BAD RELIGION-"RECIPE FOR HATE"

RECIPE FOR HATE Recipe For Hate - Recepta na nienawiść
Kerosene - Benzyna
American Jesus - Amerykański Jezus
Portrait Of Authority - Wizerunek władzy
Man With A Mission - Człowiek z misją
All Good Soldiers - Wszyscy dobrzy żołnierze
Watch It Die - Popatrzeć jak (ona) umiera
Struck A Nerve - To uderzyło w czułe miejsce
My Poor Friend Me - Mój biedny przyjaciel
Lookin' In - Zaglądam do...
Don't Pray On Me - Nie módl się za mnie
Modern Day Catastrophists - Fataliści współczesności
Skyscraper - Drapacz chmur
Stealth (instrumental track) - utwór instrumentalny

Recipe For Hate
can't you feel it, can't you see it
the promise of prosperity,
it's overwhelming you and me
it afflicts us like a disease,
ubiquitous compelling too
we cling to you like crazy glue,
and inject such a potent seed
it's best for all humanity,
the spread of culture,
the sword of progress,
the vector of suffrage a warm and
septic breeze,
the pomp and elation,
the duty and vocation,
the blood of the hybrid
it's just a recipe
re-living our ancestry
the frightful lack of harmony,
our fore-fathers who led the way,
their victims are still here today,
now it's time to erase the story
of our bogus fate,
our history as it's portrayed
it's just a recipe for hate.

Recepta na nienawiść
czy nie czujesz, czy nie widzisz
ta obietnica dobrobytu,
ona ogarnia swoim wpływem ciebie i mnie
ona nęka nas, doskwiera nam jak choroba,
oraz jak wszechobecne zniewolenie
my przylegamy do ciebie jak szalony klej,
i wstrzykujemy takie płodne, potężne nasienie
to coś najlepszego dla całej ludzkości,
szerzenie kultury,
miecz postępu,
wektor (tor) aprobaty, ciepłej i
roznoszącej choroby bryzy,
przepychu i ogromnej radości,
obowiązku i powołania,
Nasza krew jest pomieszana
to jest tylko recepta
nowe życie naszych przodków
przerażający brak harmonii,
nasi praojcowie, którzy nas prowadzili, wskazywali drogę
ich ofiary są wciąż tutaj dziś obecne,
teraz nadszedł czas by wymazać z pamięci całą historię
naszego fałszywego przeznaczenia, losu
nasza historia tak jak ją zapisano
jest tylko receptą na nienawiść.

Kerosene
everywhere I look I see exclusive huddled
uninviting shelter is privilege,
of the sane and competent,
kerosene keeps me warm,
I'm alone to watch it burn,
kerosene
exposure, is a pitiful
and pointless way of dying
before it gets me,
I'll set a funeral pyre
kerosene keeps me warm,
I'm alone to watch it burn,
kerosene
I'm a man and my dignity
won't wave,
tonight buildings rage,
kerosene keeps me warm,
it feels so good
to watch it burn,
kerosene keeps me warm,
feels so good to watch it burn,
kerosene.
Benzyna
wszędzie gdzie nie spojrzę, tam widzę coś na kształt ekskluzywnej gromadki ludzi
niezbyt zachęcające do zamieszkania schronisko jest przywilejem,
dla zdrowych psychicznie i kompetentnych,
(paląca się) benzyna ogrzewa mnie,
ja sam patrzę sobie jak ona płonie (pali się),
benzyna
ujawnienie się, bycie zdemaskowanym jest żałosnym
i bezsensownym sposobem odchodzenia z tego świata
zanim śmierć mnie dosięgnie,
ja utworzę cmentarny stos
(paląca się) benzyna ogrzewa mnie,
ja sam patrzę sobie jak ona płonie (pali się),
benzyna
Jestem człowiekiem i mam swoją godność
która nie pozwala mi na machnięcie na to wszystko ręką
wściekłość (szał) budynków dzisiejszej nocy,
(płonąca) benzyna ogrzewa mnie,
czuję się tak dobrze
gdy patrzę sobie jak ona płonie,
benzyna ogrzewa mnie,
czuję się tak dobrze gdy patrzę sobie jak płonie,
benzyna.

