BAD RELIGION-"AGAINST THE GRAIN"

AGAINST THE GRAIN Modern Man - Nowoczesny człowiek
Turn On The Light - Zapal światło
Get Off - Zacząć...
Blenderhead - Pomylony łeb
Positive Aspect Of Negative Thinking - Pozytywny aspekt negatywnego myślenia
Anesthesia - Narkoza
Flat Earth Society - Stowarzyszenie Płaskiej Ziemi
Faith Alone - Samotny w wierze
Entropy - Entropia
Against The Grain - Pod prąd
Operation Rescue - Akcja ratunkowa
God Song - Boska Piosenka
21st Century (Digital Boy) - (Cyfrowy chłopiec) XXI wieku
Misery And Famine - Udręka i głód
Unacceptable - Nie do zaakceptowania
Quality Or Quantity - Jakość czy ilość
Walk Away - Odejść

Modern Man
I've got nothing to say,
I've got nothing to do,
all of my neurons are functioning smoothly
yet still I'm a cyborg just like you,
I'm one big myoma that thinks,
my planet supports only me,
I've got this one big problem:
will I live forever?
I've got just a short time to see,
modern man, evolutionary betrayer,
modern man, ecosystem destroyer,
modern man, destroy yourself in shame,
modern man, pathetic example of
earth's organic heritage
when I look back and think,
when I ponder and ask "why?",
I see my ancestors spend with careless abandon,
assuming eternal supply, modern man . . .
just a sample of carbon-based wastage,
just a fucking tragic epic of you and I.

Nowoczesny człowiek
Nie mam nic do powiedzenia,
Nie mam nic do roboty
wszystkie moje neurony dobrze funkcjonują
jednak wciąż jestem cyborgiem tak jak ty,
jestem jednym wielkim mięśniakiem (łagodnym guzem), który został obdarzony rozumem
tylko moja planeta mnie wspiera,
Mam ten jeden duży problem:
czy będę żyć wiecznie?
Mam po prostu mało czasu by to zrozumieć,
nowoczesny człowiek, zdrajca ewolucji,
nowoczesny człowiek, niszczyciel i szkodnik ekosystemu,
nowoczesny człowiek, wstydliwie wyniszczający sam siebie,
nowoczesny człowiek, żałosny przykład organicznego dziedzictwa Ziemi
kiedy patrzę w przeszłość i myślę,
kiedy zastanawiam się i pytam "dlaczego?",
Widzę moich przodków czerpiących bez opamiętania z zasobów Ziemi
myślących, że te zasoby są niewyczerpane, nowoczesny człowiek...
to tylko próbka zanieczyszczonego dwutlenkiem węgla powietrza,
to tylko kurwa, tragiczna epopeja o tobie i o mnie.

Turn On The Light
I had a friend who kept a candle in his pocket,
he used to touch it when the wind was blowing high,
I guess it made him feel like he could buck the system
and when it flickered out we laid him down to die,
turn on the light,
turn on a million blinding brilliant white incendiary lights,
a beacon in the night,
I'll burn relentlessly until my juice runs dry
I'll construct a rack of tempered beams and trusses
and equip it with a million tiny suns,
I'll install upon the roof of my compartment
and place tinfoil on my floor and on my walls,
then I'll turn on the light . . .
and I'll burn like a roman fucking candle,
like a chasm in the night,
for a miniscule duration,
ecstatic immolation,
incorrigible delight.

Zapal światło
Miałem przyjaciela, który trzymał świeczkę w kieszeni,
zwykł jej dotykać, kiedy wiatr wiał wysoko w górze,
Sądzę, że miał wrażenie jakby mógł oprzeć się systemowi
i kiedy świeczka zamigotała, położyliśmy go na ziemi aby umarł,
zapal światło,
zapal światło, by poczuć oślepiający błysk brylanta wartego milion, zapal białe bombowe światła,
zapal nocą światło latarni morskiej (pławy świetlnej)
Będę płonął bez przerwy, aż wyparują moje życiodajne soki
Zrobię wieszak (półkę) z łagodnych promieni i kratownic (wiązek)
i wyposażę go (ją) w milion słoneczek,
Zainstaluję go(ją) na dachu mojego przedziału (w pociągu)
i rozłożę folię na podłodze i na ścianach,
potem zapalę światło...
i będę płonął jak kurwa jakieś rzymskie sztuczne ognie,
jak w nocnej otchłani, przepaści
przez króciutki czas,
dla ekstatycznej ofiary,
niepoprawnej rozkoszy, przyjemności

Get Off
lascivious, it's all that I can think of as I drag my feet,
searching like a diogenes,
dangerous, the adjectives of the decade
and of your alluring intricacies,
I can see your green-screen mentality
and I can feel the sting of it's consequence,
and I know I shouldn't
but it's too much to ignore, an emotion I deplore,
every time I look at you,
I just want do it,
I can clench my fist right through it
but I just want to get off
rectilinear, this direction we've been heading
never realizing we are on a runaway machine,
angular, the momentum that does turn us one
step further on our ladder,
one more turn toward the east,
I realize your green-screen mentality
and I know it is shared by many more,
I know it's quite impossible
but I am damned to find a way to revolve the other way,
every time I scrutinize I just say "screw it",
we're on a ride down a blind conduit
and I just want to get off.

