BAD RELIGION-"AGAINST THE GRAIN"

AGAINST THE GRAIN Modern Man - Nowoczesny człowiek
Turn On The Light - Zapal światło
Get Off - Zacząć...
Blenderhead - Pomylony łeb
Positive Aspect Of Negative Thinking - Pozytywny aspekt negatywnego myślenia
Anesthesia - Narkoza
Flat Earth Society - Stowarzyszenie Płaskiej Ziemi
Faith Alone - Samotny w wierze
Entropy - Entropia
Against The Grain - Pod prąd
Operation Rescue - Akcja ratunkowa
God Song - Boska Piosenka
21st Century (Digital Boy) - (Cyfrowy chłopiec) XXI wieku
Misery And Famine - Udręka i głód
Unacceptable - Nie do zaakceptowania
Quality Or Quantity - Jakość czy ilość
Walk Away - Odejść

Modern Man
I've got nothing to say,
I've got nothing to do,
all of my neurons are functioning smoothly
yet still I'm a cyborg just like you,
I'm one big myoma that thinks,
my planet supports only me,
I've got this one big problem:
will I live forever?
I've got just a short time to see,
modern man, evolutionary betrayer,
modern man, ecosystem destroyer,
modern man, destroy yourself in shame,
modern man, pathetic example of
earth's organic heritage
when I look back and think,
when I ponder and ask "why?",
I see my ancestors spend with careless abandon,
assuming eternal supply, modern man . . .
just a sample of carbon-based wastage,
just a fucking tragic epic of you and I.

Nowoczesny człowiek
Nie mam nic do powiedzenia,
Nie mam nic do roboty
wszystkie moje neurony sprawnie funkcjonują
jednak wciąż jestem cyborgiem tak jak ty,
jestem jedną wielką myomą, która myśli,
moja planeta tylko mnie wspiera,
Mam ten jeden duży problem:
czy będę żyć wiecznie?
Mam po prostu mało czasu by zrozumieć,
nowoczesny człowiek, zdrajca ewolucji,
nowoczesny człowiek, niszczyciel i szkodnik dla ekosystemu,
nowoczesny człowiek, niszczy siebie bezwstydnie,
nowoczesny człowiek, patetyczny przykład organicznego dziedzictwa Ziemi
kiedy patrzę w przeszłość i myślę,
kiedy zastanawiam się i pytam "dlaczego?",
Widzę moich przodków czerpiących bez opamiętania z zasobów Ziemi
zakładających, że zasoby są niewyczerpane , nowoczesny człowiek...
po prostu próbka zanieczyszczonego dwutlenkiem węgla powietrza,
po prostu pierdolona, tragiczna opowieść o tobie i o mnie.

Turn On The Light
I had a friend who kept a candle in his pocket,
he used to touch it when the wind was blowing high,
I guess it made him feel like he could buck the system
and when it flickered out we laid him down to die,
turn on the light,
turn on a million blinding brilliant white incendiary lights,
a beacon in the night,
I'll burn relentlessly until my juice runs dry
I'll construct a rack of tempered beams and trusses
and equip it with a million tiny suns,
I'll install upon the roof of my compartment
and place tinfoil on my floor and on my walls,
then I'll turn on the light . . .
and I'll burn like a roman fucking candle,
like a chasm in the night,
for a miniscule duration,
ecstatic immolation,
incorrigible delight.

Zapal światło
Miałem przyjaciela, który trzymał świeczkę w kieszeni,
zwykł jej dotykać, kiedy wiatr wiał wysoko w górze,
Sądzę, że to sprawiło, że czuł się jakby mógł wycofać się z systemu
i kiedy świeczka paliła się migotającym światłem położyliśmy go na ziemi aby umarł,
zapal swiatło,
roznieć oślepiający blask milionowego brylanta, białe ogniowe światła,
pochodni rozpalonej nocą,
Spłonę bezlitośnie, aż wyparują moje soki życia
Zbuduję konstrukcję z łagodnych promieni i podwiązanych wnętrzności
i wyposażę ją w milion malutkich słońc,
Umieszczę ją na spodzie mojej komory
i położę folię na mojej podłodze i na ścianach,
potem zapalę światło...
i zapłonę jak pierdolona rzymska świeczka,
jak zręb nocy,
dla trwania,
ekstatyczny akt samospalenia,
beznadziejny zachwyt i oczarowanie

Get Off
lascivious, it's all that I can think of as I drag my feet,
searching like a diogenes,
dangerous, the adjectives of the decade
and of your alluring intricacies,
I can see your green-screen mentality
and I can feel the sting of it's consequence,
and I know I shouldn't
but it's too much to ignore, an emotion I deplore,
every time I look at you,
I just want do it,
I can clench my fist right through it
but I just want to get off
rectilinear, this direction we've been heading
never realizing we are on a runaway machine,
angular, the momentum that does turn us one
step further on our ladder,
one more turn toward the east,
I realize your green-screen mentality
and I know it is shared by many more,
I know it's quite impossible
but I am damned to find a way to revolve the other way,
every time I scrutinize I just say "screw it",
we're on a ride down a blind conduit
and I just want to get off.

Zacząć...
namiętny, spragniony seksu, to wszystko o czym mogę pomyśleć, gdy powłóczę swoją stopę po ziemi,
szukając jak Diogenes,
niebezpieczny, to jeden z przymiotników trafnie opisujących całą dekadę
i twoje ponętne szczegóły,
Rozumiem twoją naiwną mentalność
i mogę odczuć szkodliwe i przykre tego konsekwencje,
i wiem, że nie powinienem
jednak za dużo bodźców trzeba ignorować, a uczucie, którego nie akceptuje,
za każdym razem kiedy patrzę na ciebie,
Chcę po prostu to zrobić,
mogę zacisnąć pięść i włożyć ją tam
jednak chcę po prostu zacząć pieprzenie
naprzód, w tym kierunku, ruszamy
nigdy nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy w uciekającej maszynie,
pod kątem, impet, który nas nie podnieca
zajdź o jeden szczebel dalej na naszej drabinie,
jeszcze jeden zwrot w kierunku wschodnim,
Zdaję sobie sprawę z twojej naiwnej mentalności
i wiem, że jest ona udziałem większej liczby ludzi,
Wiem, że jest to prawie niemożliwe
jednak ja, będąc przeklętym, muszę znaleźć sposób, żeby krążyć inną drogą,
za każdym razem kiedy coś dokładniej zbadam po prostu mówię "jebać to!",
jesteśmy na przejażdżce ślepą uliczką
a ja chcę po prostu zacząć pieprzenie

Blenderhead
flying through a dark prismatic tunnel on a carousel,
the earth is turning and you know it very well,
your mind is reeling like ten helicopters
wheeling and you're gonna hit the ceiling
like a mallet on a bell,
hey, blenderhead,
they're starting to ask questions,
your transgressions are a danger flashing sign,
challenge conventions and radiate your splendor
and feel those flywheels churn on your blenderhead
tally up the gleaming ventured in a wishing well,
each shining trinket has a story it can tell,
your moments pining like those tales all
intertwining can become the rusted lining of a deep neglected shell,
hey, blenderhead,
you ask so many questions,
your confusion's a life-affirming sign,
break from tradition and carry on with valor
and feel those flywheels churn your blenderhead.

Pomylony łeb
lecąc przez ciemny, pryzmatyczny tunel na karuzeli,
Ziemia obraca się a ty wiesz o tym bardzo dobrze,
twój umysł lata jak dziesięć helikopterów
pcha się a ty uderzysz w sufit
tak jak drewniany młotek w dzwonek,
hey, pomyleńcu,
zaczynają zadawać pytania,
twoje grzechy są wyraźną oznaką grożącego niebezpieczeństwa
przeciwstaw się konwencjom i poraź innych swoim splendorem
i poczuj te latające kółka bańkę na mleko w tym pomylonym łbie
dopasowane błyszczenie podjętego ryzyka w dobrej wierze dla siebie i innych,
każda błyszcząca ozdóbka ma swoją historię do opowiedzenia,
twoje chwile, których pragniesz jak tych wszystkich opowiadań
splot może stać się zardzewiałą warstwą głębokiej, zaniedbanej skorupy,
hey, pomylony łbie,
zadajesz tyle pytań,
twoje zagubienie jest oznaką afirmacji życia,
porzuć tradycję i daj upust dzielności, odwadze
i poczuj te latające kółka, bańkę na mleko w tym pomylonym łbie

