1981

Unmasked inlay coverThis year began with an unusual event. In February „Cream” magazine published the photos presenting the KISS members without make-up. This trick had no impact on their popularity. „Unmasked” (see the picture) was a failure in America and the fans could not understand why KISS had extremely changed their music. The musicians were in conflict with each other. Ace was dissatisfied with what the band was heading for. Although artists had contrary ideas on KISS creation, they agreed on recording a tough sound LP again. This way they tried to go back to their hard rock roots. Meanwhile, Gene and Eric returned to Europe as to receive an award for "Best band of the year" in Austria. Back in the States, Gene longed for the next album with producer Bob Ezrin. Gene played him some tracks. They were created for a possible music movie. Thus, the original plans for a heavy rock album were cancelled. Instead, they decided to record something completely new. Bob Ezrin was the father of PINK FLOYD „The Wall” LP and movie success. So, Ezrin thought KISS should also have had such an album. The basic KISS rock movie idea was the story of a young boy chosen to be a cosmic character known as „The Elder”. He eventually found himself as a positive warrior who had been fighting evil ever since. Outside KISS creative reality the things would only get worse. To escape troubles and tension, Ace abused drugs and alcohol even more than in the past. He could have hardly turned up in the recording studio. Most of creation took place at „Ace In The Hole Studio” at home. Ace did not like the album's final mix. He was angry with the fact that Bob Ezrin had removed some of his guitar solos. Paul was disappointed with „The Elder”, too. After he had heard the whole thing he banged the record against the wall. The Spaceman did not want the album to be released, but he was outvoted by Paul and Gene. When an album called „(Music From) The Elder” came out in November, Ace was not there for most of the promotional tour because he was too busy drinking with his buddies. He also spent some time in jail. The band explained that Ace was ill. The new album had been reviewed very positively. The critics and even other KISS enemies started to realize KISS was also able to play their instruments. So, it was not only The Rock Theatre but also the music that made KISS famous.

Rok 1981 zaczął się od niezwykłego wydarzenia. W lutym magazyn "Cream" opublikował zdjęcia członków KISS bez bujnych makijaży i masek. Ten zabieg nie miał wpływu na popularność zespołu. Płyta "Unmasked" (zobacz zdjęcie) została uznana przez fanów z USA za porażkę zespołu. Co więcej, fani nie mogli zrozumieć, dlaczego KISS tak bardzo zmienili styl swojej muzyki. Muzycy zaś kłócili się między sobą. Ace był zniesmaczony tym, w jakim kierunku zaczął podążać zespół. Pomimo, że artyści z KISS nie zgadzali się ze sobą w zakresie tego, jaką muzykę KISS powinien tworzyć w przyszłości, to poszli na kompromis, chcąc nagrać kolejną czadową płytę. W taki sposób próbowali powrócić do swoich rockowych korzeni. W międzyczasie Gene i Eric powrócili do Europy, aby odebrać nagrodę dla "najlepszej kapeli roku" w Austrii. Po powrocie do Stanów, Gene pragnął nagrać nowy album z producentem Bobem Ezrinem. Gene zagrał mu kilka kawałków. Zostały one skomponowane dla potrzeb filmu muzycznego. Zatem ich początkowe plany wydania albumu z ciężką rockową muzyką zostały odroczone. Zamiast nagrania czadowego albumu, muzycy KISS zdecydowali się nagrać coś całkowicie nowego. Bob Ezrin był ojcem sukcesu płyty i filmu "The Wall" PINK FLOYD’ów. Tak więc producent ten pomyślał sobie, że KISS także mogliby podjąć się takiego przedsięwzięcia. Film muzyczny KISS opowiadał historię chłopca, pozaziemskiego bytu znanego jako "The Elder". Chłopiec ten w końcu stał się bohaterem pozytywnym, którego nadrzędnym celem była od zawsze walka ze złem. Poza tzw. twórczym światem sprawy KISS miały się coraz gorzej. Aby uciec od problemów i stresów, Ace pił i ćpał dużo więcej niż kiedyś. Z trudem pojawiał się we własnym studio nagrań. Większość utworów Ace'a powstawało w jego domowym studio muzycznym o przewrotnej nazwie "Ace In The Hole Studio". Ace'owi nie spodobał się końcowy miks zgrany na albumie "The Elder". Zdenerwował się on też faktem, że Bob Ezrin skasował kilka jego gitarowych solówek. Paul także nie był zadowolony z "The Elder". Kiedy usłyszał całą płytę, to cisnął nią mocno o ścianę. Przybysz z kosmosu czy też "astronauta Ace" (Space Ace) nie chciał, aby album został wydany, ale został przegłosowany przez Paula i Gene'a. Kiedy album "(Music From)The Elder" wyszedł w listopadzie, Ace nie uczestniczył w trasie promującej płytę, ponieważ wolał popijać w pubach ze swoimi kumplami. Przebywał także przez jakiś czas w areszcie. Zespół wyjaśniał, że Ace jest chory. Nowy album zyskał bardzo pozytywne recenzje. Krytycy muzyczni a nawet wrogowie twórczości KISS zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że KISS potrafili świetnie grać na swoich instrumentach. Tak więc to nie tylko Teatr Rockowy, ale także muzyka przyczyniły się do wielkiej sławy kapeli.