American Jesus
I don't need to be a global citizen,
because I'm blessed by nationality,
I'm a member of a growing populace,
we enforced our popularity
there are things that seem to pull us under
and there are things that drag us down,
but there's a power and a vital presence
that's lurking all around
we've got the american jesus
see him on the interstate,
we've got the american jesus
he helped build the president's estate
I feel sorry for the earth's population
cuz so few live in the U.S.A,
at least the foreigners can copy our morality,
they can visit but they cannot stay,
only precious few can garner our prosperity,
it makes us walk with renewed confidence,
we've got a place to go when we die
and the architect resides right here
we've got the american jesus
overwhelming millions every day
(exercising his authority)
he's the farmer barren fields, (in god)
the force the army wields, (we trust)
the expression in the faces (because he's one of us)
of the starving children,
the power of the man (break down)
he's the fuel that drives the clan, (cave in)
he's the motive and the conscience (we can redeem your sins)
of the murderer
he's the preacher on TV, (strong heart)
the false sincerity, (clear mind)
the form letters that written by (and infinetly kind)
the big computers,
he's the nuclear bombs, (you lose)
and the kids with no moms (we win)
and I'm fearful that (he is our champion)
he's inside me

Amerykański Jezus
Nie muszę być obywatelem globalnej wioski,
ponieważ mam błogosławieństwo tylko własnego narodu
Wywodzę się z ludu,
wzmocniliśmy naszą popularność
są rzeczy, które chyba ściągają nas pod ziemię
i są rzeczy, które ściągają nas w dół,
ale jest moc (władza) i żywiołowa teraźniejszość
To czai się na nas wszędzie
mamy amerykańskiego jezusa
widzicie go podczas odysei na drogach międzystanowych
mamy amerykańskiego jezusa
on pomógł wybudować posiadłość ziemską prezydenta
Żal mi ludzkiej populacji Ziemi
bo tak niewielka jej część mieszka w U.S.A.,
przynajmniej obcokrajowcy mogą naśladować naszą moralność,
mogą nas odwiedzać, ale nie mogą zostać na stałe,
tylko kliku najwartościowszych może pomnażać nasz dobrobyt
To sprawia, że idziemy wciąż dalej z nową pewnością siebie,
mamy miejsce wiecznego spoczynku (do którego kiedyś się udamy)
a ten architekt (życia) mieszka właśnie tutaj
mamy amerykańskiego jezusa
Codziennie widać tę przytłaczającą większość, miliony ludzi
(będących jego podwładnymi)
on jest rolnikiem na polach z jałową glebą, (w imię Boga)
(on jest) siłą militarnej reakcji, (w Bogu nadzieja)
(on jest) wyrazem twarzy głodujących dzieci (ponieważ on jest jednym z nas)
(on jest) zwycięstwem (siłą) człowieka (i jego upadkiem, słabością)
on jest paliwem, które aktywizuje ten klan, (on jest tym, który łagodzi opór przeciwników)
on jest motywem (przyczyną) i sumieniem (możemy odkupić twoje winy)
zabójcy
on jest kaznodzieją, pastorem w TV, (silnym swoją miłością)
(on jest) fałszywą szczerością, otwartością, (jasnym umysłem)
formą literacką (literaturą), napisaną przez
wielkie komputery (i nieskończenie dobre, przyjazne)
on jest nuklearnymi bombami, (jest twoją porażką)
i przychodzi pod postacią dzieciaków niemających mamusi (jest naszą wygraną)
a ja boję się, że (on jest naszym mistrzem, panem)
on zagościł na dobre w moim wnętrzu

Portrait Of Authority
nothing more, nothing less,
in icon on the wall decoration and duress,
which many strive to be,
it's the marble statue standing over me,
and nobody has the will to tear it down,
it determines wrong and right,
but to me it's just a stereotype
and it makes us lose our sight
the portrait of authority,
you tell me that's what I'm supposed to be
(it embodies what he cannot be)
another time, another man,
an oppressive intrusion
and a plague across his land,
and it haunts him every day,
it tells him he has no chance
his hopes just fades away,
and he lives his life prepared to tear it down,
but he can't muster the support,
and to him it's just a stereotype
of his life-long fight.

