BAD RELIGION-"GENERATOR"

GENERATOR COVERGenerator
Too Much To Ask - Za dużo pytań
No Direction - Bez dyrektywy
Tomorrow - Jutro
Two Babies In The Dark - Dwoje dzieci w ciemnosci
Heaven Is Falling - Niebo się wali
Atomic Garden - Atomowy ogród
The Answer - Odpowiedź
Fertile Crescent - Płodny półksiężyc
Chimaera - Chimera
Only Entertainment - Tylko zabawa

Generator
like a rock, like a planet,
like a fucking atom bomb,
I'll remain unperturbed by the joy and the madness
that I encounter everywhere I turn,
I've seen it all before,
in books and magazines,
like a twitch before dying,
like a pornographic sea,
there's a flower behind the window,
there's an ugly laughing man,
like a hummingbird in silence,
like the blood on my door,
it's the generator
oh yeah, oh yeah, like the blood on my door,
wash me clean and I will run until I reach the shore,
I've known it all along like the bone under my skin,
like actors in a photograph,
like paper in the wind,
there's a hammer by the window,
there's a knife on the floor,
like turbines in darkness,
like the blood on my door,
it's the generator.

Generator
tak jak skała, tak jak planeta,
tak jak pierdolona bomba atomowa,
Pozostanę nic sobie nie robiąc z radosci i szaleństwa
które spotykam gdziekolwiek się obrócę
Widziałem to wszystko wczesniej,
w książkach i czasopismach,
tak jak odczucie drgawki przed smiercią,
tak jak zalew pornografii,
jest kwiatek za oknem,
jest brzydko smiejący się człowiek,
jak koliber w milczeniu,
jak krew na moich drzwiach,
to jest generator
oh yeah, oh yeah, tak jak krew na moich drzwiach,
umyj mnie do czysta a ja pobiegnę aż na brzeg,
Wiedziałem o tym wszystkim dokładnie jak o kosci, którą mam pod skórą
jak aktorzy na fotografii,
jak gazeta na wietrze,
jest młotek przy oknie,
jest nóż na podłodze,
jak turbiny w ciemnosci,
jak krew na moich drzwiach,
to jest generator

Too Much To Ask
a refreshing plunge,
a drink of palatable water,
a deep inspiration on a warm summer day,
a safe stroll in a middle of the road community,
a neighbour who in times of need will not turn away,
I ain't no politician, I am a citizen,
and I wonder if I'm living too far out of bounds
community protection, rehabilitation,
police that serve without legitimate right to maim,
global awareness, ecological guilt,
cultural and environmental awakening,
I ain't no optimist, I try to be a realist,
and I think that we're living too far out of bounds,
is it too much to ask?
could it be the earth is shrinking?
I can see the walls closing in,
no one can take much for granted anymore
remote control, three cars for every family,
corruption at the expense of the simple majority,
a violent clash, a plunder of the third world,
any wretched ploy that bolsters our economy,
I ain't no blind supporter, I'm a conscious citizen,
and I know that we're living too far out of bounds,
is it too much to ask?
could we keep the earth from sinking?
I'm not taking nothing for granted anymore.

Za dużo pytań
orzeźwiające nurkowanie,
łyk smacznej wody,
głęboka inspiracja pewnego ciepłego, letniego dnia,
bezpiecznym krokiem idąc srodkiem drogi publicznej,
sąsiad, który w razie potrzeby nie odwróci się plecami,
nie jestem politykiem, nie jestem obywatelem,
i zastanawiam się czy nie żyjemy za daleko w zakazanej strefie
ochrona socjalna, rehabilitacja,
policja, która służy nie mając prawa do czynienia komukolwiek krzywdy,
globalna swiadomosc, ekologiczna wina,
kulturowe i srodowiskowe przebudzenie,
Nie jestem optymistą, próbuję być realistą,
i sądzę, że żyjemy za daleko w zakazanej strefie,
czy nie za dużo pytań trzeba zadać?
czy może to ziemia się kurczy?
Widząc zbliżające się sciany,
nikt nie może już zdecydowanie brać wszystkiego za pewnik
zdalne sterowanie, trzy samochody dla każdej rodziny,
korupcja kosztem prostej, niewykształconej większości,
gwałtowny konflikt, ograbianie trzeciego swiata,
każda nędzna praca, która podtrzymuje naszą gospodarkę,
Nie jestem zaslepionym poplecznikiem,
jestem swiadomym obywatelem,
i wiem, że żyjemy za daleko w zakazanej strefie,
czy nie za dużo pytań trzeba zadać?
czy możemy powstrzymać ziemię od zagłady?
NIczego już więcej nie zakładam.