1982

Creatures of The Night CoverAce spent few weeks in hospital after a drunken driver had crashed his Porsche. He was very disappointed with the band’s matters. His health was getting worse because he was drinking like a fish. He also sufferred from overdose. Once he was released from the hospital, he was being nurtured by his wife. She had just given birth to a daughter - Monique. While Ace recovered, their band friends worked on a four track EP, titled „Severe Cuts”. But when the four songs were finished, it was decided to include these new songs on a compilation album „Killers” in May (in the USA it was never officially released and „Severe Cuts” had to be fogotten). In October a new LP titled „Creatures Of The Night” (see the photo) was produced. Bryan Adams co-wrote two songs on the tracklist. Although Ace’s picture was still on the cover he did not contribute to the whole thing. Most solo guitar parts were recorded by other guitarists, including Vincent Cusano who also had co-written three songs on the album. Despite Frehley’s absence, Gene, Paul and Eric Carr showed a renewed enthusiasm and full energy playing such tracks as: „War machine”, „Keep Me Comin’”, „I Still Love You”. Thus „Creatures of The Night” turned out to be the heaviest music stuff in the band’s career. In the meantime, a former KISS drummer Peter Criss had released his second post-KISS era solo album „Let Me Rock You”. It was released only in Europe. Like his previous album, it was unsuccessful. Peter Criss trusted in drugs even more, but eventually he was admitted to a rehabilitation center recovering from his cocaine addiction. Inside the KISS circle things were going wrong, as well. In December a new tour had to begin. Ace was no longer in the band. After a European tour it was decided it would be better if Ace left the band. Vincent Cusano, rechristened Vinnie Vincent ("The Wiz" or "The Ankh Warrior") replaced Ace on tour. „The Creatures Of The Night” Tour with MOTLEY CRUE as opening act, made the public believe that KISS were fascists who worshipped the devil. The believers tried to forbid the KISS shows. Some religious groups burnt KISS albums and distributed the notes telling people that the band was the incarnation of the devil and its creation should be banned forever. Preachers, priests, clergymen could not stand KISS and it was easy for them to accept misconceptions. Because the evangelists misinterpreted KISS creation as a satan’s deed, it was harmful to the band's career. The critical remarks were made mainly by Christians. Jews and Muslims seemed to be quiet about it. Due to unfavourable climate „Creatures Of The Night” Tour was not as successful as it should have been. The last two months of the tour had to be cancelled.