Wizerunek władzy
nic dodać, nic ująć,
(on jest widoczny) na ikonie wśród ozdób na ścianie i (jest) przymusem,
jakiego wielu pragnie użyć,
(Wizerunek władzy) to jest marmurowy posąg stojący nade mną,
i nikt nie chce go zburzyć,
ten posąg określa co jest dobre a co złe
ale według mnie jest to tylko stereotyp
a on czyni z nas ślepców
ten wizerunek władzy,
mówisz mi, że to kim miałem być
(jest uosobieniem tego kim on nie może się stać)
innym razem, innym człowiekiem,
opresyjna, uciskająca ingerencja władzy
i zaraza w jego kraju,
i (ten wizerunek władzy) nawiedza go codziennie jak zły duch,
on mówi mu, że on nie ma szans
jego szanse po prostu rozpłynęły się we mgle,
i on żyje swoim życiem będąc gotowym by zburzyć (ten posąg),
ale on nie może uzyskać pomocy,
a dla niego to jest tylko stereotyp
jego ustawicznej walki.

Man With A Mission
rescue me when I get to deep,
talk to me there's nothing to tell,
everyone, is a hypocrite, look to me,
I'll save your soul,
now somebody out there must be reading my mail,
cuz everybody knows,
I'm a man with a mission,
coming to your town today,
I can damn you to fiery prodition,
cuz I'm a man with a mission,
follow me, when you give up,
work for me, it'll serve you well,
everyone's a hypocrite,
come to me, I'll save your soul
now somebody out there must be tapping my phone,
'cuz everybody knows,
I'm a man with a mission,
I'm gonna fly you away,
high above the noise and competition,
yeah, I'm a man with a mission,
I'm a man with a mission,
passing through your town today,
I condemn you to fiery prodition,
yeah, I'm a man with a mission.

Człowiek z misją
uratuj mnie gdy stoczę się na samo dno,
pogadaj ze mną kiedy nie ma o czym gadać,
każdy, jest hipokrytą, zwróć się do mnie,
ja ocalę twoją duszę,
teraz ktoś tam zapewne czyta moją pocztę,
bo wszyscy wiedzą,
Ja jestem człowiekiem z misją,
jestem dzisiaj przejazdem w twoim mieście,
Mogę cię przeklinać, abyś spłonął na stosie
bo jestem człowiekiem z misją,
pójdź za mną, kiedy się poddasz, zrezygnujesz z walki
pracuj dla mnie, to ci dobrze zrobi,
każdy jest hipokrytą,
przyjdź do mnie, ja ocalę twoją duszę
teraz ktoś tam zapewne podsłuchuje kiedy rozmawiam przez telefon,
bo wszyscy wiedzą,
Ja jestem człowiekiem z misją,
Odlecę stąd,
wzbiję się jak najwyżej nad wami aby być ponad tym rozgłosem i rywalizacją,
tak, Jestem człowiekiem z misją,
Jestem człowiekiem z misją,
jestem dzisiaj przejazdem w waszym mieście,
Mogę cię przeklinać, abyś spłonął na stosie,
tak, jestem człowiekiem z misją.

All Good Soldiers
all good soldiers crack like boulders,
the sun climbs up to a razor,
violins, new boots, and numbers on a chain,
all good soldiers
all good soldiers fall in line,
when they march and shout
are a spectacle,
marching and singing
will go anywhere the president says,
because the president believes in god,
like all good soldiers should
all good soldiers wait like warheads,
when the fighting starts,
who will be accountable,
a cannibal, a cannonball,
six a.m. I can see my breath
and the clay dirt
is laughing at the weakling boy,
today is the day
that I'll write my friends
something I've been trying to remember,
I had a dream of a wall
that was twenty-one stories tall...
all good soldiers fall in line,
marching and singing,
will go anywhere the president says,
because the president believes in god,
like all good soldiers should.

