BAD RELIGION-"RECIPE FOR HATE"

RECIPE FOR HATE Recipe For Hate - Recepta na nienawiść
Kerosene - Benzyna
American Jesus - Amerykański Jezus
Portrait Of Authority - Wizerunek władzy
Man With A Mission - Człowiek z misją
All Good Soldiers - Wszyscy dobrzy żołnierze
Watch It Die - Popatrzeć jak (ona) umiera
Struck A Nerve - To wkurzyło mnie
My Poor Friend Me - Mój biedny przyjacielu
Lookin' In - Wpadam
Don't Pray On Me - Nie módl się za mnie
Modern Day Catastrophists - Katastrofy nowoczesności
Skyscraper - Drapacz chmur
Stealth (instrumental track)

Recipe For Hate
can't you feel it, can't you see it
the promise of prosperity,
it's overwhelming you and me
it afflicts us like a disease,
ubiquitous compelling too
we cling to you like crazy glue,
and inject such a potent seed
it's best for all humanity,
the spread of culture,
the sword of progress,
the vector of suffrage a warm and
septic breeze,
the pomp and elation,
the duty and vocation,
the blood of the hybrid
it's just a recipe
re-living our ancestry
the frightful lack of harmony,
our fore-fathers who led the way,
their victims are still here today,
now it's time to erase the story
of our bogus fate,
our history as it's portrayed
it's just a recipe for hate.

Recepta na nienawiść
czy nie czujesz tego, czy nie widzisz tego
obietnica dobrobytu,
to przytłacza ciebie i mnie
to dotyka nas jak choroba,
oraz jak wszechobecne zniewolenie
my przylegamy do ciebie jak zwariowany klej,
i wstrzykujemy takie płodne, mocne nasienie
jest najlepsze dla całej ludzkosci,
szerzenie kultury,
miecz postępu,
nosiciel aprobaty, ciepłego i
zakaźnego wietrzyku,
przepychu i radości,
obowiązku i powołania,
krew mieszańca
to jest po prostu recepta
na nowo przeżywanie naszych przodków
przerażający brak harmonii,
nasi praojcowie, którzy przewodzili,
ich ofiary są wciąż tutaj dzisiaj,
teraz nadszedł czas by wymazać z pamięci historię
naszego fałszywego przeznaczenia,
nasza historia tak jak ją napisano
to jest po prostu recepta na nienawiść.

Kerosene
everywhere I look I see exclusive huddled
uninviting shelter is privilege,
of the sane and competent,
kerosene keeps me warm,
I'm alone to watch it burn,
kerosene
exposure, is a pitiful
and pointless way of dying
before it gets me,
I'll set a funeral pyre
kerosene keeps me warm,
I'm alone to watch it burn,
kerosene
I'm a man and my dignity
won't wave,
tonight buildings rage,
kerosene keeps me warm,
it feels so good
to watch it burn,
kerosene keeps me warm,
feels so good to watch it burn,
kerosene. Benzyna
wszędzie gdzie spojrzę, tam widzę wyjątkowe przepełnienie
nie zachęcające schronienie jest przywilejem,
dla normalnych i kompetentnych,
benzyna sprawia, że jest mi ciepło,
jestem sam by patrzeć jak płonie,
benzyna
obnażenie się, jest żałosnym
i bezsensownym sposobem umierania
zanim to mnie dosięgnie,
ja zbiorę cmentarne drzewce na chrust
benzyna sprawia, że jest mi ciepło,
jestem sam żeby patrzeć jak płonie,
benzyna
Jestem człowiekiem i moja godność
nie sprawi, że będę machać rękami,
wściekłość budynków dzisiejszej nocy,
benzyna sprawia, że jest mi ciepło,
czuję się tak dobrze
gdy patrzę jak płonie,
benzyna sprawia, że jest mi ciepło,
czuję się tak dobrze gdy patrzę jak płonie,
benzyna.

