"MAMA"

WE ARE THE CHOPPED

We are the chopped, the chopped
The lever drops and stops
This is not good or bad
Transformers hum and pop
The little dials they drop
No reason to be sad
It's only to be still with one role left to fill
The widow stands in line, the loved one's killing time
Cause when you've stopped, you've stopped
It's either now or not
No victim and no crime
As you wander through your days, you leave the moments lying
cold and underpaid,
your savings plans are sound, they'll do somebody good when you are
underground
This is not good or bad
No reason to be sad
No victim and no crime
Cause when you've stopped, you've stopped
The ball is thrown and caught
It's just the end of time
The mourners ring the bells and shed tears for themselves
It really was unkind to leave us all behind
We are the chopped, the chopped
But you've not said alot
There's nothing there to find
You make patterns with your eyes and blacken in the details you
don't recognise,
you say that life is breath and when the breathing stops you turn and
mutter
Death
We are the chopped, the chopped
But you've not said alot
This is not good or bad
No reason to be sad
We are the chopped, the chopped
And when the pressure drops
You simply stop, you stop
You stop
You're dead

JESTEŚMY PORĄBANI

Jesteśmy porąbani, porąbani
Dźwignia opada i zatrzymuje się
To nie jest ani dobre, ani złe
Transformatory buczą i iskrzą
Strzałeczki wskaźników schodzą w dół
Nie ma powodu do smutku
To ma być wciąż tylko jedna rola, która pozostała do odegrania
Wdowa stoi w szeregu, to morderczy czas dla jej ukochanego
Ponieważ kiedy zatrzymałeś się, zatrzymałeś się
to jest albo teraz albo nie
Nie ma ofiary i nie ma zbrodni
Gdy włóczysz się przez swoje dni, pozostawiasz chwile leżenia
w zimnie i bez godziwej pensji
twoje plany oszczędnościowe są wymowne, one komuś pomogą kiedy
będziesz w podziemiu
To nie jest dobre ani złe
Nie ma powodu do smutku
Nie ma ofiary i nie ma zbrodni
Ponieważ kiedy zatrzymałeś się, zatrzymałeś się
Piłka jest wyrzucona i złapana
To po prostu koniec czasu
Żałobnicy dzwonią w dzwony i płaczą za siebie
To naprawdę było nieuprzejme by pozostawić nas w tyle
Jesteśmy porąbani, porąbani
Ale nie powiedziałeś za dużo
Nie ma tam nic do znalezienia
Tworzysz wzory za pomocą oczu i zakrywasz szczegóły, których nie
rozpoznajesz, mówisz, że życie jest oddechem, tchnieniem, a kiedy oddychanie
ustaje odwracasz się i
szeptasz
Śmierć
Jesteśmy porąbani, porąbani
Jednak nie mówisz za dużo
To nie jest dobre ani złe
Nie ma powodu do smutku
Jesteśmy porąbani, porąbani
A kiedy ciśnienie opada
Po prostu przestajesz, przestajesz
Ty przestajesz (żyć)
Jesteś martwy

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO