debris of yesterday.
Yesterday.
Yesterday.

Wczoraj
Biegnij, uciekaj ale nie bój się spojrzeć w przeszłość.
Zatrzymaj się, nie czekaj za długo, zastanów się, pomyśl przez chwilę.
koniec tej odysei jest bliski,
niebo, powietrze, takie ładne i czyste,
odgłos twojego upadku,
a to dzwonienie w powietrzu to te urocze ruiny, szczątki, okruchy z przeszłości.
Tam, teraz to o czym wiesz, nie wygląda tak źle.
Rozumiesz, że wkrótce będzie lepiej i nabierzesz znowu rozgłosu.
Tak więc jeśli starasz się polepszyć swoją sytuację,
my nie będziemy zasługiwali na jeszcze jedną szansę.
Po prostu śmiej się przez całą drogę przez życie,
i pocałuj się w dupę na pożegnanie z wczorajszym trudnym do określenia marzeniem.
Wczoraj, te stare dobre dni.
Wczoraj, w taki sposób zwykliśmy prowadzić swoją grę.
Wczoraj, było tylko coraz gorzej.
Wczoraj, przyszłość miała jeszcze jedną próbę, jak w sztuce teatralnej.
Biegnij, ale nie bój się spojrzeć w przeszłość.
Zatrzymaj się, nie czekaj za długo, zastanów się, pomyśl przez chwilę.
koniec tej odysei jest bliski,
niebo, powietrze, takie ładne i czyste,
odgłos twojego upadku,
a to dzwonienie w powietrzu to urocze ruiny, szczątki, okruchy z przeszłości.
Wczoraj.
Wczoraj.

Frogger
I'm tired of this city, all this toil and strife.
Trying to cross the boulevard, playing Frogger with my life.
Frogger with my life.
I'm tired of this city, all this toil and strife.
Trying to cross the boulevard, playing Frogger with my life.
Frogger with my life.
Frogger with my life.

Frogger
Mam dość tego miasta, całej tej harówki i stresu.
Usiłując przejść lub przejechać bulwarem, grając we Froggera z moim życiem.
Froggera z moim życiem.
Mam dość tego miasta, całej tej harówki i stresu.
Usiłując przejść lub przejechać bulwarem, grając we Froggera z moim życiem.
Froggera z moim życiem.
Froggera z moim życiem.

Bad Religion
See my body, it's nothing to get hung about.
I'm nobody except genetic runaround.
Spiritual era's gone, it ain't comin' back.
Bad religion, a cabal, that is all that's left.
Hey Mr. Mind, stop wasting my time,
With your factory precision.
Factory precision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion.
Don't you know the place you live's a piece of shit?
Don't you know blind faith in life will conquer it?
Don't you know responsibility is ours?
I don't care a think about eternal fires.
Listen this time, it's more than a rhyme,
it's conjured up in lies.
Your indecision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion,
bad religion.

Zła Religia
Widzisz moje ciało, nie ma się czym martwić, przejmować
Jestem nikim więcej prócz mojej genetycznej różnorodności.
Duchowa era skończyła się, nie powraca.
Zła religia, klika, to jest wszystko co pozostało.
Hej Panie Umysł, przestań marnować mój czas,
Ze swoją fabryczną precyzją.
Fabryczna precyzja jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Niezdecydowanie, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia.
Czy nie wiesz, że miejsce, w którym żyjesz jest jak krowie łajno?
Czy nie wiesz, że ślepa wiara w życie to przezwycięży?
Czy nie wiesz, że do nas należy odpowiedzialność?
Nie zależy mi na tym by myśleć o wiecznym ogniu.
Słuchaj tym razem, to jest coś więcej niż rym,
To jest twoje niezdecydowanie.
Twoje niezdecydowanie jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Niezdecydowanie, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia,
zła religia.

Along The Way
I refuse to abuse what is kind to the Muse,
but it's there and it's happening to me along the way.
As we go through the snow, we cannot forget our foes,
but the dinner's always waiting at the table along the way, yeah.
What you see, not for me, isn't what you planned to be,
but you'll have what you wanted in the end along the way.
And we'll try as we cry and our brothers pass us by,
to be strong through the ages of our tears along the way, yeah.
Now we grow as we show that the morals we must know
will be shapen and mistaken by the falls along the way.
But forget, don't regret, to find love and happiness unless you're
willing to be strong when they are gone along the way.
Like Tommy, you are free, and you will not follow me,
until we see each other once more on the path along.

