D.Y.S.-"WOLFPACK"

D.Y.S. LOGO 1.Open up-Szczerze i otwarcie powiedziawszy
2.More than fashion-Coś więcej niż tylko moda
3. Circle storm-Burza w naszym kręgu
4. City to city-Od miasta do miasta
5.Girls's got limits-Dziewczęta stawiają granice
6.Brotherhood-Braterstwo
7.Yellow-Tchórzliwy
8.Stand proud-Miej poczucie dumy
9.Insurance risk- Ryzyko ubezpieczeniowe
10.Wolfpack-Stado wilków

Open Up
Punk's dead just the newest trend
Rank on their looks but at gigs call them friend
It's cool now to put it down
What you were last week gets a peer police frown
You used to talk about open minds
Was all that a lie, or have you just grown old
Look like you want, but don't tell me how to live
It's you that says looks don't matter...

Szczerze i otwarcie (powiedziawszy)
Punk umarł taki jest po prostu najnowszy trend
Jego ranga wymalowana na ich obliczach ale na koncertach nazywają ich wciąż kumplami
Świetnie, teraz czas z nim skończyć
Stan, w którym znajdowałeś się w zeszłym tygodniu, sprawił, że policja spogląda na ciebie z pomarszczonym czołem
Zawsze mówiłeś o otwartych umysłach
Czy to wszystko było kłamstwem, czy też po prostu zestarzałeś się
Wyglądaj sobie jak chcesz, ale nie pouczaj mnie jak mam żyć
To tacy jak ty mówią, że wygląd nie ma znaczenia...

More Than Fashion
More than the X's on my hands
More than being in a straightedge band
I see no good in my mind getting fucked
A needless vacuum, I won't be sucked
Straight mind, razor edge
Firm footing on a social ledge
"A party's no fun if there's no brew"
I can only feel sorry for you
'Cause I've had a blast all my life
Never neededany puke-filled strife
It's a way of life that says I don't need
Hangovers, freak-outs, or expensive weed
Rather buy a record any day
My mind is here, not far away

Coś więcej niż tylko moda
Mam coś więcej niż tylko symbol X na moich rękach
Jest to coś więcej niż tylko samo członkostwo w kapeli straightedge
Widzę, że nic dobrego nie dzieje się w moim rozpierdalającym się umyśle
Zbędna próżnia, nie będę przez nią wezssany
Otwartość mojego umysłu, moja bezpośredniość i szczerość, krawędź ostrza brzytwy
Mocno trzymam się na nogach jadąc na deskorolce po krawędzi ściany (na tzw. placu dla skaterów)
"Prywatka jest do dupy kiedy nie ma browaru"
Może mi być tylko żal ciebie (was)
'Gdyż imprezuję przez całe życie
A nigdy nie miałem potrzeby zmagać się ze swoim organizmem, żygając po pijanemu
To taki sposób na życie, który przemawia do mnie tak: Ja tego nie potrzebuję, obejdę się bez tego
Kac, bycie na haju po prochach, lub kosztowne skręty marychy (marihuany)
Wolę raczej sobie kupić płytę winylową (kompaktową)
Jestem trzeźwy, jestem tutaj wciąż obecny umysłem, nie odpływam

Circle Storm
The confrontations between black and white
Race makes no difference, we must unite
Fight against the social norm
Fuck with one, feel our circle's storm
Fight - against the social norm
Fight - and feel our circle's storm
Bootboys, skinheads all the same
Stress our cause, that's our aim
Our noisy protest will go on
Until the day that we have won

Burza w naszym kręgu
Konfrontacje, scysje na tle rasowym między czarnymi i białymi
Rasa nie ma żadnego znaczenia, musimy zjednoczyć się
Walczyć z normami społecznymi
Chuj z tymi normami, poczujcie jak w wrze w naszym kręgu
Walczcie - przeciwko normom społecznym
Walczcie - i poczujcie jak wrze w naszym kręgu
Chłopcy w ciężkich butach, glanach, skinheadzi są tacy sami
Mocno zaakcentujcie, co jest powodem naszej walki, to jest naszym celem
Nasz hałaśliwy protest będzie kontynuowany
Aż do dnia, w któym zwyciężymy

