BAD RELIGION-"NO CONTROL"

NO CONTROL

Change Of Ideas - Zmiana idei

Big Bang - Wielki Wybuch

No Control - Bez kontroli

Sometimes It Feels Like - Czasami wydaje się jakby

Automatic Man - Automatyczny Człowiek

I Want To Conquer The World - Chcę podbić świat

Sanity - Normalność

Henchman - Pachołek (poplecznik)

It Must Look Pretty Appealing - To musi wyglądać całkiem uroczo

You - Ty

Progress - Postęp

I Want Something More - Chcę czegoś więcej

Anxiety - Lęk

Billy - Billy

The World Won't Stop - Świat nie zatrzyma się w miejscu

Change Of Ideas

well the sheaves have all been brought,
but the fields have washed away,
and the palaces now stand
where the coffins all were laid,
and the times we see ahead
we must glaze with rosy hues
for we don't wish to admit what it is
we have to lose
millennia in coming,
the modern age is here,
it sanctifies the future yet renders us with fear,
so many theories, so many prophecies,
what we do need is a change of ideas,
when we're scared,
we can hide in our reveries,
but what we need is a change of ideas,
change of ideas, change of ideas,
what we need now is a change of ideas.

Zmiana idei

no więc wszystkie snopy są zebrane,
ale pola (łąki) zostały rozmyte (przez erozję), podmyte
a pałace teraz stoją
tam gdzie wyłożono te trumny,
a czasy, które mamy jeszcze przed sobą
musimy pokryć glazurą, polewą z różanymi odcieniami
bo nie chcemy przyznać co to jest
musimy stracić z oczu
nadchodzące tysiąclecie,
współczesność jest tutaj,
współczesna era uświęca przyszłość, ale i czyni nas przestraszonymi,
tak wiele teorii, tak wiele przepowiedni,
to czego my naprawdę potrzebujemy to zmiana idei,
kiedy boimy się,
możemy ukryć się w naszej zadumie,
ale to czego my potrzebujemy to zmiana idei,
zmiana idei, zmiana idei,
to czego teraz pragniemy to zmiana idei.

Big Bang

this isn't another new fashion
or a new plastic trend,
everybody's searching for something
but in the mean time let's all just pretend
I've got this feeling
and I don't know what it is,
this room is overcrowded man
and I need air to breath
big bang, big crunch,
you know there's no free lunch
kneel down and pray,
here comes your judgment day
big crunch, you know it's going
to be quite a show
what goes around always comes around
a million hopeless faces
dwell within protected walls,
all waiting for a moment in their lives
when they can heed the clarion call,
and it's all so oppressive my mind feels
like a sieve,
this city is overcrowded man
and I need room to live
I think of the countless shadows
that have all come and gone,
all suffering in the notion of better
things to come,
if you share these beliefs
you know I wish you well,
'cause there's no room left in heaven,
and there's no room in hell.

Wielki Wybuch

to nie jest jeszcze jedna nowa moda
albo nowy sztuczny trend
każdy szuka czegoś
jednak tymczasem tylko wszyscy udajemy
czuję coś
ale nie wiem co to jest
to miejsce jest zatłoczone, człowieku
a ja potrzebuję powietrza, żeby oddychać
wielki wybuch, wielki zgrzyt (lub wielki kryzysprzyp. tłumacza)
wiesz, że nie przysługuje ci darmowy obiad
uklęknij i pomódl się
bliski jest dzień sądu ostatecznego
wielki zgrzyt, wiesz, że to będzie
prawdziwy show
zawsze jest tak, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie (jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz)
milion beznadziejnych twarzy
mieszka za bezpiecznymi, chroniącymi ich domostwa murami,
wszyscy czekają na jakąś chwilę (moment) w swoim życiu
kiedy rozważą wezwanie dźwiękiem trąbki,
a to wszystko jest takie przytłaczające, uciążliwe, że czuję jakby mój umysł
został "przesiany przez sito"
to miasto jest zatłoczone człowieku
a ja potrzebuję mieszkania (miejsca) do życia
myślę o niezliczonych cieniach
które wszystkie pojawiły się i zniknęły,
wszystkich cierpiących z myślą o lepszych
rzeczach, które czekają nas w przyszłości,
jeśli podzielasz te poglądy
wiesz, że dobrze ci życzę,
bo (dla mnie, dla nas) nie ma już miejsca w niebie,
ani w piekle.

