SUBHUMANS cover SUBHUMANS is more punk than hardcore music band.Its name could suggest that people might be divided into two classes: (1) those who are better than others and (2) those who are worse. This power of human inequality used to be popular in the past. Unfortunetely the state ruled by tyrants was cruel, unfair, antisocial and unkind to people. In the history of mankind we had been always finding out about wars, demolitions, as well as disasters. They could have been caused by the inhuman state. The most common example of a global crime committed by the state is The Holocaust (extermination of Jewish people). However it is not only The Holocaust but also other genocide (religious wars-wars in the name of God) that should make us aware of antisocial actions effects. Taking into account SUBHUMANS lyrics, they may be interpreted regarding two domains: past and present. The latter concerns frustration of the unemployed, the poor and neglected, the people deprived of something valuable, rebellion, unfair actions performed by the state, corruption and so on. The former sometimes reflects gloomy, ice-cold climate of lethal past. So both past and present are important to make the people better for others. The real rock temple would like you to present four EPs.

SUBHUMANS to kapela bardziej punkowa niż hardcore'owa.Jej nazwa może sugerować, że ludzi można podzielić na dwie klasy: (1) tych, którzy są lepsi od innych oraz (2) tych, którzy są gorsi od innych, stanowiąc tzw. "podludzi". Ta potęga ludzkiej nierówności była czymś popularnym w przeszłości.Niestety państwo rządzone przez tyranów było okrutne, niesprawiedliwe, antyspołeczne i nieprzyjazne ludziom. W historii ludzkości zawsze dowiadywaliśmy się o wojnach, demolkach oraz katastrofach. Mogły być one spowodowane przez nieludzkie państwo. Najpowszechniejszym przykładem masowej zbrodni popełnionej na skalę światową przez totalitarne państwo hitlerowskie jest Holokaust (eksterminacja Żydów jako podludzi).Jednak nie tylko Holokaust, ale także inne ludobójstwa (wojny religijne-wojny w imię Boga) powinny uświadamiać nam koszmarne antyspołeczne skutki takich działań totalitaryzmu. Biorąc pod uwagę teksty SUBHUMANS można je interpretować z uwzględnieniem dwóch płaszczyzn : przeszłej i teraźniejszej. Ta druga dotyczy frustracji tych bezrobotnych, biednych i zaniedbanych, ludzi pozbawionych czegoś bardzo wartościowego, buntu, niesprawiedliwych działań państwa, korupcji. To pierwsze czasami odzwierciedla ponury, zimny klimat śmiertelnej przeszłości. Tak więc zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość są ważne aby sprawić by ludzie stawali się lepszymi dla innych. Świątynia prawdziwego rocka zechciałaby zaprezentować cztery Epki tej kapeli.

The page was created by Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2017 ©