Positive Aspect Of Negative Thinking
let's gather round the carcass of the old deflated beast,
we have seen it through the accolades and rested in it's lea,
syntactic is our elegance, incisive our disease,
the swath endogenous of ourselves will be our quandary,
we've nestled in it's hollow and we've suckled at it's breast,
grandiloquent in attitude, impassioned yet inept,
frivolous gavel our design, ludicrous or threat,
excursive expeditions leave us holding less and less,
so what does it mean?
when we tell ourselves it's only for a while we have been deceived
and it's only for a moment that the treasures of our day
make life easier to complicate,
the treasure thrown away,
I'm so tired of all the fucked up mind
of all the terrorist religions and their bullshit lines,
of all the hand-me-downs from all industrial crimes
and the weeping mothers and those who are led so blind,
from the plastic protests and the hands of time
and the pursuit of mirth and all hating kind.

Pozytywny aspekt negatywnego myślenia
zbierzmy się przy zwłokach tej starej poniżonej bestii,
widzieliśmy ją przez pryzmat gloryfikujących pochwał i jak spoczywała na swojej polanie,
prawidłowa składnia świadczy o naszej elegancji, ciętość stylu o naszej chorobie,
pokos będący wewnątrz nas będzie naszym dylematem,
zagnieździliśmy się w jej dziurze i ssaliśmy mleko z jej piersi,
pompatyczny w postawie, namiętny choć jeszcze niestosownie,
frywolny pokos naszego planu, absurd lub groźba,
ekspedycje wycieczkowe pozostawiły nas dzierżących coraz mniej,
więc co to znaczy?
kiedy powiemy sobie tylko przez chwilę zostaliśmy oszukani
a tylko przez moment kiedy skarby naszego dnia
sprawiły, że życie stało się łatwiejsze żeby je znowu skomplikować
skarb wyrzucony,
Mam tak serdecznie dość całego tego spierdolonego umysłu
wszystkich terrorystycznych religii i bzdurnych wersetów,
wszystkich tych datków dla mnie pochodzących ze wszystkich industrialnych zbrodni
i płaczących matek i tych, których prowadzi się w ciemności, jak ślepców,
sztucznych protestów i ramion czasu
i pościgu za wesołością i wszystkimi formami nienawiści.

Anesthesia
everybody is talking about the girl
who went and killed the delivery man,
but she looks so kind and gentle,
it just doesn't stand to reason,
I saw her right there just the other night
as stately as a slot machine,
but when she looked my way something mad
as hell came over me,
anesthesia, mona lisa, I've got a little gun,
here comes oblivion,
I never loved you, how did you find me?
the cops will never complicity now, anna . . .
all good children go to heaven!
I remember your face that august night
when we lied about the beautiful time to come
and that crazy old man who came much to late
and caused a chain reaction,
I've been hanging out there for eleven long years
like a church mouse where the cat has gone,
and looking at you now
is driving me to distraction.

Narkoza
wszyscy rozmawiają o tej dziewczynie
która pojechała i zabiła dostawcę towarów,
ale ona wygląda na tak uprzejmą i delikatną,
to po prostu nie jest oczywiste,
Widziałem ją dokładnie tam po prostu innej nocy
była tak okazała jak automat do sprzedawania napojów
jednak kiedy spojrzała w moją stronę coś tak szalonego
jak piekło przeszyło mnie,
narkoza, mona lisa, mam małą spluwę,
nadchodzi zapomnienie,
Nigdy ciebie nie kochałem, jak mnie znalazłaś?
gliny nigdy nie będą współudziałowcami, teraz, anna...
wszystkie grzeczne dzieci idą do nieba!
Pamiętam twoją twarz z tamtej sierpniowej nocy
kiedy kłamaliśmy mówiąc o pięknych chwilach, które nadejdą
i spowodowalismy reakcję łańcuchową,
Włóczyłem się tam przez jedenaście długich lat
jak mysz kościelna w kosciele, w którym nie ma już kota,
i patrzenie teraz na ciebie
doprowadza mnie do szału.

Flat Earth Society
lie, lie, lie . . .
the full moon is rising over dark water
and the fools below are picking up sticks
and the man in the gallows lies permanently
waiting for the doctors to come back and tend to him,
the flat earth society is meeting here today,
singing happy little lies
and the bright ship humana is sent far away
with grave determination . . .
and no destination, lie, lie, lie
yeah, nothing feels better than a spray of clean water
and the whistling wind on a calm summer night,
but you'd better believe that down in their quarters
the men are holding in for their dear lives,
the flat earth society is somewhere far away,
with their candlesticks and compasses
and the bright ship humana is well on its way
with grave determination . . .
and no destination, lie, lie, lie, ad infinitum.