No Control

culture was the seed of proliferation
but it has gotten melded into an inharmonic whole,
consciousness has plagued us and we can not shake it,
though we think we're in control
questions that besiege us in life
are testament of our helplessness,
there's no vestige of a beginning,
no prospect of an end
when we all disintegrate it will all happen again,
time is so rock solid in the minds of the hoards
but they can't explain why it should slip away,
history and future are the comforts of our
curiosity but here we are rooted in the present day
if you came to conquer you'll be king for a day,
but you too will deteriorate and quickly fade away,
and believe these words you hear
when you think your path is clear . . .
we have no control,
we do not understand,
you have no control,
you are not in command.

Bez kontroli

kultura była źródłem proliferacji,
ale wtopiła się w dysharmonijną całość,
dręczy nas świadomość i nie potrafimy się otrząsnąć
mimo że myślimy, że mamy władzę, kontrolę
pytania, które oblegają nas w życiu
są testamentem naszej bezradności,
nie ma śladu początku,
nie ma szans na zakończenie tego
kiedy my wszyscy rozpadniemy się na kawałki jak skała, to wszystko stanie się ponownie
czas jest taką skalną bryłą "w świadomości ludzi gromadzących zapasy"
ale oni nie potrafią wytłumaczyć dlaczego to wszystko ma się wyślizgnąć spod kontroli,
historia i przyszłość są wygodne dla naszej
ciekawości jednak oto tutaj jesteśmy zakorzenieni w naszej codzienności
jeśli przybędziesz i zwyciężysz, to będziesz królem dnia,
jednak wy również deprecjonując swoją wartość, szybko zginiecie,
i uwierzcie w te słowa, które do was mówię
kiedy myślisz, że twoja droga jest wolna (od przeszkód)...
nie mamy władzy,
nie mamy pojęcia,
wy nie macie władzy, kontroli
wy nie panujecie (nad sytuacją).

Sometimes It Feels Like

there's a spectre in the corner of an illustrated page,
and a lonesome muted strangling with a rapt remedial gaze,
the poverty of his language and the wealth of his emotion
bring him endless murky musings and unexpected frustration,
angst and madness weave the fabric of his life,
tomorrow might be better
but right now it feels like,
#&%#"@$#!"&*""%%
there's a panther wild and proud
behind the doors of a redolent cage,
and an undeveloped intellect filled with impotent and static rage,
and don't think you're exempt, if you earn a good weekly wage,
cause your neighbour's going crazy
and insanity's contagious,
I know there's so much you want to say
but your tongue gets in the way
and sometimes it feels like
)"^*()"&$%#68%3*
I know there's so much you want to say
and the tumbrel of your mind gets in the way,
it's the same for everybody to degrees,
we all get that foggy freeze and
sometimes it feels like
%&$#*%(&")""$%@*.

