KISS logoKISS 1974KISS 1979

WHAT ABOUT ROCK THEATRE AND SHOCK ROCK?

KISS are not only band but also a symbol of American culture. It is so famous and magnificent rock band that it is hard to write about it in a word. However, there are some historical facts that are important to understand KISS phenomenon.
KISS members created their own artistic image.They painted their faces, put on the bizarre clothes and wore the extravagant, cosmic shoes. Thus, they were not only the musicians but also the actors who used to play their parts in the rock theatre. Their music was called glam rock or shock rock. KISS invented the masks, the odd costumes, the specific live shows (using fireworks and other special effects during rock'n'roll performance) as to shock an audience. Each of them had a nickname that was associated with individual appearance. Gene Simmons (the demon), Paul Stanley (the starchild), Ace Frehley (the spaceman), Peter Criss (the catman) are the most significant persons in KISS HISTORY (see the left side). KISS were suspected of fascism (the logo of the band) and satanism (Gene's nickname). However, it seemed that media in some countries had made the public see it that way (see KISS HISTORY). In communist Poland KISS had never been as popular as it should have been. "Vividly coloured" faces and the unusual clothes of KISS artists made the red authorities scared of this American phenomenon. However, it was possible to buy KISS on the black market in People's Republic of Poland. KISS albums were not officially sold in my home country of the 1970s and 1980s.

A CO Z TEATREM ROCKOWYM I SHOCK ROCKIEM?

KISS to nie tylko zespół rockowy, ale i symbol amerykańskiej kultury. To tak sławny i wspaniały zespół, że trudno napisać o nim w kilku zdaniach. Jednak są pewne fakty historyczne, które są ważne aby zrozumieć zjawisko KISS.
Członkowie grupy KISS stworzyli swój własny image artystyczny. Pomalowali twarze, założyli dziwaczne kostiumy i nosili ekstrawaganckie, kosmiczne buty. Tak więc nie byli oni tylko muzykami, ale i aktorami, grającymi swoje role w teatrze rockowym. Ich muzyka była nazywana glam rock lub shock rock. Artyści KISS wynaleźli maski, niezwykłe kombinezony, specyficzne show dla publiki (wykorzystując race świetlne, fajerwerki i inne efekty specjalne, wizualne i dźwiękowe podczas przedstawienia rock 'n rollowego) po to by zaszokować fanów. Każdy członek zespołu miał przydomek, który był powiązany z indywidualnym wyglądem. Gene Simmons (demon), Paul Stanley (dziecko z gwiazdą), Ace Frehley (przybysz z kosmosu), Peter Criss (człowiek kot) to najbardziej znaczące postaci w HISTORII KISS (zobacz łącze po lewej stronie). KISS był podejrzewany o faszyzm (logo zespołu zawierające skrót SS) oraz o satanizm (przydomek Gene Simmonsa). Jednak wydaje się, że media w niektórych krajach sprawiły, że grupę postrzegano w taki negatywny sposób (zobacz łącze HISTORIA KISS). W komunistycznej Polsce KISS nigdy nie był tak popularny, jak powinien być. "Bujnie pokolorowane" oblicza i dziwne stroje artystów KISS sprawiały, że władze komunistyczne obawiały się tego amerykańskiego zjawiska. Jednak było możliwe nabyć płyty KISS na czarnym rynku w PRL. Albumy KISS nie były w oficjalnej sprzedaży w moim rodzinnym kraju w latach 70. i 80. XX wieku.

MY KISS ADVENTURE - TO BE CONTINUED...

I found out about KISS when I was nine. My elementary school's classmate was lucky to possess a few KISS LPs. Someone bought them for him on the Polish black market because it was hard to get KISS in the common music shops and stores (why? see the section on: what about rock theatre and shock rock?). I guess the best albums by KISS are: "Destroyer" (read THE LYRICS), "Love Gun" (read THE LYRICS), "Double Platinum"(read THE LYRICS), "Dynasty"(read THE LYRICS), "Hotter than Hell" (read THE LYRICS), "Rock and Roll Over" (read THE LYRICS), "Dressed to Kill" (read THE LYRICS) (the 1970s), "Creatures of The Night" (early 1980s, read THE LYRICS), "Revenge" (early 1990s, read THE LYRICS).

KISS United XXI century In the late 1990s. KISS "came back" recording cool LP "Psycho Circus"(read THE LYRICS). The musicians (Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley, Peter Criss) made up their minds to join forces. Making us "raising our glasses" they proved to be the rock 'n' roll champions and giants. That time it happened again that UNITY WAS STRENGTH. In 2009, when their next album entitled: "Sonic Boom" (see the lyrics) came out, it was obvious that KISS music was still on the right track.
In October, 2012 KISS issued their last CD entitled "Monster". It is supposed to be one of the best studio albums by KISS ever. At present, KISS line-up is: Paul Stanley, Gene Simmons (senior members and founders of the band), Tommy Thayer - a lead guitarist and Eric Singer - a drummer (younger musicians who replaced Ace Frehley, Vinnie Vincent, Mark St.John, Bruce Kulick (ex-guitarists) as well as Peter Criss and Eric Carr (ex-drummers). Now KISS ARMY may be found all over the world.

MOJA PRZYGODA Z KISS - CIĄG DALSZY NASTĄPI...