Stowarzyszenie płaskiej Ziemi
kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo...
pełnia księżyca nad ciemnymi wodami
a człowiek z szelkami wciąż kłamie
czekając żeby wrócili lekarze i zaopiekowali się nim,
stowarzyszenie płaskiej ziemi ma dzisiaj tutaj spotkanie,
wyśpiewując radosne kłamstewka
a jasny statek ludzkości wysyła się w podróż daleko stąd
z wielką determinacją...
i bez punktu docelowego tej podróży, kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo
yeah, nic nie robi lepiej niż spryskanie twarzy czystą wodą
i powiew wiatru cichą, letnią nocą,
jednak lepiej uwierz, że tam w dole na swoich kwaterach
faceci kontrolują swoje ukochane życie,
stowarzyszenie płaskiej ziemi jest gdzieś daleko stąd,
ze swoimi świeczkami i kompasami
a jasny statek ludzkości znajduje się na właściwej drodze
z wielką determinacją...
i bez punktu docelowego podróży, kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo w nieskończoność.

Faith Alone
heard a sermon from a creaky pulpit with no one in the nave,
I paid a visit to the synagogue and I left there feeling blame,
no one could tell me what to do,
no one had the ability to answer me,
what the world needs now is some answers to our problems,
we can't buy more time because our tender isn't valid,
if your soul needs love you can get consoled by pity,
but it looks as though faith alone won't sustain us anymore,
watched the scientists throw up their hands conceding,
"progress will resolve it all",
saw the manufactures of earth's debris ignore another green peace call,
no one could tell me what to do,
they had not the capacity to answer me,
what the world needs now is some accountability,
we can't buy more time because time won't accept our money,
if your soul needs love you can always have my pity,
but it looks as though faith alone won't sustain us no more . . .

Samotny w wierze
słyszałem kazanie głoszone z hałaśliwego pulpitu a nikogo nie było w nawie,
złożyłem wizytę w synagodze i wyszedłem stamtąd z poczuciem winy,
nikt nie potrafił mi powiedzieć co począć,
nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć,
to czego świat teraz potrzebuje to pewnych rozwiązań naszych problemów,
nie możemy kupić sobie więcej czasu ponieważ nasza propozycja jest uznana za nieważną,
jesli twoja dusza potrzebuje miłości możesz zostać otoczony uczuciem żalu,
ale to wygląda jak gdyby już nie pozostawiono nas jak samotnych w wierze,
obserwowałem naukowców, którzy podnoszą swoje ręce w górę przyznając,
"postęp rozwiąże te wszystkie problemy",
widziałem przemysłowców doprowadzających Ziemię do ruiny, ignorujących jeszcze jeden apel organizacji "green peace",
nikt nie potrafił mi powiedzieć co począć,
nie mieli zdolności do odpowiedzenia mi,
to czego świat teraz potrzebuje, to pewnego rodzaju odpowiedzialności,
nie możemy kupić sobie więcej czasu, ponieważ czas nie zaakceptuje naszych pieniędzy,
jeśli twoja dusza potrzebuje miłości zawsze możesz mieć mój żal,
jednak to wygląda tak, jak gdyby już nie pozostawiono nas jako samotnych w wierze...

Entropy
random blobs of power expressed as that which we all disregard,
ordered states of nature on a scale that no one thinks about,
don't speak to me of anarchy of peace or calm revolt,
man, we're in a play of slow decay orchestrated by boltzmann,
it's entropy, it's not a human issue,
entropy, it's a matter of course,
entropy, energy at all levels,
entropy, from it you can not divorce
and your pathetic moans of suffrage tend to lose all significance,
extinction, degradation;
the natural outcomes of our ordered lives,
power, motivation; temporary fixtures for which we strive,
something in our synapses assures us we're ok
but in our disquilibrium we simply can not stay,
it's entropy . . .
a stolid proposition from a man unkempt as I,
my affectatious I can not rectify,
but we are out of equilibrium unnaturally,
a pain of consciousness of death
and then you will agree.