Czasami wydaje się, jakby

oto jest widmo w rogu kolorowej strony,
i samotnik, przygaszony, uciszony, duszący się od, uzdrawiającego natarczywego spojrzenia,
ubóstwo jego języka oraz bogactwo jego emocji
niesie mu nieskończoną mroczną zadumę i nieoczekiwaną frustrację,
niepokój i szaleństwo plecą tkankę jego życia,
możliwe, że jutro będzie lepsze
ale w tej chwili wydaje się jakby
#&%#"@$#!"&*""%%
oto jest pantera dzika i dumna
za drzwiami pachnącej klatki,
i niedorozwinięty intelekt wypełniony niezmiennie wściekłością z niemocy
i czy nie sądzisz, że jesteś zwolniony od (obowiązków), jeśli pobierasz godziwe tygodniowe wynagrodzenie,
ponieważ twój sąsiad (brat) dostaje świra
a szaleństwo jest zaraźliwe,
Wiem, że masz tak wiele do powiedzenia
ale twój język stoi temu na przeszkodzie
a czasami wydaje się jakby
)"^*()"&$%#68%3*
Wiem, że masz tak wiele do powiedzenia
i dwukołowy wózek w twojej świadomości stoi temu na przeszkodzie
wszyscy mają takie same problemy do pewnego stopnia,
my wszyscy czujemy ten mróz podczas mgły i
czasami wydaje się jakby
%&$#*%(&")""$%@*.

Automatic Man

he's the latest super hero with powers so profound
he can leap a dotted line in just a single bound,
I know you must have seen him in books and magazines,
he's the quintessential mindless modern epicene,
his life is meaningful because he get things done,
bang bang he's dead
chalk up another triumph for our hero,
the automatic man
it's true you must have met him, he's your best friend and your foe,
his opinions are determined by the status quo,
a true creature of habit, he smokes three packs a day,
when he has an original thought he forgets it right away
he's a paradigm of carefree living,
he's our mentor disturb him if you can,
he's the answer if your peace of mind is lacking,
he's our savior,
he is the common man
so if you are troubled by the daily bump and grind,
then take a careful look around your brother
you will find . . . the automatic man.

Automatyczny człowiek

on jest najnowszym super bohaterem o wielkich możliwosciach
potrafi przeskoczyć nad kropkowaną linią tylko jednym skokiem,
Wiem, że z pewnością widziałeś go w ksiażkach i czasopismach,
on jest kwintesencjalnym bezmyślnym, nowoczesnym hermafrodytą,
jego życie ma sens ponieważ on robi, co do niego należy
pif paf i on jest martwy
odnotujmy jeszcze jeden triumf naszego bohatera,
automatycznego człowieka
to prawda na pewno go poznałeś, on jest twoim najlepszym przyjacielem i twoim wrogiem,
jego poglądy są ustalone przez status quo,
ma swoje prawdziwe przyzwyczajenia, on pali trzy paczki dziennie,
kiedy on ma oryginalną myśl zaraz o niej zapomina
on jest uosobieniem paradygmatu bezstroskiego życia,
on jest naszym mentorem przeszkadzaj mu jeśli potrafisz,
on jest odpowiedzią na twoje problemy jeśli brakuje ci spokoju ducha,
on jest naszym zbawicielem,
on jest facetem wywodzącym się z ludu
więc jeśli masz kłopoty z powodu codziennych zawirowań i codziennego młynu,
wtedy dokładnie obejrz od stóp do głów swojego brata
natrafisz na...automatycznego człowieka.

I Want To Conquer The World

hey brother christian with your high and mighty errand,
your actions speak so loud I can't hear a word you're saying
hey sister bleeding heart with all of your compassion,
your labors soothe the hurt but can't assuage temptation
hey man of science with your perfect rules of measure,
can you improve this place with the data that you gather
hey mother mercy can your loins bear fruit forever?
is your fecundity a trammel or a treasure?
I want to conquer the world,
give all the idiots a brand new religion,
put an end to poverty uncleanliness
and toll promote equality in all of my decisions
with a quick wink of the eye and a "god you must be joking"
hey mister diplomat with your worldly aspirations,
did you see the children cry when you left them at the station?
hey moral soldier you've got righteous proclamation
and precious tomes to fuel your pulpy conflagrations
I want to conquer the world,
expose the culprits and feed them to the children,
I'll save the whales,
we'll have peace on earth
and global communion . . .

