ME, MY LIFE AND WORK

I work as a researcher and a lecturer at Maria Curie - Sklodowska University in Lublin. I usually lecture on maladjustment, LD, dyslexia and comorbid disorders, educational therapy, special educational needs, social integration and inclusion. I am trying to be creative. To make students more interested in my classes, I have created my own website concerning special education and the related fields. My Polish website is devoted to some educational, psychological, sociological, criminological as well as psychiatric issues. I have made use of many data resources picking up the information for my website. It was not only internet but also American, Canadian, European, Australian as well as Polish scientific literature. The creation of "teaching & learning environment" was intended to encourage distance education.
As for my work, I am actually concerned with dyslexia, other learning disabilities and comorbid disorders. My doctoral dissertation was entitled: "Adjustment disorders of dyslexic adolescents - comparative study". I used to be a member of IDA (The International Dyslexia Association founded by Samuel Orton). I published a book concerning self-esteem, sociometric status and behaviour of dyslexic as well as learning disabled individuals.
Moreover, I am interested in maladjustment and its correlates such as emotional disturbance, conduct disorders (CD), ODD, personality disorders, delinquency and crime, gender identity disorders as well as ecological/social factors (school, family, peers, community and media). Dyslexia and LD could be also associated with this complex phenomenon. My book on the psychosocial components of maladjustment is also available now.
The next area, I am engaged in, concerns visual impairment and blindness. Inclusion of the visually handicapped is one of my favourite topics. I co-operate with Professor Kirenko and RNIB (Royal National Institute of The Blind). We have published a book on integration, inclusion, self-esteem and attitudes towards visual disability. The publication seems to be a thorough, scientific report on changing self-esteem and attitudes of adolescents. Giftedness and creativity is the recent topic. I intend to examine the ways special education students assess, identify and perceive gifted and talented children. Is there any marked difference between gifted and special child? What about special and mainstream education in this context? Should a special educator be an advocate for such a child in mainstream school?. These questions are still not answered. The future school is going to be the one for all children any way.Thus, the key goal of postmodern society is multiple inclusion involving not only education but also culture, religion, race, gender, sexual orientation, social background (family, community).
Last but not least field concerns the relationship between learned helplessness and LD. In my recent monograph on that issue I proved that the association seemed to be significant. It means that owing to academic failure which co-occurs with LD, the adolscents are more exposed to the feeling of helplessness.

hobby

My first hobby is rock 'n' roll music. I love especially such genres as hard, glam, heavy metal, punk, gothic rock, hardcore and new wave. I have got a great deal of stuff (mainly audio tapes but also CDs). Now, it's just a bottom drawer of audio tapes. Some recordings are of a very low quality. One knows that, in particular, punk rock was sometimes played in garage and other special places those times in Poland. To make some people aware of all these genres of rock music, I was able to "build a real rock site/temple". This is some kind of "interactive, virtual habitat" where nonconformist artists live and create precious, noteworthy, putrid, divine or diabolical things.
I am fond of soccer, as well. It is my second hobby. Now, I am only watching football matches on TV. My favourite clubs are: AC MILAN (Rossoneri, Diavoli), A.S.ROMA (Giallorossi), BAYERN MUNICH, CHELSEA LONDON (The Blues), LEGIA WARSAW, REAL MADRID (Galįcticos), ŚLĄSK WROCŁAW (Śląsk Army), MOTOR LUBLIN (Motorowcy).The Polish clubs come from the "undefeated cities" (Warsaw, Wroclaw-Breslau) and my beloved home city - Lublin.

AC MILAN AS ROMA BAYERN MUENCHEN CHELSEA LEGIA WARSZAWA REAL MADRID ŚLĄSK WROCŁAW MOTOR LUBLIN

Once in the past, I was an amatourish football player. I played defensive midfielder for my team. My wife - Eliza sometimes concerns my hobby to be childish but I am not angry with her for that.

