BAD RELIGION-"NO CONTROL"

NO CONTROL

Change Of Ideas - Zmiana idei

Big Bang - Wielki wybuch

No Control - Bez kontroli

Sometimes It Feels Like - Czasami czuje się, że

Automatic Man - Automatyczny Człowiek

I Want To Conquer The World - Chcę podbić świat

Sanity - Normalność

Henchman - Stronnik

It Must Look Pretty Appealing - To musi wyglądać bardzo pociągająco

You - Ty

Progress - Postęp

I Want Something More - Chcę czegoś więcej

Anxiety - Lęk

Billy - Billy

The World Won't Stop - Świat nie zatrzyma się w miejscu

Change Of Ideas

well the sheaves have all been brought,
but the fields have washed away,
and the palaces now stand
where the coffins all were laid,
and the times we see ahead
we must glaze with rosy hues
for we don't wish to admit what it is
we have to lose
millennia in coming,
the modern age is here,
it sanctifies the future yet renders us with fear,
so many theories, so many prophecies,
what we do need is a change of ideas,
when we're scared,
we can hide in our reveries,
but what we need is a change of ideas,
change of ideas, change of ideas,
what we need now is a change of ideas.

Zmiana idei

no więc snopy są wszystkie przyniesione,
ale pola są zmyte,
a pałace teraz stoją
tam gdzie złożono wszystkie trumny,
a czasy, które mamy jeszcze przed sobą
musimy pokryć różanymi odcieniami
bo nie chcemy przyznać co to jest
musimy utracić
nadchodzące tysiąclecie,
współczesność jest tutaj,
uświęca przyszłość a pomimo to wypełnia nas strachem,
tak wiele teorii, tak wiele przepowiedni,
to czego my naprawdę potrzebujemy to zmiana idei,
kiedy boimy się,
możemy ukryć w naszej zadumie,
ale to czego my potrzebujemy to zmiana idei,
zmiana idei, zmiana idei,
to czego teraz pragniemy to zmiana idei.

Big Bang

this isn't another new fashion
or a new plastic trend,
everybody's searching for something
but in the mean time let's all just pretend
I've got this feeling
and I don't know what it is,
this room is overcrowded man
and I need air to breath
big bang, big crunch,
you know there's no free lunch
kneel down and pray,
here comes your judgment day
big crunch, you know it's going
to be quite a show
what goes around always comes around
a million hopeless faces
dwell within protected walls,
all waiting for a moment in their lives
when they can heed the clarion call,
and it's all so oppressive my mind feels
like a sieve,
this city is overcrowded man
and I need room to live
I think of the countless shadows
that have all come and gone,
all suffering in the notion of better
things to come,
if you share these beliefs
you know I wish you well,
'cause there's no room left in heaven,
and there's no room in hell.

Wielki huk

to nie jest jeszcze jedna nowa moda
albo nowy sztuczny trend
każdy szuka czegoś
jednak tymczasem po prostu wszyscy udawajmy
odczuwam coś
ale nie wiem co to jest
to miejsce jest zatłoczone, człowieku
a ja potrzebuję powietrza, żeby oddychać
wielki wybuch, wielki zgrzyt
wiesz, że nie ma darmowego obiadu
uklęknij i pomódl się
nadchodzi twój dzień sądu ostatecznego
wielki zgrzyt, wiesz, że to będzie
prawie przedstawienie
to co siê kręci dookoła, zawsze trafia do właściwego miejsca
milion beznadziejnych twarzy
zamieszkuje bezpieczne, obronne mury,
wszyscy czekają na chwilę w swoim życiu
kiedy mogą mieć na uwadze wezwanie brzmienia rogu,
a to jest wszystko takie przytłamszające, że mój umysł czuje się
jak sito
to miasto jest zatłoczone człowieku
a ja potrzebuję mieszkania by żyć
myślę o niezliczonych cieniach
które wszystkie przybyły i odeszły,
wszystkich cierpiących na myśl o lepszych
rzeczach, które czekają na nas w przyszłości,
jeśli podzielasz te poglądy
wiesz, że dobrze ci życzę,
ponieważ nie pozostało żadne miejsce w niebie,
ani żadne miejsce w piekle.

No Control

culture was the seed of proliferation
but it has gotten melded into an inharmonic whole,
consciousness has plagued us and we can not shake it,
though we think we're in control
questions that besiege us in life
are testament of our helplessness,
there's no vestige of a beginning,
no prospect of an end
when we all disintegrate it will all happen again,
time is so rock solid in the minds of the hoards
but they can't explain why it should slip away,
history and future are the comforts of our
curiosity but here we are rooted in the present day
if you came to conquer you'll be king for a day,
but you too will deteriorate and quickly fade away,
and believe these words you hear
when you think your path is clear . . .
we have no control,
we do not understand,
you have no control,
you are not in command.

Bez kontroli

kultura była źródłem proliferacji,
ale wtopiła się w dysharmonijną całość,
świadomość nie daje nam spokoju i nie możemy jej się pozbyć
chociaż myślimy, że mamy władzę
pytania, które napastują nas w życiu
są testamentem naszej bezradności,
nie ma śladu początku,
nie ma możliwosci zakończenia tego
kiedy my wszyscy dokonamy dezintegracji, to wszystko ponownie się wydarzy,
czas jest taką skalną bryłą "w umysłach zapasów"
ale oni nie potrafią wyjaśnić dlaczego to powinno się wyślizgnąć spod kontroli,
historia i przyszłość są wygodne dla naszej
ciekawości jednak tutaj jesteśmy zakorzenieni w naszej codzienności
jesli przybyłeś żeby zwyciężyć będziesz królem dnia,
jednak wy również deprecjonując siebie, szybko zginiecie,
i uwierzcie w te słowa, które słyszycie
kiedy sądzisz, że twoja droga jest wyraźnie wytyczona...
nie mamy władzy,
nie rozumiemy,
wy nie macie władzy,
nie rozkazujecie.

Sometimes It Feels Like

there's a spectre in the corner of an illustrated page,
and a lonesome muted strangling with a rapt remedial gaze,
the poverty of his language and the wealth of his emotion
bring him endless murky musings and unexpected frustration,
angst and madness weave the fabric of his life,
tomorrow might be better
but right now it feels like,
#&%#"@$#!"&*""%%
there's a panther wild and proud
behind the doors of a redolent cage,
and an undeveloped intellect filled with impotent and static rage,
and don't think you're exempt, if you earn a good weekly wage,
cause your neighbour's going crazy
and insanity's contagious,
I know there's so much you want to say
but your tongue gets in the way
and sometimes it feels like
)"^*()"&$%#68%3*
I know there's so much you want to say
and the tumbrel of your mind gets in the way,
it's the same for everybody to degrees,
we all get hat foggy freeze and
sometimes it feels like
%&$#*%(&")""$%@*.

Czasami czuje się, że

oto widmo w rogu kolorowej stronicy,
i samotny, milczący wisielec gapiący się wytężonym, uzdrawiającym spojrzeniem,
ubóstwo jego języka oraz bogactwo jego emocji
przynosi mu nieskończone mroczne dumania i nieoczekiwaną frustrację,
niepokój i szaleństwo tkają tkaninę jego życia,
jutro może być lepiej
ale teraz czuje się, że
#&%#"@$#!"&*""%%
oto pantera dzika i dumna
za drzwiami pachnącej klatki,
i niedorozwinięty intelekt wypełniony wściekłością niemocy i bezruchu,
a czy nie sądzisz, że jesteś wolny, jeśli pobierasz dobre tygodniowe wynagrodzenie,
ponieważ twój sąsiad dostaje świra
a wariactwo, szaleństwo jest zaraźliwe,
Wiem, że tak dużo chcesz powiedzieć
ale twój język blokuje drogę
a czasami czuje się, że
)"^*()"&$%#68%3*
Wiem, że tak dużo chcesz powiedzieć
a dwukołowa fura twojego umysłu blokuje drogę
to jest tak samo dla wszystkich do pewnego stopnia,
wszystkim nam udziela się mglisty mrozik i
czasami czuje się, że
%&$#*%(&")""$%@*.

Automatic Man

he's the latest super hero with powers so profound
he can leap a dotted line in just a single bound,
I know you must have seen him in books and magazines,
he's the quintessential mindless modern epicene,
his life is meaningful because he get things done,
bang bang he's dead
chalk up another triumph for our hero,
the automatic man
it's true you must have met him, he's your best friend and your foe,
his opinions are determined by the status quo,
a true creature of habit, he smokes three packs a day,
when he has an original thought he forgets it right away
he's a paradigm of carefree living,
he's our mentor disturb him if you can,
he's the answer if your peace of mind is lacking,
he's our savior,
he is the common man
so if you are troubled by the daily bump and grind,
then take a careful look around your brother
you will find . . . the automatic man.

Automatyczny człowiek

on jest ostatnim super bohaterem o wielkich możliwosciach
potrafi przeskoczyć nad kropkowaną linią po prostu jednym skokiem,
Wiem, że musiałeś widzieć go w ksiażkach i czasopismach,
on jest kwintesencjalnym bezmyślnym, nowoczesnym hemafrodytą,
jego życie ma sens ponieważ robi, co do niego należy
pif paf on jest martwy
zsumujmy jeszcze jeden triumf za naszego bohatera,
automatycznego człowieka
to prawda musiałeś go spotkać, on jest twoim najlepszym przyjacielem i twoim wrogiem,
jego opinie są zgodne ze status quo,
prawdziwe stworzenie nawyku, on pali trzy paczki dziennie,
kiedy on ma oryginalną myśl zaraz o niej zapomina
on ma paradygmat bezstroskiego życia,
on jest naszym mentorem przeszkadzaj mu jeśli potrafisz,
on jest odpowiedzią jeśli brakuje ci spokoju ducha,
on jest naszym zbawicielem,
on jest zwykłym facetem
więc jeśli masz kłopoty z powodu codziennych wstrząsów i rozgardiaszu,
wtedy dokładnie obejrz od stóp do głów swojego brata
znajdziesz...automatycznego człowieka.

I Want To Conquer The World

hey brother christian with your high and mighty errand,
your actions speak so loud I can't hear a word you're saying
hey sister bleeding heart with all of your compassion,
your labors soothe the hurt but can't assuage temptation
hey man of science with your perfect rules of measure,
can you improve this place with the data that you gather
hey mother mercy can your loins bear fruit forever?
is your fecundity a trammel or a treasure?
I want to conquer the world,
give all the idiots a brand new religion,
put an end to poverty uncleanliness
and toll promote equality in all of my decisions
with a quick wink of the eye and a "god you must be joking"
hey mister diplomat with your worldly aspirations,
did you see the children cry when you left them at the station?
hey moral soldier you've got righteous proclamation
and precious tomes to fuel your pulpy conflagrations
I want to conquer the world,
expose the culprits and feed them to the children,
I'll save the whales,
we'll have peace on earth
and global communion . . .

Chcę podbić świat

hej bracie chrześcijaninie z górnolotnym i potężnym kazaniem,
twoje działania przemawiają tak głośno, że ja nie słyszę słów, które mówisz
hej siostro krwawiące serce z całym twoim współczuciem,
twoje działania uśmierzają rany ale nie mogą złagodzić pokusy
hej człowieku nauki ze swoimi doskonałymi zasadami pomiaru,
czy potrafisz ulepszyć to miejsce danymi, które gromadzisz
hej matko miłosierdzia czy twoje biodra noszą na zawsze owoce?
czy twoja płodność jest przeszkodą czy skarbem?
Chcę zdobyć świat,
daj wszystkim idiotom całkowicie nową religię,
skończ z nieczystością wynikającą z tego ubóstwa
i promuj równość we wszystkich moich decyzjach
z szybkim mrugnięciem okiem i "boże żartujesz"
hej panie dyplomato ze swoimi światowymi aspiracjami,
czy widziałeś dzieci płaczące kiedy zostawiłeś je na dworcu?
hej strażniku moralności masz praworządny zakaz
i cenne księgi by wypełniły twoją mięsistą pożogę
Chcę podbić świat,
ujawnić winowajców i nakarmić nimi dzieci,
Ocalę wieloryby,
będziemy mieli pokój na ziemi
i globalną wspólnotę...