Chcę podbić świat

hej bracie chrześcijaninie, napuszony z powodu swoich czynów
twoje działania przemawiają tak głośno, że ja nie słyszę tego co mówisz
hej siostro krwawiące serce z całym swoim współczuciem,
twoje trudy uśmierzają rany, ale nie potrafią zmniejszyć siły pokusy
hej człowieku nauki ze swoimi zasadami doskonałego pomiaru,
czy potrafisz ulepszyć to miejsce za pomocą danych, które gromadzisz
hej matko miłosierdzia czy twoje lędźwie noszą wieczne owoce?
czy twoja płodność jest przeszkodą czy skarbem?
Chcę zdobyć, opanować świat,
daj wszystkim idiotom zupełnie nową religię,
skończ z nieczystością i biedą
i propaguj równość we wszystkich moich decyzjach
z pomocą szybkiego mrugnięcia okiem i mówienia "boże, chyba żartujesz"
hej panie dyplomato ze swoimi światowymi aspiracjami,
czy widziałeś dzieci płaczące kiedy zostawiłeś je na dworcu?
hej strażniku moralności masz praworządne oświadczenie
i drogocenne księgi by służyły za paliwo dla twojej papkowatej pożogi
Chcę podbić ten świat,
ujawnić sprawców i sprawiedliwą karą dla nich, nakarmić nimi dzieci,
Ocalę wieloryby,
na Ziemi zapanuje pokój
i stanie się ona globalną wioską...

Sanity

there's a watch in my pocket and its hands are broken,
the face is blank the gears are turning,
confusion is a fundamental state of mind,
it doesn't really matter what I'm figuring out,
I'm guaranteed to wind up in a state of doubt,
and sanity is a full-time job,
in a world that's always changing,
and sanity is a state of mind that you believe in,
sanity
there's a shadow on the wall where the paint is peeling,
my body's moving forward but my mind is reeling,
depression is a fundamental state of being,
it doesn't really matter how my day has turned out,
I always end up living in this world of doubt.

Normalność

w mojej kieszeni mam zegarek a jego wskazówki są połamane,
jego tarcza jest pusta, trybiki kręcą się,
zmieszanie, zagubienie jest podstawowym stanem świadomości,
to naprawdę nieważne jaki problem rozwiązuję,
Z pewnością skończę w stanie zwątpienia, niepewności
a normalność to praca na pełnym etacie,
w świecie, który wciąż się zmienia,
a normalność jest stanem umysłu, w którym pokładasz nadzieję
normalność
oto cień na ścianie, tam gdzie odchodzi farba,
moje ciało rusza naprzód, ale kręci mi się w głowie,
depresja jest podstawowym stanem egzystencjalnym,
to naprawdę nieważne jaki miałem dzień,
Zawsze kończę mój dzień, żyjąc w tym niepewnym świecie.

Henchman

stranded in a life in which your struggle
for acceptance is a never-ending chore,
upbraided for your actions past and present
and rewarded for ideas
of the future's bright open door,
the henchman is the human analogue of
the suffering multitudes who like good
dogs sit and lick for their reward,
so what good advice have I got for you to
insure against your likely metamorphosis into this reprobate?
don't be a henchman,
stand on your laurels do what no one else
does and praise the good of other men
for good man's sake,
and when everyone else in the world
follows your lead (although a cold day in hell it will surely be),
that is when the entire world shall live in harmony . . .

Pachołek (poplecznik)

pozostawieni własnemu losowi w życiu, w którym wasza walka
o akceptację to nigdy nie kończący się obowiązek do wypełnienia
zganieni za swoje dawne i obecne czyny
i nagrodzeni za pomysły w imię
otwartych wrót świetlanej przyszłości,
pachołek (popleczniki) jest ludzkim odpowiednikiem
rzesz cierpiących ludzi, którym podoba się bycie dobrym
psy siedzą i liżą rany by otrzymać swoją nagrodę,
więc jaką dobrą radę ja mam dla was żeby
ochronić się przed waszą prawdopodobną przemianą w tych odrzuconych ludzi
nie bądź pachołkiem, poplecznikiem
spocznij na laurach czyń to, czego nikt inny
by nie uczynił i wychwalaj dobroć innych ludzi
dla dobra człowieka,
a kiedy ktoś jeszcze na świecie
pójdzie za twoim przewodem (mimo że chłodny to będzie z pewnością dzień w piekle),
to jest wtedy kiedy życie na tym całym świecie będzie cechowało się harmonią...