JA, MOJE ŻYCIE I PRACA

Pracuję jako badacz i wykładowca na UMCS w Lublinie. Prowadzę wykłady na temat nieprzystosowania, trudności w uczeniu się, dysleksji i zaburzeń współistniejących, terapii pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych, integracji społecznej, inkluzji. Próbuję być kreatywny. Żeby sprawić, by studenci byli bardziej zainteresowani moimi wykładami stworzyłem własną stronę www dotyczącą pedagogiki specjalnej i dziedzin pokrewnych. Moja polska strona jest poświęcona zagadnieniom edukacyjnym, psychologicznym, socjologicznym, kryminologicznym oraz psychiatrycznym. Wykorzystałem wiele źródeł danych gromadząc informacje do mojej strony. Był to nie tylko internet, ale także naukowa literatura amerykańska, kanadyjska, europejska, australijska oraz polska. Stworzenie "środowiska nauczania i uczenia się" miało na celu zachęcanie ludzi do edukacji na odległość.
Mając na względzie moją pracę jestem bardzo zainteresowany dysleksją, innymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami współwystępującymi. Temat mojej rozprawy doktorskiej brzmiał : "Trudności przystosowawcze uczniów dyslektycznych - studium porównawcze". Jestem członkiem IDA(Międzynarodowe Stowarzyszenie Dysleksji im. Samuela Ortona). Opublikowałem książkę dotyczącą samooceny, statusu socjometrycznego oraz zachowania osób z dysleksją oraz trudnościami w uczeniu się.
Co więcej interesuję się nieprzystosowaniem oraz jego korelatami takimi jak : zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania (CD), ODD, zaburzenia osobowości, przestępczość dzieci i dorosłych, zaburzenia poczucia tożsamości płciowej oraz czynniki społeczne (szkoła, rodzina, rówieśnicy, społeczności i mass media). Dysleksja i trudności w uczeniu się mogą także wiązać się z tym złożonym zjawiskiem.Książka poświęcona psychospołecznym komponentom nieprzystosowania jest już dostępna.
Kolejny obszar, który mnie nurtuje, dotyczy zaburzeń widzenia i ślepoty. Włączanie inwalidów wzroku jest jednym z moim ulubionych tematów. Współpracuję z profesorem Kirenko i RNIB (Royal National Institute of The Blind).Wydaliśmy książkę dotyczącą integracji, włączania, samooceny oraz postaw wobec niepełnosprawności wzrokowej. Publikacja ta to dogłębne naukowe sprawozdanie na temat zmiany samooceny i postaw nastolatków. Wybitne zdolności i twórczość to temat, który zainteresował mnie w ostatnim okresie. Zamierzam zbadać sposoby w jaki studenci pedagogiki specjalnej oceniają, identyfikują i odbierają dzieci wybitnie zdolne i utalentowane. Czy istnieje jakaś znacząca różnica między dzieckiem zdolnym a specjalnym? Co z edukacją specjalną i ogólną w tym kontekście? Czy nauczyciel specjalny powinien być adwokatem dla takiego dziecka w szkole ogólnodostępnej? Na te pytania wciąż nie znamy odpowiedzi. Szkoła w przyszłości będzie tą dla wszystkich dzieci. W taki sposób kluczowym celem społeczeństwa w dobie postmodernizmu jest wielorakie włączanie pociągające za sobą nie tylko edukację ale także kulturę, religię, rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie społeczne (rodzina, społeczność lokalna).
Ostatni, ale nie mnie ważny, dotyczy związku między wyuczoną bezradnością a trudnościami w uczeniu się. W mojej najnowszej monografii na temat tego zagadnienia udowodniłem, że zależność ta była istotna. Oznacza to, że z powodu niepowodzeń szkolnych, które towarzyszą trudnościom w uczeniu się, nastolatki są bardziej podatne na poczucie bezradności.

hobby

Moim pierwszym hobby jest muzyka rockowa. Uwielbiam zwłaszcza takie gatunki jak: hard, glam, heavy metal, punk, gothic rock, hardcore oraz nową falę. Mam dość dużo klamotów (przeważnie taśmy magnetofonowe, ale także płyty kompaktowe). Teraz taśmy zajmują po prostu miejsce w dolnej szufladzie szafy. Niektóre nagrania cechują się bardzo niską jakością. Wiemy, że, szczególnie, punk rock był czasem grany w garażu i w innych wyjątkowych miejscach w tamtych czasach w Polsce. Aby uświadomić ludzi w zakresie wszystkich wymienionych gatunków rocka stworzyłem "stronę/świątynię prawdziwego rocka". Jest to coś na kształt "interaktywnego, wirtualnego środowiska", w którym żyją sobie nonkonformistyczni artyści oraz tworzą rzeczy wartościowe, cenne, wstrętne, święte lub diaboliczne.
Uwielbiam także piłkę nożną. To moje drugie hobby. Teraz tylko oglądam mecze piłki nożnej w TV. Do moich ulubionych klubów należą : AC MILAN (Rossoneri, Diavoli), A.S.ROMA (Giallorossi), BAYERN MONACHIUM, CHELSEA LONDYN (The Blues), LEGIA WARSZAWA, REAL MADRID (Królewscy), ŚLĄSK WROCŁAW (Wojskowi), MOTOR LUBLIN (Motorowcy). Polskie kluby pochodzą z "niezwyciężonych miast" (Warszawa, Wrocław) oraz z mojego ukochanego miasta rodzinnego - Lublina.

AC MILAN AS ROMA BAYERN MUENCHEN CHELSEA LEGIA WARSZAWA REAL MADRID ŚLĄSK WROCŁAW MOTOR LUBLIN

Kiedyś w przeszłości byłem piłkarzem amatorem. Grałem na pozycji "defensywnego pomocnika" dla mojej drużyny. Moja żona - Eliza czasami uznaje moje hobby za przejaw "obecności dziecka" we mnie, ale ja nie gniewam się na nią z tego powodu.

Środowiska nauczania i uczenia się Rozprawa doktorska-główne kwestie Dysleksja po polsku Międzynarodowe Stowarzyszenie Dysleksji (IDA) Królewski Narodowy Instytut dla Niewidomych (RNIB) Świątynia/Strona prawdziwego rocka Moja strona domowa Moje CV i preferencje