Zacząć...
lubieżny, tylko o tym mogę pomyśleć, gdy powłóczę swoją stopą po ziemi,
szukając jak Diogenes,
niebezpieczny, to przymiotniki trafnie opisującę całą dekadę
i twoje kuszące niuanse, zawiłości
Rozumiem twoją naiwną mentalność
i odczuwam szkodliwe i przykre tego konsekwencje,
i wiem, że nie powinienem
jednak mam zbyt wiele do stracenia, by stać mnie było na ignorancję, coś czuję, ja ubolewam nad tym, że
zawsze kiedy patrzę na ciebie,
Chcę tylko to zrobić,
ja mogę zacisnąć pięść i wcisnąć ją tam w głąb
jednak chcę tylko zacząć bzykać się
prostoliniowy, w tym kierunku, zmierzamy
nigdy nie zrozumiałem, że siedzimy w jakiejś uciekającej maszynie,
kanciasty, impet, rozmach, który prowadzi nas o ten jeden
szczebel dalej na naszej drabinie,
jeszcze jeden zwrot w kierunku wschodnim,
Rozumiem twoją naiwną mentalność
i wiem, że tak myśli o wiele więcej ludzi,
Wiem, że jest to prawie niemożliwe
jednak ja, będąc przeklętym, muszę znaleźć sposób, żeby obrócić inną drogą,
zawsze kiedy przypatruję się czemuś, analizuję coś, to tylko sobie mówię "jebać to!",
płyniemy łódką ślepym kanałem
a ja chcę tylko zacząć bzykać się

Blenderhead
flying through a dark prismatic tunnel on a carousel,
the earth is turning and you know it very well,
your mind is reeling like ten helicopters
wheeling and you're gonna hit the ceiling
like a mallet on a bell,
hey, blenderhead,
they're starting to ask questions,
your transgressions are a danger flashing sign,
challenge conventions and radiate your splendor
and feel those flywheels churn on your blenderhead
tally up the gleaming ventured in a wishing well,
each shining trinket has a story it can tell,
your moments pining like those tales all
intertwining can become the rusted lining of a deep neglected shell,
hey, blenderhead,
you ask so many questions,
your confusion's a life-affirming sign,
break from tradition and carry on with valor
and feel those flywheels churn your blenderhead.

Pomylony łeb
lecisz przez ciemny, tunel w kształcie graniastosłupa na karuzeli (lub taśmociągu bagażowym),
Ziemia obraca się a ty wiesz o tym bardzo dobrze,
Widzisz w myślach jak zataczasz się jak dziesięć helikopterów
jak kręcisz się, odwracasz się gwałtownie i ty wyjdziesz z siebie, wkurwisz się
stukniesz tak jak młotek w dzwonek,
hej, pomyleńcu,
oni zaczynają zadawać pytania,
twoje grzechy są oznaką niebezpieczeństwa, zagrożenia
zakwestionuj konwencje i napromieniuj innych swoją świetnością, wspaniałością, splendorem
i poczuj kręcenie się tych kół zamachowych na swoim pomylonym łbie
podejmij ryzyko wpatrując się w blask wody, rzucając monetę do zaczarowanej studni życzeń,
każda ozdóbka, świecidełko ma do opowiedzenia swoją historię,
te chwile o których marzysz, tak jak o tych wszystkich opowieściach
splątanie może stać się zardzewiałym nabłonkiem strasznie zapuszczonej skorupy,
hej, pomylony łbie,
zadajesz tyle pytań,
twoje zagubienie jest oznaką afirmacji życia,
porzuć tradycję i wytrwaj w swojej dzielności, męstwie
i poczuj kręcenie się tych kół zamachowych na swoim pomylonym łbie

Positive Aspect Of Negative Thinking
let's gather round the carcass of the old deflated beast,
we have seen it through the accolades and rested in it's lea,
syntactic is our elegance, incisive our disease,
the swath endogenous of ourselves will be our quandary,
we've nestled in it's hollow and we've suckled at it's breast,
grandiloquent in attitude, impassioned yet inept,
frivolous gavel our design, ludicrous or threat,
excursive expeditions leave us holding less and less,
so what does it mean?
when we tell ourselves it's only for a while we have been deceived
and it's only for a moment that the treasures of our day
make life easier to complicate,
the treasure thrown away,
I'm so tired of all the fucked up mind
of all the terrorist religions and their bullshit lines,
of all the hand-me-downs from all industrial crimes
and the weeping mothers and those who are led so blind,
from the plastic protests and the hands of time
and the pursuit of mirth and all hating kind.