It Must Look Pretty Appealing

the wheat waving next to you is healthy
and so fine as is dinner with your
loved-ones every day,
but your routines is changeless
through the decades of your life
green pastures open spaces holy ways,
and it must look pretty appealing,
the acres of lights,
the crowded festive nights
and the millions of others just like you,
it must look pretty appealing,
this other world of sin,
we keep dreaming of what other people do
the person sitting next to you
is dismal and deranged on the bus ride home from
work to end your day,
and the food on your table is more
plastic than protein,
and your intellect depends on your TV,
and it must look pretty appealing,
the pastoral retreat,
the folks on old main street,
and the few pleasant people
just like you,
it must look pretty appealing,
the simple way of life,
we keep dreaming of what other people do,
but we never do what other people do,
you're too scared of other people
not like you.

To musi wyglądać całkiem uroczo

łany zboża falujące w pobliżu ciebie są zdrowe
i sprawia tak miłe wrażenie jak codzienny obiad w gronie najbliższych,
ale harmonogram zajęć nie zmienia się
przez dekady twojego życia
zielone pastwiska, wolne przestrzenie, maniery świadczące o świętości,
a to musi wyglądać całkiem uroczo,
hektary pól ze światłami,
tłok podczas świątecznych nocy
i miliony ludzi takich jak ty,
to musi wyglądać całkiem uroczo
ten inny świat grzechu,
nie przestajemy śnić (marzyć) o tym co robią inni ludzie,
osoba siedząca obok ciebie
ma chandrę i jest pomylona, wraca do domu autobusem
z pracy i tak kończy się twój dzień,
a żarcie na twoim stole jest bardziej
sztuczne niż białko,
a twój intelekt jest uzależniony od telewizji,
a to musi wyglądać całkiem uroczo,
rekolekcje duszpasterskie,
ludzie ze starej, głównej ulicy miasta,
i trochę miłych ludzi
własnie takich jak ty,
to musi wyglądać całkiem uroczo,
prosty, łatwy sposób na życie,
nie przestajemy śnić o tym, co robią inni ludzie,
ale nigdy nie robimy tego co inni ludzie,
za bardzo boisz się innych ludzi
nie takich jak ty.

You

there's a place where everyone can be happy,
it's the most beautiful place in the whole fucking world,
it's made of candy canes and planes,
red choo choo trains and the meanest little boys,
and the most innocent little girls,
and you know,
I wish that I could go there,
it's a road that I have not found,
and I wish you the best of luck dear,
drop a card or letter to my side of town,
'cuz there's no time for fussing and fighting my friend,
but baby I'm amazed by the hate that you, can send and you,
painted my entire world but I,
don't have the terpentine to clean
what you have soiled . . .
and I won't forget it
there's a place where everyone can be right,
even though you remain determined to be opposed,
admittance requires no qualifications,
it's where everyone has been and where everybody goes,
so please try not to be impatient,
for we all hate standing in line,
and when the farm is good and bought,
you'll be there without a thought,
and eternity my friend, is a long fucking time.