Sanity

there's a watch in my pocket and its hands are broken,
the face is blank the gears are turning,
confusion is a fundamental state of mind,
it doesn't really matter what I'm figuring out,
I'm guaranteed to wind up in a state of doubt,
and sanity is a full-time job,
in a world that's always changing,
and sanity is a state of mind that you believe in,
sanity
there's a shadow on the wall where the paint is peeling,
my body's moving forward but my mind is reeling,
depression is a fundamental state of being,
it doesn't really matter how my day has turned out,
I always end up living in this world of doubt.

Normalność

w mojej kieszeni jest zegarek i jego wskazówki są złamane,
oblicze jest bez wyrazu, trybiki kręcą się,
zmieszanie jest podstawowym stanem umysłu,
to naprawdę nie ma znaczenia jaki problem rozwiązuję,
Na pewno popadnę w stan zwątpienia,
a normalność to praca na pełnym etacie,
w świecie, który wciąż się zmienia,
a normalność jest stanem umysłu, w który wierzysz,
normalność
oto cień na ścianie, tam gdzie odchodzi farba,
moje ciało rusza naprzód ale kręci mi się w głowie,
depresja jest podstawowym stanem istnienia,
to naprawdę nie ma znaczenia w jaki sposób przebiegał mój dzień,
Zawsze kończę żyjąc w tym świecie zwątpienia.

Henchman

stranded in a life in which your struggle
for acceptance is a never-ending chore,
upbraided for your actions past and present
and rewarded for ideas
of the future's bright open door,
the henchman is the human analogue of
the suffering multitudes who like good
dogs sit and lick for their reward,
so what good advice have I got for you to
insure against your likely metamorphosis into this reprobate?
don't be a henchman,
stand on your laurels do what no one else
does and praise the good of other men
for good man's sake,
and when everyone else in the world
follows your lead (although a cold day in hell it will surely be),
that is when the entire world shall live in harmony . . .

Stronnik

pozostawieni sami sobie w życiu, w którym walczycie
o akceptację to nigdy nie kończące się zadanie do wykonania,
zganieni za swoje czyny przeszłe i obecne
i nagrodzeni za idee
otwartych wrót jasnej przyszłości,
zwolennik jest ludzkim odpowiednikiem
ogromu cierpień lubiącego dobrych
psy siedzą i liżą rany by otrzymać swoją nagrodę,
więc jaką dobrą radę ja mam dla was żeby
ochronić się przed waszą prawdopodobną przemianą w tą rozpustę?
nie bądź stronnikiem,
spocznij na laurach czyń to co nikt inny
by nie uczynił i wychwalaj dobroć innych ludzi
dla dobra człowieka,
a kiedy ktoś jeszcze na świecie
pójdzie za twoim przewodem (chociaż chłodny to będzie na pewno dzień w piekle),
to jest kiedy cały świat będzie żył w harmonii...

It Must Look Pretty Appealing

the wheat waving next to you is healthy
and so fine as is dinner with your
loved-ones every day,
but your routines is changeless
through the decades of your life
green pastures open spaces holy ways,
and it must look pretty appealing,
the acres of lights,
the crowded festive nights
and the millions of others just like you,
it must look pretty appealing,
this other world of sin,
we keep dreaming of what other people do
the person sitting next to you
is dismal and deranged on the bus ride home from
work to end your day,
and the food on your table is more
plastic than protein,
and your intellect depends on your TV,
and it must look pretty appealing,
the pastoral retreat,
the folks on old main street,
and the few pleasant people
just like you,
it must look pretty appealing,
the simple way of life,
we keep dreaming of what other people do,
but we never do what other people do,
you're too scared of other people
not like you.

