Unmasked cover

KISS - "Unmasked" (1980)

1980 was a critical year in the history of the hottest band in the world. KISS members could no longer conceal the truth about KISS affairs. They actually felt that everything was heading for a collapse.The tense and hectic atmosphere experienced by the band and its fans resulted in a partial break-up. Peter Criss did not want to play drums any more as he dreamt of developing a solo career. He eventually walked out on his buddies. Next, Ace Frehley might have had an impression that he played second fiddle to the other musicians. In such unfavourable conditions the next studio album called "Unmasked" was issued. The drum parts were recorded by a session man - Anton Fig who substituted for Peter Criss. Soon after the release of "Unmasked" in May, 1980, KISS began to look for a new drummer. Luckily, they met Paul Caravello who was later known as Eric Carr.
As for "Unmasked", the cover shows a funny comic strip of Paul, Gene, Ace and Peter taking off their masks. However, it occurs to be a trick. The musicians have not been unmasked at all. The short story from the cover could have signaled the drastic changes in KISS image and music. And it really happened. Many fans just did not try to say or write anything positive about the music from "Unmasked". The album was regarded as one of the poorest in the band's career. In comparison with "Unmasked", its predecessor ("Dynasty") seemed to be a pearl in the sand. But the critics noticed that releasing "Unmasked", KISS longed to prove that they were not only into hard or heavy metal rock. They could also be adored by American kids, parents and families. Thus, the LP might have attracted new fans, especially those who had never heard about KISS. So, "Unmasked" was not a commercial failure, although the old fans scorned it.
Taking into consideration the music on that LP, it was a drastic turning point of KISS creation. Each of 11 songs was catchy. But the album itself was lacking the power of rock 'n' roll style which made KISS the music giants. Undoubtedly, the greatest hit of the whole LP was Shandi. It was very popular amongst the fans of mainstream music. It was written by the magnificent duet - Paul Stanley and Vincent Poncia. The lyrics concentrated on love and its effects. In my opinion, the songs which might have been distinguished from the rest with respect to their artistic value were as follows: Talk to Me, Naked City, What Makes The World Go 'Round, Tomorrow, Two Sides of The Coin and Torpedo Girl. It should be said that two tracks proposed by Ace Frehley (Talk to Me, Two Sides of The Coin) and another one by him and Vincent Poncia (Torpedo Girl) were still pleasant to the ear. As for both the music and lyrics, one of the most interesting songs on the album was Naked City (composed by a team of four individuals: Gene Simmons, Robert Kulick, Pepe Castro and Vincent Poncia). The lyrics for that song might have been inspired by a black and white noir film bearing the same title. The movie was based on an American crime fiction. The film told a tragic story of a young and attractive woman who was killed in New York City. Similarly, the lyrics were devoted to the climate of that large city and its people who often felt lonely but used to stay anonymous. The last couple of good tracks (What Makes The World Go 'Round, Tomorrow) was created by Paul Stanley and Vincent Poncia. Both songs were lively and melodic. The four songs which could have been forgotten easily were: Is That You?, She's So European, Easy As It Seems, You're All That I Want (the poor tune here contrasted with the absorbing lyrics).
The lyrics from "Unmasked" focused on the following topics:

KISS - "Zdemaskowani" (1980)