Wszyscy dobrzy żołnierze
wszyscy dobrzy żołnierze pękają (łamią się) jak głazy,
słońce wznosi się coraz wyżej na niebie aż upał tnie skórę jak brzytwa
skrzypce, nowe wojskowe trepy, i numery wydrukowane na łańcuszku,
wszyscy dobrzy żołnierze
wszyscy dobrzy żołnierze na komendę padnij, padają jak jeden mąż
kiedy maszerują i krzyczą
grają w spektaklu teatralnym dla mas,
maszerując i śpiewając
pójdą wszędzie tam gdzie każe im prezydent,
ponieważ prezydent wierzy w Boga,
tak jak wszyscy dobrzy (honorowi) żołnierze powinni
wszyscy dobrzy żołnierze wyczekują jak głowice bojowe pocisków, które mają zostać wystrzelone
kiedy bitwa rozpocznie się,
kto będzie za nią odpowiedzialny,
kanibal, kula armatnia,
szósta rano ja widzę dokładnie jak oddycham (widzę parę mojego oddechu)
i to błoto (w którym każą się czołgać żołnierzom)
śmieje się z tego cherlaka (słabeusza),
dzisiaj też jest dzień
w którym napiszę swoim przyjaciołom
coś o czym starałem się pamiętać,
Śnił mi się mur,
który miała wysokość dwudziestu jeden pięter...
wszyscy dobrzy żołnierze na komendę padnij, padają jak jeden mąż,
maszerując i śpiewając,
pójdą wszędzie tam gdzie każe im prezydent,
ponieważ prezydent wierzy w Boga,
tak jak wszyscy dobrzy (honorowi) żołnierze powinni.

Watch It Die
I was born on planet earth,
the rotating ball where man comes first,
it's been around for a long, long time,
but now it's time to watch it die
I saw a man on my big blue screen,
he ruled the world economy,
he said the rich would never concede,
but some day soon he'll be put to sleep,
I've seen the life of the forest green,
and adaptations of the deep blue sea,
and who knows who is the fittest,
they will all soon be put to sleep,
on a plunging flight and we're sitting
in the pilots seat in the midst of life,
people on a dark horizon praying
somebody will save their lives
I was born on planet earth,
at a drastic time full of plastic mirth,
and every day I've seen increasing signs,
and you would too if you'd opened your eyes,
you had a chance, you did not try,
so now it's time to watch it die.

Popatrzeć jak (ona) umiera
Urodziłem się na planecie Ziemia,
obracającej się kuli, na której najpierw pojawił się człowiek,
kręciła się ona przez długi, długi czas,
ale teraz nadszedł czas, aby popatrzeć jak ona umiera
Widziałem człowieka na dużym, błękitnym ekranie,
zarządzał światową ekonomią,
powiedział, że bogaci nigdy nie dadzą za wygraną,
ale kiedyś jego uśpi się,
Widziałem jak rosną lasy,
oraz widziałem jak różne organizmy dostosowują się do życia w głębi oceanicznej
i kto wie który z nich jest najlepiej przystosowany (jest w najlepszej formie),
oni wszyscy niedługo zostaną uśpieni,
schodząc w dół po równi pochyłej podczas lotu a my siedzimy w samolocie
na miejscach pilotów w nurcie naszego życia,
ludzie jawiący się na ciemnym horyzoncie modlą się,
aby ktoś ich uratował (ocalił)
Urodziłem się na planecie Ziemia,
w drastycznych czasach pełnych sztucznej wesołości,
a każdego dnia dostrzegam coraz liczniejsze znaki, sygnały
i ty też ujrzałbyś je, gdybyś szerzej otworzył oczy,
miałeś okazję, nie postarałeś się
a więc teraz nadszedł czas, aby popatrzeć jak ona umiera.