Entropia
przypadkowo kapiące krople władzy wyrażone jako, te które lekceważyliśmy,
uporządkowane stany natury na skali, o której nikt nie może pomyśleć,
nie mów mi o anarchii, pokoju lub łagodnej rewolcie,
człowieku, gramy w powolny rozkład i gnicie, jak w orkiestrze boltzmanna,
to jest entropia, to nie jest ludzka sprawa,
entropia, to kwestia naturalna,
entropia, energia na wszystkich poziomach,
entropia, od tego nie możesz się odciąć
a twoje patetyczne jęki aprobaty wydają się tracić całe swoje znaczenie,
wyginięcie, degradacja, zniszczenie
naturalne skutki naszych uporządkowanych egzystencji,
władza, motywacja; tymczasowe kamienie węgielne do których dążymy,
coś w naszych synapsach zapewnia nas, że jesteśmy w porządku
ale w naszym disquilibrium po prostu nie możemy zostać,
to entropia...
bierna propozycja ze strony człowieka niezadbanego jak ja,
moja sztuczność, której nie mogę skorygować,
ale jesteśmy nienaturalnie poza równowagą,
poza bólem świadomości śmierci
a potem się zgodzisz.

Against The Grain
three thousand miles of wilderness
overcome by the flow,
a lonely restitution of pavement,
pomp and show,
I seek a thousand answers,
I find but one or two,
I maintain no discomfiture,
my path again renewed,
against the grain,
that's where I'll stay,
swimming upstream,
I maintain against the grain
here labelled as lunatic,
sequestered and content,
there ignored and defeated
by the government,
there's an oriented public who's magnetic
force does pull,
but away from the potential of the individual,
against the grain . . .
the flow is getting stronger
with smaller increments of time and eddies
of new ideas are increasingly hard to find,
you need all that the other has,
your right to seize the day
but in all your acquisitions you will soon
be swept away,
against the grain . . .
there's a common consensus
and an uncomfortable cheer,
a reverberating chorus that anyone can hear,
it sings "leave your cares behind you,
just grab tenaciously",
this lulling sense or purpose will
destroy us rapidly,
against the grain . . .

Pod prąd
trzy tysiące mil pustyni
ugięty pod ciężarem przepływu,
samotnie naprawionego chodnika,
przepychu i wielkiego show
szukam tysięcy odpowiedzi,
znajduję zaledwie jedną lub dwie
nie podtrzymuję dłużej stanu mego zakłopotania
moja ścieżka jest na nowo przetarta
pod prąd,
idę pod prąd,
płynąc w górę potoku,
idę pod prąd
będąc nazywany "wariatem"
odosobniony i zadowolony
tam wśród zignorowanych i pokonanych
przez rząd,
jest zorientowany na cel odłam społeczeństwa, którego magnetyczna
siła napewno przyciąga,
a zarazem odciąga jednostkę od jej potencjału,
pod prąd...
przepływ staje się silniejszy
dzięki nieznacznym wzrostom czasu i zawirowaniom
nowych idei stopniowo coraz trudniej jest znaleźć
potrzebujesz wszystkich tych idei, których zwolennikami są inni ludzie
twoje prawo do chwytania dnia, każdej chwili
ale wraz ze wszystkimi swoimi zdobyczami wkrótce
zostaniesz wymieciony,
po prąd...
Istnieje powszechny consensus
i "niewygodne" usposobienie,
rozbrzmiewający chór, który każdy może usłyszeć
śpiew jest taki: "porzuć swoje troski,
po prostu trzymaj się wytrwale"
te uspokojone i wyciszone odczucia lub cele
zniszczą nas szybko,
pod prąd...

Operation Rescue
it's an s.o.s sent out telepathically,
signs of our distress don't allow complacency,
we need restoration now of our integrity and a
drastic bold reminder of our morality,
the rectifying troop is here,
the ones we have needed all these years to stop
the heinous wrongdoings and verify our moral
benevolence as a people,
operation rescue,
they're here to right our fall,
they have heard a troubled call,
operation rescue,
you may wonder where they come from,
but I just wonder why they're here at all,
life ever-after is what they're in business for,
see them brandish the key to their kingdoms door,
it's persuasive, it's a part of you and me
but it's not overwhelming as they wish it to be,
if no one believed in fairy tales
there would be nothing they could do but fail
yet everywhere we look someone is trying to reassure our
moral benevolence
as a people,
operation rescue . . .
you may wonder where they come from,
but I just wonder what compels them all.