Pozytywny aspekt negatywnego myślenia
zbierzmy się przy tej padlinie przy tej starej bestii, z której uszło powietrze jak z balona
przejrzeliśmy to na wylot, te dowody najwyższego uznania i udaliśmy się na odpoczynek na polanie,
właściwa składnia świadczy o naszej elegancji, ciętość stylu o naszej chorobie,
pokos będący wewnątrz nas będzie naszym dylematem,
zagnieździliśmy się w jej dziupli i possaliśmy mleka z jej piersi,
przyjęliśmy górnolotną, pompatyczną postawę, żarliwą, jeszcze niestosowną,
w niepoważny sposób zaklepaliśmy nasz projekt (uderzając po raz trzeci młotkiem na licytacji), to groteska czy groźba,
bezładne wyprawy zostawiają nas w poczuciu coraz większej niemocy
więc, o co tu chodzi?
kiedy mówimy do siebie, że tylko przez chwilę nas oszukano, oszwabiono
i że tylko przez chwilę skarby naszej codzienności
na pozór uczyniły, nasze życie łatwiejszym, żeby znowu je skomplikować
skarbu już nie ma, majątek roztrwoniono
Mam tak serdecznie dość tego całego sposobu myślenia popierdoleńca
tych wszystkich pielęgnujących terroryzm religii oraz pełnych bzdur wersetów przemówień nawiedzonych fundamentalistów
tej całej używanej odzieży wytwarzanej przez zbrodniczy przemysł
i płaczących matek i tych, których prowadzą w nieznane, jak ślepiec prowadzi ślepca w ciemności
od tych sztucznych protestów i wskazówek zegara
i pogoni za radością i wszelką nienawiścią.

Anesthesia
everybody is talking about the girl
who went and killed the delivery man,
but she looks so kind and gentle,
it just doesn't stand to reason,
I saw her right there just the other night
as stately as a slot machine,
but when she looked my way something mad
as hell came over me,
anesthesia, mona lisa, I've got a little gun,
here comes oblivion,
I never loved you, how did you find me?
the cops will never complicity now, anna . . .
all good children go to heaven!
I remember your face that august night
when we lied about the beautiful time to come
and that crazy old man who came much to late
and caused a chain reaction,
I've been hanging out there for eleven long years
like a church mouse where the cat has gone,
and looking at you now
is driving me to distraction.

Narkoza
wszyscy mówią o tej dziewczynie
która pojechała i zabiła kuriera,
ale ona wydawała się taka miła i delikatna,
to po prostu nie trzyma się kupy,
Zobaczyłem ją dokładnie tam tylko innego wieczora
wyglądała tak dostojnie jak automat do gier, napojów
jednak kiedy popatrzyła w moją stronę jakieś uczucie diabelskiej wściekłości
ogarnęło mnie
narkoza, mona lisa, mam niedużą spluwę,
nadchodzi stan zapomnienia, nieprzytomności
Nigdy ciebie nie kochałem, więc jak mnie odnalazłaś?
gliny nigdy nie będą mieć w tym udziału, teraz, anna...
wszystkie grzeczne dzieci pójdą do nieba!
Pamiętam twoją twarz tamtego sierpniowego wieczora
kiedy oszukiwaliśmy się mówiąc o pięknych chwilach, które mają nadejść
i tego zwariowanego starca, który pojawił się przedwcześnie
i spowodował reakcję łańcuchową,
Włóczę się tam od jedenastu długich lat
jak mysz kościelna w kościele, w którym nie ma już kota,
i patrzenie teraz na ciebie
doprowadza mnie do szału.

Flat Earth Society
lie, lie, lie . . .
the full moon is rising over dark water
and the fools below are picking up sticks
and the man in the gallows lies permanently
waiting for the doctors to come back and tend to him,
the flat earth society is meeting here today,
singing happy little lies
and the bright ship humana is sent far away
with grave determination . . .
and no destination, lie, lie, lie
yeah, nothing feels better than a spray of clean water
and the whistling wind on a calm summer night,
but you'd better believe that down in their quarters
the men are holding in for their dear lives,
the flat earth society is somewhere far away,
with their candlesticks and compasses
and the bright ship humana is well on its way
with grave determination . . .
and no destination, lie, lie, lie, ad infinitum.