To musi wyglądać bardzo pociągająco

zboże falujące obok ciebie jest zdrowe
i tak przyjemne jak codzienny obiad z twoimi
najbliższymi,
ale harmonogram zajęć nie zmienia się
przez dekady twojego życia
zielone trawniki, otwarte przestrzenie, święte sposoby,
a to musi wyglądać bardzo pociągająco,
pola świateł,
tłok, podczas świątecznych nocy
i miliony takich jak ty,
to musi wyglądać bardzo pociągająco
ten inny świat grzechu,
nie przestajemy śnić o tym co robią inni ludzie,
osoba siedząca obok ciebie
ma chandrę i jest pomylona, wraca do domu autobusem
z pracy i tak kończy się twój dzień,
a żarcie na twoim stole jest bardziej
sztuczne niż białko,
a twój intelekt jest zależny od twojej telewizji,
a to musi wyglądać bardzo pociągająco,
rekolekcje,
ludzie na starej, głównej ulicy miasta,
i trochę przyjemnych ludzi
własnie takich jak ty,
to musi wyglądać bardzo pociągająco,
prosty sposób na życie,
nie przestajemy snić o tym co robią inni ludzie,
ale nigdy nie robimy tego co robią inni ludzie,
za bardzo boisz się innych ludzi
nie takich jak ty.

You

there's a place where everyone can be happy,
it's the most beautiful place in the whole fucking world,
it's made of candy canes and planes,
red choo choo trains and the meanest little boys,
and the most innocent little girls,
and you know,
I wish that I could go there,
it's a road that I have not found,
and I wish you the best of luck dear,
drop a card or letter to my side of town,
'cuz there's no time for fussing and fighting my friend,
but baby I'm amazed by the hate that you, can send and you,
painted my entire world but I,
don't have the terpentine to clean
what you have soiled . . .
and I won't forget it
there's a place where everyone can be right,
even though you remain determined to be opposed,
admittance requires no qualifications,
it's where everyone has been and where everybody goes,
so please try not to be impatient,
for we all hate standing in line,
and when the farm is good and bought,
you'll be there without a thought,
and eternity my friend, is a long fucking time.

Ty

jest takie miejsce, gdzie każdy może być szczęśliwy,
to jest najpiękniejsze miejsce na całym pierdolonym świecie,
jest wykonane z cukierkowych rurek i samolotów,
czerwonych pociągów choo choo dziecięcej kolejki oraz najuboższych chłopczyków,
i najbardziej niewinnych dziewczynek,
i wiecie,
szkoda, że nie mogę tam pojechać,
to jest droga, której nie odnalazłem,
a życzę ci dużo szczęścia kochanie,
napisz kartkę lub list na adres w mojej części miasta,
bo nie ma czasu na zawracanie głowy i walkę mój przyjacielu,
ale kochanie jestem zdumiony nienawiścią, którą ty możesz przesłać i którą
ubarwiłeś mój cały świat ale ja,
nie mam terpentyny żeby wyczyścić
to co pobrudziłeś...
a ja nie zapomnę tego
jest takie miejsce, gdzie każdy może mieć rację,
chociaż byś nawet ty był nadal przeciw,
przyjęcie tam nie wymaga żadnych kwalifikacji,
to jest tam, gdzie każdy już był i gdzie każdy podąża,
więc proszę spróbuj nie być niecierpliwy,
bo wszyscy nienawidzimy czekania na swoją kolej,
a kiedy farma jest dobra i kupiona,
ty będziesz tam bez namysłu,
a wieczność mój przyjacielu, to strasznie, kurwa, długi czas.

Progress

and progress is not intelligently planned,
it's the facade of our heritage,
the odor of our land,
they speak of progress,
in red, white and blue,
it's the structure of the future as
demise comes seething through
it's the progress till there's nothing left to gain,
as the dearth of new ideas
makes us wallow in our shame,
so before you go to contribute more
to the destruction of this world you adore,
remember life on earth is but a flash of dawn,
and we're all part of it as the day rolls on
and progress is a message that we send
one step closer to the future,
one inch closer to the end,
I say progress, is a synonym of time,
we are all aware of it but it's nothing we refine,
and progress, is a debt we all must pay,
it's convenience we all cherish,
it's the pollution we disdain,
and the edge is dulling,
too many folks to plow through,
just keep your fucking distance
and it can not include you.