Ace spędził kilka tygodni w szpitalu po kolizji z innym kierowcą, który jadąc po pijanemu zmiażdżył jego Porsche. Był bardzo niezadowolony z tego, jak przedstawiały się sprawy KISS. Jego stan zdrowia coraz bardziej pogarszał się, ponieważ pił za dużo. Częste przedawkowania narkotyków także były jego udziałem. Po wyjściu ze szpitala, opiekę nad Ace’m sprawowała jego żona. Właśnie urodziła mu ona córkę, Monique. Kiedy Ace wyzdrowiał, jego kumple z kapeli KISS pracowali nad Epką zawierającą cztery kawałki pt. "Severe Cuts". Jednak kiedy ukończyli te cztery kawałki, to zdecydowali, by zamieścić je także na albumie kompilacyjnym pt. "Killers" w maju (w USA album ten nigdy nie był oficjalnie wydany a Epka "Severe Cuts" została zapomniana). W październiku nowa płyta pt. "Creatures of The Night" (zobacz zdjęcie) została wyprodukowana. Bryan Adams był współautorem dwóch piosenek na tej liście utworów. Pomimo że zdjęcie Ace'a znajdowało się wciąż na okładce, to nie brał on udziału w nagraniu tej płyty. Większość gitarowych solówek było zagranych przez innych gitarzystów, w tym przez Vincenta Cusano, który był współtwórcą trzech utworów z tego albumu. Pomimo nieobecności Frehley'a , Gene, Paul i Eric Carr wykazali się nowym entuzjazmem i pełnią energii, grając takie kawałki jak : "War Machine", "Keep Me Comin'", "I Still Love You". Zatem "Creatures of The Night" była płytą zawierającą najbardziej czadowy materiał w całej karierze muzycznej zespołu. Tymczasem były perkusista KISS Peter Criss wydał swój drugi album solowy pt. "Let Me Rock You" po odejściu z KISS. Został on wydany tylko w Europie. Tak jak poprzedni album, także i ten okazał się fiaskiem. Peter Criss jeszcze bardziej zaczął ufać narkotykom, ale w końcu przyjęto go do ośrodka rehabilitacji w celu wyleczenia go z uzależnienia od kokainy. W kręgu KISS sprawy także zmierzały w złym kierunku. W grudniu kapela musiała wyruszyć w nową trasę koncertową. Ace'a już nie było w zespole. Po trasie koncertowej w Europie zdecydowano, że lepiej byłoby, gdyby Ace rozstał się z kapelą. Vincent Cusano, o pseudonimie artystycznym Vinnie Vincent ("The Wiz" lub "The Ankh Warrior") zastąpił Ace'a podczas tej trasy koncertowej. Wspólny show KISS i MOTLEY CRUE podczas trasy promującej album KISS "The Creatures Of The Night" sprawił, że ludzie uwierzyli, iż członkowie KISS są faszystami, którzy wyznają kult szatana. Osoby wierzące próbowały zabronić organizowania koncertów KISS. Niektóre religijne grupy wyznaniowe paliły płyty KISS i rozpowszechniały informacje wmawiające poczciwym obywatelom, że działalność zespołu była wcieleniem diabła i powinna być zakazana na wieki. Księża, pastorzy nie mogli tolerować KISS i z łatwością akceptowali stereotypy związane z twórczością kapeli. Różni ewangeliści i kościelni błędnie interpretowali twórczość KISS, wierząc w to, że jest ona dziełem szatana, co niestety zaszkodziło karierze tego zespołu. Krytyka pod adresem KISS pochodziła głównie z kręgów chrześcijańskich. Przedstawiciele innych wyznań, np żydzi, muzułmanie zachowywali się raczej spokojnie. Z powodu niesprzyjającego klimatu trasa koncertowa promująca album "Creatures of The Night" nie była tak udana, jak być powinna. Ostatnie dwa tygodnie trasy koncertowej musiano odwołać.

References: Kiss Kollector Fanclub Holland Info printed at the inlays of CDs by KISS My resources