Struck A Nerve
there's an old man on a city bus
holding a candy cane,
and it isn't even christmas,
he sees a note in the obituary that
his last friend has died,
there's an infant clinging to
his overweight mother as they go to
shop for cigarettes,
and she spends her last dollar
for a bottle of vodka for tonight
and I guess it struck a nerve,
like I had to squint my eyes,
you can never get out of the line of sight,
like a barren winter day,
or a patch of unburned green,
like a tragic real dream,
i guess it struck a nerve
every day I wander in negative disposition,
as I'm bombarded by superlatives,
realizing very well that I'm not alone,
introverted i look to tomorrow for salvation,
but I'm thinking altruistically,
and a wave of overwhelming doubt
turns me to stone
and I guess it struck a nerve,
sent a murmur through my heart,
we just haven't got time to crack the maze,
like a magic speeding clock,
or a cancer in our cells,
a collision in the dark,
I guess it struck a nerve
I try to close my eyes,
but I cannot ignore the stimuli,
if there's a purpose for us all
it remains a secret to me,
don't ask me to justify my life.

To uderzyło w czułe miejsce
Oto jest staruszek w autobusie miejskim
trzymający w dłoni laskę świąteczną (rodzaj cukierka),
a to nie są nawet święta Bożego Narodzenia,
On widzi w gazecie nekrolog,
jego ostatni przyjaciel zmarł,
oto jest niemowlę przylegające do
matki z nadwagą, gdy one idą do
sklepu po papierosy,
i ona (matka) wydaje swojego ostatniego dolca
na butelkę wódki na dzisiejszy wieczór
a ja sądzę, że to uderzyło w czułe miejsce,
tak jak ja musiałem zmrużyć oczy,
ty nigdy nie potrafisz zejść mi z oczu,
jak jałowy zimowy dzionek,
lub skrawek niewypalonej przez słońce zieleni,
jak tragiczny sen, odzwierciedlający prawdziwą rzeczywistość
sądzę, że to uderzyło w czułe miejsce,
codziennie ja wałęsam się, mając negatywne usposobienie,
jako że jestem bombardowany samymi superlatywami,
rozumiejąc bardzo dobrze to, że nie jestem sam,
zamknięty we własnej skorupie, ja spodziewam się, że jutro nastąpi zbawienie,
jednak myślę, odwołując się do altruistycznych pobudek,
I fala przytłaczającego zwątpienia ogarniająca mnie
zmienia mnie w milczący głaz
I ja sądzę, że to uderzyło w czułe miejsce,
przyniosło szmer, pomruk mojemu sercu,
po prostu nie mamy czasu, aby odnaleźć drogę w tym labiryncie,
jak magiczny, szybko odmierzający czas zegar,
lub jak rak (nowotwór) rozwijający się w naszych komórkach,
zderzenie (kolizja) w ciemności, mroku nocy
sądzę, że to uderzyło w czułe miejsce
Staram się zamknąć oczy,
ale nie potrafię zlekceważyć tego bodźca,
jeśli mamy wszyscy wspólny cel
to pozostaje on dla mnie tajemnicą,
nie proś mnie abym usprawiedliwił się z powodu życia, jakie wybrałem.

My Poor Friend Me
I know a man who doesn't have many friends,
I know a place where he lives where trouble never ends,
I know it's hard for him to read 'tween the lines,
and his day is getting so much shorter,
he simply turns away instead of bearing down,
his ship is crumbling,
his crew is one of the clowns,
he doesn't care as long as he can wear the crown,
I know this man all too well,
it's my poor friend me,
a portrayal of the great dichotomy
(a reminder of a tragic history),
it's my poor friend me
and I'm running out of steam
I know there are people who are cynical and vain,
they point their finger cuz they can't accept the blame,
they live their lives under a blanket of shame and their
progeny crawl from underneath it,
lately I've come to see the solution,
and it begins with me,
but I'm so fallibly human,
I've picked the lot.

