Piotr Gindrich in the 1980s

The lyrics were written when I was an adolescent (1985-1988). My teenage time was very stormy. I got used to swearing and using taboo words. The foul language expressed a rebellion of a youngster. The picture was taken when I was 18 years old. The photo was required for an ID card (an identity card). I have never been in the States but I am fond of US democracy. I think it makes the American people trust in the state. Polish democracy is still based on the state that is not friendly with an ordinary man. So ,in this domain nothing has changed so far. The present situation may be put in the following way: "It is like a baby (Polish state and democracy at present day) who has been left in the shade of an old tree (symbolizing communist past and totalitarian system) that should have been cut down". Being deprived of any ray of sun-light a baby cannot be enlightened. All new ideas or creative solutions will be a danger to the baby who does not stay in the shade.

Wiersze napisałem będąc nastolatkiem (w latach 1985-1988). Czas nastoletni był dla mnie bardzo burzliwy. Przywykłem do przeklinania i stosowania brzydkich słów. Wulgarny język wyrażał bunt młodego człowieka. Zdjęcie wykonałem kiedy miałem 18 lat. Fotografia była mi potrzebna do dowodu osobistego. Nigdy nie byłem w Stanach ale uwielbiam demokrację amerykańską. Sądzę, że sprawia, iż naród amerykański ma zaufanie do państwa. Polska demokracja wciąż opiera się na państwie, które nie jest przyjaźnie nastawione do przeciętnego obywatela. Tak więc w zakresie tego obszaru nic się nie zmieniło do chwili obecnej. Sytuacja obecna może zostać zobrazowana w następujący sposób: "Wyobraźmy sobie niemowlę (obecne polskie państwo i demokracja), które pozostawiono w cieniu starego drzewa (symbolizującego przeszłość komunistyczną i system totalitarny), które powinno zostać ścięte". Będąc pozbawionym jakiegokolwiek promyka światła słonecznego dziecko nie może zostać oświecone. Wszystkie nowe idee lub kreatywne rozwiązania mogą stać się dla dziecka niebezpieczne, gdy tylko opuści bezpieczny cień starego drzewa.

anarchy peace freedom

anarchia pokój wolność

MOJE WIERSZE Z LAT 1985-88. MY LYRICS FROM THE 1980s

SHIT

Is there shit in the world? When everything you can see is scum all around And there is no ideal but matter in our minds The elderly sleep loudly They are tired of being alive Is living a shit? While there is no change for the better Lie, Second Face, Hatred, Jealousy, Betrayal All of these things feed on us No, I don't believe in the future!!! There is too much evil in the world And one who wants to be good He knows too much!!! Death to it! That's enough! Shit is everywhere and you can't expect anything positive!

GÓWNO

Czy gówno to na Ziemi? Kiedy wszystko co postrzegasz wokoło to szlam Walą się ideały z hukiem Śpią starzy z pomrukiem Są zmęczeni życiem Czy życie jest gównem? Kiedy nic się nie zmienia na lepsze Kłamstwo, Druga twarz, Nienawiść, Zazdrosć, Zdrada Wszystko to kształtuje nas Nie, Nie wierzę w przyszłosć!!! Za dużo zła na świecie A ten co dobrze chce ten za dużo wie Koniec z tym Gówno z tego I nie zanosi się na nic dobrego!

I FEEL SICK

I feel sick, I am almost vomitting I have always had bone aches Am I gonna survive this time? And the next,following day? I am still not OK Far from being normal I think about nothing All the blood is flowing into my deformed brain Since I have lost you And you are not gonna come back to me!!! You won't be singing blissful song! Just to survive this day Few days after I'll be better But never will I be happy Cause you can only bring me happiness

CZUJĘ SIĘ PODLE

Czuję się podle, prawie wymiotuję Zawsze bolały mnie kości Czy tym razem przetrwam? A następny dzień, kolejne dni? Wciąż nie czuję się dobrze Daleko mi do normalności Nie myślę o niczym Cała krew dopływa do mojego zdeformowanego mózgu Odkąd ciebie straciłem A ty nie wrócisz do mnie!!!Nie zaśpiewasz pięknej piosenki! Tylko przetrwać ten dzień Kilka dni po poczuję się lepiej Jednak nigdy nie będę szczęśliwy Ponieważ tylko ty możesz sprawić abym był szczęśliwy

PUNISHMENT

Punishment is under my head as an axe The end, the good will not fight the evil You are doomed to punishment And the execution must be done until I die I must be punished for my every sin Need one to be prosecuted all the time?