Stowarzyszenie Płaskiej Ziemi
kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo...
w blasku pełni księżyca nad ciemnymi wodami
I głupcy tam w dole chwytają za kije
a człowiek na szubienicy ciągle kłamie
on czeka na powrót lekarzy aby się nim zajęli,
stowarzyszenie płaskiej ziemi ma dzisiaj tutaj spotkanie,
jego członkowie śpiewają o kłamstewkach na temat szczęścia w życiu
i jasny, optymistyczny duchem, statek symbolizujący ludzkość wypłynął w daleki rejs
z wielką determinacją...
i nie mając określonego punktu docelowego podróży, kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo
yeah, nic nie pomaga bardziej niż spryskanie twarzy czystą wodą
i powiew wiatru w cichą, letnią nocą,
jednak lepiej uwierz, że tam w swoich kwaterach
ludzie kontrolują swoje kochane życie,
stowarzyszenie płaskiej ziemi oddala się,
mając te swoje świeczki i kompasy
i jasny, optymistyczny duchem, statek symbolizujący ludzkości dalej płynie
z wielką determinacją...
i nie mając określonego punktu docelowego podróży, kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo i tak w nieskończoność.

Faith Alone
heard a sermon from a creaky pulpit with no one in the nave,
I paid a visit to the synagogue and I left there feeling blame,
no one could tell me what to do,
no one had the ability to answer me,
what the world needs now is some answers to our problems,
we can't buy more time because our tender isn't valid,
if your soul needs love you can get consoled by pity,
but it looks as though faith alone won't sustain us anymore,
watched the scientists throw up their hands conceding,
"progress will resolve it all",
saw the manufactures of earth's debris ignore another green peace call,
no one could tell me what to do,
they had not the capacity to answer me,
what the world needs now is some accountability,
we can't buy more time because time won't accept our money,
if your soul needs love you can always have my pity,
but it looks as though faith alone won't sustain us no more . . .

Samotny w wierze
słuchałem hałaśliwego kazania głoszonego z ambony a nikogo nie było w nawie,
Odwiedziłem synagogę i wyszedłem z niej mając poczucie winy,
nikt nie potrafił mi powiedzieć co mam zrobić
nikt nie był w stanie udzielić mi sensownej odpowiedzi,
to czego teraz potrzeba światu to konkretnych rozwiązań naszych problemów,
nie możemy kupić sobie więcej czasu, ponieważ nasza propozycja (oferta) nie jest sensowna,
gdy twojej duszy potrzeba miłości, to możesz liczyć na pocieszenie za sprawą współczucia,
ale samotność w wierze chyba nie podtrzyma nas już na duchu
obserwowałem naukowców jak podnosili swoje ręce w górę uznając, że
"postęp rozwiąże te wszystkie problemy",
widziałem przemysłowców jak doprowadzali Ziemię do ruiny, lekceważąc jeszcze jeden apel organizacji "green peace",
nikt nie potrafił mi powiedzieć co mam zrobić
nie byli w stanie udzielić mi sensownej odpowiedzi,
to czego teraz światu potrzeba, to czegoś w rodzaju odpowiedzialności,
nie możemy kupić sobie więcej czasu, ponieważ upływającego czasu nie można kupić
jeśli twojej duszy potrzeba miłości, to zawsze możesz liczyć na moje współczucie,
ale samotność w wierze chyba nie podtrzyma nas już na duchu...

Entropy
random blobs of power expressed as that which we all disregard,
ordered states of nature on a scale that no one thinks about,
don't speak to me of anarchy of peace or calm revolt,
man, we're in a play of slow decay orchestrated by boltzmann,
it's entropy, it's not a human issue,
entropy, it's a matter of course,
entropy, energy at all levels,
entropy, from it you can not divorce
and your pathetic moans of suffrage tend to lose all significance,
extinction, degradation;
the natural outcomes of our ordered lives,
power, motivation; temporary fixtures for which we strive,
something in our synapses assures us we're ok
but in our disquilibrium we simply can not stay,
it's entropy . . .
a stolid proposition from a man unkempt as I,
my affectatious I can not rectify,
but we are out of equilibrium unnaturally,
a pain of consciousness of death
and then you will agree.

