my surname history/historia mojego nazwiska

SWISS GENEALOGY The surname "Gündrich" is of German origin. It derives from an old Germanic personal name “Gunderich” (Latin Gundericus; Polish Gunderyk). For the first time in history “Gündrich” was mentioned in 250 AD. It was a name of a war lord of Ostrogoths in the Roman provinces of Moesia and Thrace (Danube River Delta). One of the most famous ancient Germanic rulers – Vandals’s king also took that name (around 420 AD). Lorine McGinnis-Schulze argues that variations on the surname include Gingerich, Gingery, Kingry, Gingrich, Gündrich, Günderich, Güngerich, Gingery, Gindrich and Gindrych (that last couple of spellings occurred in XX century in Poland). Taking into consideration the Middle Ages the earliest record of the surname may be found in 1389, in Berne (Switzerland) as Gündrich. The Swiss Gündrich family originated in Konolfingin, in the Canton of Berne. By 1559, the surname had been appearing as Günderich. By 1692, the Anabaptist preacher Lehrer Christian Güngerich had been imprisoned for his Mennonite beliefs and escaped from the prison in Schwarzeneegg. The surname could have been also found by 1669 in Germany. It was put down on the Palatine Mennonite lists of Germany. The surname Gündrich consists of two components: günd and rich. A syllable günd may derive from gund which means "a war" in Old German language.A syllable rich comes from rihi ("kingdom, leader"). To find out more about my father's surname info available in web resources, check Lorine McGinnis-Schulze site devoted to her ancestors Mennonite connections.
Nonetheless, there are two genealogical lines of Gündrich family. No association between them has been confirmed so far.
The first one came from Switzerland and its spelling was changed into Güngerich around 1650. About 1700 several Güngerich families emigrated to the territories along the Rhine River, Alsace-Lorraine, Palatine and Hesse as well as to Northern America. Most of them had Anabaptist background. In America (in the USA) such spelling variations as Gingrich and Gingerich may be more common than Gindrich, Gundrich or Gündrich. SWISS Guendrich crest SWISS GENEALOGY Lorine McGinnis-Schulze-genealogy researcher claims that Gündrich is the oldest spelling of the same surname. However, it is not certain. The Swiss Gündrich family crest is presented at the achromatic picture.
The second one originated in Austria. It was possible to find Anna Gündrich who died in 1466 in Treffling (Kärnten/Austria). Gündrich coat-of-arms (see this chromatic picture) was also reported in Steiermark (province with the city of Graz) in Austria. It could be mentioned that its original form was Gündrichingen. There is a description of Wiguleus Hundt, a 16th century genealogist concerning the family that was reported for the first time in 1165. The last Gündrichingen's crest owner died in 1576. Gündrichingen and Gündrich (shortened form) are definitely the same surnames. The coat-of-arms at the coloured picture was owned by Gündrichingen and Gündrich. My family was probably descended from that Austrian line.
My surname was changed from Gündrich to Gindrich 100 years ago.

I appreciate the efforts of Helmut Gingerich from Bavaria and Lorine McGinnis-Schulze from Canada which have been made to collect all these facts .

SWISS GENEALOGYNazwisko Gündrich ma pochodzenie niemieckie. Wywodzi się ono od starogermańskiego imienia “Gunderich” (łac. Gundericus, pol. Gunderyk). Po raz pierwszy w historii wzmianka o nim pojawiła się w 250 r n.e. Było ono imieniem, jakie nosił władca plemienia Ostrogotów w prowincjach Rzymu takich jak: Mezja i Tracja (w delcie rzeki Dunaj). Jeden z najsłynniejszych władców germańskich – król Wandalów także przyjął to imię (około 420 r n.e.). Lorine McGinnis-Schulze twierdzi, że wśród pisowni tego nazwiska znajdujemy: Gingerich, Gingery, Kingry, Gingrich, Gündrich, Günderich, Güngerich, Gingery, Gindrich oraz Gindrych (te ostatnie dwie formy pisowni pojawiły się dopiero w XX w. w Polsce). Mając na względzie czasy średniowiecza najstarszy zapis nazwiska w dokumentacji (Gündrich) można odnaleźć w mieście Berno (Szwajcaria). Ta najstarsza pisownia datuje się na 1389 rok. Szwajcarska rodzina Gündrich pochodziła z miejscowości Konolfingin, w Kantonie Berno. Do 1559 roku, nazwisko pisało się Günderich. Przed 1692 rokiem, pastor ruchu anabaptystów a zarazem nauczyciel Christian Güngerich został osadzony w więzieniu w Schwarzeneegg za swoje menonickie przekonania. Potem udało mu się uciec z więzienia. Nazwisko widnieje także do 1669 roku w dostępnych w Niemczech źródłach i dokumentach. Zostało ono zamieszczone na liście obejmującej menonitów Palatynatu (land w Niemczech). Nazwisko Gündrich zawiera dwie części składowe, sylaby: günd oraz rich. Sylaba günd może pochodzić od słowa gund , które znaczyło "wojna" w języku staroniemieckim. Sylaba rich wywodzi się od rihi co znaczy "królestwo, władca". W celu uzyskania większej liczby informacji o nazwisku mojego ojca w internecie, sprawdź anglojęzyczną stronę Lorine McGinnis-Schulze poświęconą menonickim powiązaniom.
Jednak, istnieją dwie linie genealogiczne rodziny Gündrich. Do tej pory nie potwierdzono istnienia związku między nimi.
Pierwsza z nich pochodzi ze Szwajcarii a pierwotna pisownia Gündrich uległa tam przekształceniu w Güngerich około 1650 roku. Około 1700 roku kilka rodzin o nazwisku Güngerich wyjechało ze Szwajcarii na tereny nad rzeką Ren, do Alzacji i Lotaryngii, Palatynatu i Hesji, a także do Ameryki Północnej. Większość z nich wywodziła się z kręgu anabaptystów. W Ameryce (w USA) nazwiska Gingrich i Gingerich, ale nie Gindrich, Gundrich lub Gündrich są nieco częściej spotykane. SWISS Guendrich crest SWISS GENEALOGY Lorine McGinnis-Schulze - badacz genealogii z Kanady twierdzi, że Gündrich jest najstarszą pisownią tego samego nazwiska. Jednak jej pogląd nie może zostać potwierdzony wystarczającymi dowodami.
Herb szwajcarskiej rodziny Gündrich znajduje się na czarno białym obrazku.
Druga z nich pochodzi z Austrii. W dokumentacji można było znaleźć Annę Gündrich, która zmarła w 1466 roku w Treffling (Kärnten/Austria). Herb austriackiej linii rodziny (zobacz kolorowy obrazek) został odszukany w Steiermark (prowincja ze stolicą w Graz) w Austrii. Należy wspomnieć, że początkowo nazwisko to miało postać Gündrichingen. W dostępnych źródłach jest opis autorstwa Wiguleusa Hundta, badacza genealogicznego z XVI wieku dotyczący rodziny, która pojawiła się w dokumentacji po raz pierwszy w 1165 roku. Ostatni kontynuator linii o nazwisku Gündrichingen zmarł w 1576 roku. Gündrichingen i Gündrich (forma skrócona) są definitywnie tymi samymi nazwiskami. Herb rodziny znajduje się na kolorowym obrazku. Moja rodzina prawdopodobnie wywodzi się z tej austriackiej linii.
Moje nazwisko zostało zmienione z Gündrich na Gindrich 100 lat temu.

Dziękuję za udział w procesie gromadzenia wszystkich tych faktów Helmutowi Gingerich z Bawarii i Lorine McGinnis-Schulze z Kanady.