Akcja ratunkowa
Telepatycznie wysłano sygnał S O S
Oznaki dystresu nie pozwalają na samozadowolenie,
pragniemy odtworzenia teraz całej wewnętrznej integralności (uczciwości) i
drastycznej, wyrazistej pozostałości naszej moralności,
uzdrawiająca "paczka" jest tutaj
to są ci ludzie, których potrzebowaliśmy przez wszystkie te lata, by zakończyć
haniebne czynienie zła i zweryfikować naszą moralną
dobroczynność jako ludzi
akcja ratunkowa,
są tutaj by podnieść nas gdy upadniemy,
przyjęli kłopotliwe wezwanie
akcja ratunkowa,
możesz dziwić się skąd oni przybywają,
ale ja po prostu dziwię się dlaczego oni w ogóle tutaj są
"życie po życiu", bycie na krawędzi "między życiem a śmiercią" to ich praca
widzisz ich jak wymachują kluczem otwierającym wrota do ich królestwa
to jest przekonywujące, to jest częścią ciebie i mnie
ale to nie jest uciążliwe tak jak oni chcieliby by było
Gdyby nikt nie wierzył w bajki
to nie byłoby nic co oni mogliby zrobić poza poddaniem się
jednak gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli zawsze widzimy jak ktoś usiłuje przekonać się
o naszej moralnej dobroczynności
jako ludzi,
akcja ratunkowa
możesz dziwić się skąd oni przybywają
jednak ja zastanawiam się co ich wszystkich do tego zmusza

God Song
and did those feet in ancient times
trod america's pastures of green?
and did that anthropocentric god wane
with their thoughts and beliefs all unseen?
I don't think so,
he's up there with the others lying low,
vying with those who you've traded
your life to bless your soul,
and have they told you how to think,
cleansed your mind of sepsis and autonomy?
or have you escaped scrutiny,
and regaled yourself with depravity?
now we all see, "religion is just synthetic
frippery, unnecessary in our expanding
global culture efficiency"
and don't you fear this impasse
we have built to our future?
ever so near,
and oh so austere.

Boska piosenka
a czy te stopy w starożytnych czasach
wydeptały amerykańskie trawniki?
a czy tamten antropocentryczny bóg znika
z ich wszystkimi myślami i pogladami w próżni?
Nie sądzę,
jest tam na wysokościach a wszyscy pozostali są pod nim,
rywalizują z tymi, z którymi handlowałeś
twoje życie jest po to, by pobłogosławić twoją duszę,
a czy oni powiedzieli ci w jaki sposób masz myśleć,
oczyścili twój umysł z poczucia autonomii i sepsis?
albo czy uciekłeś od inwigilacji,
i uraczyłeś samego siebie niemoralnością?
teraz wszyscy widzimy, "religia jest po prostu syntetycznym
świecidełkiem na pokaz, jest zbędna w obliczu rozpowszechnieniania się
tendencji globalizacyjnych w zakresie kultury"
a czy nie boisz się tego impasu
który stworzyliśmy na drodze ku przyszłości?
zawsze tak nieodległej,
i oh tak srogiej.

21st Century (Digital Boy)
I can't believe it,
the way you look sometimes,
like a trampled flag on a city street,
oh yeah,
and I don't want it,
the things you're offering me,
symbolized bar code quick id,
oh yeah,
I'm a 21st century digital boy,
I don't know how to live (or read)
but I've got a lot of toys,
my daddy is lazy middle class intellectual,
my mammy's on valium,
she's so ineffectual,
ain't life a mystery?
I can't explain it,
the things they're saying to me,
going yayayayayayaya,
oh yeah,
I tried to tell you about no control,
but now I really don't know,
and then you told me how bad you had to suffer,
is that really all you have to offer?

