BAD RELIGION-"80-85"

80-85 We're Only Gonna Die - Jedynie umrzemy
Latch Key Kids - Dzieciaki z kluczami na szyi
Part III - Częsć III
Faith In God - Wiara w Boga
Fuck Armageddon . . . This Is Hell - Pierdolić Armageddon...To jest piekło
Pitty - Żal
In The Night - Nocą
Damned To Be Free - Przeklęty by być wolnym
White Trash (2nd Generation) - Biały smieć (Druga Generacja)
American Dream - Amerykański sen
Eat Your Dog - Zjedz swojego psa
Voice Of God Is Government - Głos Boga to głos rządu
Oligarchy - Oligarchia
Doing Time - Odsiadka
Bad Religion - Zła religia
Politics - Polityka
Sensory Overload - Przeładowanie sensoryczne
Slaves - Niewolnicy
Drastic Actions - Drastyczne działania
World War III - III wojna swiatowa
Yesterday - Wczoraj
Frogger
Bad Religion - Zła religia
Along The Way - Na drodze (przez życie)
New Leaf - Zmiana
Bad Religion - Zła religia
Slaves - Niewolnicy
Drastic Actions - Drastyczne działania

We're Only Gonna Die
Early man walked away as modern man took control.
Their minds weren't all the same, to conquer was his goal,
So he built his great empire and slaughtered his own kind,
then he died a confused man, killed himself with his own mind.
Go!
We're only gonna die from our own arrogance.

Jedynie umrzemy
Człowiek pierwotny odszedł, kiedy współczesny człowiek przejął władzę.
Ich umysły nie były takie same, podboje były jego celem.
Tak więc wybudował swoje potężne imperium i wyrżnął swój rodzaj ludzki,
potem umarł jako zagubiony człowiek, zabił siebie za pomocą swojego własnego umysłu.
Dalej!
Jedynie umrzemy z powodu swojej własnej arogancji.

Latch Key Kids
In this world today there ain't nobody to thank,
just blame it on the kids and toss 'em into the tank.
And if they yell for justice we'll hide them from the light
so that when they learn the truth they won't be scared of the night.
Put the key in the hole when you get home from school.
I'll be home by 8:30, your father will too.
If you cause any trouble then I don't want to see,
cause you'll go straight to bed and you won't have no TV.

Dzieciaki z kluczami na szyi
Na tym świecie dzisiaj nie ma nikogo komu można by być wdzięcznym,
po prostu wińcie za to dzieci i wrzućcie je do karnistra.
A jeśli one zaczną domagać się sprawiedliwości ukryjemy je przed światłem
tak że kiedy dowiedzą się prawdy nie będą bały się nocy.
Włóż klucz do zamka kiedy wrócisz do domu ze szkoły.
Będę w domu przed 8.30, twój tata także będzie.
Jeśli będziesz sprawiał jakieś kłopoty to zejdź mi z oczu,
bo pójdziesz prosto do łóżka i nie będziesz oglądał telewizji.

Part III
The final page is written in the books of history,
as man unleashed his deadly bombs and sent troops overseas
to fight a war which can't be won and kills the human race,
a show of greed and ignorance, man's quest for dominance.
They say when a mistake is made, a lesson has be learned.
But this time, there's no second chance, the hate engulfs the world.
A million lives are lost each day, a city slowly burns,
a mother holds her dying child, but no one is concerned!

Częsć III
Końcowa strona jest zapisana przez historię,
jako że człowiek uwolnił swoje śmiercionośne bomby i wysłał oddziały wojskowe za morze
aby walczyły na wojnie której nie można wygrać i zabija ludzkość,
pokaz chciwości i ignorancji, walka człowieka o dominację.
Mówią, że kiedy popełni się błąd, to ma się lekcję na przyszłość.
Jednak tym razem, nie ma drugiej szansy, nienawiść ogarnia świat.
Miliony ludzi traci życie każdego dnia, miasto powoli płonie,
matka trzyma swoje umierające dziecko, ale nikogo to nie interesuje!

Faith In God
It's all right to have faith in god
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you.
You're living on a mound of dirt,
but you can't explain your reason for existence so you blame it on god.
So much hatred in this world and you can't decide
who's pulling the strings so you figure it's god.
Your whole life foreshadows death
and you finally realize you don't want to die alone so you'll always have god.
It's all right to have faith in god
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you.
It's all right to have faith in god
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you.
There's people in the world today who say they're Jewish, Christian and such,
They're all ignorant fools.
They'll tell you you can't have your own way
unless you pay money and dedicate your life or you'll be damned in hell.
Don't be feeble like all of them,
You have your own brain full of thoughts and choices,
So use it don't let them use you.
It's all right to have faith in god
but when you bend to their rules and their fucking lies
that's when I start to have pity on you.

Wiara w Boga
Wierzysz w Boga w porządku,
lecz kiedy wierzysz w ich zasady oraz ich pierdolone kłamstwa
to w tym momencie żal mi ciebie.
Żyjesz na stercie brudu,
ale nie potrafisz wyjaśnić sensu swojego istnienia więc winisz za to boga.
Tak wiele nienawiści na tym świecie i nie możesz dojść
kto pociąga za sznurki więc podkreślasz, że to bóg.
Całe twoje życie pociąga za sobą śmierć
i w końcu zdajesz sobie sprawę z faktu, że nie chcesz umierać sam więc zawsze pozostaje ci wiara w boga.
Wierzysz w Boga, w porządku,
ale kiedy wierzysz w ich zasady oraz ich pierdolone kłamstwa
to w tym momencie żal mi ciebie.
Są dziś ludzie na świecie, którzy mówią, że są Żydami, Chrzescijanami i itp.,
Wszyscy oni to ignoranci i głupcy.
Powiedzą ci, że nie możesz być sobą
dopóki dopóty im nie zapłacisz oraz nie poświęcisz im swojego życia, będziesz przeklęty w piekle.
Nie bądź słaby jak wszyscy oni,
Masz swój własny rozum pełen mysli i wolnych wyborów,
Więc korzystaj z niego nie pozwól im posłużyć się tobą.
W porządku jest wierzyć w Boga,
lecz kiedy wierzysz w ich zasady oraz ich pierdolone kłamstwa
to w tym momencie żal mi ciebie.