Entropia
przypadkowo, w chaosie rodzące się krople energii wyrażone w formie tych, na które nie zwracamy uwagi
uporządkowane stany natury na skali pomiarowej, o której nawet nikt nie pomyśli
nie mów mi o anarchii, pokoju lub łagodnej rewolcie,
człowieku, bierzemy udział w tej grze w powolną zagładę, będąc muzykami w orkiestrze boltzmanna,
to jest entropia, to nie jest sprawa ludzkiej natury,
entropia, to coś oczywistego,
entropia, to energia ujawniająca się na wszystkich poziomach,
entropia, z nią nie możesz rozwieść się
a twoje patetyczne narzekania w związku z wyborami wydają się tracić całkowicie swój sens,
wymarcie, upadek, zniszczenie
naturalne skutki jakie niesie ze sobą nasze uporządkowane istnienie,
moc, władza, energia, motywacja; doraźna armatura, instalacja, to do tego dążymy
to coś w naszych synapsach zapewnia nas, że jesteśmy w porządku
ale w stanie nierównowagi po prostu nie możemy pozostać,
to entropia...
propozycja nie do odrzucenia ze strony takiego niezadbanego człowieka jak ja,
jestem nieautentyczny, sztuczny, nie potrafię tego zmienić,
ale w nienaturalny sposób nienaturalnie tracimy równowagę,
jesteśmy wolni od tej bolesnej świadomości naszej śmierci
i wtedy ty zgodzisz się.

Against The Grain
three thousand miles of wilderness
overcome by the flow,
a lonely restitution of pavement,
pomp and show,
I seek a thousand answers,
I find but one or two,
I maintain no discomfiture,
my path again renewed,
against the grain,
that's where I'll stay,
swimming upstream,
I maintain against the grain
here labelled as lunatic,
sequestered and content,
there ignored and defeated
by the government,
there's an oriented public who's magnetic
force does pull,
but away from the potential of the individual,
against the grain . . .
the flow is getting stronger
with smaller increments of time and eddies
of new ideas are increasingly hard to find,
you need all that the other has,
your right to seize the day
but in all your acquisitions you will soon
be swept away,
against the grain . . .
there's a common consensus
and an uncomfortable cheer,
a reverberating chorus that anyone can hear,
it sings "leave your cares behind you,
just grab tenaciously",
this lulling sense or purpose will
destroy us rapidly,
against the grain . . .

Pod prąd
trzy tysiące mil zupełnego pustkowia, dziczy
zawładnięty przez prąd wodny, płynąc z nim
odludna restytucja jezdni,
przepychu i wielkiego show
ja szukam tysięcy odpowiedzi,
znajduję tylko jedną lub dwie
nie zachowuję już się jak ktoś będący w stanie konsternacji
oto mój szlak jest przetarty na nowo
pod prąd,
będę szedł pod prąd,
płynąc w górę potoku,
będę nadal szedł pod prąd
tutaj zwą ich "wariatami"
odosobnionymi i zadowolonymi z siebie
a tam zlekceważonymi i pokonanymi
przez rząd,
tam jest dążący do zamierzonego celu odłam społeczeństwa, którego magnetyczna
siła na pewno przyciąga osobę,
a zarazem odciąga człowieka od realizacji jego potencjału (możliwości)
pod prąd...
prąd wodny przybiera na sile
za pomocą nieznacznego wydłużenia czasu i wirów
na nowe pomysły jest coraz trudniej trafić
tobie potrzeba tylko tych pomysłów, jakie mają inni ludzie
tobie trzeba prawa do chwytania każdego dnia, każdej chwili
ale niedługo wszystko to, co udało ci się zdobyć
przepadnie bez wieści,
po prąd...
Powszechnie obowiązuje zgoda, consensus
i słychać "niewygodny" radosny okrzyk,
odbijający się głośnym echem refren piosenki, który każdy może usłyszeć
słowa tej piosenki brzmią: "porzuć swoje troski,
tylko chwyć się mocno"
ta uśpiona czujność i słabe poczucie celu
zniszczą nas szybko,
pod prąd...

Operation Rescue
it's an s.o.s sent out telepathically,
signs of our distress don't allow complacency,
we need restoration now of our integrity and a
drastic bold reminder of our morality,
the rectifying troop is here,
the ones we have needed all these years to stop
the heinous wrongdoings and verify our moral
benevolence as a people,
operation rescue,
they're here to right our fall,
they have heard a troubled call,
operation rescue,
you may wonder where they come from,
but I just wonder why they're here at all,
life ever-after is what they're in business for,
see them brandish the key to their kingdoms door,
it's persuasive, it's a part of you and me
but it's not overwhelming as they wish it to be,
if no one believed in fairy tales
there would be nothing they could do but fail
yet everywhere we look someone is trying to reassure our
moral benevolence
as a people,
operation rescue . . .
you may wonder where they come from,
but I just wonder what compels them all.