No Direction
a sullen figure walks along a dusty road,
his life was holy and he couldn't bear the load,
he left his people and simple life behind,
he raised his torso and looked into the sky,
shouting his questions, looking for directions,
"what do I do now?"
now a confused schoolgirl stares at the T.V. tray,
the stresses of maturing compound every day,
she glances up to see her favorite video,
and gets ideas from Madonna's nasty clothes,
in need of affection, she craves a direction,
her heroes offer her,
everyone's looking for something,
and they assume somebody else knows what it is,
no one can live without the decisions of their own,
it seems so they look to someone else,
to tell them what to do,
tell'em what to wear,
tell'em what to say,
tell'em how to act and think
and compel others compulsively
until the world is all like them
a righteous student came and asked me to reflect,
he judged my lifestyle was politically incorrect,
I don't believe in self important folks who preach,
no Bad Religion song can make your life complete,
prepare for rejection,
you'll get no direction from me,
you'll get no direction from me.

Bez dyrektywy
markotna postać kroczy po zakurzonej drodze,
jej życie było swięte i nie mogła wytrzymać obciążenia,
zostawiła tych ludzi i proste życie za sobą,
podniosła swój tułów i spojrzała w niebo,
wykrzykując swoje pytania, szukając dyrektyw,
"co ja teraz zrobię?"
teraz zakłopotana uczennica gapi się w T.V.,
stresy dojrzewania nawarstwiają się w jej psychice codziennie,
sięga wzrokiem w górę by zobaczyć swój ulubiony film video,
i ma pomysły opierając się na sprośnych ciuchach Madonny,
w potrzebie uczuć, domaga się dyrektywy,
którą oferują jej bohaterowie,
każdy czegos szuka,
i oni zakładają, że ktos jeszcze wie, czego szukają,
nikt nie może żyć bez możliwosci podejmowania samodzielnych decyzji,
wydaje się, że tak jest, więc zwracają się do kogos jeszcze,
żeby powiedzieć im co robić,
powiedzieć im w co mają się ubierać,
powiedzieć im co mają mówić,
powiedzieć im w jaki sposób mają postępować i mysleć
i zniewalają innych kompulsywnie
aż swiat będzie taki sam jak oni
pewien sumienny uczeń podszedł i poprosił mnie o informację zwrotną,
uznał mój styl życia za politycznie niewłasciwy
Nie wierząc w samochwalczych ludzi, którzy głoszą kazania,
żadna piosenka Bad Religion nie dopełni twojego życia,
przygotuj się na odrzucenie,
nie uzyskasz ode mnie żadnej dyrektywy,
nie uzyskasz ode mnie żadnej dyrektywy.

Tomorrow
every day we profit so,
leaning towards the great unknown,
asking how it pertains to tomorrow
aim for places we've not been,
trample paths that go between,
yesterdays foundations and tomorrow
it's the way they say it's got to be,
we spear ahead and forge our destiny,
who do the represent?
who do you believe?
make a sound decision for others to heed
try to set a faster pace,
try to build a master race,
one that will make a contribution to tomorrow
it's the way they say it's got to be,
we put aside our fears and make history,
the clothes are in the dryer and the writing is on the wall
we're doing everything we can stop this fall
everyday we profit so,
leaning towards the great unknown