Fuck Armageddon . . . This Is Hell
There's people out there that say I'm no good,
cause I don't believe the things that I should,
and when the final conflict comes, I'll be so sorry I did wrong,
and hope and pray that our lord god will think I'm good.
Countries manufacture bombs and guns
to kill your brother for something that he hasn't even done.
Smog is ruining my lungs, but they aren't sorry they've done wrong,
they hide behind their lies that they're helping everyone.
In the end the good will go to heaven up above,
the bad will perish in the depths of hell.
How can hell be any worse when life alone is such a curse?
Fuck armageddon, this is hell.
We're living in the denoument of the battle's gripping awe,
so what's the use of being good to satisfy them all?
How could hell be any worse? Life alone is such a curse!
Fuck armageddon, this is hell.

Pierdolić Armageddona...To jest Piekło
Są ludzie, którzy mówią, że ja nie jestem dobry,
ponieważ ja nie wierzę w kwestie, w które powinienem wierzyć,
a kiedy ostateczny konflikt będzie miał miejsce, to będę żałował, że źle postąpiłem,
i będę miał nadzieję oraz będę się modlił o to by nasz pan Bóg myślał, że jestem dobry.
Kraje produkują bomby oraz broń
by zabić twojego brata za coś czego nawet nie zrobił.
Smog niszczy moje płuca, lecz im nie jest przykro, że uczynili źle,
ukrywają swoje kłamstwa, które pomagają każdemu.
W końcu dobrzy pójdą do nieba na wysokościach,
a źli zgniją w głębi piekieł.
Jak piekło może być czymś gorszym jeśli samo życie jest takim przekleństwem?
Pierdolić armageddona, to jest piekło.
Żyjemy w ciągłym przeświadczeniu, że walka jest czymś, co budzi zachwyt
więc po co być dobrym by zadowolić ich wszystkich?
Jak piekło może być czymś gorszym? Samo życie jest takim przekleństwem!
Pierdolić armageddona, to jest piekło.

Pitty
I show pitty on the human race,
on the ignorant plenty who devote their lives to an icon that they've never known.
I show pitty on eons past,
when early man started the first civilization and human aggression was born.
I show pitty on the future to come,
when the government system will be omnipotent and we'll
be worse off . . . than we are now!
Pitty, pitty, on the billions of ignorant people.
Pitty, pitty, on the masses of aggression.
Pitty, pitty, on the future centuries to come,
on the billions of ignorant people,
on the future centuries to come,
on the masses of aggression.
It's all a matter of looking at the past.
It's all a question, are we gonna last?
If we endure the aggression that's inside all of us we'll wipe
out our own species and thus . . . the world!
Pitty!
Pitty on. . .
on the masses of aggression,
on the billions of ignorant people,
on the future centuries to come,
on the masses of ignorant people,
on the future centuries to come.

Żal
Żal mi ludzkości
żal mi mnóstwa ignorantów, którzy poświęcają swoje życie ikonie, której nigdy nie znali.
Żal mi za przeszłosć,
kiedy człowiek pierwotny zapoczątkował pierwszą cywilizację i narodziła się ludzka agresja.
Żal mi za nadchodzącą przyszłość,
kiedy system rządzenia będzie omnipotentem a my będziemy jeszcze gorsi...niż jestesmy teraz!
Żal mi, bilionów ignorantów.
Żal, żal, żal za masową agresję.
Żal, żal, żal za przyszłe wieki, które nadejdą, za biliony ignorantów,
za przyszłe wieki, które nadejdą, za masową agresję.
To wszystko sprawa spojrzenia w przeszłość.
To wszystko sprowadza się do pytania, czy będziemy nadal tak trwać?
Jesli dzierżymy agresję, która jest wewnątrz wszystkich nas
to zmieciemy nasze własne gatunki a zatem....świat!
Żal
Żal za...(powtórka)

In The Night
In the city, the day is too hot
and you're hoping for relief, cuz your head is filled with pain,
but you get no relief, cuz the night is the same . . .
in the night, in the night you see through jaded eyes.
In the night, in the night you feel barely alive.
You live your life in darkness, you've got pennies on your eyes.
But you say that it's all right, cuz you've never lived a lie,
as you crawl back to your womblike existence in the night.
In the night, in the night you see through jaded eyes.
In the night,in the night you feel barely alive.
You can't see no light, but you hear those heavy footsteps,
and the little man inside twists your tormented mind.
Your mind is filled with shadows, your palms are wet with sweat.
Limbs are bound and tangled in a fatal net.
There are two things you can do.
One is turn and fight.
The other's run headlong into the night.
In the night, in the night you see through jaded eyes.
In the night, in the night you feel barely alive.
You can't see no light, but you hear those heavy footsteps,
and the breathing at your side, is it yours, or is it good bye!

Nocą
W mieście, dzień jest zbyt upalny
a ty masz nadzieję na ulgę, ponieważ twoja głowa jest pełna cierpienia,
ale nie doznajesz żadnej ulgi, ponieważ noc jest taka sama...
nocą, nocą patrzysz zmęczonymi oczami.
Nocą, nocą czujesz się ledwo żywy.
Żyjesz w ciemnosci, masz klapki na oczach.
Jednak mówisz, że to jest w porządku, ponieważ nigdy nie byłes fałszywy,
ponieważ wczołgałes się z powrotem do macicopodobnej egzystencji nocą.
Nocą, nocą patrzysz zmęczonymi oczami.
Nocą, nocą czujesz się ledwo żywy.
Nie widzisz żadnego światła, ale słyszysz odgłos tych ciężkich kroków
oraz małego człowieczka wewnątrz, który wykręca twój torturowany umysł.
Twój umysł jest pełen cieni, twoje dłonie są wilgotne od potu.
Kończyny są powiązane i powykręcane jak fatalna sieć.
Możesz zrobić dwie rzeczy.
Jedna to odwrócić się i walczyć.
Druga to uciec i zaszyć się w ciemności nocy.
Nocą, nocą widzisz przez zmęczone oczy.
Nocą, nocą czujesz się ledwo żywy.
Nie widzisz światła, ale słyszysz odgłos tych ciężkich kroków,
a oddech/tchnienie po twojej stronie, czy należy do Ciebie, czy też jest to pożegnanie!

Damned To Be Free
Death and the shadow that it casts on life scares me little or none.
People tell me of a divine right and the happy chosen one.
I'm a freak 'cause my morals clash with others in the world.
I go home while they work hard, then they same I'm wrong.
There's only one place to be, while living with tragedy.
If their sins affected me, I gotta be damned to be free.
Freedom is responsibility, pay more than it's worth.
Instincts tells us not to die, hazy myth since birth.
Learn their rules, play their game, deceive yourself in haste.
Turn your own brain into dust; it's not theirs to waste.
There's only one place to be, while living with tragedy.
Extract the nectar, burn the tree, I gotta be damned to be free
thinking . . . this world it ain't so bad.
Dying . . . it's just another fad.
Working . . . eight hours, that's not for me.
Dying . . . it's just your destiny.