Akcja ratunkowa
Telepatycznie wysłano sygnał s.o.s.
Oznaki dystresu nie pozwalają nam na samozadowolenie,
potrzeba nam teraz odtworzenia tej całej wewnętrznej integralności (uczciwości) i
radykalnego, odważnego upomnienia w sprawie naszej moralności,
grupa "naprawcza" jest w pobliżu
to są ci ludzie, których nam było potrzeba przez te wszystkie lata, aby skończyć
z haniebnym, nagannym postępowaniem i potwierdzić naszą moralną
życzliwość, szczodrość jako ludzi
akcja ratunkowa,
oni są tutaj po to aby przywrócić nam równowagę, gdy upadniemy,
przyjęli kłopotliwe wezwanie
akcja ratunkowa,
możesz dziwić się skąd oni przybywają,
ale ja tylko zastanawiam się po co oni w ogóle tutaj są
ratowanie czyjegoś życie przeplatające się z widmem śmierci to ich praca
widzisz ich jak wymachują kluczem otwierającym wrota do ich królestwa
to jest przekonujące, to jest częścią ciebie i mnie
ale to nie jest coś tak doniosłego, jak oni by chcieli
Gdyby nikt nie wierzył w bajki
to nie zrobili by nic innego, tylko poddaliby się
mimo to, jednak gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli zawsze widzimy jak ktoś stara się żebyśmy byli spokojni
o naszą moralną życzliwość, szczodrość
jako o coś ludzkiego,
akcja ratunkowa
możesz dziwić się skąd oni przybywają
jednak ja zastanawiam się co i kto ich wszystkich do tego zmusza

God Song
and did those feet in ancient times
trod america's pastures of green?
and did that anthropocentric god wane
with their thoughts and beliefs all unseen?
I don't think so,
he's up there with the others lying low,
vying with those who you've traded
your life to bless your soul,
and have they told you how to think,
cleansed your mind of sepsis and autonomy?
or have you escaped scrutiny,
and regaled yourself with depravity?
now we all see, "religion is just synthetic
frippery, unnecessary in our expanding
global culture efficiency"
and don't you fear this impasse
we have built to our future?
ever so near,
and oh so austere.

Boska piosenka
a czy te stopy w starożytności
wydeptały amerykańskie trawniki?
a czy ten antropocentryczny bóg osłabł
wraz z ich myślami i poglądami zupełnie niepostrzeżenie?
Nie sądzę,
jest tam w niebie z innymi którzy mu podlegają,
rywalizuje z tymi, których sprzedałeś, wykorzystałeś
twoje życie jest po to, by pobłogosławić twoją duszę,
a czy oni nie kazali myśleć w jakiś narzucony sposób,
oczyścili ciebie z poczucia autonomii i sepsy?
albo czy wyzwoliłeś się już od tego nadzoru,
i dopuściłeś się deprawacji?
teraz wszyscy rozumiemy, "religia jest tylko syntetyczną
ozdóbką, jest czymś zbędnym w obliczu rosnącej wydajności
kultury globalizacji"
a czy nie boisz się tego impasu, martwego punktu
który jest naszym dziełem ku naszej przyszłości?
zawsze tak bliskiej,
i oh tak srogiej, surowej.

21st Century (Digital Boy)
I can't believe it,
the way you look sometimes,
like a trampled flag on a city street,
oh yeah,
and I don't want it,
the things you're offering me,
symbolized bar code quick id,
oh yeah,
I'm a 21st century digital boy,
I don't know how to live (or read)
but I've got a lot of toys,
my daddy is lazy middle class intellectual,
my mammy's on valium,
she's so ineffectual,
ain't life a mystery?
I can't explain it,
the things they're saying to me,
going yayayayayayaya,
oh yeah,
I tried to tell you about no control,
but now I really don't know,
and then you told me how bad you had to suffer,
is that really all you have to offer?

XXI wiek (Cyfrowy chłopiec)
Nie mogę w to uwierzyć, to nie do wiary
w jaki sposób czasem wyglądasz,
jak podeptana flaga na ulicy wielkiego miasta,
o taak,
a ja nie chcę tego,
tego wszystkiego, co mi proponujesz
symbolicznego kodu kreskowego, szybkiej ewidencji tożsamości ludności,
o taak,
jestem cyfrowym chłopcem XXI wieku,
Nie wiem w jaki sposób żyć (lub w jaki sposób czytać by zrozumieć)
Ale mam wiele zabawek,
mój tatus jest leniwym intelektualistą należącym do klasy średniej,
moja mamusia bierze valium,
ona jest taka nieudolna,
czyż życie nie jest tajemnicze?
nie potrafię tego wyjaśnić,
tych wszystkich słów, które słyszę z ich ust
no taka jazda, ttaaaaaaaaaaaaaaaaaa
o taak,
Starałem ci opowiedzieć o braku, utracie kontroli,
jednak teraz naprawdę nie wiem,
a wtedy ty powiedziałeś (powiedziałaś) mi jak strasznie musiałeś (musiałaś) cierpieć
czy to jest naprawdę wszystko co masz do zaproponowania?