XXI wiek (Cyfrowy chłopiec)
Nie mogę w to uwierzyć,
jak ty czasami wyglądasz,
jak zdeptana flaga na ulicy wielkiego miasta,
o yeah,
a ja tego nie chcę,
tych rzeczy, które mi oferujesz
symbolicznego kodu kreskowego, szybkiej ewidencji,
o yeah,
jestem cyfrowym chłopcem XXI wieku,
Nie wiem jak żyć (lub czytać)
Ale mam wiele zabawek,
mój tatus jest leniwym intelektualistą z klasy średniej,
moja mamusia jest pod wpływem valium,
ona jest taka nieskuteczna,
czyż życie nie jest tajemnicą?
nie potrafię tego wyjasnić,
tych wszystkich słów, które oni do mnie mówią,
idąc yayaayaayyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaa
o yeah,
Usiłowałem ci powiedzieć coś o braku kontroli,
jednak teraz naprawdę nie wiem,
a potem powiedziałeś (powiedziałaś) mi jak bardzo musiałeś (musiałaś) cierpieć
czy to jest naprawdę wszystko co masz do zaoferowania?

Misery And Famine
proud a history,
replete with sanctity,
orbs in their harmony,
they sing their code to me,
have you ever heard yourself the orbit
that you are in?
the terse, oppressive blanket that's
instilled here by our spin,
it's misery and famine,
it's a force we cannot see,
misery and famine,
it compels us naturally,
misery famine,
great ellipse,
we bend to thee,
misery and famine,
just accept your vagrancy
others who bear no name,
who feel that life's a game,
my verse they will defame,
we suffer all the same,
they pay no regard to their position or their speed,
but the firmament still covers them with
it's malevolent seed,
it's misery and famine . . .
"you look for meaning in things no one comprehends,
you feel no affinity to the rabble we're in",
sources of inguiry have nothing to portend,
they will perplex us all until the coming end,
a feeling of despair,
hungry and full of care,
we resent everywhere the fortune that we share,
"this earth could be a better place" is a
concept I condone,
given our pathetic course our destiny is known, it's misery and famine . . .

Udręka i głód
dumni z historii,
przepełnieni świętością,
krążąc na orbitach w poczuciu harmonii,
oni wyśpiewują mnie swój szyfr,
czy kiedykolwiek słyszałeś sam o orbicie,>
po której ty krążysz?
dosadny, uciskający płaszcz , to co
jest sprowadzone tutaj za pomocą naszego wirowania,
to jest udręka i głód,
to siła, której nie widzimy,
udręka i głód,
zniewalają nas siłami natury,
udręka głód,
wielka elipsa,
kłaniamy się wam,
udręka i głód,
po prostu zaakceptuj swoje włóczęgostwo
inni, którzy nie noszą nazwisk ani imion,
którzy czują, że życie jest grą,
w mojej poezji,oni zniesławią się,
wszyscy cierpimy tak samo,
oni nie mają na względzie ani swojej pozycji ani swojej szybkości
jednak ten firmanent wciąż ich przykrywa
to jest wrogie nasienie,
to jest udręka i głód...
"szukasz jakiegoś sensu w kwestiach, których nikt nie zrozumiesz,
nie odczuwasz żadnej więzi z motłochem, z którym my się zadajemy"
Źźródła dociekań niczego nie zapowiadają,
będą wprawiać nas wszystkich w zakłopotanie aż nadejdzie koniec,
uczucie rozpaczy,
głodni i odczuwający zbyt dużą opiekuńczość otoczenia,
obrażamy się wszędzie na los, który jest naszym udziałem,
"ta ziemia może być lepszym miejscem"
to stwierdzenie, za które odkupiłem swoją winę,
zmierzając zgodnie z naszym patetycznym prądem nasze przeznaczenie jest znane, to jest udręka i głód...

Unacceptable
irreducible is the word for today,
plastic compounds and nuclear waste,
what the hell is the matter with the people
on this planet? have all gone insane?
the stigma of industrial progress killing us
over and over again,
one part per trillion . . . unacceptable,
one part per billion . . . unacceptable,
one part per million . . . unacceptable,
this mammoth pogrom set upon courtesy of the U.S.A
inexcusable are the men before our time,
I'd like to kick their ass for what they left behind,
cancer-causing chemicals,
ozone-depleting aerosols,
we're all going to fry,
so put your head between your legs
and kiss your ass goodbye.