Przeklęty, żeby być wolnym
Śmierć oraz cień, który ona rzuca na moje życie przeraża mnie mało lub wcale.
Ludzie mówią mi o świętym prawie oraz szczęściu, które ono zapewnia.
Jestem odszczepieńcem, ponieważ moje morale kłócą się z morale innych na tym świecie.
Idę do domu kiedy oni ciężko pracują, potem oni mówią, że jestem w błędzie.
Jest tylko jedno miejsce, w którym można być, żyjąc z poczuciem tragedii.
Jeśli ich grzechy dotykają mnie, muszę być wyklęty by być wolnym.
Wolnosć to odpowiedzialność, zapłać więcej niż jest warta.
Instynkty mówią nam żeby nie umierać, niejasny mit, w który wierzymy od urodzenia.
Naucz się ich zasad, graj w ich grę, oszukuj siebie w pośpiechu.
Zamień swój mózg w proch, to nie oni są przeznaczeni na straty.
Jest tylko jedno miejsce, w którym można być, żyjąc z poczuciem tragedii.
Wyciągnij nektar, spal drzewo, muszę być przeklęty by być wolnym
myślę sobie...ten świat nie jest taki zły.
Umieram...to po prostu jeszcze jeden kaprys.
Praca...osiem godzin dziennie, to nie dla mnie.
Umieram...to po prostu twoje przeznaczenie.

White Trash (2nd Generation)
Wasted children, fixed blank eyes, blood and sweat, we socialize
broken homes from which they come, beer-stained dad, compliant Mom.
Fear and love, much despised, replaced by comfortable lies.
Teenage classic, more cliche, one step further on the edge of decay.
White trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation,
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation.
Are you ready to fight for your morality? Right wing allies, white supremacy.
Pretty fascist on the tube draped in red and white and blue
white trash, 2nd generation, stupid foibles, indignation
offspring of suburban fright, pearl-white creatures of the night
white trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation,
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation.
Stiff blue collar, coat and tie, brand new breeds side by side.
Christian ethic, right extremes, shoved down our throat as the American dream.
White trash, 2nd generation, stupid foibles, indignation
offspring of suburban fright, pearl-white creatures of the night
white trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation,
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation.
White trash, 2nd generation, white trash, 2nd generation,
white trash, 2nd generation, don your crown and cleanse the nation.

Biały Śmieć (druga generacja)
Zepsute dzieci, nieruchome gałki oczne bez wyrazu, krew i pot, integrują się
rozbite rodziny z których one pochodzą, zafajdany piwem tatus, narzekająca mamusia.
Lęk i miłosć, bardzo nielubiane, zamienione przez wygodne kłamstwa.
Młodzieżowy standard, więcej przeżytków, jeden krok dalej ku krawędzi zepsucia.
Biały śmieć, druga generacja, biały śmieć, druga generacja,
biały śmieć, druga generacja, biały śmieć, druga generacja, załóż swoją koronę i oczyść naród.
Czy jesteś gotów do walki o swoją moralność? Sojusznicy z prawicy, dominacja białych.
Elegancki faszysta w metrze w kolorze czerwono-biało-niebieskim
biały śmieć, drugie pokolenie, głupie przywary, niestrawność
potomstwo podmiejskiego terroru, perłowo-białe stwory nocy
biały śmieć, druga generacja, biały śmieć, załóż swoją koronę i oczyść naród.
Sztywny błękitny kołnierzyk, płaszcz i krawat, całkowicie nowe hordy podobnych typów obok siebie.
Chrześcijańska etyka, prawicowi ekstremiści, wpychają nam do gardła amerykański sen.
Biały śmieć, drugie pokolenie, głupie przywary, niestrawność
potomstwo podmiejskiego terroru, perłowo-białe stwory nocy
biały śmieć, drugie pokolenie, biały śmieć, drugie pokolenie,
biały śmieć, druga generacja załóż swoją koronę i oczyść naród.

American Dream
I hate my family, hate my school, speed limits and the golden rule.
Hate people who aren't what they seem, more than anything else, American dream.
American dream's gonna swallow you whole, it's bursting at the seam,
it'll sweep you away, so enjoy it today, tomorrow you'll be old thus useless.
American dream . . . American dream . . .
American dream, that's ok, cause no one dare give you away.
I hate my job, I hate your god, I hate hypocrites and common slobs.
Hate people who aren't what they seem, more than anything else, American dream.
Promise me today I'll have a Chevrolet, with whitewalls on the side,
one boy, one girl, comfortable lies
the American dream . . . American dream . . . American dream,
that's ok, cause no one dare give you away.
American dream!

Amerykański sen
Nienawidzę mojej rodziny, nienawidzę mojej szkoły, ograniczeń prędkosci oraz złotych zasad.
Nienawidzę ludzi, którzy nie są tymi, którymi się wydają być, bardziej niż czegokolwiek innego, amerykańskiego snu.
Amerykański sen połknie ciebie całego, wypełni wszystkich,
wymiecie ciebie, więc ciesz się nim dzisiaj, jutro będziesz za stary a zatem bezużyteczny.
Amerykański sen...Amerykański sen ...
Amerykański sen, O.K., ponieważ nikt nie śmie ciebie wydać.
Nienawidzę swojej pracy, nienawidzę waszego boga, nienawidzę hipokrytów oraz pospolitych wałkoni.
Nienawidzę ludzi, którzy nie są tymi, którymi się wydają być, bardziej niż czegokolwiek innego, amerykańskiego snu.
Obiecaj mi dzisiaj, że będę miał Chevroleta, z białymi obiciami po bokach,
jednego chłopca, jedną dziewczynkę, wygodne kłamstwa
sen o Ameryce...Sen o Ameryce...Amerykański sen,
O.K., ponieważ nikt nie śmie cię wydać.
Amerykański Sen!