Misery And Famine
proud a history,
replete with sanctity,
orbs in their harmony,
they sing their code to me,
have you ever heard yourself the orbit
that you are in?
the terse, oppressive blanket that's
instilled here by our spin,
it's misery and famine,
it's a force we cannot see,
misery and famine,
it compels us naturally,
misery famine,
great ellipse,
we bend to thee,
misery and famine,
just accept your vagrancy
others who bear no name,
who feel that life's a game,
my verse they will defame,
we suffer all the same,
they pay no regard to their position or their speed,
but the firmament still covers them with
it's malevolent seed,
it's misery and famine . . .
"you look for meaning in things no one comprehends,
you feel no affinity to the rabble we're in",
sources of inguiry have nothing to portend,
they will perplex us all until the coming end,
a feeling of despair,
hungry and full of care,
we resent everywhere the fortune that we share,
"this earth could be a better place" is a
concept I condone,
given our pathetic course our destiny is known, it's misery and famine . . .

Udręka i głód
dumni z historii,
nasyceni świętością,
są jak kule obdarzone harmonią,
oni śpiewają mi słowa zaszyfrowanej piosenki,
czy kiedykolwiek sam słyszałeś o kuli
w której się znajdujesz?
lapidarna, krępująca nas powłoka, pokrywa, to jest to,
co nam tutaj wpojono, czym sprawiono, że jesteśmy skołowani
to jest udręka, niedola i głód,
to siła, której nie rozumiemy,
udręka, niedola i głód,
zmuszają nas w sposób naturalny (do czegoś),
udręka, niedola głód,
wielka elipsa,
My wijemy się (z bólu) przed wami,
udręka i głód,
tylko pogódźcie się ze swoim włóczęgostwem
przyjmijcie rolę tych innych (obcych), którym nie potrzeba ani nazwisk, ani imion,
którzy czują, że życie to gra,
w moim wierszu, oni zniesławią się,
wszyscy jesteśmy równi jeśli chodzi o cierpienie, ból życia
im nie zależy ani na swojej pozycji ani na czasie
jednak to sklepienie niebieskie ciągle ich przykrywa
swoim złowrogim nasieniem,
to jest udręka, niedola i głód...
"szukasz jakiegokolwiek sensu w tym, czego nie da się zrozumieć,
nie czujesz, że jesteś podobny do tego motłochu, hałastry jaką jesteśmy"
dotarcie do źródeł podczas poszukiwań niczego nie wróży (dobrego),
oni wprawią nas wszystkich w konsternację aż do samego końca,
poczucie rozpaczy,
głodni i z drugiej strony cieszący się pełną opieką otoczenia
wszędzie (na każdej szerokości geograficznej) mamy za złe losowi, przypadkowi, przeznaczeniu dzielonemu z innymi ,
"nasza Ziemia może być lepszym dla nas miejscem" to jest
, cytat potwierdzający pogląd, z którym się zgadzam
Biorąc pod uwagę to, że znamy nasz żałosny bieg życia i znamy swoje przeznaczenie, to jest udręka, niedola i głód...

Unacceptable
irreducible is the word for today,
plastic compounds and nuclear waste,
what the hell is the matter with the people
on this planet? have all gone insane?
the stigma of industrial progress killing us
over and over again,
one part per trillion . . . unacceptable,
one part per billion . . . unacceptable,
one part per million . . . unacceptable,
this mammoth pogrom set upon courtesy of the U.S.A.
inexcusable are the men before our time,
I'd like to kick their ass for what they left behind,
cancer-causing chemicals,
ozone-depleting aerosols,
we're all going to fry,
so put your head between your legs
and kiss your ass goodbye.