Jutro
codziennie tak bardzo korzystamy,
chyląc się ku czemus wielce nieznanemu,
pytając się w jaki sposób to odnosi się do jutra
planujemy podróż do miejsc w których jeszcze nie bylismy,
by wydeptać scieżki, które biegną pomiędzy,
podwalinami przeszłosci i przyszłosci,
to jest sposób w jaki, oni mówią, że to musi przebiegać,
przebijamy się włócznią i wybieramy nasze przeznaczenie,
kogo oni reperezentują?
komu wierzycie?
podejmij ważną decyzję za innych
spróbuj stworzyć rasę panów,
która przysłuży się przeszłemu światu
to jest sposób w jaki, oni mówią, że to musi przebiegać,
odkładamy na bok nasze lęki i tworzymy historię,
ubrania są w suszarni a napisy na scianie
robimy wszystko by zapobiec temu upadkowi
codziennie tak bardzo korzystamy,
chyląc się ku czemus wielce nieznanemu.

Two Babies In The Dark
there's a light on in the hallway,
so I can't understand,
why you hide underneath the cover,
there's a baby in your womb,
so don't be scared tonight,
because Raggedy Ann is in the closet picking posies,
two babies in the dark,
like diamonds in the sand,
while papa's far away making up children's stories
the little one's inside,
so afraid to be alone,
she's trying to be brave until the daddy comes home
so if you chance to see her,
please tell her it's alright,
cause everyone fights the tendency to snap,
sometimes it's not a matter of being brave and strong,
cause noises in the house are terrifying,
I'll put you to sleep at night,
like a foreign movie,
I'll sing lullabies,
and I'll teach you about everything,
and I'll only ask one thing,
please save me.

Dwoje dzieci w ciemnosci
w korytarzu jest zapalone swiatło,
więc nie mogę zrozumieć,
dlaczego chowasz się pod skrzydłami,
dziecko jest w twojej macicy,
więc nie bój się dzisiejszej nocy,
ponieważ Anna w łachmanach w gabinecie przyjmuje różne pozy,
dwoje dzieci w ciemnosci,
jak diamenty na piasku,
kiedy tato jest daleko wymyslają dzieciom bajeczki
ta malutka jest tam wewnątrz,
tak bardzo boi się być sama,
próbuje być dzielna do momentu aż tatus przybędzie do domu
jesli będziesz miał okazję ją zobaczyć,
proszę powiedz jej, że jest w porządku,
ponieważ każdy walczy ze skłonnoscią do załamywania się
czasami to nie chodzi o to by być dzielnym i silnym,
ponieważ hałasy w domu są przeraźliwe,
Położę ciebie spać w nocy,
jak w zagranicznym filmie,
zaspiewam kołysanki,
i nauczę Ciebie wszystkiego,
a poproszę tylko o jedno,
proszę uratuj mnie

Heaven Is Falling
as I walk beneath the valley,
I shall fear no evil,
for thanks to King George and his rainbow cabinet,
today murder is legal
God I know that it's wrong,
to kill my brother for what he hasn't done,
and as the planes blacken the sky,
it sounds like heaven is falling,
it sounds like heaven is falling,
you promised me a new day a dawning
I've seen a thousand points of light,
like so many points of hatred, shame and horror
God I want to be a man,
but I don't want to die with a rifle in my hand,
and as the planes blacken . . .
well nothing here looks new to me,
but a score of mothers sons,
caught 'tween the devil and the deep blue sea.

Niebo się wali
idąc sobie aleją,
nie będę bał się zła,
dzięki Królowi Jerzemu i jego tęczowej szafce,
dzisiaj morderstwo jest dokonywane w majestacie prawa
Boże wiem, że złem jest,
zabicie mojego brata za to czego nie uczynił,
i gdy samoloty kłębią się na niebie,gdyż jest ich tak dużo
to brzmi jakby niebo się waliło,
to brzmi jakby niebo się waliło,
obiecałes mi, że wstanie nowy dzień
Widziałem tysiące swiateł,
tak dużo jak nienawisci, wstydu i przerażenia
Boże chce być człowiekiem,
ale nie chcę umierać ze strzelbą w dłoni,
i gdy samoloty kłębią się....
nic tutaj nie wygląda na nowe według mnie,
ale dwudziestu synów matek,
znalazło się w sytuacji między młotem a kowadłem

