SVOBODA

v letih najtezjih socialnih in druzbenih pretresov
v casu gospodarske krize
je bila teznja
da se ohrani enotnost in povezanost delavstva
poglavitna naloga komunistov in zavednih delavcev
z vkljucitvijo
brezposelne delavska mladine
je vse bolj rasel politicni
in bojevni razmach.
oblikovalo se je javno mnenje...
zaradi politicnega delovanja
je oblast
v letu 1982
razpustila
Svobodo.

FREEDOM

in the worst years of social and moral collapse
at a time of economic crisis
there was a tendency
to preserve working class union and unity
the principal task of communist and aware workers
incorporating
unemployed working class youth
was to step up political
and militant reaction
public opinion has been formed...
due to political activity
the authority has
in the year 1982
cancelled
Freedom

WOLNOŚĆ

w najgorszych latach społecznego i moralnego rozkładu
w czasie ekonomicznego kryzysu
była tendencja
aby zachować jedność i unię klasy robotniczej
podstawowym zadaniem komunistów i świadomych klasowo robotników
wcielajacych
bezrobotną klasę robotniczą młodzieży
było zwiększyć siłę politycznej
i milicyjnej reakcji
opinia publiczna została ukształtowana...
z powodu działalności politycznej
władza w roku 1982
unicestwiła
Wolność.

LAIBACH LYRICS
© Laibach