Nie do zaakceptowania
nie dający się zredukować to hasło dnia,
ogrodzony teren wysypiska plastykowych śmieci i radioaktywne odpady,
co u diabła stało się z ludźmi
na tej planecie? czy wszyscy powariowali?
piętno industrialnego postępu zabija nas
ciągle, nieprzerwanie
jedna część na trylion...nie do zaakceptowania,
jedna część na miliard...nie do zaakceptowania,
jedna część na milion...nie do zaakceptowania,
spowodowanie tego gigantycznego pogromu (unicestwienia Żydów) za zgodą U.S.A
niewybaczalne jest to, czego dokonali ludzie, którzy żyli we wcześniejszej epoce
chciałbym kopnąć ich w dupę za to, co po sobie zostawili,
wywołujące nowotwory chemikalia,
niszczące warstwę ozonową atmosfery dezodoranty,
wszyscy będziemy się smażyć (w piekle),
więc włóż głowę między nogi
i pocałuj się w dupę na pożegnanie.

Quality Or Quantity
offer me eternity,
and I'll trade a cup of coffee and a dime,
looking for a handout behalf of those who have so little time,
but who wants to live on just 70 cents a day?
padding your pockets doesn't make this a better place,
"cereal and water" is a feast for some you say,
you price-tag on existence can't cover your double-face
quality or quantity: a choice you have to make
dipping in the icing,
bringing home he largest turkey from the field,
breaking all the piggy banks,
scooping up the booty,
licking all the right holes,
bolstering the payroll,
why reduce life to a dollar amount per day?
and why let the world think
this is the american way,
your uneaten greens are a feast for
some you say,
survival and living are concepts
you can't equate
quality or quantity, don't tell me they're the same.

Jakość czy Ilość
zaproponuj mi nieskończoność, wieczność
a ja sprzedam filiżanką kawy i dziesięciocentówkę,
szukając datków, jałmużny z powodu tych, którzy mają tak mało czasu,
ale kto chce żyć za tylko 70 centów dziennie?
wywatowanie kieszeni płaszcza (spodni) nie czyni z nich lepszego miejsca ubrania
"płatki zbożowe i woda" to uczta dla niektórych, powiadasz,
twoja metka z ceną, kosztami życia, egzystencji nie może ukryć (lub pokryć kosztów) twojej dwulicowości
jakość czy ilość: to wybór, którego musisz dokonać
zanurzając (coś) w lukrze,
przynosząc z podwórka do domu sztukę największego wyhodowanego indyka,
rozbijając wszystkie skarbonki,
zgarniając łup,
podlizując się właściwym, tj. możnym i mającym władzę ludziom, udając, że nie widzisz ich słabych punktów,
podnosząc morale zatrudnionych
po co mamy obniżać standard życia do kwoty jednego zarobionego dolara dziennie?
a dlaczego świat ma nie pomyśleć sobie,
że to jest typowe dla amerykańskiego stylu życia,
niezjedzona przez ciebie zielenina to uczta dla
niektórych ludzi, powiadasz,
przetrwanie, przeżycie i życie są pojęciami,
które nie są tożsame ze sobą
jakość czy ilość, nie mów mi, że to wszystko jedno

Walk Away
shut off the t.v and peel off those sunday gloves,
and I'll stain the clean that you've been counting,
old mr. fletcher passed by here today,
after 40 years of toil he just up and walked away,
fantastic the panic that showed in his eyes,
he shrugged when I asked him about it,
he said "young man pay heed, you listen well to what I say,
now there comes a time for a man to walk away",
walk away, I'll be a parade,
and I'll be determined that no one shall dissuade on my way,
I'll sure take some time to burn all the bridges that I'm leaving behind,
he passed by again and he was shivering from the cold,
I'm not sure but I think that he was trying,
he told me about the weather and something old to pay,
"but tomorrow", he said, "I'm gonna surely walk away".

Odejść
wyłącz TV i zdejmij te odświętne, czyste rękawiczki,
a ja poplamię to, co jest czyste, to co dla ciebie tak wiele znaczy
staruszek fletcher przejeżdżał (przechodził) tędy dzisiaj obok,
po przeżyciu 40 lat w trudzie i znoju tylko wstał i odszedł,
czymś niesamowitym była ta panika, którą dostrzegłem w jego oczach,
wzruszył ramionami, kiedy zapytałem go o to uczucie,
odpowiedział: "młodzieńcze zważ na to, co chcę ci rzec, słuchaj uważnie tego, co ci mam do powiedzenia,
teraz przyszła dla mężczyzny pora aby odejść",
odejść, Wezmę udział w paradzie, pochodzie,
I będę tak zdeterminowany, że nikt mnie nie powstrzyma
Na pewno zajmie mi to trochę czasu, by spalić za sobą wszystkie mosty
Znowu on przejechał (przeszedł) obok i trząsł się cały z zimna,
Nie jestem pewien, ale myślę, że starał się
Opowiedział mi o pogodzie i o jakimś przedawnionym rachunku do zapłacenia,
"ale jutro", odrzekł, "ja na pewno odejdę".

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last update in 2017 Back/Powrót