INTRICATE [va: l]

my base

swallow the heading
and lock it inside
'cos this time global is the wrong direction
sure i'm not entitled to dig in your life
but these hitting waves
break right over my head
so i ask, i try
when goals become shapes and colours
i hope i can refuse a common label
a common goal
i'm not afraid, i'm not ashamed
but i can't see any names
in this dust of unspoken compulsions
a faceless surface
but wasn't it my head which spread
but wasn't it my head which thought
but wasn't it my head which seperated
on an equal, different base
my base
which way is it gonna end
on a trip without mercy

moja podstawa

połknij nagłówek
i zamknij go wewnątrz na klucz
ponieważ tym razem ujmując rzeczy globalnie zmierzamy w złym kierunku
pewnie nie jestem upoważniony, żeby grzebać w twoim życiu
ale te uderzające we mnie fale dźwiękowe
załamujące się tuż nad moją głową
tak więc proszę, próbuję
kiedy przyjęte cele nabierają kształtów i barw
mam nadzieję, że mogę odrzucić powszechną etykietkę
powszechny cel
nie boję, nie wstydzę się
ale nie widzę żadnych imion
w tumanach pyłu niedopowiedzianych kompulsji
powierzchnia bez twarzy
ale czy to nie w mojej głowie rozpowiedziałem to
ale czy to nie w mojej głowie pomyślałem
ale czy to nie w mojej głowie odłączyłem się
na takie samej, innej podstawie
mojej podstawie
w jaki sposób to się skończy
podczas podróży bez litości

INTRICATE HOMEPAGE
Copyright by INTRICATE