American Jesus
I don't need to be a global citizen,
because I'm blessed by nationality,
I'm a member of a growing populace,
we enforced our popularity
there are things that seem to pull us under
and there are things that drag us down,
but there's a power and a vital presence
that's lurking all around
we've got the american jesus
see him on the interstate,
we've got the american jesus
he helped build the president's estate
I feel sorry for the earth's population
cuz so few live in the U.S.A,
at least the foreigners can copy our morality,
they can visit but they cannot stay,
only precious few can garner our prosperity,
it makes us walkwith renewed confidence,
we've got a place to go when we die
and the architect resides right here
we've got the american jesus
overwhelming millions every day
(exercising his authority)
he's the farmer barren fields, (in god)
the force the army wields, (we trust)
the expression in the faces (because he's one of us)
of the starving children,
the power of the man (break down)
he's the fuel that drives the clan, (cave in)
he's the motive and the conscience (we can redeem your sins)
of the murderer
he's the preacher on TV, (strong heart)
the false sincerity, (clear mind)
the form letters that written by (and infinetly kind)
the big computers,
he's the nuclear bombs, (you lose)
and the kids with no moms (we win)
and I'm fearful that (he is our champion)
he's inside me

Amerykański Jezus
Nie potrzebuję być obywatelem świata,
ponieważ mam błogosławieństwo tylko własnego narodu
Jestem członkiem rozrastających się mas,
wzmocniliśmy naszą popularność
są rzeczy, które chyba ściągają nas pod ziemię
i są rzeczy, które ściągają nas w dół,
ale jest potęga i żywiołowa teraźniejszość
ona skrada się wszelkimi drogami
mamy amerykańskiego jezusa
widzicie go podróżując po różnych stanach
mamy amerykańskiego jezusa
on pomógł wybudować posiadłość ziemską prezydenta
Odczuwam żal za populację ziemi
bo tak niewielka jej część mieszka w U.S.A.,
przynajmniej obcokrajowcy mogą nasladować naszą moralność,
mogą nas odwiedzać, ale nie mogą zostać na stałe,
tylko kliku najwartościowszych może zachować i podtrzymać nasz dobrobyt
sprawia, że idziemy dalej z nową pewnością siebie,
mamy miejsce do którego podążamy kiedy umieramy
a architekt mieszka właśnie tutaj
mamy amerykańskiego jezusa
zastraszone miliony każdego dnia
(sprawujące jego władzę)
on jest rolnikiem na jałowych polach, (w Bogu)
siłą, której używa wojsko, (nadzieją)
wyrazem twarzy (ponieważ on jest jednym z nas)
głodujących dzieci,
potęgą człowieka (i jego załamaniem)
on jest paliwem, które napędza tą klikę, (zawaleniem się jej)
on jest motywem i sumieniem (możemy odkupić twoje winy)
mordercy
on jest kaznodzieją, pastorem w TV, (silnym sercem)
fałszywą szczerością, otwartością, (jasnym umysłem)
listami, które zostały napisane przez (i nieskończenie uprzejmy)
wielkie komputery,
on jest nuklearnymi bombami, (wy przegrywacie)
i dzieciakami bez mamusi (my wygrywamy)
a ja boję, że (on jest mistrzem)
on jest w moim wnętrzu

Portrait Of Authority
nothing more, nothing less,
in icon on the wall decoration and duress,
which many strive to be,
it's the marble statue standing over me,
and nobody has the will to tear it down,
it determines wrong and right,
but to me it's just a stereotype
and it makes us lose our sight
the portrait of authority,
you tell me that's what I'm supposed to be
(it embodies what he cannot be)
another time, another man,
an oppressive intrusion
and a plague across his land,
and it haunts him every day,
it tells him he has no chance
his hopes just fades away,
and he lives his life prepared to tear it down,
but he can't muster the support,
and to him it's just a stereotype
of his life-long fight.

Wizerunek władzy
nic dodać, nic ująć,
na ikonie wśród ozdób ściennych i groźba,
którą wielu pragnie się stać,
to marmurowa statua stojąca nade mną,
a nikt nie ma ochoty by z tym zerwać,
statua okresla się jako dobra lub zła
ale według mnie jest to po prostu stereotyp
a ona nas oślepia
wizerunek władzy,
mówisz mi, że to czym powinienem być
(obejmuje to czym nie mogę być)
to jeszcze jedną chwilą, jeszcze jednym człowiekiem,
opresyjna, uciskająca ingerencja
i zaraza w jego kraju,
i to nawiedza go codziennie,
to mówi mu, że on nie ma szans
jego nadzieje po prostu rozpłynęły się we mgle,
i on żyje swoim życiem będąc przygotowanym by z tym zerwać,
ale on nie może uzyskać wsparcia,
a dla niego to jest po prostu stereotyp
jego życiowej walki.