Eat Your Dog
Weak and sick, dying in the sand, no such thing as a promised land.
Don't lose faith in a better life -- reincarnation, poor excuse.
You're dying you assholes, your religion can't help you now.
Dying and starving in the fields you used to plow.
Rotting bones in your barren fields. Worshipped creature's supposed to heal.
He won't save you and he won't save me. See what you want to see.
Hindu religion in the mind of a working Joe,
starving and dying in the fields you used to know.
You're tied and bound to a god's useless advice.
Bloated stomachs from aching diseases hold back the fight.
In the end you'll return once more to die again.
Go on till you can't no more in non-eternal sin.

Zjedz Swojego psa/przeciwnika
Słabi i chorzy, umierający w piachu, nie ma czegoś takiego jak ziemia obiecana.
Nie trać wiary w lepsze życie--reinkarnacja, kiepskie wytłumaczenie.
Umieracie dupki, wasza religia nie może wam teraz pomóc.
Umierając i głodując na polach, które zwykliśmy orać.
Gnijące kosci w waszych jałowych glebach. Czczony stwór przypuszczalnie was wyleczy.
On was nie ocali oraz nie ocali mnie. Zobacz to co chcesz zobaczyć.
Religia hinduska w umyśle pracującego Jasia,
głodującego i umierającego na znajomych nam polach
Jestes przywiązany i ograniczony bezużyteczną obietnicą boga.
Pełne żołądki od boleści chorobowych powstrzymują walkę.
W końcu powracasz jeszcze raz żeby umrzeć.
No dalej aż nie będziesz mógł już bardziej pogrążyć się w nie-wiecznym grzechu.

Voice Of God Is Government
Neighbors, no one loves you like he loves you,
and no one cares like he cares.
Neighbors, let us join today in the holy love of God and money,
because neighbors, no one loves you like he loves you.
And what better way to show your love than to dig deep into your pockets.
Dig real deep, until it hurts. Alleviate your guilt,
free yourself once again, because he gave to you, brothers and sisters.
Please give a 10, 25, or 50 dollar tax-deductible donation,
and I assure you your modest pledge will be used to censor TV and radio,
ban questionable books, and contribute to many other Godly services.
No longer will young Christian Americans hedonistically indulge in masochistic
submission to rhythmic music, for with your monetary support,
there is no end to what we can achieve in this country.
The voice of God is government. The voice of God is government.
The voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Can't you see what we believe in, all our thoughts, all our reasons,
pursuit of life and liberty and happiness we cannot see?
Speak of truth with a mighty voice, but politics are your real choice.
Hire men to change the law, protect and serve with one small flaw.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
If we shun God and Jesus Christ, religious love is sacrifice.
Love for God is shown in cash, the love they send is mailbox trash.
With every pamphlet we receive, more money asked for Godly needs.
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
On late night TV, God can heal, a certain force you cannot feel.
Love for money in God's name, religion's now a TV game!
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Yeah!
Voice of God is government. The voice of God is government.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!

Głos Boga jest głosem rządu
Bracia, Nikt nie kocha was tak jak on was kocha,
i nikt nie dba o was tak jak on.
Bracia, połączmy się dzisiaj w świętej miłosci do Boga i pieniędzy,
ponieważ moi bracia, nikt nie kocha was jak on was kocha.
A jaka jest lepsza droga do okazania waszej miłości niż sięgnięcie głęboko do waszych kieszeni.
Wykopcie naprawdę głęboki dół, aż was zaboli.
Ulżyjcie swojemu poczuciu winy, uwolnijcie się raz jeszcze, ponieważ on wam dał siebie, bracia i siostry.
Proszę odliczcie sobie 10,25,50 dolarów od podatku i dajcie na tacę,
a ja zapewniam was, że wasz skromny wkład finansowy będzie wykorzystany do cenzury w radiu i telewizji,
zabrońcie wydawania zakazanych książek, i bierzcie udział w wielu innych posługach boskich.
Nie będą już młodzi Amerykańscy chrzescijanie - hedonisci pozwalali sobie na masochistyczną uległosć wobec rytmicznej muzyki,
ponieważ z waszym pieniężnym wsparciem, nie ma końca dla tego co można osiągnąć w tym kraju.
Głos Boga jest głosem rządu, głos Boga jest głosem rządu.
Głos Boga jest głosem rządu. W Bogu nadzieja, skrucha grzechników!
Czyż nie rozumiecie w co my wierzymy, przez wszystkie myśli, powody,cele
dążymy do życia, wolnosci i szczęścia czyż nie rozumiemy!
Mówcie o prawdzie wszechmogącym głosem, ale polityka jest waszym prawdziwym wyborem.
Wynajęci ludzie mają zmienić prawo, chronić i służyć jedną małą wadą.
Głos Boga jest głosem rządu. Głos Boga jest głosem rządu.
Głos Boga jest głosem rządu. W Bogu nadzieja, skrucha grzeszników!
Jesli odrzucimy Boga i Jezusa Chrystusa, religijna miłość będzie uświęcona.
Miłosć do Boga jest okazywana gotówką, miłość, którą wysyłają jest pocztowym śmietnikiem.
Za każdy pamflet, który otrzymujemy, oni proszą o więcej pieniędzy na potrzeby boskie.
Wybuduj kosciół za milion dolarów, za pieniądze wydane na poszukiwanie Boga.
Głos Boga jest głosem rządu. Głos Boga jest głosem rządu.
W Bogu nadzieja, skrucha grzechników!
Późną nocą w TV, Bóg uzdrawia, pewna siła której nie możesz odczuć.
Miłosć dla pieniędzy w imię Boga, religia jest teraz grą w TV!
Zbuduj kosciół za milion dolarów, za pieniądze wydane na poszukiwanie Boga.
Zbuduj kosciół za milion dolarów, za pieniądze wydane na poszukiwanie Boga.
Głos Boga jest głosem rządu. Głos Boga jest głosem rządu.
Głos Boga jest głosem rządu. W Bogu nadzieja, skrucha grzeszników!
Yeah!
Głos Boga jest głosem rządu. Głos Boga jest głosem rządu.
Głos Boga jest głosem rządu. W Bogu nadzieja, skrucha grzeszników!

Oligarchy
Presidential election every four years but neither man we can see or hear
Urgent cries for society but he can't see the blood on me
Do you see?
Do you see too much for me?
Try that with our oligarchy,
try that with our oligarchy,
oligarchy, oligarchy.
?????
?????

Oligarchia
Wybory prezydenckie co cztery lata ale nie widzimy ani nie słyszymy żadnego człowieka
Nagłe okrzyki dla społeczeństwa ale on nie widzi krwi na mnie
Czy widzisz?
Czy to co widzisz to za dużo dla mnie?
Spróbuj tego z naszą oligarchią,
Spróbuj tego z naszą oligarchią,
oligarchią, oligarchią.
?????
?????