Postęp

a postęp nie jest inteligentnie zaplanowany,
jest fasadą naszego dziedzictwa,
wonią naszego lądu,
oni mówią o postępie,
w kolorach czerwieni, bieli i błękitu (wyjaśnienie - są to barwy Rewolucji Francuskiej)
jest strukturą przyszłości jako, że
upadek nadchodzi wielkimi krokami
to postęp, który trwa aż do momentu kiedy nie będzie z czego czerpać,
bo brak nowych idei
sprawia, że tarzamy się w naszym wstydzie,
więc zanim wyruszysz by wziąć jeszcze większy udział w
zniszczeniu tego świata, który podziwiasz,
pamiętaj życie na ziemi jest tylko pierwszym blaskiem świtu,
a my wszyscy jesteśmy jego cześcią, gdy robi się widno i wstaje nowy dzień
a postęp jest treścią tej wiadomością, którą wysyłamy
o jeden krok bliżej ku przyszłości,
o jeden cal bliżej końca,
Powiadam postęp, jest synonimem czasu,
my wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale nie ma czego uszlachetnić,
a postęp, jest długiem, który my wszyscy musimy spłacić,
to wygoda, którą wszyscy miłujemy,
to zanieczyszczenie środowiska, które my lekceważymy,
a ostrze stępia się,
za dużo ludzi do omijania,
po prostu trzymajcie się, kurwa, z daleka
a postęp nie może was dopaść.

I Want Something More

going through a world of sad debris,
regard quixotic reveries of ownership,
the blossoming disease of man called tenure and accretion,
the ancient western treadmill or deception and derision
but I want something more
racing through a life of tragic wastage
I experience the loss of trust and innocence,
the billowing cyclone of time has blown away our reasons,
as we trudge like blind men forward trying to avoid collision,
but I want something more.

Chcę czegoś więcej

zgłębiając wiedzę na temat świata smutnych ruin,
mając na względzie refleksję nad własnością,
kwitnąca choroba człowieka zwana kadencją i przyrostem,
starożytny, zachodni kierat albo oszustwo i pośmiewisko
ale ja chcę czegoś więcej
podążając przez życie tragicznych odpadków
Doświadczam braku zaufania i niewinności,
buchający dymem cyklon czasu rozwiał nasze powody,
jakoże my z trudem posuwamy się naprzód jak niewidomi usiłując uniknąć zderzenia z przeszkodą,
ale ja chcę czegoś więcej.

Anxiety

a love song to the self,
a story recapped every day,
a world of bogus feelings
and a world of slow decay.
a world of laughter hidden by this world
of fear and torment
a game of strange compulsion,
our visceral convulsion
anxiety for love of life,
anxiety for pain,
anxiety, a feeling that you know
you can't contain
(a fear that you have nothing more to gain)
anxiety destroys us
but it drives the common man,
foundation of society anxiety
suppress it if you can
the caste of coffee-achievers didn't perform like they planned,
the morning rush hour traffic is our play of false plan,
so run around your frantic track and lay you down to sleep,
tomorrow's the redemption
we strive for that exception
what are we angry for?
we all need a common cure,
that common goal for which you strive
to have more than the other guy
the quest for the truth,
the quest for the gold we en up all the same,
the common lie,
the righteous cry we end up all the same,
the angry crowd,
those lost and found everybody's all the same,
the poet's pen,
these words I lend,
we all bend to anxiety.

Lęk

miłosna piosenka dla siebie,
codzienne podsumowanie historii,
świat fałszywych uczuć
i świat powolnego rozkładu.
świat śmiechu, przykrytego tym światem
strachu i cierpienia
gra dziwnej kompulsji,
naszych emocjonalnych tików
lęk wobec umiłowania życia,
lęk przed cierpieniem,
lęk, uczucie, które znasz,
nad którym nie potrafisz zapanować
(lęk przed tym, że nie masz nic więcej do zyskania)
lęk niszczy nas
ale kieruje zwykłym człowiekiem,
podstawa lęku społeczeństwa
pokonaj, stłum go jeśli potrafisz
kasta drobnych biznesmenów nie zadziała tak jak zaplanowała,
poranny korek jest naszą sztuką zagraną według fałszywego planu,
więc krąż po swojej szalonej drodze i połóż się spać,
jutro jest zbawienie
pragniemy tego wyjątku
na co się złościmy?
wszyscy potrzebujemy wspólnego lekarstwa,
wspólnego celu, do którego dążycie
by mieć więcej niż drugiego człowieka
poszukiwanie prawdy,
poszukiwanie złota my kończymy wszyscy tak samo,
powszechne kłamstwo,
praworządny płacz wszyscy kończymy tak samo,
złośliwy tłum,
tych zagubionych i odnalezionych wszyscy są tacy sami,
pióro poety,
te słowa, których użyczam,
wszyscy uginamy się w obliczu lęku.