Man With A Mission
rescue me when I get to deep,
talk to me there's nothing to tell,
everyone, is a hypocrite, look to me,
I'll save your soul,
now somebody out there must be reading my mail,
cuz everybody knows,
I'm a man with a mission,
coming to your town today,
I can damn you to fiery prodititon,
cuz I'm a man with a mission,
follow me, when you give up,
work for me, it'll serve you well,
everyone's a hypocrite,
come to me, I'll save your soul
now somebody out there must be tapping my phone,
'cuz everybody knows,
I'm a man with a mission,
I'm gonna fly you away,
high above the noise and competition,
yeah, I'm a man with a mission,
I'm a man with a mission,
passing through your town today,
I condemn you to fiery prodition,
yeah, I'm a man with a mission.

Człowiek z misją
uratuj mnie gdy stoczę się na sam dół,
pogadaj ze mną kiedy nie ma o czym gadać,
każdy, jest hipokrytą, spójrz na mnie,
ocalę twoją duszę,
teraz ktoś tam z daleka musi przeczytać moją pocztę,
bo każdy wie,
Ja jestem człowiekiem z misją,
przybywam dzisiaj do twojego miasta,
Mogę cię potępić żebyś spłonął,
bo jestem człowiekiem z misją,
chodź za mną, kiedy się poddajesz,
pracuj dla mnie, to będzie dobrze ci służyć,
każdy jest hipokrytą,
podejdź do mnie, ja ocalę twoją duszę
teraz ktoś tam daleko musi podsłuchiwać moją rozmowę telefoniczną,
bo każdy wie,
Ja jestem człowiekiem z misją,
Mam zamiar odlecieć stąd,
wzbić się w górę nad tym hałasem i "tymi zawodami",
tak, Jestem człowiekiem z misją,
Jestem człowiekiem z misją,
przejeżdżającym przez twoje miasto dzisiaj,
Potępiam cię żebyś spłonął,
tak, jestem człowiekiem z misją.

All Good Soldiers
all good soldiers crack like boulders,
the sun climbs up to a razor,
violins, new boots, and numbers on a chain,
all good soldiers
all good soldiers fall in line,
when they march and shout
are a spectacle,
marching and singing
will go anywhere the president says,
because the president believes in god,
like all good soldiers should
all good soldiers wait like warheads,
when the fighting starts,
who will be accountable,
a cannibal, a cannonball,
six a.m. I can see my breath
and the clay dirt
is laughing at he weakling boy,
today is the day
that I'll write my friends
something I've been trying to remember,
I had a dream of a wall
that was twenty-one stories tall...
all good soldiers fall in line,
marching and singing,
will go anywhere the president says,
because the president believes in god,
like all good soldiers should.

Wszyscy dobrzy żołnierze
wszyscy dobrzy żołnierze pękają jak skały,
słońce wznosi się na niebie aż do zenitu
skrzypce, nowe wojskowe buty, i liczby na łańcuchu,
wszyscy dobrzy żołnierze
wszyscy dobrzy żołnierze padają jednocześnie,
kiedy maszerują i krzyczą
grają spektakl dla mas,
maszerując i śpiewając
pójdą wszędzie tam gdzie powie prezydent,
ponieważ prezydent wierzy w Boga,
jak wszyscy dobrzy żołnierze powinni
wszyscy dobrzy żołnierze czekają jak ostre naboje,
kiedy walka się rozpocznie,
kto będzie odpowiedzialny,
kanibal, kula armatnia,
szósta rano Widzę swój oddech
a trupi brud
śmieje się z cherlakowatego chłopaka,
dzisiaj jest dzień
w którym napiszę swoim przyjaciołom
coś o czym próbowałem pamiętać,
Miałem sen o ścianie,
która miała wysokość dwudziestu jeden pięter...
wszyscy dobrzy żołnierze padają w jednej linii,
maszerując i śpiewając,
pójdą wszędzie tam gdzie powie prezydent,
ponieważ prezydent wierzy w Boga,
tak jak wszyscy dobrzy żołnierze powinni.