Atomic Garden
everybody wants do dance in a playpen,
but nobody wants to play in my garden.
I see the hippies on an angry line,
guess they don't get my meaning,
I'm enchanted by the birds in my blossoms,
I'm enamored by young lovers on the weekend,
I like the Forth of July,
when bombs start flashing,
and I wish I had a shiny red top,
a bugle with a big brass bell would cheer me up,
or maybe something bigger that could really go pop!
so I could make the gardening stop
come out to play, come out to play,
and we'll pretend it's Christmas Day
in my atomic garden
all my scientists are working on a deadline,
so my psychologist is working day and nighttime,
they say they know what's best for me,
but they don't know what they're doing,
and I'm glad I'm not Gorbachev,
'cause I'd wiggle all night,
like jelly in a pot,
at least he's got a garden with a fertile plot,
and a party that will never stop,
I hope there's nothing wrong out there,
I'm watching from my room inside my room.

Atomowy ogród
każdy chce potańczyć w kojcu,
ale nikt nie chce bawić się w moim ogrodzie.
Widzę hippisów, którzy idą złą drogą,
sądzę, że nie wiedzą o co mnie chodzi,
Jestem zauroczony ptakami w moich kwietnikach,
Jestem zakochany za sprawą młodych kochanków podczas weekendu,
Lubię swięto Czwartego Lipca,
kiedy bomby zaczynają błyszczeć,
a ja szkoda, że nie mam swiecącego czerwonego bąka,
trąbka z dużym, mosiężnym dzwonkiem rozweseliłaby mnie
albo może cos większego, co naprawdę by wystrzeliło jak korek szampana
więc mógłbym zakończyć prace ogrodnicze
chodźmy się pobawić, chodźmy się pobawić,
a my będziemy udawać, że to jest Boże Narodzenie
w moim atomowym ogrodzie
wszyscy moi naukowcy pracują by dotrzymać danego terminu,
tak więc mój psycholog pracuje dzień i noc,
oni mówią, że wiedzą co jest najlepsze dla mnie,
ale nie wiedzą co robić,
cieszę się, że nie jestem Gorbaczowem,
ponieważ trząsłbym się całą noc,
jak galareta w garnku,
przynajmniej on ma ogród z urodzajną działką,
i partią, która nigdy nie zakończy działalnosci,
Mam nadzieję, że nie ma tam w tym nic złego,
Spoglądam, patrząc z mojego pokoju do wnętrza

The Answer
long ago in a dusty village,
full of hunger, pain and strife,
a man came forth with a vision of truth,
and the way to a better life,
he was convinced he had the answer,
and he compelled people to follow along,
but the hunger never vanished,
and the man was banished,
and the village dried up and died,
at a time when wise men peered,
through brass tubes toward the sky,
the heavens changed in predictable ways,
and one man was able to find,
that he had thought he found the answer,
and he was quick to write his revelation,
but as they were scrutinized
in his colleagues eyes,
he soon became a mockery,
don't tell me about the answer,
cause then another one will come along soon,
I don't believe you have the answer,
I've got ideas too,
but if you've got enough naivite,
and you've got conviction,
then the answer is perfect for you
an urban sprawl sits choking on its discharge,
overwhelmed by industry,
inclined toward charity,
everyone's begging for an answer,
without regard validity,
the searching never ends,
it goes on and on and on for eternity.

Odpowiedź
dawno temu w zakurzonej wiosce,
wypełniony głodem, cierpieniem i walką,
człowiek ruszył naprzód z wizją prawdy,
i sposobem na lepsze życie,
był przekonany, że znał odpowiedź,
i zmusił ludzi by za nim poszli,
ale uczucie głodu nigdy go nie opusciło,
a gleba w wiosce wyschła a sama wioska zginęła
w chwili kiedy mądrzy ludzie spojrzeli,
przez mosiężne rury w niebo,
niebiosa zmieniły się w przewidywalny sposób,
i jeden człowiek był w stanie stwierdzić,
że myslał, że znalazł odpowiedź,
i szybko odnotował swoje rewelacje,
jednak jako, że one były już zbadane
w oczach jego kolegów,
wkrótce stał się posmiewiskiem,
nie udzielaj mi odpowiedzi,
ponieważ wkrótce pojawią się inne,
Nie wierzę, że znasz odpowiedź,
mam także pomysły,
jednak jesli jestes wystarczająco naiwny,
i masz pewnosć,
wtedy odpowiedź jest doskonała dla ciebie,
niszczejące dzielnice miast duszące się dymem podczas wyburzania,
przytłoczony przemysłem,
nakłoniony do filantropii,
każdy z utęsknieniem prosi o odpowiedź,
bez względu na jej poprawność,
poszukiwanie nigdy się nie skończy,
wciąż trwa przez całą wiecznosć.