Ty

jest takie miejsce, gdzie każdy może być szczęśliwy,
to jest najpiękniejsze miejsce na całym pierdolonym świecie,
jest wykonane z cukierkowych lasek i samolotów,
czerwonych pociągów choo choo dziecięcej kolejki oraz z najpodlejszych chłopczyków,
i najbardziej niewinnych dziewczynek,
i wiecie,
chciałbym tam pojechać,
to jest droga, której nie odnalazłem,
a życzę ci dużo szczęścia kochanie,
skrobnij coś i wyślij kartkę lub list na adres w mojej części miasta,
bo nie pora na wydziwianie, kapryszenie i walkę mój przyjacielu,
ale kochanie jestem zdumiony nienawiścią, którą ty możesz przesłać i którą
zabarwiłeś mój cały świat, ale ja,
nie mam spirytusu mineralnego żeby wyczyścić
to, co pobrudziłeś...
a ja nie zapomnę o tym
jest takie miejsce, gdzie każdy może mieć rację,
mimo że stanowczo pozostajesz przy swoim sprzeciwie,
przyjęcie tam nie wymaga żadnych kwalifikacji,
to jest tam, gdzie każdy już był i gdzie każdy podąża,
więc proszę spróbuj nie być niecierpliwy,
bo wszyscy nie cierpimy czekania na swoją kolej,
a kiedy farma jest dobra i już kupiona,
ty udasz się tam bez namysłu,
a wieczność mój przyjacielu, to strasznie, kurwa, długi czas.

Progress

and progress is not intelligently planned,
it's the facade of our heritage,
the odor of our land,
they speak of progress,
in red, white and blue,
it's the structure of the future as
demise comes seething through
it's the progress till there's nothing left to gain,
as the dearth of new ideas
makes us wallow in our shame,
so before you go to contribute more
to the destruction of this world you adore,
remember life on earth is but a flash of dawn,
and we're all part of it as the day rolls on
and progress is a message that we send
one step closer to the future,
one inch closer to the end,
I say progress, is a synonym of time,
we are all aware of it but it's nothing we refine,
and progress, is a debt we all must pay,
it's convenience we all cherish,
it's the pollution we disdain,
and the edge is dulling,
too many folks to plow through,
just keep your fucking distance
and it can not include you.

Postęp

a postęp nie jest inteligentnie zaplanowany,
jest fasadą naszego dziedzictwa,
wonią naszego lądu, kraju
oni mówią o postępie,
w barwach czerwieni, bieli i błękitu (wyjaśnienie - są to barwy Rewolucji Francuskiej)
jest on strukturą przyszłości gdyż
koniec nadchodzi w kraju aż wrze
to postęp, który będzie trwał do momentu aż wyczerpią się naturalne zasoby Ziemi,
ponieważ brak nowych idei, pomysłów
sprawia, że pogrążamy się we wstydzie,
więc zanim ruszysz do przodu wraz z postępem by wziąć jeszcze większy udział w
zniszczeniu tego świata, który podziwiasz,
pamiętaj życie na Ziemi jest tylko pierwszym blaskiem o świcie,
a my wszyscy jesteśmy jego cześcią, gdy robi się widno i gdy wstaje nowy dzień
a postęp jest treścią tej wiadomości, którą wysyłamy
o jeden krok bliżej ku przyszłości,
o jeden cal bliżej końca,
Powiadam postęp, jest synonimem czasu,
my wszyscy jesteśmy świadomi upływu czasu, ale nie mamy tutaj czego udoskonalać,
a postęp, jest długiem, który my wszyscy musimy spłacić,
to wygoda, którą wszyscy kochamy,
to zanieczyszczenie środowiska, które my lekceważymy,
i ostrze, które się stępia,
to zbyt wielu ludzi w jednym miejscu, tak że trudno brnąć dalej
tylko trzymajcie się, kurwa, z daleka od niego
i postęp nie obejmie was swoim wpływem.

I Want Something More

going through a world of sad debris,
regard quixotic reveries of ownership,
the blossoming disease of man called tenure and accretion,
the ancient western treadmill or deception and derision
but I want something more
racing through a life of tragic wastage
I experience the loss of trust and innocence,
the billowing cyclone of time has blown away our reasons,
as we trudge like blind men forward trying to avoid collision,
but I want something more.