Watch It Die
I was born on planet earth,
the rotating ball where man comes first,
it's been around for a long, long time,
but now it's time to watch it die
I saw a man on my big blue screen,
he ruled the world economy,
he said the rich would never concede,
but some day soon he'll be put to sleep,
I've seen the life of the forest gree,
and adaptations of the deep blue sea,
and who knows who is the fittest,
they will all soon be put to sleep,
on a plunging flight and we're sitting
in the pilots seat in the midst of life,
people on a dark horizon praying
somebody will save their lives
I was born on planet earth,
at a drastic time full of plastic mirth,
and every day I've seen increasing signs,
and you would too if you'd opened your eyes,
you had a chance, you did not try,
so now it's time to watch it die.

Popatrzeć jak (ona) umiera
Urodziłem się na planecie Ziemia,
wirującej kuli, na której człowiek pojawił się pierwszy,
kręciła się ona przez długi, długi czas,
ale teraz nadszedł czas by popatrzeć jak ona umiera
Widziałem człowieka na dużym, błękitnym ekranie,
zarządzał światową ekonomią,
powiedział, że bogaci się nigdy nie poddadzą,
ale pewnego dnia jego uśpi się,
Widziałem życie lasów,
oraz dostosowywanie się głębokiego, błękitnego morza,
i kto wie kto jest najlepiej przystosowany,
oni wszyscy wkrótce zostaną uśpieni,
podczas nurkującego lotu a my siedzimy
na miejscach pilotów w środku naszego życia,
ludzie na ciemnym horyzoncie modlą się
ktoś ocali ich życie
Urodziłem się na planecie Ziemia,
w drastycznych czasach wypełnionych sztuczną radością,
a każdego dnia widziałem coraz liczniejsze znaki, sygnały
a ty także byłbyś je ujrzał gdybyś był otworzył swoje oczy,
miałeś szansę, nie spróbowałeś,
a więc teraz nadszedł czas by popatrzeć jak ona umiera.

Struck A Nerve
there's an old man on a city bus
holding a candy cane,
and it isn't even christmas,
he sees a note in the obituary that
his last friend has died,
there's an infant clinging to
his overweight mother as they go to
shop for cigarettes,
and she spends her last dollar
for a bottle of vodka for tonight
and I guess it struck a nerve,
like I had to squint my eyes,
you can never get out of the line of sight,
like a barren winter day,
or a patch of unburned green,
like a tragic real dream,
i guess it struck a nerve
every day I wander in negative disposition,
as I'm bombarded by superlatives,
realizing very well that I'm not alone,
introverted i look to tomorrow for salvation,
but I'm thinking altruistically,
and a wave of overwhelming doubt
turns me to stone
and I guess it struck a nerve,
sent a murmur through my heart,
we just haven't got time to crack the maze,
like a magic speeding clock,
or a cancer in our cells,
a collision in the dark,
I guess it struck a nerve
I try to close my eyes,
but I cannot ignore the stimuli,
if there's a purpose for us all
it remains a secret to me,
don't ask me to justify my life.

To wkurzyło mnie
staruszek w autobusie miejskim
trzymający laseczkę z karmelu,
a to nie są nawet święta Bożego Narodzenia,
widzi adnotację w artykule, że
jego ostatni przyjaciel zmarł,
jest niemowlę w objęciach
otyłej matki, gdy idą oni do
sklepu po papierosy,
a ona wydaje swojego ostatniego dolara
na butelkę wódki na dzisiejszą noc
a ja sądzę, że to wkurzyło mnie,
tak jak ja musiałem wytężyć wzrok,
ty nigdy nie możesz zejść mi z oczu,
jak jałowy zimowy dzień,
lub skrawek niewypalonej przez słońce zieleni,
jak tragiczny, prawdziwy sen,
sądzę, że to wkurzyło mnie,
codziennie ja błądzę mając negatywne skłonności,
jako, że jestem bombardowany samymi superlatywami,
zdając sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że nie jestem sam,
zamknięty w sobie oczekuję, że jutro nastąpi zbawienie,
jednak myslę altruistycznie,
a fala przytłaczającego zwątpienia
przekształca mnie w kamień
a ja sądzę, że to wkurzyło mnie,
przywiodło marmur w moje serce,
po prostu nie mamy czasu żeby pokonać ten labirynt,
jak magiczny szybkościowy zegar,
lub rak w naszych komórkach,
zderzenie w ciemności,
sądzę, że to wkurzyło mnie
Usiłuję zamknąć swoje oczy,
ale nie mogę zignorować tego bodźca,
jeśli istnieje cel dla nas wszystkich
to pozostaje on tajemnicą dla mnie,
nie proś mnie abym usprawiedliwił się za moje życie.