Billy

I can recall the warm youth of a summer day,
the sweetest lemonade,
the darkest game arcade,
and billy had a yearning
in the corner of his mind,
it moved him secretly,
it moved him powerfully,
but prescience was lacking and the present was not all,
and his aptitudes were carelessly wasted,
and challenging life with the abandon of a fool
he squandered the hours of his day
then darkness and disorder slapped him sharply in the face,
it hit him like a friend struck something deep within,
he couldn't break the chain of slow decay
that seemed to drag him just like a fatal tie toward the other side
and billy was a lunatic
just barking at the moon
and his brain was totally wasted,
he then exchanged his friends for a needle and a spoon
and he through his future away
bolt the door and throw away the key
your dim reflection is all that you can see,
so where is the justice when no one is at fault,
and a human life is tragically wasted?
how fragile is the flame that
burns within us all to light each passing day?

Billy

Mogę przywołać z pamięci emocjonalnie ciepłą młodzież podczas letniego dnia,
najsłodszą oranżadę,
najczarniejszy scenariusz gry,
i billy'ego, którego tęsknota
wypełniała zakamarki jego umysłu,
poruszyła nim tajemnie,
poruszyła nim potężnie,
ale brakowało znajomości faktów a teraźniejszość nie była wszystkim,
a jego zdolności zostały niedbale i po partacku zatracone,
i rzucające wyzwania życie z całkowitym poddaniem się głupka
On zmarnował godziny swojego dnia
potem ciemność i chaos walnęły go mocno w twarz,
to uderzyło go jak przyjaciela, czymś głęboko wewnątrz,
nie mógł przerwać łańcucha powolnego rozpadu,
który wydawał się ciągnąć go tak po prostu jak fatalnie skrępowanego w przeciwną stronę
a billy był wariatem
po prostu szczekającym do księżyca
a jego mózg był całkowicie zmarnowany,
on potem zamienił swoich przyjaciół na igłę i łyżkę
i on odrzucił swoją przyszłość
zaryglował drzwi i wyrzucił klucz
twoje mętne odbicie jest wszystkim co widzisz,
tak więc gdzie jest sprawiedliwość kiedy nikt nie jest winny,
a ludzkie życie jest zatracone w tragicznych okolicznościach?
jak wątły jest płomień,
który płonie wewnątrz nas wszystkich by oświetlić każdy mijający dzień?

The World Won't Stop

you've got to quit your little charade
and join the freak parade
now that your road has been paved
from conception to your grave,
there are enormous things to do
others practices to eschew,
to be better than you is impossible to do,
but the world won't stop without you
your achievements are unsurpassed
you are highly-ordered mass,
but you can bet your ass your free
energy will dissipate
two billion years thus far,
now mister here you are an element
in a sea of enthalpic organic compounds
you're only as elegant as your actions let you be,
a piece of chaos related phylogenetically
to every living organ system,
they're siblings don't you see,
the earth evolves and will rotate
without you constantly.

Świat nie zatrzyma się w miejscu

musisz porzucić swoją malutką szaradę
i przyłączyć się do zakręconej parady
teraz ta twoja droga została wytoczona
od poczęcia aż do śmierci,
są wielkie rzeczy do zrobienia
działania innych żeby zrezygnować z czegoś,
żeby być lepszym niż ty są niemożliwe do wykonania,
ale świat nie zatrzyma się w miejscu bez ciebie
twoje osiągnięcia są niezrównane
jesteście wysoce uporządkowaną masą,
ale możecie założyć się o swoją dupę jesteście wolni
energia rozproszy się
dwa biliony lat, jak dotąd,
teraz panie jesteś pierwiastkiem
w morzu entalpicznych, organicznych związków chemicznych
jesteś tylko tak elegancki jak twoje działania pozwalają ci być,
namiastka chaosu związana filogenetycznie
z każdym żywym systemem organicznym,
oni są rodzeństwem czyż nie widzisz,
Ziemia się zmienia i będzie się ciągle obracać
bez ciebie.

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2014 Back/Powrót