IGNITE

McDonald killsIGNITE is a hardcore band which emerged in the 1990s in California. Zeli Teglas's - the vocalist's family originated in Hungary. IGNITE is deeply engaged in "Earth First" - an environmental community of people dedicated to a slogan "no compromise in the defense of mother earth". This community believes in the defense of wilderness at all costs. The lyrics by IGNITE comes from the CD "Call On my Brothers"(see the links on the left) that was released in 1995. They seem to focus on: killing animals for consumption and profits, human maturity and responsibility, healthy living, fascism, rascism and sexism.

IGNITE to zespół hardcore'owy, który pojawił się w latach 90. w Kalifornii. Rodzina Zeli Teglas - wokalisty pochodzi z Węgier. IGNITE jest zespołem silnie zaangażowanym w działalność Earth First ("Najpierw Ziemia") - organizacji skupiającej ludzi wierzących w to, że slogan "bez kompromisów jeśli chodzi o sprawy dotyczące obrony matki ziemi przed niszczącym, nagannym z punktu widzenia ekologii postępowaniem człowieka" da się wprowadzać w życie, zmieniając postawy społeczne w tym zakresie. Społeczność tej organizacji wierzy w ochronę za wszelką cenę rejonów dzikich, dziewiczych, a więc niedotkniętych przez cywilizację. Teksty IGNITE pochodzą z CD "Call On my Brothers" ("Wezwij moich braci")(zobacz łącza po lewej stronie), która została wydana w 1995 roku. Teksty koncentrują się na : zabijaniu zwierząt dla celów zarobkowych, ludzkiej dojrzałości i poczuciu odpowiedzialności, zdrowym stylu życia, niszczących naturę działaniach człowieka, faszyźmie, rasiźmie i seksiźmie.

The page was created by Piotr Alfred Gindrich, 2000. Last updated in 2022 ©