Doing Time
See the fight, old men crying, deny their ruin.
Watch them try. The cynic laughs at the optimist's closed eyes.
Darkness falls, curtain calls, the cynic's beer soon overflows.
Other watches, has a seat, and from the same cup, they drink.
I'm doin' time, how long I don't know.
William had 26, blew his brains out, now look at him.
John had only one, watch the mother mourn her only son.
I'm doing time, how long I don't know.
I'll kiss goodbye my brain and body and go to sleep for generations.
And go to sleep for generations.
Salvation.
Cease concentration. You'll only lose the fight.
Don't tell me what's wrong or right!
You're losing sight.
You're just gonna die anyway!

Odsiadka
Widzisz walkę, starzy płaczą, zaprzeczają swojemu wyniszczeniu.
Obserwuj ich jak próbują. Cynik śmieje się z zamkniętych oczu optymisty.
Ciemność zapada, krata wzywa, piwo cynika wkrótce się przeleje.
Inni obserwują, mają tam miejsce, i z tej samej filiżanki piją.
Odsiaduję wyrok, jak długo nie wiem.
William miał 26 lat, zdmuchnął swoje myśli, teraz popatrz na niego.
John jedynak, zobacz jak matka opłakuje swojego jedynego syna.
Odsiaduję wyrok, jak długo nie wiem.
Pocałuję swój umysł i ciało na pożegnanie i pójdę spać na wieki.
I pójdę spać na wieki.
Oswobodzenie
Zakończ koncentrację. Jedynie przegrasz walkę.
Nie mów mi co jest dobre a co złe!
Tracisz wzrok.
Po prostu umrzesz i tak!

Bad Religion
See my body, it's nothing to get hung about.
I'm nobody except genetic runaround.
Spiritual era's gone, it ain't comin' back.
Bad religion, a cabal, that is all that's left.
Hey Mr. Mind, stop wasting my time,
With your factory precision.
Factory precision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion.
Don't you know the place you live's a piece of shit?
Don't you know blind faith in life will conquer it?
Don't you know responsibility is ours?
I don't care a think about eternal fires.
Listen this time, it's more than a rhyme,
It's your indecision.
Your indecision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion,
bad religion.

Zła Religia
Widzisz moje ciało, nie ma na co czekać
Jestem nikim z wyjątkiem genetycznej odmiennosci.
Duchowa era przeminęła, nie powraca.
Zła religia, klika, to jest wszystko co pozostało.
Hej Panie Umysł, przestań marnować mój czas,
Ze swoją fabryczną precyzją.
Fabryczna precyzja jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Brak zdecydowania, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia.
Czy nie wiesz, że twoje miejsce bytowania jest kawałkiem gówna?
Czy nie wiesz, że ślepa wiara w życiu to przezwycięży?
Czy nie wiesz, że do nas należy odpowiedzialność?
Nie zależy mi na myśleniu o wiecznym ogniu.
Słuchaj tym razem, to jest więcej niż rym,
To jest twój brak zdecydowania.
Twój brak zdecydowania jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Brak zdecydowania, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia,
zła religia.

Politics
Economy, technology, doesn't really work.
Can't try running for government, I'm not a jerk!
I've tried to see these faces all around the way.
You're lucky if they listen to a single word you say.
What is right and what is wrong?
The government decides.
You don't have no rights at all,
as long as you don't fight.
We're all being oppressed by the upper middle class.
The government you vote for is the one that you put there.
I've put down enough dues, I'm due and so are you.
Residents fear the President, I'm not the government.
We ignore the masses of the whole entire race.
Men in suits? without a happy face.
Economy, technology, doesn't really work.
The guy running the government, another jerk!
I've tried to see these faces all around the way.
You're lucky if they listen to a single word you say.

Polityka
Ekonomia, technika, naprawdę nie działają.
Nie mogę spróbować poprzeć rządu, Nie jestem głupkiem!
Próbowałem zobaczyć te twarze na swojej drodze.
Będziesz szcześliwy jeśli oni posluchają chociaż jednego słowa, które mówisz.
Co jest dobre a co jest złe?
Rząd decyduje.
Nie masz wcale żadnych praw,
tak długo jak nie walczysz.
Wszyscy jesteśmy prześladowani przez wyższą klasę średnią.
Rząd na który głosujesz jest jedną z nich.
Zapłaciłem wystarczającą ilosć składek, tak jak i ty.
Mieszkańcy boją się swojego prezydenta, nie jestem rządem.
Ignorujemy całe masy ludzi.
Faceci w garniturach? bez uśmiechu na twarzy.
Ekonomia, technika naprawdę nie działa.
Facet kierujący rządem, jeszcze jeden dupek!
Próbowałem zobaczyć te twarze na swojej drodze.
Będziesz szczęśliwy jesli oni posłuchają chociaż jednego twojego słowa.

Sensory Overload
They're all just suicides, in a social way.
I'll never need that dormant time, I'll tell you why.
Cause I think about it all the time,
I think about ?????
I am the thing that hell went through.
Sensory ????? you.
I don't know why, trust me,
It's bleeding me,
I don't know why, God, it's social suicide.
Sensory overload, what a hell of a time.
Gotta sensory overload, gotta free your little mind,
Free your little mind. Oh!
Go!
Cause I think about ?????
I think about ?????
Think about playing these games for real.
I wanna write down all the things I feel.
Don't wanna hide from the things I hear.
I don't know why, trust me,
Oh God it's bleeding me,
I don't know, God, it's social suicide.
Sensory overload, what a hell of a time.
Gotta sensory overload, gotta free your mind,
Free your little mind, your little . . .

Przeładowanie sensoryczne
To są wszystko po prostu samobójstwa, w społeczny sposób.
Nigdy nie potrzebowałem tej mijającej chwili, powiem ci dlaczego.
Ponieważ myślę o tym przez cały czas,
Myślę o ??????
Jestem czymś przez co przeszło piekło.
Sensoryczne ?????? ty.
Nie wiem po co, uwierz mi,
Zalewa mnie krew,
Nie wiem po co, Boże, to samobójstwo w przestrzeni publicznej.
Przeładowanie sensoryczne, co za piekielna chwila.
Muszę dokonać przeładowania sensorycznego, muszę uwolnić twój malutki umysł,
Uwolnić twój malutki umysł. Oh!
Dalej!
Ponieważ myslę???????
Myslę???????
Myslę o prowadzeniu prawdziwej gry.
Chcę zapisywać wszystko co czuję.
Nie chcę chować się przed tym co słyszę.
Nie wiem po co, uwierz mi,
O Boże zalewa mnie krew,
Nie wiem, Boże, to jest społeczne samobójstwo.
Przeładowanie sensoryczne, co za piekielna chwila.
Muszę dokonać przeładowania sensorycznego, muszę uwolnić twój umysł,
Uwolnić twój malutki umysł, twój malutki...