KARA

Kara jest pod moją głową jak siekiera Koniec, dobro nie zwycięży zła Jesteś skazany na karę A egzekucja musi się dokonać Dopóki nie umrę muszę być ukarany za każdy mój grzech Czy wciąż mam być oskarżany?

HOPE

Hope is the mother of stupidity Hope for the better Hope for living Hope for love to defeat hate Hope for cheerfulness and happiness Hope for endless drinking Hope for truth and freedom Hope for human modesty Hope for changing everything All my fucking life It can't be done!!!!

NADZIEJA

Nadzieja jest matką głupich Nadzieja na lepsze Nadzieja na życie Nadzieja na to, że miłość pokona nienawiść Nadzieja na radość i szczęście Nadzieja na picie bez końca Nadzieja na prawdę i wolność Nadzieja na skromność ludzką Nadzieja na zmianę wszystkiego Całego mojego pierdolonego życia Nie spełni się nigdy!!!

DESIRE

Desire for everything Desire for luxury living Desire for everyday drinking Desire for a girl and unbounded sex Desire for everything you want at the moment Desire for joy and laughing Desire for freedom and love Desire for the better world Desire for a change of your fucking world! That's a stupid utopia!!???

PRAGNIENIE

Pragnienie wszystkiego Pragnienie życia w luksusie Pragnienie codziennego picia Pragnienie dziewczyny i seksu bez zahamowań Pragnienie wszystkiego czego chcesz w danej chwili Pragnienie radości i śmiechu Pragnienie wolności i miłości Pragnienie by świat był lepszy Pragnienie zmiany waszego pierdolonego świata! To głupia utopia!???

ALCOHOL

I am still drinking With my friends one glass after another Why do I drink? I hope I know Death to evil! Then I could feel as somebody else I forget the rotten world around me I am joyful, satisfied with myself I feel like heaven But I can't still forget love for You I drink and I am going to drink until something changes! And all the lies will be eliminated! Frankness everyone takes for granted John Curtis must have passed away They destroyed his truth And made him a legend But you are not any longer with us I must know about all of these And to be dead drunk lying in the bush! No, I can't feel then, I am a corpse Alcohol, alcohol, alcohol Let us be reborn! To be another self! Not to lie to ourselves! To be always head over heels Thus there is no taboo? I am really frank But everyone makes a fool of myself Stop fucking bullshits! Open another bottle!

ALKOHOL

Wciąż piję z kolegami jedną szklankę za drugą Dlaczego piję? Ma nadzieję, że wiem Koniec ze złem! Wtedy mogę poczuć się jak ktoś inny Zapominam o zgniłym świecie wokół mnie Jestem radosny, zadowolony z siebie Czuję się jak w niebie Jednak nie mogę wciąż zapomnieć miłości do ciebie Piję i będę pić aż coś się zmieni! A wszystkie kłamstwa zostaną zniszczone! Szczerość, którą każdy bierze za pewnik Jon Curtis musiał umrzeć Oni zniszczyli jego prawdę I zrobili z niego legendę Jednak już nie jesteś z nami Muszę o tym wszystkim wiedzieć I być pijanym do nieprzytomności leżąc w krzakach! Nie, nie czuję wtedy, jestem trupem Alkohol, alkohol, alkohol Pozwól nam na nowo narodzić się! Stać się kimś innym! Nie okłamywać nas ! Zawsze mieć głowę w chmurach Zatem nie ma tabu? Jestem naprawdę szczery Jednak każdy robi ze mnie durnia Przestań gadać pierdoły! Otwórz kolejną butelkę!

I'M GLAD I'M ALIVE

I am glad I am alive? I am satisfied with everyday shower I am cheerful with everything Every close feeling I receive Every smile I can see and every emptied bottle I love life I take on a mask of ignorance To be more unreal No, that's not OK You must despair Nihilism is my god You win everyday and every week Fallen, wicked, buggered, depressed Tired of living and fucking around False vibrations I don't know what to do And who is to blame? But I might be overspat after French kissing Be happy - not filled with sorrow! Overlook the evil you experience all the time Get the second skin Are you a fucking cameleon?

CIESZĘ SIĘ Z ŻYCIA

Cieszę się z życia? Zadowala mnie codzienny prysznic Raduję się wszystkim Każdym bliskim uczuciem, które odbieram Każdym uśmiechem, który widzę i każdą pustą butelką Kocham życie Zakładam maskę ignorancji By być bardziej nieprawdziwy Nie, to nie jest OK Musisz rozpaczać Nihilizm jest moim bogiem Ty wygrywasz codziennie każdego tygodnia Upadły, zły, zjebany, przygnębiony Zmęczony życiem i opierdalaniem się Fałszywe wibracje Nie wiem co począć I kogo za to winić? Jednak mogę być zapluty po francuskim pocałunku Bądź szczęśliwy - a nie wypełniony smutkiem! Nie dostrzegaj zła którego doświadczasz ciągle Załóż drugą skórę Czy jesteś kameleonem?