Na drodze (przez życie)
Sprzeciwiam się złemu użyciu czegoś, co jest przyjemne dla Muzy,
ale to jest tam i to zdarza się mi na drodze przez życie.
Gdy jeździmy zaśnieżonymi drogami, nie możemy zapomnieć o naszych wrogach,
ale kolacja zawsze czeka na stole na drodze przez życie, taaak.
To co widzisz, nie jest dla mnie, nie jest też tak jak ty sobie zaplanowałeś,
ale będziesz miał wreszcie to co chciałeś na drodze przez życie.
A my postaramy się jako że płaczemy, a nasi braci przechodzą obok nas,
Trzeba być silnym przez te smutne lata pełne naszych łez na drodze przez życie, tak.
Teraz dorastamy gdy pokazujemy, że morale, które musimy znać
będą ukształtowane i nadwyrężone przez nasze upadki (porażki) na drodze przez życie.
Ale zapomnij, niczego nie żałuj gdy znajdziesz miłość i szczęście, chyba że nie zechcesz
być silny kiedy twoich bliskich już nie będzie na drodze przez życie.
Tak jak Tommy, jesteś wolny, i nie pójdziesz za mną,
dopóki dopóty my spotkamy się raz jeszcze na drodze przez życie.

New Leaf
When everybody dies around you, from someone else's gun,
it really makes you stop and think about the years to come.
Something good had to happen to the human race.
We all had better stop hoping and set our heads on straight.
You've gotta turn over a new leaf,
cause that old one's turning on you.
We've gotta turn over a new leaf.
If the future's only hoped for, we are doomed.
Today is over, it's already shot, so we can think about ourselves.
They keep on working on our nature, they're saying that can only help.
Start throwing out your pockets, keep what you really only need.
Save life and earth and water, there can't be any other need.
You've gotta turn over a new leaf,
cause that old one's turning on you.
You've gotta turn over a new leaf.
If the future's only hoped for, we are doomed.
You've gotta turn over a new leaf, cause that old one's turning on you.
We've gotta turn over a new leaf.
And let your love come on through.
You've gotta turn over a new leaf, cause that old one's turning on you.
We've gotta turn over a new leaf,
a new, a new, a new.

Zmiana
Kiedy wszyscy wokoło ciebie umierają, od strzału z czyjejś broni,
to wtedy naprawdę cię przytłacza i sprawia że myślisz o nadchodzących latach.
Coś dobrego musiało się przydarzyć ludzkości.
Wszyscy lepiej przestańmy mieć nadzieję i myślmy prostolinijnie.
Musisz się zmienić,
ponieważ stare nawyki za bardzo cię jeszcze pociągają.
Musimy się zmienić,
Jesli będziemy mieli tylko nadzieję na przyszłość, to będziemy przeklęci.
Od dzisiaj z tym koniec, już kogoś zastrzelono, tak więc możemy pomyśleć o sobie.
Oni wciąż nie ustają w pracy nad naturą, oni mówią, że mogą tylko pomóc.
Zacznijcie opróżniać kieszenie, zatrzymajcie tylko to, czego naprawdę potrzebujecie.
Zachowaj życie i ziemię i wodę, więcej nic ci nie potrzeba.
Musisz się zmienić,
ponieważ stare nawyki za bardzo cię pociągają
Musisz się zmienić,
Jeśli będziemy mieli tylko nadzieję na przyszłosć, to będziemy przeklęci.
Musisz się zmienić, ponieważ stare nawyki za bardzo cię pociągają
Musimy się zmienić.
I pozwól by miłość tobą zawładnęła.
Musisz się zmienić, ponieważ stare nawyki za bardzo cię pociągają.
Musimy się zmienić,
zmienić, zmienić, zmienić.

Bad Religion
See my body, it's nothing to get hung about.
I'm nobody except genetic runaround.
Spiritual era's gone, it ain't comin' back.
Bad religion, a cabal, that is all that's left.
Hey Mr. Mind, stop wasting my time,
With your factory precision.
Factory precision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion.
Don't you know the place you live's a piece of shit?
Don't you know blind faith in life will conquer it?
Don't you know responsibility is ours?
I don't care a think about eternal fires.
Listen this time, it's more than a rhyme,
it's conjured up in lies.
Your indecision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion,
bad religion.