O KISS dowiedziałem się kiedy miałem 9 lat. Mój kolega ze szkolnej ławki był szczęśliwym posiadaczem kilku płyt KISS. Ktoś kupił mu je na polskim czarnym rynku gdyż trudno było kupić KISS w zwykłych sklepach i magazynach (dlaczego? zobacz część: co z teatrem rockowym i shock rockiem?. Sądzę, że najlepszymi albumami KISS są : "Destroyer" (przeczytaj THE LYRICS), "Love Gun" (poczytaj THE LYRICS), "Double Platinum" (poczytaj teksty po lewej stronie), "Dynasty" (przeczytaj THE LYRICS), "Hotter than Hell" (przeczytaj THE LYRICS), "Rock and Roll Over" (poczytaj THE LYRICS), "Dressed to Kill" (przeczytaj THE LYRICS) (lata 70.), "Creatures of The Night" (początek lat 80., przeczytaj THE LYRICS), "Revenge" (początek lat 90., przeczytaj THE LYRICS).
W późnych latach 90. KISS "powrócił" nagrywając świetną płytę "Psycho Circus" (przeczytaj THE LYRICS). Muzycy (Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley, Peter Criss) podjęli decyzję aby zjednoczyć się. Sprawiając, że podnieśliśmy do góry ze zdumienia okulary (lub też wznieśliśmy toast), zarazem udowodnili, że są mistrzami i gigantami rocka. To ponownie okazało się prawdą, że W JEDNOŚCI SIŁA. W 2009, kiedy wydano ich następny album pt. "Sonic Boom" (przeczytaj THE LYRICS), było jasne, że muzyka KISS nadal zmierzała we właściwym kierunku.
W październiku 2012 roku KISS wydali płytę kompaktową "Monster" ("Potwór"). Jest to chyba jeden z najlepszych albumów studyjnych KISSów w historii. Obecnie skład KISS to: Paul Stanley, Gene Simmons (najstarsi członkowie i założyciele kapeli), Tommy Thayer - gitarzysta solowy i Eric Singer - perkusista (młodsi muzycy, którzy zastąpili Ace'a Frehleya, Vinnie Vincenta, Marka St.Johna, Bruce'a Kulicka (byli gitarzyści) a także Petera Crissa i Erica Carra (byli pałkerzy KISS). Teraz KISS ARMY można znaleźć na całym świecie.

THE CONTROVERSIAL BAND'S NAME

Some people falsely believe that the band's name is an acronym for "Knights in Satan's Service".KISS bassist Gene Simmons explained in his autobiography:

„Misinformation about the band began to spread in the southern Bible Belt states, including a rumor that the name KISS stood for Knights in Satan's Service, and that the four of us were devil worshipers. Ironically, this rumor started as a result of an interview I gave in Circus magazine after our first album; in response to a question, I said that I sometimes wondered what human flesh tastes like. I never wanted to really find out, but I was curious intelectually. Later on, this comment seemed to ignite the whole idea that in some way KISS aligned with devil worship. When I was asked whether I worshipped the devil, I simply refused to answer for a number of reasons: the first reason, of course, was that it was good press. Let people wonder. The other reason was my complete disregard for the people who were asking. Through the years, whenever religious fanatics accosted me, especially in the southern states, and quoted the Old Testament at me, I would quote them back chapter and verse. They didn't know that I had been a theology major in school. An idiot is an idiot...whether he quotes the Bible or not”.

KONTROWERSYJNA NAZWA ZESPOŁU

Niektórzy ludzie wierzą w to, że nazwa zespołu jest skrótem znaczącym "Rycerze Służący Szatanowi". Basista KISS Gene Simmons wyjaśnił w swojej autobiografii:

„Dezinformacja na temat nazwy zespołu szybko rozprzestrzeniła się w stanach południowych USA, w tym także pogłoska o tym, że nazwa KISS znaczyła Rycerze Służący Szatanowi, oraz, że każdy z naszej czwórki jest czcicielem diabła. O ironio, plotka ta była skutkiem wywiadu udzielonego przeze mnie w czasopiśmie Circus po wydaniu naszej pierwszej płyty; w odpowiedzi na pytanie, powiedziałem, że czasami zastanawiałem się jak smakuje ludzkie mięso. Nigdy naprawdę nie chciałem się o tym przekonać, ale byłem ciekawy tego intelektualnie. Później, ta moja wypowiedź chyba rozjątrzyła całą sprawę, że w jakiś sposób KISS jest powiązany z kultem szatana. Kiedy zapytano mnie czy czciłem diabła, po prostu odmówiłem odpowiedzi z wielu powodów : pierwszym powodem, było to, oczywiście, żeby nie popsuć sobie dobrej prasy. Niech ludzie się zastanowią. Drugim powodem był mój całkowity brak atencji dla ludzi, którzy pytali. Przez lata, kiedy religijni fanatycy zaczepiali mnie, szczególnie na terenie stanów południowych, i cytowali mi słowa Starego Testamentu, ja przytoczyłbym im dokładnie i rozdział i werset z Biblii. Nie wiedzieli, że studiowałem teologię. Idiota jest idiotą...bez względu na to, czy cytuje Biblię, czy też nie czyni tego”.

Na wszystkich stronach zawierających tłumaczenia tekstów utworów pochodzących z albumów KISS będę używał zestawu znaków Środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich ISO (ISO-8859-2). W przypadku tekstów w języku angielskim nie ma to większego znaczenia.

Eliza and Piotr Alfred Gindrich, 2022 ©
The page was inspired by KISS KOLLECTOR FANCLUB HOLLAND and my private resources