Slaves
Don't try to say that I threaten your freedom.
We've done without for 20 years, so think if we really need 'em.
We're all just slaves for the troop commanders.
We're all slaves.
We can blow up things better than in any country except this one.
Waiting for it too then you realize it ain't too much fun.
We're in a country, Democracy, supposed to be the best on the globe.
Living from the denoument lifted from the high class clones and
We're all just slaves for the system masters.
We're all slaves and
We're all just slaves for the system masters.
We're all slaves.

Niewolnicy
Nie próbuj powiedzieć, że zagrażam twojej wolności.
Dajemy sobie bez tego radę od 20 lat, więc zastanów się czy naprawdę ich potrzebujemy.
Jesteśmy wszyscy po prostu niewolnikami dowódców oddziałów.
Jesteśmy wszyscy niewolnikami.
Potrafimy wysadzać wszystko lepiej w każdym kraju z wyjątkiem tego.
Czekając również na to wtedy zdajecie sobie sprawę, że to wcale nie jest zabawne.
Żyjemy w kraju, w którym Demokracja jest uznawana za najlepszą na świecie.
Żyjąc z zakończenia wyniesionego z powielania wzorców klas wyższych i
Wszyscy jesteśmy niewolnikami dla władców i panów systemu.
Wszyscy jesteśmy niewolnikami i
Wszyscy jesteśmy niewolnikami dla władców i panów systemu.
Wszyscy jesteśmy niewolnikami.

Drastic Actions
Heard a word, suicide,
Not from one, but from thousands that tried.
The lawyer's wife and the teenage brat,
one thing in common, they all wanted out.
And it's plain to see.
It goes for you and it goes for me,
and all the screwed up little girls and boys
all thrown in without a choice.
But I heard him say,
I want out,
No complaints and no doubts, just a chance to go on.
I heard a word, suicide,
And not from one, but from thousands that died.
Want some attention and a little less regret, a teenage fluff, little threat.
And there are those, there are those who think
that drastic actions will make them unique.
It's really all the same,
that no one's happy and nobody's to blame.
And the moral to this story is old.
It's quite taboo, seldom told.
The seed is reaped before it's sown,
a bad choice was never resolved.

Drastyczne działania
Słyszałes słowo, samobójstwo,
Nie od jednego człowieka, ale od tysięcy ludzi, którzy próbowali tego dokonać.
Żona prawnika i nastoletni bachor,
mają jedną cechę wspólną, oni wszyscy chcieli odejść.
To wyraźnie widać i łatwo zrozumieć.
To uczucie uderza w ciebie i to uczucie uderza we mnie,
I te wszystkie zakręcone, zmieszane, zagubione małe dziewczynki i chłopcy
Wszystkie porzucone nie mające wyboru
Jednak słyszałem jak on mówił,
"Chcę odejść,
Nie narzekam i nie mam cienia wątpliwosci, po prostu mam szansę trwać i istnieć nadal".
Słyszałem słowo, samobójstwo,
Nie od jednego człowieka, ale od tysięcy ludzi, którzy umarli.
Chcę żyby ktos zwrócił na mnie uwagę i chcę trochę mniej tego żałować, potknięcia nastolatka, niewinna pogróżka.
A to są ci, a to są ci, którzy myślą
że drastyczne działania sprawią, że poczują się kims wyjątkowym
To jest naprawdę zawsze tak samo,
że nikt nie jest szczęśliwy i nikt nie jest temu winny.
A morał do tej historii jest stary.
To jest raczej temat taboo, o którym rzadko się mówi.
Nasienie zbiera się zanim coś z niego wyrośnie,
zły wybór zawsze istniał i nigdy mu nie przeciwdziałano

World War III
US government drew up plans.
Too much money, got the cash.
Break out ????? staff
????? is a fuckin' mess.
They think they know it all.
They're gonna die in the fireball.
????? overrule
????? play the fool
All day.
World War III.
Forget ?????
I'll make us have another war.
It doesn't matter what the people think.
These days our President drinks:
Here I go I'll launch the bomb.
It's headed straight for Guam.
Unwrap the hidden truth
Into your little room.
World War III.

III wojna swiatowa
Rząd USA opracował plany.
Za dużo ma pieniędzy, gotówki.
Wybuch wojny ????? ludzie stanowiący personel wojskowy
????? to pierdolony burdel.
Oni myślą, że wiedzą o tym wszystkim.
Umrą od atomowego grzyba na niebie.
????? nie przyjmijcie tych obaw
????? róbcie z siebie głupków
Przez cały dzień.
III Wojna Światowa
Zapomnijcie ?????
Wywołam jeszcze jedną wojnę.
Nie ma znaczenia co myślą ludzie.
Aktualnie nasz Prezydent pije:
Odpalę bombkę.
Prosto wycelowaną w Guam.
Ujawnij ukrytą prawdę
w swoim małym pokoiku.
III Wojna Światowa.

Yesterday
Run, but don't be scared to look behind.
Stop, don't wait too long, make up your mind.
the end is almost here,
the sky, the air, so nice and clear,
the sound of your decay,
and the ringing in the air is the sweet debris of yesterday.
There, now that you know it's not so bad.
See, the good meet soon for lots of air.
So if you try to enhance,
we don't deserve another chance.
Just laugh along the way,
and kiss your ass goodbye with a shadow dream of yesterday.
Yesterday, the good old days.
Yesterday, the way we used to play.
Yesterday, it just got worse and worse.
Yesterday, the future's been rehearsed.
Run, but don't be scared to look behind.
Stop, don't wait too long, make up your mind.
The end is almost here,
the sky, the air, so nice and clear,
the sound of your decay,
and the ringing in the air is the sweet debris of yesterday.
Yesterday.
Yesterday.