Mój biedny przyjaciel
Znam człowieka, który nie ma wielu przyjaciół,
Wiem gdzie mieszka i tam kłopotom nigdy nie ma końca,
Wiem, że trudno jest mu czytać między wierszami,
i jego dzień staje się coraz krótszy,
on po prostu odwraca się od życia zamiast stawić mu czoło,
jego statek popada w ruinę,
jeden z klaunów należy do jego załogi,
jemu nie zależy (on ma to gdzieś) tak długo jak nosi koronę,
Znam tego człowieka bardzo dobrze,
to mój biedny przyjaciel,
to obraz wielkiej dychotomii
(przypomnienie tragicznej historii),
to mój biedny przyjaciel
a ja powoli tracę impet
Wiem, że są ludzie, którzy są cyniczni i próżni,
wytykają innych palcami, bo sami nie potrafią przyznać się do winy,
Żyją pod płaszczykiem wstydu a ich
potomstwo wypełza spod tego płaszczyka,
ostatnio ocknąłem się i dostrzegłem rozwiązanie problemu,
a ono bierze początek w moim "ja",
ale ja jestem tak niedoskonałym, omylnym człowiekiem,
Nachapałem się dużo.

Lookin' In
suddenly, it came to me,
a potent damage of reality,
i saw myself in the broad daylight
and it made me think about life,
I'm not the kinda guy who nods his head
with closed eyes,
I scoff at labels,
I defy censuses and despise group mentality
all along I thought that this was only human
but I know now that I'm in the minority
I'm lookin' in
now I think in relation to,
my fellow man and what he strives to do,
we fail to see,
there's no compromise,
our evolution is our demise,
one day you may find,
that you are also one of me,
a microcosm of the human race,
observing those around us desiring to belong
behind the guise of salvation,
we suffer along the way,
we're lookin' in.

Zaglądam... do kumpla
nagle, doszły mnie słuchy o,
potężnej szkodzie uczynionej naszej rzeczywistości
widziałem siebie w pełnym świetle dnia
i to kazało mi myśleć o życiu,
Nie należę do tych facetów, którzy kłaniają się w pas
z zamkniętymi oczami,
Drwią sobie z etykietek,
Lekceważę spisy ludności (państwowe raporty) i gardzę zespołową mentalnością
Od samego początku myślałem, że tylko to było ludzkie
jednak teraz wiem, że stanowię mniejszość
Zaglądam... do kumpla
teraz myślę o,
moim kumplu i o tym, co on usiłuje uczynić,
nie udaje nam się porozumieć,
nie ma kompromisu,
nasza ewolucja jest naszym końcem,
pewnego dnia zauważysz,
że ty jesteś także częścią mojej osoby,
stanowisz mikrokosmos ludzkości,
obserwując tych wookoło nas, którzy pragną odnaleźć swoje miejsce
pod pozorem uzyskania zbawienia,
my cierpimy na naszej drodze przez życie,
zaglądamy...do siebie.

Don't Pray On Me
a grizzly scene on my electron beam
told a story about human rights,
so all of kings horses
and all of kings men had a riot
for two days and nights
well, the city exploded
but the gates wouldn't open
so the company asked him to quit
now everybody's equal
just don't measure it
well hansson did it to hester
and mark david did it to john
and maybe jack did it to marilyn
but he did it to south vietnam
for beauty and glory
for money, love and country
everybody's doing it,
don't do that to me
I don't know what stopped
Jesus Christ from turning
every hungry stone into bread
and I don't remember hearing how Moses
reacted when the innocent first born sons lay dead
well I guess God was a lot more demonstrative back when
he flamboyantly parted the sea,
now everybody's praying,
don't pray on me.