Fertile Crescent--
come and see the brilliant light,
don't let your emotions mask your sight,
it's the manifestation of a deeper fight,
that affects me and you,
my optimism was running high,
a new world order was on my mind,
but I couldn't believe it when I heard them say,
they're blowing it away,
and the fertile crescent is burning today,
and baby my emotions are too,
the cradle of humanity has led us all astray,
and we're all in this together don't you know,
cause our species has nowhere else to go
aggression rears it's ugly head,
retaliation brings further dread,
the two are linked by unseen threads,
that wind back through time,
I don't agree with this outdated trend,
nationalism is an evil friend,
but hatred is instilled by invisible lines,
drawn in our minds,
and the fertile crescent is haunting us today,
and bay our instincts are too,
the ghost of humanity is warning us this way
and I think that we all should heed it don't you know,
cause we've got nowhere else to go.

Płodny półksiężyc
podejdź i zobacz błysk brylanta,
nie pozwól by twoje emocje maskowały twój wzrok,
to jest manifestacja głębszej walki,
która dotyka mnie i ciebie,
mój optymizm osiąga szczyt,
nowy porządek swiata miałem na mysli,
ale nie mogłem w to uwierzyć, kiedy słyszałem jak mówili,
że zdmuchują go z nieba,
a płodny półksiężyc dzisiaj płonie,
i kochanie nasze uczucia także płoną,
kolebka człowieczeństwa wszystkich nas zwiodła,
a my wszyscy razem w tym uczestniczymy, czyż nie wiesz,
ponieważ nasze gatunki nie mają gdzie się podziać
agresja staje wszędzie obecna,
zemsta przynosi dalsze przerażenie,
te dwa zjawiska są połączone niewidzialnymi nitkami,
które zawijają się z czasem,
Nie zgadzam się z tym przestarzałym trendem,
nacjonalizm jest złym kumplem,
ale nienawisć jest wpajana przez niewidzialne linie,
nakreslone w naszych umysłach,
a płodny półksiężyc nawiedza nas dzisiaj,
a instynkty także nas uwodzą,
duch człowieczeństwa ostrzega nas w ten sposób
i sądzę, że wszyscy powinnismy zważać na to, czyż nie wiesz,
ponieważ nie mamy dokąd już pójsć.

Chimaera
you took a time bomb,
and a case of crackers,
and you made a maelstrom of organic debris,
then you took a work bench,
and a rusty anvil,
and you polished them for everyone to see,
you have created an unhealthy monster,
but you're nowhere but nowhere to be found,
so I guess I'll just cope with my provisions,
from now until the day they lay me down
you took a baboon,
and made him perfect,
you took a lion,
and stripped him of his pride,
then you took a million more varieties,
a scalpel and a sartory,
and you stitched up a horrible surprise,
you have created an unsocial monster,
and you're searched for all over the globe,
and most believe that things would sure be better,
if you'd come down here and tell us what you know
who is to blame for this?
someone tell me please,
his handiwork is flawed,
and it's there for all to see,
mutations, aberrations and blatant anomalies,
they multiply and give rise to this . . . monstrosity,
you took the most abundant smallest bits of matter,
and you instilled them with affinity,
and then you stratified accumulations,
weeded out bad variations,
and blended up your unique recipe,
you have created a powerful monster,
with direction and purpose all its own,
and if you were here,
would things be any different?
or are you just a mosaic of thoughts alone?