Wczoraj
Biegnij, ale nie bój się spojrzeć za siebie.
Zatrzymaj się, nie czekaj za długo, zastanów się.
koniec jest prawie tutaj,
niebo, powietrze, takie ładne i czyste,
odgłos twojego próchniejącego jak drewno ciała,
a to dzwonienie w powietrzu to słodkie szczątki z wczoraj.
Tam, teraz to o czym wiesz, nie wygląda tak źle.
Widzisz, że wkrótce będzie lepiej i nabierzesz znowu rozgłosu.
Tak więc jesli próbujesz polepszyć swoją sytuację,
my nie będziemy zasługiwali na jeszcze jedną szansę.
Po prostu śmiej się przez całą drogę,
i pocałuj się w dupę na pożegnanie z koszmarnym wczorajszym snem.
Wczoraj, stare dobre dni.
Wczoraj, to sposób w jaki zwykliśmy prowadzić swoją grę.
Wczoraj, po prostu było coraz gorzej.
Wczoraj, przyszłość miała jeszcze jedną próbę, jak sztuka.
Biegnij, ale nie bój się spojrzeć za siebie.
Zatrzymaj się, nie czekaj za długo, zastanów się.
koniec jest prawie tutaj,
niebo, powietrze, takie ładne i czyste,
odgłos twojego próchniejącego jak drewno ciała,
a to dzwonienie w powietrzu to słodkie szczątki z wczoraj.
Wczoraj.
Wczoraj.

Frogger
I'm tired of this city, all this toil and strife.
Trying to cross the boulevard, playing Frogger with my life.
Frogger with my life.
I'm tired of this city, all this toil and strife.
Trying to cross the boulevard, playing Frogger with my life.
Frogger with my life.
Frogger with my life.

Frogger
Mam dość tego miasta, całej tej harówki i stresu.
Usiłując przejść bulwarem, grając we Froggera z moim życiem.
Froggera z moim życiem.
Mam dość tego miasta, całej tej harówki i stresu.
Usiłując przejść bulwarem, grając we Froggera z moim życiem.
Froggera z moim życiem.
Froggera z moim życiem.

Bad Religion
See my body, it's nothing to get hung about.
I'm nobody except genetic runaround.
Spiritual era's gone, it ain't comin' back.
Bad religion, a cabal, that is all that's left.
Hey Mr. Mind, stop wasting my time,
With your factory precision.
Factory precision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion.
Don't you know the place you live's a piece of shit?
Don't you know blind faith in life will conquer it?
Don't you know responsibility is ours?
I don't care a think about eternal fires.
Listen this time, it's more than a rhyme,
it's conjured up in lies.
Your indecision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion,
bad religion.

Zła Religia
Widzisz moje ciało, nie ma na co czekać
Jestem nikim z wyjątkiem genetycznej odmiennosci.
Duchowa era przeminęła, nie powraca.
Zła religia, klika, to jest wszystko co pozostało.
Hej Panie Umysł, przestań marnować mój czas,
Ze swoją fabryczną precyzją.
Fabryczna precyzja jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Brak zdecydowania, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia.
Czy nie wiesz, że twoje miejsce bytowania jest kawałkiem gówna?
Czy nie wiesz, że slepa wiara w życiu to przezwycięży?
Czy nie wiesz, że do nas należy odpowiedzialnosć?
Nie zależy mi na mysleniu o wiecznym ogniu.
Słuchaj tym razem, to jest więcej niż rym,
To jest twój brak zdecydowania.
Twój brak zdecydowania jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Brak zdecydowania, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia,
zła religia.

Along The Way
I refuse to abuse what is kind to the Muse,
but it's there and it's happening to me along the way.
As we go through the snow, we cannot forget our foes,
but the dinner's always waiting at the table along the way, yeah.
What you see, not for me, isn't what you planned to be,
but you'll have what you wanted in the end along the way.
And we'll try as we cry and our brothers pass us by,
to be strong through the ages of our tears along the way, yeah.
Now we grow as we show that the morals we must know
will be shapen and mistaken by the falls along the way.
But forget, don't regret, to find love and happiness unless you're
willing to be strong when they are gone along the way.
Like Tommy, you are free, and you will not follow me,
until we see each other once more on the path along.

Na drodze (przez życie)
Sprzeciwiam się wykorzystaniu przez kogoś, co jest przyjemne dla Muzy,
ale to jest tam i to zdarza się mnie na drodze przez życie.
Gdy przechodzimy przez śnieg, nie możemy zapomnieć naszych wrogów,
ale obiad/kolacja zawsze czeka na stole na drodze przez życie, tak.
To co widzisz, nie dla mnie, nie jest tym co zaplanowałeś sobie żeby było,
ale będziesz miał to co chciałeś w końcu na drodze przez życie.
A my spróbujemy gdy płaczemy, a nasi braci przechodzą obok nas,
być silni przez lata naszych łez na drodze przez życie, tak.
Teraz dorastamy gdy pokazujemy, że morale, które musimy znać
będą ukształtowane i pomylone poprzez upadki na drodze przez życie.
Ale zapomnij, nie żałuj, żeby znaleźć miłość i szczęście jesli nie będziesz
chciał być silny kiedy oni odejdą na drodze przez życie.
Tak jak Tommy, jesteś wolny, i nie pójdziesz za mną,
aż my zobaczymy siebie raz jeszcze na drodze przez życie.

New Leaf
When everybody dies around you, from someone else's gun,
it really makes you stop and think about the years to come.
Something good had to happen to the human race.
We all had better stop hoping and set our heads on straight.
You've gotta turn over a new leaf,
cause that old one's turning on you.
We've gotta turn over a new leaf.
If the future's only hoped for, we are doomed.
Today is over, it's already shot, so we can think about ourselves.
They keep on working on our nature, they're saying that can only help.
Start throwing out your pockets, keep what you really only need.
Save life and earth and water, there can't be any other need.
You've gotta turn over a new leaf,
cause that old one's turning on you.
You've gotta turn over a new leaf.
If the future's only hoped for, we are doomed.
You've gotta turn over a new leaf, cause that old one's turning on you.
We've gotta turn over a new leaf.
And let your love come on through.
You've gotta turn over a new leaf, cause that old one's turning on you.
We've gotta turn over a new leaf,
a new, a new, a new.