Nie módl się za mnie
niedźwiedź grizzly "w mojej wiązce elektronów"
opowiedziano historię o prawach człowieka,
tak więc wszystkie królewskie konie
i wszyscy poddani króla wszczęli bunt, zamieszki, rozruchy
które trwały przez dwa dni i dwie noce
no więc, miasto wybuchło
ale bramy nie otworzyły się
tak więc towarzystwo poprosiło go by zrezygnował
teraz wszyscy są równi
tylko nie staraj się tego zmierzyć
no więc Hansson zrobił to z Hester
a Marek Dawid zrobili to z Janem
a być może Jakub zrobił to z Marylin
Jednak on to zrobił z południowym Wietnamem
dla piękności i chwały
dla pieniędzy, miłości i ojczyzny
wszyscy to robią,
nie rób tego ze mną
Nie wiem co powstrzymało
Jezusa Chrystusa od zamiany
każdego głodnego kamienia w chleb
i Ja nie przypominam sobie czy słyszałem co Mojżesz
odpowiedział kiedy niewinni synowie pierworodni padli martwi
no więc Sądzę, że Bóg był dużo bardziej wylewny (więcej powiedział) w drodze powrotnej kiedy
na jego rozkaz rozstąpiło się morze,
teraz wszyscy modlą się,
nie módl się za mnie.

Modern Day Catastrophists
take those potatoes out of your ear,
listen to the warnings,
verify all your fears,
there's a world outside
that's ready to blow
and we're all to blame,
when it finally explodes,
you gotta listen up,
gotta listen to what they're telling you,
gotta listen up and think about
what they're saying to you,
they're the modern day catastrophists,
they've got practical solutions,
(know all the right equations),
they're the self-appointed righteous pragmatics,
and they know 50 ways to save the world
what makes you think you can cure our disease?
maybe it's just our biology,
maybe it's time to make room for another species,
this is the 21st century.

Fataliści współczesności
wyjmij te ziemniaki ze swojego ucha,
posłuchaj ostrzeżeń,
potwierdź wszystkie swoje obawy,
na zewnątrz jest świat
jest gotowy uderzyć
a my wszyscy jesteśmy winni,
kiedy on wreszcie wybuchnie,
musisz słuchać uważnie,
musisz słuchać tego co oni mają do powiedzenia,
musisz słuchać i zastanowić się nad tym
co oni mają ci do powiedzenia,
oni są fatalistami współczesności,
oni mają praktyczne rozwiązania,
(znają wszystkie bezbłędne równania),
oni są samozwańczymi praworządnymi pragmatykami,
i oni znają 50 sposobów na ocalenie świata
co każe ci myśleć, że możesz wyleczyć naszą chorobę?
być może to jest tylko nasza biologia,
być może jest pora by zrobić miejsce dla następnych żyjących gatunków,
to jest 21 wiek.

Skyscraper
come let us make bricks
and burn them hard,
we'll build a city with a tower for the world
and climb so we can reach
anything we may propose,
anything at all
build me up, tear me down
like a skyscraper,
build me up, then tear down
these joining walls
so they can't climb at all
I know why tore it down that day,
you thought, if you got caught
we'd all go away,
like a spoiled little baby
who can't come out to play,
you had your revenge
build me up, tear me down
like a skyscraper,
build me up, then tear down
these joining walls
so they can't climb at all.

Drapacz chmur
dalej zróbmy cegły
i wypalmy je dobrze,
wybudujemy miasto z twierdzą dla świata
i będziemy się wspinać aż osiągniemy
wszystko co możemy zaoferować,
absolutnie wszystko
zbuduj mnie, zburz mnie
jak drapacza chmur,
zbuduj mnie, potem zburz mnie
te połączone ściany
więc one nie mogą się wcale piąć w górę
Wiem czemu zburzyłem wtedy ten drapacz chmur,
ty myślałeś, że jeśli dałbyś się złapać
to my wszyscy ucieklibyśmy,
jak rozpieszczone, rozkapryszone dziecko
które nie potrafi się bawić z innymi dziećmi,
twój czas zemsty, odpłaty już minął
zbuduj mnie, zburz mnie
jak drapacza chmur,
zbuduj mnie, potem zburz
te połączone ściany
więc one nie mogą wcale się piąć w górę.

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last update in 2017 © Back/Powrót