My Poor Friend Me
I know a man who doesn't have many friends,
I know a place where he lives where trouble never ends,
I know it's hard for him to read 'tween the lines,
and his day is getting so much shorter,
he simply turns away instead of bearing down,
his ship is crumbling,
his crew is one of the clowns,
he doesn't care as long as he can wear the crown,
I know this man all too well,
it's my poor friend me,
a portrayal of the great dichotomy
(a reminder of a tragic history),
it's my poor friend me
and I'm running out of steam
I know there are people who are cynical and vain,
they point their finger cuz they can't accept the blame,
they live their lives under a blanket of shame and their
progeny crawl from underneath it,
lately I've come to see the solution,
and it begins with me,
but I'm so fallibly human,
I've picked the lot.

Mój biedny przyjaciel
Znam człowieka, który nie ma wielu przyjaciół,
Znam miejsce, w którym mieszka gdzie kłopotom nigdy nie ma końca,
Wiem, że ciężko jest mu czytać między wierszami,
a jego dzień staje się coraz krótszy,
on po prostu odwraca się zamiast zbliżać się,
jego statek rozpada się,
jego załogą jest jeden spośród klownów,
jemu nie zależy tak długo jak nosi koronę,
Znam tego człowieka bardzo dobrze,
to mój biedny przyjaciel,
portret wielkiej dychotomicznosci
(wspomnienie tragicznej historii),
to mój biedny przyjaciel
a ja powoli zatrzymuję się
Wiem, że są ludzie, którzy są cyniczni i próżni,
wskazują na innych palcami bo nie potrafią przyznać się do winy,
Żyją pod płaszczykiem wstydu a ich
potomstwo wypełza spod tego płaszczyka,
ostatnio zacząłem widzieć to rozwiązanie,
a ono zaczyna się ode mnie samego,
ale ja jestem tak niedoskonałym człowiekiem,
Nachapałem się za dużo.

Lookin' In
suddenly, it came to me,
a potent damage of reality,
i saw myself in the broad daylight
and it made me think about life,
I'm not the kinda guy who nods his head
with closed eyes,
I scoff at labels,
I defy censuses and despise group mentality
all along I thought that this was only human
but I know now that I'm in the minority
I'm lookin' in
now I think in relation to,
my fellow man and what he strives to do,
we fail to see,
there's no compromise,
our evolution is our demise,
one day you may find,
that you are also one of me,
a microcosm of the human race,
observing those around us desiring to belong
behind the guise of salvation,
we suffer along the way,
we're lookin' in.

Wpadam... do kumpla
nagle, to dopadło mnie,
potężne zniszczenie rzeczywistości,
widziałem siebie w szerokim świetle dnia
i to sprawiło, że zacząłem myśleć o życiu,
Nie należę do tych facetów, którzy kłaniają się
z zamkniętymi oczami,
Drwią sobie z etykietek,
Ignoruję spis ludności i pogardzam grupową mentalnością
Od początku myślałem, że to jedynie było ludzkie
jednak teraz wiem, że stanowię mniejszość
Wpadam... do kumpla
teraz myślę o,
moim kumplu i o tym, o co walczy,
nie udaje nam się porozumieć,
nie ma kompromisu,
nasza ewolucja jest naszą śmiercią,
pewnego dnia możesz zauważyć,
że jesteś także jednym z odzwierciedleń mojej osoby,
mikrokosmosem ludzkości,
obserwującym tych wookoło nas, którzy pragną gdzieś przynależeć
ukrywając się pod płaszczykiem zbawienia,
my cierpimy na naszej drodze przez życie,
wpadamy...do siebie.

Don't Pray On Me
a grizzly scene on my electron beam
told a story about human rights,
so all of kings horses
and all of kings men had a riot
for two days and nights
well, the city exploded
but the gates wouldn't open
so the company asked him to quit
now everybody's equal
just don't measure it
well hansson did it to hester
and mark david did it to john
and maybe jack did it to marilyn
but he did it to south vietnam
for beauty and glory
for money, love and country
everybody's doing it,
don't do that to me
I don't know what stopped
Jesus Christ from turning
every hungry stone into bread
and I don't remember hearing how Moses
reacted when the innocent first born sons lay dead
well I guess God was a lot more demonstrative back when
he flamboyantly parted the sea,
now everybody's praying,
don't pray on me.