Zmiana
Kiedy wszyscy wokoło ciebie umierają, od strzału z czyjejś broni,
to wtedy naprawdę cię przytłacza i sprawia że myślisz o nadchodzących latach.
Coś dobrego musiało się zdarzyć ludzkiej rasie.
Wszyscy lepiej przestańmy mieć nadzieję i myślmy prostolinijnie.
Musisz się zmienić,
ponieważ stare nawyki za mocno przywierają do ciebie.
Musimy się zmienić,
Jesli będziemy mieli tylko nadzieję na przyszłość, to będziemy przeklęci.
Dzisiaj się skończyło, już kogoś zastrzelono, tak więc możemy pomyśleć o sobie.
Oni wciąż nie ustają w pracy nad naturą, oni mówią, że mogą tylko pomóc.
Zacznijcie opróżniać kieszenie, zatrzymajcie tylko to, czego naprawdę potrzebujecie.
Zachowaj życie i ziemię i wodę, nie może być żadnej innej potrzeby.
Musisz się zmienić,
ponieważ stare nawyki za mocno przywierają do ciebie
Musisz się zmienić,
Jesli będziemy mieli tylko nadzieję na przyszłosć, to będziemy przeklęci.
Musisz się zmienić, ponieważ stare nawyki za mocno przywierają do ciebie
Musimy się zmienić.
I pozwól by twoja miłosć nadeszła.
Musisz się zmienić, ponieważ stare nawyki za mocno przywierają do ciebie.
Musimy się zmienić,
zmienić, zmienić, zmienić.

Bad Religion
See my body, it's nothing to get hung about.
I'm nobody except genetic runaround.
Spiritual era's gone, it ain't comin' back.
Bad religion, a cabal, that is all that's left.
Hey Mr. Mind, stop wasting my time,
With your factory precision.
Factory precision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion.
Don't you know the place you live's a piece of shit?
Don't you know blind faith in life will conquer it?
Don't you know responsibility is ours?
I don't care a think about eternal fires.
Listen this time, it's more than a rhyme,
it's conjured up in lies.
Your indecision is your
bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, too good to take.
Indecision, it's not too late.
Bad religion, bad religion,
bad religion.

Zła Religia
Widzisz moje ciało, nie ma na co czekać
Jestem nikim z wyjątkiem genetycznej odmiennosci.
Duchowa era przeminęła, nie powraca.
Zła religia, klika, to jest wszystko co pozostało.
Hej Panie Umysł, przestań marnować mój czas,
Ze swoją fabryczną precyzją.
Fabryczna precyzja jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Brak zdecydowania, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia.
Czy nie wiesz, że twoje miejsce bytowania jest kawałkiem gówna?
Czy nie wiesz, że slepa wiara w życiu to przezwycięży?
Czy nie wiesz, że do nas należy odpowiedzialnosć?
Nie zależy mi na mysleniu o wiecznym ogniu.
Słuchaj tym razem, to jest więcej niż rym,
To jest twój brak zdecydowania.
Twój brak zdecydowania jest twoją
złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć.
Brak zdecydowania, nie jest za późno.
Zła religia, zła religia,
zła religia.

Slaves
Don't try to say that I threaten your freedom.
We've done without for 20 years, so think if we really need 'em.
We're all just slaves for the troop commanders.
We're all slaves.
We can blow up things better than in any country except this one.
Waiting for it too then you realize it ain't too much fun.
We're in a country, Democracy, supposed to be the best on the globe.
Living ????? for the high class clones and
We're all just slaves for the troop commanders.
We're all slaves and
We're all just slaves for the troop commanders.
We're all slaves.

Niewolnicy
Nie próbuj powiedzieć, że zagrażam twojej wolnosci.
Dajemy sobie bez tego radę od 20 lat, więc zastanów się czy naprawdę ich potrzebujemy.
Jestesmy wszyscy po prostu niewolnikami dowódców oddziałów.
Jestesmy wszyscy niewolnikami.
Potrafimy wysadzać wszystko lepiej w każdym kraju z wyjątkiem tego.
Czekając również na to wtedy zdajecie sobie sprawę, że to wcale nie jest zabawne.
Żyjemy w kraju, w którym Demokracja jest uznawana za najlepszą na swiecie.
Żyjąc z zakończenia wyniesionego z powielania wzorców klas wyższych i
Wszyscy jestesmy niewolnikami dla władców i panów systemu.
Wszyscy jestesmy niewolnikami i
Wszyscy jestesmy niewolnikami dla władców i panów systemu.
Wszyscy jestesmy niewolnikami.

Drastic Actions
Heard a word, suicide,
Not from one, but from thousands that tried.
The lawyer's wife and the teenage brat,
one thing in common, they all wanted out.
And it's plain to see.
It goes for you and it goes for me,
and all the screwed up little girls and boys
all thrown in without a choice.
But I heard him say,
"I want out,
No complaints and no doubts, just a chance to go on."
I heard a word, suicide,
And not from one, but from thousands that died.
Want some attention and a little less regret, a teenage fluff, little threat.
And there are those, there are those who think
that drastic actions will make them unique.
It's really all the same,
that no one's happy and nobody's to blame.
And the moral to this story is old.
It's quite taboo, seldom told.
The seed is reaped before it's sown,
a bad choice was never resolved.

Drastyczne działania
Słyszałes słowo, samobójstwo,
Nie od jednego człowieka, ale od tysięcy ludzi, którzy próbowali tego dokonać.
Żona prawnika i nastoletni bachor,
mają jedną cechę wspólną, oni wszyscy chcieli odejsć.
To wyraźnie widać i łatwo zrozumieć.
To uczucie uderza w ciebie i to uczucie uderza we mnie,
I te wszystkie zakręcone, zmieszane, zagubione małe dziewczynki i chłopcy
Wszystkie porzucone nie mające wyboru
Jednak słyszałem jak on mówił,
"Chcę odejsć,
Nie narzekam i nie mam cienia wątpliwosci, po prostu mam szansę trwać i istnieć nadal".
Słyszałem słowo, samobójstwo,
Nie od jednego człowieka, ale od tysięcy ludzi, którzy umarli.
Chcę żyby ktos zwrócił na mnie uwagę i chcę trochę mniej tego żałować, potknięcia nastolatka, niewinna pogróżka.
A to są ci, a to są ci, którzy myslą
że drastyczne działania sprawią, że poczują się kims wyjątkowym
To jest naprawdę zawsze tak samo,
że nikt nie jest szczęsliwy i nikt nie jest temu winny.
A morał do tej historii jest stary.
To jest raczej temat taboo, o którym rzadko się mówi.
Nasienie zbiera się zanim cos z niego wyrosnie,
zły wybór zawsze istniał i nigdy mu nie przeciwdziałano.

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last update in 2014 Back/Powrót