Chimera
zabrałes bombę zegarową
i pudełko petard,
i zrobiłes wir z organicznych resztek,
potem wziąłes ławę z warsztatu,
i zardzewiałe kowadło,
i wypolerowałes je tak żeby inni zobaczyli,
stworzyłes niezdrowego potwora,
ale ciebie nigdzie nie można znaleźć,
tak więc sądzę, że po prostu poradzę sobie dzięki zgromadzonym zapasom, oszczędnościom,
od chwili obecnej, aż do dnia kiedy oni mnie położą i pokonają
wziąłes pawiana,
i udoskonaliłes go,
wziąłes lwa,
i obdarłes go z jego dumy jak ze skóry
potem wziąłes o milion więcej rozmaitości,
skalpel i tasak,
i ukryłeś poczucie straszliwego zaskoczenia,
stworzyłes aspołecznego potwora,
i szukałes po całym globie,
a większosć wierzy w to, że sprawy na pewno lepiej się będą miały,
jeslibys zszedł tutaj i powiedział nam co wiesz
kto jest winny?
niech ktos mi powie proszę,
jego własnoręczny wytwór jest wadliwy,
i o tym mogą przekonać się wszyscy,
mutacje, aberacje i rażące anomalie,
one mnożą się wielokrotnie i dają początek tej...potwornosci,
pobrałeś najmniejsze liczne cząstki materii,
i wpoiłes je z zadowoleniem,
a potem poukładałes je w warstwy,
przerzedziłes, wybierając wadliwe odmiany,
i wymieszałes zgodnie ze swoim wyjątkowym przepisem,
stworzyłes potężnego potwora,
kierującego się własnymi dyrektywami i celami,
a gdybys był tutaj teraz,
czy sprawy wyglądałyby inaczej?
czy też po prostu nie jestes sam mozaiką mysli?

Only Entertainment
transfixated on the big blue screen,
it's your window to the outside,
a melancholy dream,
a medium upon which you build reality,
this episodic currency,
that everybody needs
somebody's delivery lulls you to sleep,
the man behind the weather map,
the editor in chief,
they control two worlds,
power and disease,
and you cannot suppress your curiosity
but see it's only entertainment,
superficial urgency,
posterboard mentality,
only entertainment,
tightly constrained,
the buzz that remains,
is the story of how we run our lives
many are the people poor and suffering,
from the lack of coverage,
from the transmission beam,
and if it ever gets here,
you'll be offended too,
cause you cannot distinguish,
chicanery from truth,
see it's only entertainment,
a superficial episode,
as life continues to unfold,
only entertainment,
controlled an copied,
they've planted the seed,
that sprouts into your picture of the world,
can't someone protect me (turn away, turn away),
from this electron beam,
hey you, Mr.FCC,
have you no advice for me?

Tylko zabawa
unieruchomiony na dużym błękitnym ekranie,
to jest twoje okno na swiat,
melancholijny sen,
medium, za pomocą którego tworzysz rzeczywistosć,
ta okresowa akceptacja,
której każdy potrzebuje
czyjas przemowa usypia cię,
człowiek za mapą pogody,
redaktor naczelny,
oni mają władzę nad dwoma różnymi swiatami,
władzy(potęgi, mocy) i choroby,
a ty nie potrafisz stłumić swojej ciekawosci
ale widzisz, że to jest tylko zabawa,
sztuczna pilnosć,
plakatowa mentalnosć,
tylko zabawa,
silnie skrępowany,
jęk, który pozostaje,
to historia o tym jakie życie prowadzimy
wielu jest ludzi biednych i cierpiących,
z powodu braku transmisji telewizyjnej,
z powodu przesyłanych promieni
a jesli to kiedykolwiek tutaj dotrze,
ty zostaniesz także obrażony,
ponieważ nie możesz odróżnić,
fałszu od prawdy,
widzisz to tylko zabawa,
sztuczny epizod,
życie wciąż trwa i odsłania nowe obszary przed tobą,
tylko zabawa,
kontrolowana i nasladowana,
oni zasadzili nasienie,
z którego wyrasta twój obraz swiata,
Czy ktos może ochronić ciebie (odejdź, odejdź),
przed tymi promieniami elektronów,
hej ty, Panie FCC,
Czy masz dla mnie jakąś radę

The page was created by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2014 Back/Powrót