Chcę czegoś więcej

Wchodząc do tego smutnego zrujnowanego świata,
miej wzgląd na donkiszotowskie sny (mrzonki) o własności (prawach własności),
kwitnącą w człowieku chorobę zwaną kadencją (stałym etatem) i odkładaniem, gromadzeniem majątku
kierat w starożytnym, zachodnim wydaniu albo oszustwo (podstęp) i drwiny
ale ja chcę czegoś więcej
błyskawicznie przemierzając przez historię czyjegoś życia naznaczoną tragicznym marnotrawstwem (zasobów), marnowaniem (talentu),
Doświadczam braku zaufania i utraty niewinności,
kłębiący się dym cyklonu czasu sprzątnął nam sprzed nosa powody, przyczyny
ponieważ my wleczemy się jak niewidomi starając się uniknąć zderzenia z przeszkodą,
ale ja chcę czegoś więcej.

Anxiety

a love song to the self,
a story recapped every day,
a world of bogus feelings
and a world of slow decay.
a world of laughter hidden by this world
of fear and torment
a game of strange compulsion,
our visceral convulsion
anxiety for love of life,
anxiety for pain,
anxiety, a feeling that you know
you can't contain
(a fear that you have nothing more to gain)
anxiety destroys us
but it drives the common man,
foundation of society anxiety
suppress it if you can
the caste of coffee-achievers didn't perform like they planned,
the morning rush hour traffic is our play of false plan,
so run around your frantic track and lay you down to sleep,
tomorrow's the redemption
we strive for that exception
what are we angry for?
we all need a common cure,
that common goal for which you strive
to have more than the other guy
the quest for the truth,
the quest for the gold we end up all the same,
the common lie,
the righteous cry we end up all the same,
the angry crowd,
those lost and found everybody's all the same,
the poet's pen,
these words I lend,
we all bend to anxiety.

Lęk

melodia miłosnej piosenki nucona pod nosem,
podsumowanie codziennej opowieści,
świat fałszywych uczuć
i świat powolnego upadku.
świat śmiechu, schowany za tym światem
strachu, lęku i cierpienia
gra dziwnego wewnętrznego przymusu,
naszych instynktownych konwulsji (drgawek)
lęk,niepokój wobec miłości życia,
lęk, niepokój wobec cierpienia,
lęk, uczucie, które znasz,
którego nie potrafisz opanować
(strach w obliczu tego, że już nic więcej nie zyskasz)
lęk nas wyniszcza
ale kieruje psychiką zwykłego, prostego człowieka,
jest podstawą dla lęku społecznego
opanuj go, stłum go jeśli potrafisz
kasta ludzi sukcesu będących kawoszami nie postąpiła tak jak sobie zaplanowała,
poranny korek na drodze jest sztuką w jakiej gramy zgodnie z błędnym scenariuszem,
więc biegnij po swoim torze i będziesz miał lepszy sen,
jutro nadejdzie odkupienie
bardzo chcemy żeby zrobić dla nas wyjątek
za co się złościmy, gniewamy?
wszystkim nam potrzeba jednego lekarstwa,
jednego celu, do którego wy dążycie
by pozyskać jeszcze więcej ludzi
gorączka prawdy, walka o prawdę
gorączka złota my skończymy wszyscy w taki sam sposób,
zwykłe kłamstwo,
szlachetny płacz, krzyk (w słusznej sprawie) my wszyscy skończymy w taki sam sposób,
rozgniewany tłum,
ci którzy zgubili i odnaleźli się wszyscy są tacy sami,
pióro poety,
te słowa, których użyczam,
wszyscy uginamy się pod ciężarem lęku, niepokoju.

Billy

I can recall the warm youth of a summer day,
the sweetest lemonade,
the darkest game arcade,
and billy had a yearning
in the corner of his mind,
it moved him secretly,
it moved him powerfully,
but prescience was lacking and the present was not all,
and his aptitudes were carelessly wasted,
and challenging life with the abandon of a fool
he squandered the hours of his day
then darkness and disorder slapped him sharply in the face,
it hit him like a friend struck something deep within,
he couldn't break the chain of slow decay
that seemed to drag him just like a fatal tie toward the other side
and billy was a lunatic
just barking at the moon
and his brain was totally wasted,
he then exchanged his friends for a needle and a spoon
and he through his future away
bolt the door and throw away the key
your dim reflection is all that you can see,
so where is the justice when no one is at fault,
and a human life is tragically wasted?
how fragile is the flame that
burns within us all to light each passing day?