1980 był decydującym rokiem w historii "najgorętszego" zespołu na świecie. Członkowie grupy KISS nie potrafili już dłużej ukryć prawdy o tym jak miały się sprawy w KISS. Oni właściwie czuli, że wszystko zmierza do upadku. Napięta i nerwowa atmosfera, jaka udzieliła się kapeli i jej fanom spowodowała częściowy rozpad zespołu. Peter Criss nie chciał już grać na perkusji, gdyż marzył o swojej solowej karierze. W końcu odszedł od swoich kumpli. Następnie, Ace Frehley mógł odnieść wrażenie, że grał drugie skrzypce dla innych muzyków. W takich niesprzyjających okolicznościach został wydany kolejny album studyjny pod tytułem "Unmasked" ("Zdemaskowani"). Partie perkusyjne zostały nagrane przez muzyka sesyjnego Antona Figa, który zastąpił Petera Crissa. Wkrótce po ukazaniu się "Unmasked" w maju 1980 roku, KISS rozpoczęli poszukiwania nowego pałkera. Na szczęście spotkali Paula Caravello, który był później znany jako Eric Carr.
Jeśli chodzi o "Unmasked", to okładka płyty przedstawia w formie zabawnego komiksu jak Paul, Gene, Ace i Peter zdejmują swoje maski. Jednak okazało się, że to była taka sztuczka. Muzycy wcale nie zostali zdemaskowani. Krótka historyjka z okładki mogła być zapowiedzią wielkich zmian image'u i muzyki KISS. I to naprawdę stało się. Wielu fanów po prostu nie próbowało powiedzieć ani też napisać czegoś pozytywnego o muzyce "Unmasked". Album ten został uznany za jeden z najsłabszych w karierze zespołu. W porównaniu z "Unmasked", jego poprzednik ("Dynasty") był chyba perłą na piaszczystej plaży. Jednak krytycy dostrzegli, że wydając "Unmasked", KISS bardzo chcieli udowodnić, że nie byli zainteresowani graniem tylko hard i heavy metal rocka. Mogli być również uwielbiani przez amerykańskie dzieci, rodziców i rodziny. W ten sposób krążek mógł przyciągnąć uwagę nowych fanów, zwłaszcza tych, którzy nigdy nie słyszeli o KISS. Tak więc, album "Unmasked" nie poniósł komercyjnej porażki, mimo że starzy fani wzgardzili nim.
Biorąc pod uwagę muzykę na tym LP, to stanowiła ona drastyczny punkt zwrotny w twórczości KISS. Każdy z 11 utworów wpadał w ucho. Jednak samemu albumowi brakowało tej siły przebicia rock 'n' rollowego stylu, która uczyniła z KISS gigantów muzyki. Niewątpliwie, największym przebojem na całej płycie był utwór Shandi. Był on bardzo popularny wśród fanów muzyki środka. Piosenkę napisał cudowny duet - Paul Stanley i Vincent Poncia. Tekst tej piosenki koncentrował się na miłości i jej skutkach. Moim zdaniem, utwory, które można było odróżnić od pozostałych z powodu ich wartości artystycznej były zatytułowane: Talk to Me, Naked City, What Makes The World Go 'Round, Tomorrow, Two Sides of The Coin i Torpedo Girl. Powinno się powiedzieć, że dwa kawałki zaproponowane przez Ace'a Frehley'a (Talk to Me, Two Sides of The Coin) oraz jeszcze jeden jego autorstwa i Vincenta Poncia (Torpedo Girl) były nadal przyjemne dla ucha. Uwzględniając zarówno muzykę, jak i słowa, jedną z najbardziej zajmujących piosenek albumu był utwór Naked City (skomponowany przez zespół czterech osób: Gene Simmons, Robert Kulick, Pepe Castro i Vincent Poncia). Słowa tej piosenki mogły powstać w wyniku inspiracji czarno-białym filmem gatunku noir noszącym taki sam tytuł. Film został oparty na amerykańskiej literaturze kryminalnej. Opowiadał tragiczną historię młodej i atrakcyjnej kobiety, która została zamordowana w Nowym Jorku. Podobnie słowa piosenki poświęcono klimatowi tego wielkiego miasta oraz mieszkającym w nim ludziom, którzy często czuli się samotni, ale pozostawali anonimowi. Ostatnia para dobrych utworów (What Makes The World Go 'Round, Tomorrow) została stworzona przez Paula Stanley'a i Vincent Poncia. Obie piosenki były żywe i melodyjne. Cztery piosenki, które można było łatwo zapomnieć to: Is That You?, She's So European, Easy As It Seems, You're All That I Want (ich kiepska melodia kontrastowała z interesującymi tekstami).
Słowa piosenek z "Unmasked" skupiały się na następujących tematach:

KISS HOMEPAGE Piotr Alfred Gindrich. Last Updated in 2022 ©