Nie módl się za mnie
szara scena "na mojej wiązce elektronów"
opowiedziała historię o prawach człowieka,
tak więc wszystkie królewskie konie
i wszyscy królewscy ludzie wszczęli bunt, zamieszki
przez dwa dni i noce
no więc miasto wybuchło
ale bramy nie otworzyłyby się
tak więc firma poprosiła go by zrezygnował
teraz każdy jest równy
po prostu nie mierz tego
no więc Hansson uczynił to by rozkazywać
a Marek Dawid uczynili to Johnowi
a być może Jack uczynił to Marylin
Jednak uczynił to południowemu Vietnamowi
dla piękności i chwały
dla pieniędzy, miłości i kraju
każdy to czyni,
nie rób tego mi
Nie wiem co powstrzymało
Jezusa Chrystusa od zamienienia
każdego łaknącego kamienia w chleb
a Ja nie przypominam sobie jak Mojżesz
zareagował kiedy niewinni narodzeni jako pierwsi synowie padli martwi
no więc Sądzę, że Bóg był dużo bardziej reprezentacyjny w drodze powrotnej kiedy
na jego rozkaz rozstąpił się morze,
teraz każdy się modli,
nie módl się za mnie.

Modern Day Catastrophists
take those potatoes out of your ear,
listen to the warnings,
verify all your fears,
there's a world outside
that's ready to blow
and we're all to blame,
when it finally explodes,
you gotta listen up,
gotta listen to what they're telling you,
gotta listen up and think about
what they're saying to you,
they're the modern day catastrophists,
they've got practical solutions,
(know all the right equations),
they're the self-appointed righteous pragmatics,
and they know 50 ways to save the world
what makes you think you can cure our disease?
maybe it's just our biology,
maybe it's time to make room for another species,
this is the 21st century.

Katastrofy nowoczesności
wyjmij te kawałki ziemniaków ze swojego ucha,
posłuchaj ostrzeżeń,
zweryfikuj wszystkie swoje lęki,
na zewnątrz jest świat
jest gotowy uderzyć
a my wszyscy jesteśmy winni,
kiedy on w końcu wybuchnie,
musisz słuchać,
musisz słuchać tego co oni ci mówią,
musisz słuchać i myśleć o tym
co oni tobie mówią,
oni są katastrofistami nowoczesności,
oni mają praktyczne rozwiązania,
(znają wszystkie właściwe równania),
oni są samozwańczymi praworządnymi pragmatykami,
i oni znają 50 sposobów na ocalenie świata
co sprawia, że myślisz, że możesz uleczyć naszą chorobę?
być może to jest po prostu nasza biologia,
być może to jest czas by zrobić miejsce dla następnych gatunków,
to jest 21 wiek.

Skyscraper
come let us make bricks
and burn them hard,
we'll build a city with a tower for the world
and climb so we can reach
anything we may propose,
anything at all
build me up, tear me down
like a skyscraper,
build me up, then tear down
these joining walls
so they can't climb at all
I know why tore it down that day,
you thought, if you got caught
we'd all go away,
like a spoiled little baby
who can't come out to play,
you had your revenge
build me up, tear me down
like a skyscraper,
build me up, then tear down
these joining walls
so they can't climb at all.

Drapacz chmur
dalej pozwól nam zrobić cegły
i wypalić je mocno,
wybudujemy miasto z twierdzą dla świata
i będziemy się wspinać aż osiągniemy
wszystko co możemy zaproponować,
cokolwiek
zbuduj mnie, zburz mnie
jak drapacz chmur,
zbuduj mnie, potem zburz mnie
te połączone ściany
więc one nie mogą się wcale piąć w górę
Wiem dlaczego zburzyłem ten drapacz tego dnia,
ty myślałeś, że jesli dałbyś się złapać
to my wszyscy ucieklibyśmy,
jak rozpieszczone dziecko
które nie potrafi się bawić z innymi dziećmi,
miałeś swoją zemstę
zbuduj mnie, zburz mnie
jak drapacz chmur,
zbuduj mnie, potem zburz
te połączone ściany
więc one nie mogą wcale się piąć w górę.

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last update in 2014 Back/Powrót