Billy

Przypominam sobie emocjonalnie ciepłą młodzież (lub młodość) pewnego letniego dnia,
najsłodszą oranżadę,
najbardziej ponurą grę pod arkadami,
i billy'ego, tęsknota
wypełniała zakamarki jego umysłu, psychiki
wstrząsnęła nim potajemnie,
wstrząsnęła nim potężnie,
ale zabrakło zdolności przewidywania a teraźniejszość nie wystarczała,
i jego talenty zostały zmarnowane przez niedbalstwo innych ludzi,
i jego pełne wyzwań życie szło w parze z głupią pasją
On roztrwonił godziny i całe dni
później ciemność i nieład uderzyły go mocno w twarz,
to trafiło w niego tak jak w przyjaciela, w najbardziej czułe miejsce,
nie mógł przerwać tego łańcucha przyczynowo-skutkowego powolnego wyniszczenia,
który chyba ściągnął go tak po prostu jak fatalną kulę u nogi na drugą (tamtą) stronę
a billy był wariatem
potrafił tylko warczeć jak pies w blasku księżyca
a jego zdolności zostały zupełnie niewykorzystane ,
on później wymienił swoich przyjaciół na igłę i łyżkę
i on odrzucił całą swoją przyszłość
zaryglował drzwi i wyrzucił klucz
wasze niewyraźne odbicie (w lustrze itp.) jest tylko tym co widzicie,
tak więc czym jest sprawiedliwość kiedy nie ma winnych,
a życie człowieka jest zmarnowane w tak tragicznych okolicznościach?
jak mały (słaby) jest płomień,
który pali się we wnętrzu nas wszystkich by oświetlić każdy mijający dzień?

The World Won't Stop

you've got to quit your little charade
and join the freak parade
now that your road has been paved
from conception to your grave,
there are enormous things to do
others practices to eschew,
to be better than you is impossible to do,
but the world won't stop without you
your achievements are unsurpassed
you are highly-ordered mass,
but you can bet your ass your free
energy will dissipate
two billion years thus far,
now mister here you are an element
in a sea of enthalpic organic compounds
you're only as elegant as your actions let you be,
a piece of chaos related phylogenetically
to every living organ system,
they're siblings don't you see,
the earth evolves and will rotate
without you constantly.

Świat nie zatrzyma się w miejscu

musisz przestać uczestniczyć w tej swojej komedyjce (małej farsie)
i przyłączyć się do farsy dziwolągów
teraz ta twoja droga została wybrukowana
od twojego poczęcia aż po grób,
są wielkie zadania do wypełnienia
działania innych, których trzeba się wystrzegać,
jest rzeczą niemożliwą żeby być lepszym niż ty sam jesteś,
ale świat nie zatrzyma się w miejscu bez ciebie
nic nie może się równać z twoimi osiągnięciami
jesteś masą wyższego rzędu,
ale możesz założyć się o swoją dupę twoja wolna
energia wyczerpie się
dwa biliony lat, dotąd (minęło),
teraz panie oto jesteś jakimś pierwiastkiem, elementem
w morzu entalpicznych, organicznych związków chemicznych
jesteś tylko tak elegancki, wytworny jak widać to po twoich czynach,
część chaosu powiązana filogenetycznie
z każdym żyjącym systemem organicznym,
oni są rodzeństwem czyż nie widzisz, nie rozumiesz
Ziemia podlega prawom ewolucji i będzie się ciągle obracać (krążyć po orbicie)
bez ciebie.

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2017 Back/Powrót