Nie do zaakceptowania
nie dający się zredukować to jest słowo na dzisiaj,
plastykowe mikstury i nuklearne odpady,
co do cholery się dzieje z ludźmi
na tej planecie? czy wszyscy zwariowali?
piętno postępu przemysłowego zabija nas
wciąż i bez przerwy,
jedna część na trylion...nie do zaakceptowania,
jedna część na miliard...nie do zaakceptowania,
jedna część na milion...nie do zaakceptowania,
to wyginięcie mamutów naruszyło kurtuazję mentalności U.S.A
ludziom, którzy żyli przed nami nie można wybaczyć,
chciałbym kopnąć ich w dupę, za to co po sobie zostawili,
powodujące raka chemikalia,
niszczące ozon płyny w aerozolu,
wszyscy będziemy się smażyć,
więc włóż głowę pomiędzy nogi
i pocałuj się w dupę na pożegnanie.

Quality Or Quantity
offer me eternity,
and I'll trade a cup of coffee and a dime,
looking for a handout behalf of those who have so little time,
but who wants to live on just 70 cents a day?
padding your pockets doesn't makethis a better place,
"cereal and water" is a feast for some you say,
you price-tag on existence can't cover your double-face
quality or quantity: a choice you have to make
dipping in the icing,
bringing home he largest turkey from the field,
breaking all the piggy banks,
scooping up the booty,
licking all the right holes,
bolstering the payroll,
why reduce life to a dollar amount per day?
and why let the world think
this is the american way,
your uneaten greens are a feast for
some you say,
survival and living are concepts
you can't equate
quality or quantity, don't tell me they're the same.

Jakość czy Ilość
zaoferuj mnie nieskończoność, wieczność
a ja będę handlować filiżanką kawy i srebrną monetą dolarową (wartą 10 centów lub 1/10 1 USD),
szukając jałmużny w imię tych, którzy mają tak mało czasu,
ale kto chce żyć za po prostu 70 centów dziennie?
wyścielenie pustych kieszeni materiałem nie zmieni na lepsze tego położenia,
"kasza i woda" jest ucztą dla niektórych, powiadasz,
twoja karteczka z ceną egzystencji nie może ukryć twojej podwójnej moralności
jakość czy ilość: wybór, którego musisz dokonać
grzebiąc się w lukrze,
przynosząc do domu największą sztukę indyka z pola,
przełamując wszystkie bariery kulinarnych zachcianek,
zgarniając łupy,
liżąc wszystkie przewidziane "dziury" budżetowe,
podpierając się listą płac,
dlaczego mamy obniżać poziom życia do jednego dolara na dzień?
a dlaczego nie dać pomyśleć światu
że to jest amerykański styl życia,
twoja niezjedzona zielenina jest ucztą dla
niektórych, powiadasz,
przetrwanie i życie są pojęciami
między którymi nie możesz postawić znaku równosci
jakość czy ilość, nie mów mi, że to jest to samo.

Walk Away
shut off the t.v and peel off those sunday gloves,
and I'll stain the clean that you've been counting,
old mr. fletcher passed by here today,
after 40 years of toil he just up and walked away,
fantastic the panic that showed in his eyes,
he shrugged when I asked him about it,
he said "young man pay heed, you listen well to what I say,
now there comes a time for a man to walk away",
walk away, I'll be a parade,
and I'll be determined that no one shall dissuade on my way,
I'll sure take some time to burn all the bridges that I'm leaving behind,
he passed by again and he was shivering from the cold,
I'm not sure but I think that he was trying,
he told me about the weather and something old to pay,
"but tomorrow", he said, "I'm gonna surely walk away".

Odejść
wyłącz TV i zdejmij te niedzielne rękawice,
a ja pobrudzę to co liczyłeś, że jest czyste,
stary pan fletcher przechodził tędy dzisiaj,
po 40 latach znoju po prostu wstał i odszedł,
fantastyczną była panika, która ukazała się w jego oczach,
wzruszył ramionami, kiedy zapytałem go o to,
powiedział "młody człowieku miej to na względzie, słuchaj uważnie tego co ci powiem,
teraz nadszedł czas dla mężczyzny by odejść",
odejść, Wezmę udział w paradzie,
I będę tak zdeterminowany, że nikt nie odwiedzie mnie od mojego zamiaru,
Na pewno zajmie mi to trochę czasu, by spalić za sobą wszystkie mosty
Ponownie on przeszedł obok i drżał z zimna,
Nie jestem pewien, ale sądzę, że próbował,
Powiedział mi o pogodzie i o jakimś przedawnionym rachunku za który nie zapłacił,
"ale jutro", powiedział, "Na pewno odejdę".

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last update in 2014 Back/Powrót