Zła Religia
Widzisz moje ciało, nie ma się co martwić, przejmować
Jestem nikim więcej prócz mojej genetycznej różnorodności.
Duchowa era skończyła się, nie powraca.
Zła religia, klika, intryga to jest wszystko co pozostało.
Hej Panie Umysł, przestań marnować mój czas,
Ze swoją fabryczną precyzją.
Fabryczna precyzja jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Niezdecydowanie, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia.
Czy nie wiesz, że miejsce, w którym żyjesz jest jak krowie łajno?
Czy nie wiesz, że ślepa wiara w życie to przezwycięży?
Czy nie wiesz, że do nas należy odpowiedzialnosć?
Nie zależy mi na tym aby myśleć o wiecznym ogniu.
Słuchaj tym razem, to jest coś więcej niż rym,
To jest twoje niezdecydowanie.
Twoje niezdecydowanie jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Niezdecydowanie, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia,
zła religia.

Slaves
Don't try to say that I threaten your freedom.
We've done without for 20 years, so think if we really need 'em.
We're all just slaves for the troop commanders.
We're all slaves.
We can blow up things better than in any country except this one.
Waiting for it too then you realize it ain't too much fun.
We're in a country, Democracy, supposed to be the best on the globe.
Living ????? for the high class clones and
We're all just slaves for the troop commanders.
We're all slaves and
We're all just slaves for the troop commanders.
We're all slaves.

Niewolnicy
Nie próbuj mi tylko powiedzieć, że zagrażam waszej wolności.
(Powiadają) Dajemy sobie bez niej radę (bez tej wolności) od 20 lat, a więc zastanów się czy naprawdę ich potrzebujemy.
Jesteśmy wszyscy tylko niewolnikami dowódców oddziałów.
Jesteśmy wszyscy niewolnikami.
Potrafimy rozwalać wszystko lepiej w każdym kraju oprócz naszego własnego.
Czekając również na to wtedy zrozumiecie, że to wcale nie jest takie zabawne.
Żyjemy w kraju, w którym Demokracja jest chyba najlepsza na świecie.
Żyjąc jakby w tle zakończenia tej historii kopiującej wzorce z wyższych sfer społeczeństwa i
Wszyscy jesteśmy niewolnikami władców i panów systemu.
Wszyscy jesteśmy niewolnikami i
Wszyscy jesteśmy niewolnikami władców i panów systemu.
Wszyscy jesteśmy niewolnikami.

Drastic Actions
Heard a word, suicide,
Not from one, but from thousands that tried.
The lawyer's wife and the teenage brat,
one thing in common, they all wanted out.
And it's plain to see.
It goes for you and it goes for me,
and all the screwed up little girls and boys
all thrown in without a choice.
But I heard him say,
"I want out,
No complaints and no doubts, just a chance to go on."
I heard a word, suicide,
And not from one, but from thousands that died.
Want some attention and a little less regret, a teenage fluff, little threat.
And there are those, there are those who think
that drastic actions will make them unique.
It's really all the same,
that no one's happy and nobody's to blame.
And the moral to this story is old.
It's quite taboo, seldom told.
The seed is reaped before it's sown,
a bad choice was never resolved.

Drastyczne działania
Słyszałes słowo, samobójstwo,
Nie od jednego człowieka, ale od tysięcy ludzi, którzy próbowali się zabić.
Żona prawnika i nastoletni bachor,
mają jedną cechę wspólną, oni wszyscy chcieli odejsć.
To wyraźnie widać i łatwo zrozumieć.
Samobójstwo to coś co dotyczy ciebie i mnie
I te wszystkie zwariowane, zakręcone, zmieszane, zagubione małe dziewczynki i chłopczyki
Wszyscy jakby wrzuceni "w czarną dziurę", nie mający żadnego wyboru
Jednak słyszałem jak on powiadał,
"Chcę odejsć,
Nie ma co narzekać i nie ma cienia wątpliwosci, że po prostu jest też szansa na to, że będę nadal żyć".
Słyszałem słowo, samobójstwo,
Nie od jednego człowieka, ale od tysięcy ludzi, którzy zakończyli swój ziemski żywot.
Chcę żyby ktoś zwrócił na mnie uwagę i chcę trochę mniej tego żałować, potknięcia nastolatka, niewinna pogróżka.
A to są ci, a to są ci, którzy myślą
że drastyczne działania sprawią, że poczują się kimś wyjątkowym
To jest naprawdę zawsze tak samo,
że nikt nie jest szczęśliwy i nikt nie jest temu winny.
A morał do tej historii jest stary jak świat.
To jest raczej temat taboo, o którym rzadko się mówi.
Nasienie zbiera się zanim coś z niego wyrośnie,
zły wybór zawsze istniał i nigdy nie rozwiązano tej kwestii

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last update in 2017 Back/Powrót