City To City
It's begun, no turning back
City to city we're fighting back
Haven't changed the world, but we've made a start
We're digging in and fighting smart
And like a plague, we continue to spread
Fight their values until they're dead
We're serious and we won't go away
We fight for a better world - today
Laugh or frown, it's all the same
Won't play by your rules, 'cause we hate your game

Od miasta do miasta
Rozpoczęło się, nie ma odwrotu
Od miasta do miasta odpieramy ataki na nas
Nie zmieniliśmy jeszcze świata, ale zrobiliśmy początek
Okopujemy się i walczymy przebiegle
I jak plaga, wciąż rozprzestrzeniamy się
Walcz z ich wartościami aż je zniszczysz
Traktujemy naszą walkę poważnie i nie odpuścimy
Walczymy o lepszy świat - dzisiaj
Czy się będziecie śmiać czy też zmarszczycie czoło, to na jedno wyjdzie
Nie będziemy przestrzegać waszych zasad w grze, ponieważ nienawidzimy tej waszej gry

(The Girls's Got) Limits
The girl's got limits but I'm gonna make her mine
The girl's got limits but it's gonna take time
Gonna gonna get you baby
You know I'm gonna get ya

(Dziewczęta stawiają) granice...
Dziewczyna stawia granice, ale ja i tak sprawię, że ona będzie moją
Dziewczyna stawia granice, ale to tylko kwestia czasu kiedy ją zdobędę
Zdobędę ciebie kochanie
Wiesz, że będziesz moją, jea

Brotherhood
Best years of your life you know it's true
You're like a brother to me, I'm like one to you
We've had some great times and despite the bad
I know that these years are the best that I've ever had
Brotherhood
Brotherhood
Brotherhood
True till death
Beyond the bullshit politics or the gossip on the scene
We're like brothers deep down clowning around or thrashing mean
Best years of our lives we know it's true
The Boston Brotherhood is me and you

Braterstwo
Od najlepszych lata twego życia wiesz, że jest to prawdą
Jesteś dla mnie jak brat, a ja jestem jak brat dla ciebie
Były wielkie chwile w naszym życiu i pomimo tych złych
Wiem, że te lata są najlepszymi jakie kiedykolwiek były moim udziałem
Braterstwo
Braterstwo
Braterstwo
To coś prawdziwego aż do bólu
Nie mogąc pojąć tych politycznych bzdur lub plotek ze sceny
Jesteśmy jak prawdziwi bracia, bratanki i do wybitki i do szklanki i do błazenady
Od najlepszych lat naszego życia wiemy, że to jest prawdą
Braterstwo Bostońskie to ja i ty

Yellow
So tired of all the lies
Can't see so open your eyes
We talk about everyone else
Let's stop and improve ourselves
Backstab blood flowing free
It's him or her or them or me
Like vultures preying on the dead
Can't leave anything unsaid
Say hi when someone's here
They leave smile turns to sneer
We're free to stab and spit and spout
More pointless shit no point and no good at all
We're cool 'cause someone else is small
If we've nothing better to do
Then I'm sorry for me and you

Tchórzliwy
Mam już tak dość wszystkich tych kłamstw
Że nie mogę dostrzec twoich szeroko otwartych oczu
Gadamy o kimś innym
Skończmy gadkę i popracujmy nad sobą
Krew przelana w imię przyjacielskiej zdrady płynie sobie swobodnie w obliczu naszej bezradności
To jego zdradzono lub ją lub ich lub nas
Nie potrafię pominąć żadnego tematu w rozmowie
Przywitaj się z tym kimś, kto jest tutaj
Oni tylko uśmiechają się, najpierw zwyczajnie a potem szyderczo
Czujemy się wolni by wbić ci nóż i splunąć na ciebie i siknąć krwią w ciebie
Im bardziej jest bezcelowe to gówno, które nas otacza, tym wcale nie lepiej dla nas
Jesteśmy super, ponieważ ktoś inny jest mały (z powodu swojego tchórzostwa)
Jeśli nie mamy nic lepszego do roboty
to żal mi samego siebie jak i ciebie

Stand proud
Reject us now, drink your drink
Close your mind don't have to think
It's not my place to tell you what's best
But you've changed just like the rest
Stand proud and never give in
Your excuses wear thin
If we fight with a cause
Our lives are no loss
I don't care if you hate my kind
It was my decision it was my mind
No one to pressure I had the choice
United together youth with one voice

Miej poczucie dumy
Odrzuć nas teraz, wypij swój drink
Wyłącz swój umysł nie musisz myśleć
To nie w moim stylu mówić ci co jest dla ciebie najlepsze
Jednak zmieniłeś się po prostu tak jak reszta
Miej poczucie dumy i nigdy nie poddawaj się
Twoje wytłumaczenia (wymówki) nie muszą być dogłębne
Jeśli walczymy, wiedząc po co
Nasze życie nie jest stracone
Nie obchodzi mnie że nie znosisz mnie takiego jakim jestem
To była moja decyzja, która wykluła się w moim umyśle
Nikt nie nalegał Mogłem dokonać sam wyboru
Zjednoczona młodzież mówiąca jednym głosem

Insurance Risk
I'm 17 but I'm not a legal man
I'm left to puzzle out your real world the best I can
I can't look to you, a world clawing for security
If I have to be like that I'll keep my immaturity
You pay more for insurance costs (X4)
Minor one day, man the next
A whole new twist in a well-worn text
Buy guns, have sex, it helps cover the shaft
As an added bonus look forward to the draft
But for now I'm 17, and I salute your mixed up laws
The more I look, the more I laugh at all the flaws
Don't take a chance on me society make sure I can't buy booze
I don't want it anyway, so guess what guys you lose

Ryzyko ubezpieczeniowe
Mam 17 lat ale nie jestem człowiekiem zdolnym do wszystkich czynności prawnych
Pozostawiono mnie samego abym zgadł jaka jest cała prawda o tej rzeczywistości najlepiej jak tylko potrafię
Nie mogę zwrócić się o pomoc do was, świat dąży do bezpieczeństwa
Jeśli będę musiał nadal tkwić w tej sytuacji, to wciąż będę podtrzymywał swoją niedojrzałość
Ponosicie większe koszty ubezpieczenia (X4)
Jestem niepełnoletnim dzisiaj, a dorosłym mężczyzną jutro
Całe to nowe wypaczenie sensu w oklepanym tekście
Kupuj spluwy, uprawiaj seks, to pomaga, ochraniając przed okrutnym i niesprawiedliwym traktowaniem
Jak na dodatkową premię czekaj z radością na czek
Jednak na razie mam 17 lat i oddaję cześć waszym zagmatwanym przepisom prawnym
Im bardziej wczytuję się w nie, tym głośniej śmieję się z tych wszystkich uchybień i pomyłek ustawowych
Niech społeczeństwo podejmie ryzyko związane z moim postępowaniem Upewni się, czy nie mogę kupić alkoholu
I tak nie chcę go kupować, to pomyślcie sobie faceci co wy wtedy tracicie

Wolfpack
March the streets
30 or 40 strong
United against
A world that's wrong

The numbers shock you
It's the truth
A mini-army
Of angry youth
Wolfpack!
Don't give us any shit
Wolfpack!
Or you're gonna get hit
Wolfpack!
It's a unity ideal
Wolfpack!
Better believe it's real
Fucking proud
To be a part of this
Every kid is my brother here
Shoulder to shoulder
Or back to back
We're united
It's the year of the pack!
Wolfpack!
Don't give us any shit
Wolfpack!
Or you're gonna get hit
Wolfpack!
It's a unity ideal
Wolfpack!
Better believe it's real

Stado wilków
Maszerując ulicami
w sile 30 lub 40 chłopa
Wszyscy zjednoczeni przeciw
Światu, który jest zły
Liczby szokują ciebie
To prawda
Mini-armia
rozgniewanej młodzieży
Stado wilków!
Nie wciskajcie nam gówna!
Stado wilków!
Bo dokopiemy wam
Stado wilków!
To jest ideał jedności
Stado wilków!
Lepiej uwierzcie, że to dzieje się naprawdę
Jesteśmy, kurwa dumni,
Że jesteśmy częścią stada wilków
Każdy dzieciak jest tutaj moim bratem
Ramię w ramię
Bark w bark
Jesteśmy zjednoczeni
To rok naszej paczki!
Naszego Stada wilków!
Nie wciskajcie nam gówna!
Stado wilków!
Bo dokopiemy wam
Stado wilków!
To jest ideał jedności
Stado wilków!
Lepiej uwierzcie, że to dzieje się naprawdę

The page was made by Piotr Alfred Gindrich, last update in 2017 © Back/Powrót