TRAGEDY

You don't know what true is You don't know what frankness is It's easier to lie Then you are not in trouble You don't know what love is When I am looking into your dim, silly eyes You don't know what freedom is When everyone is highly enslaved Got lost in hi - tech world We don't get enough access to higher emotions To free from fucking chaos Everything is a tragedy The world is a gloom Dimmed darkness and bottomless abyss When everyone chooses evil One doesn't know what's right and what's wrong! One doesn't know enough about living While saying to somebody else: Fuck off! And neglecting friends! Yes you are waiting for death that will catch you sooner or later: Drugs, nuclear bombs, cigarettes, alcohol, money, illnesses War, fight, disability, dormant catastrophies. But what about later? Helplessness, Fatalism, Hopelessness and that's all?

TRAGEDIA

Nie wiesz czym jest prawda Nie wiesz, czym jest szczerość Łatwiej jest kłamać Wtedy nie masz kłopotów Nie wiesz czym jest miłość Kiedy zaglądam dogłębnie w twoje ciemne, głupie oczy Nie wiesz czym jest wolność Kiedy każdy jest strasznie zniewolony Zagubiony w świecie super techniki Nie uzyskujemy wystarczającego dostępu do wyższych uczuć Żeby uwolnić się z pierdolonego chaosu Wszystko jest tragedią Świat jest ponury Prawdziwa ciemność i bezdenna przepaść Kiedy każdy wybiera zło Nie wie co jest dobr e a co złe! Nie wie zbyt dużo o życiu Mówiąc do kogoś innego: Spierdalaj! I zaniedbując przzyjaciół! Tak czekacie na śmierć która prędzej czy później was dopadnie: Prochy bomby atomowe, papierosy, alkohol, pieniądze, choroby, wojna, walka, niepełnosprawność, utajone katastrofy. A co będzie później? Bezradność, fatalizm, beznadzieja i to wszystko?

MELANCHOLY

All I can see is despair When I am watching people attacking as a mindless mass Each of them is a master Cause having enough dough is a means to an end Why is so fucking evil, dark and cold? There is not enough emotions to warm up the soul Poor buggers materialists! I hate all of us False, insincere, damned businessmen, And pure gentlemen I am not going to lose myself in the money wheel I want to be me I can't lie I appreciate the truth and sensitive girls I long for them but I am hopeless It's not gonna change, it's dim and black image I perceive And life is still going on What's this coming to? We see the lovers embracing and licking one another Pretending real love that doesn't exist! She is pretty; he is possessive and rich Or vice versa! Is this love? Maybe it's passion! Love is just a word! But not everyone is able to say it! A few even can understand this As they are just putting their stiff dicks into women's organs Being proud if they meet female needs But women never come; men ever Fear, guilt, anxiety, despair, melancholy We have been living together from a very beginning!

MELANCHOLIA

Wszystko co widzę to rozpacz Kiedy obserwuję ludzi atakujących jak bezrozumna masa Każdy z nich jest mistrzem Ponieważ posiadanie wystarczającej ilości szmalu jest środkiem do osiągnięcia każdego celu Dlaczego jest tak kurwa źle, ciemno i zimno? Nie ma zbyt dużo uczuć aby ociepliły duszę Biedni jebani materialiści! Nienawidzę was Fałszywi, nieprawdziwi, przeklęci businessmeni, I czyści gentlemeni Nie zatracę siebie w kole forsy Chcę być sobą Nie potrafię kłamać Cenię prawdę i wrażliwe dziewczyny Pragnę ich ale jestem beznadziejny Nie zmieni się to, to ciemny i czarny obraz postrzegam A życie wciąż toczy się dalej Dokąd to doprowadzi? Widzimy zakochanych obejmujących się i liżących wzajemnie Udających prawdziwą miłość, która nie istnieje! Ona jest ładna, on jest władczy i bogaty Lub odwrotnie! Czy to jest miłość? Może to jest namiętność, pasja! Miłość to tylko słowo! Jednak nie każdy jest zdolny je wypowiedzieć! Niewielu potrafi nawet je zrozumieć Gdyż oni po prostu wkładają swoje twarde kutasy w organy kobiece Są dumni gdy spełnią potrzeby kobiety Jednak kobiety nigdy nie osiągają orgazmu; mężczyźni zawsze; Strach, poczucie winy, lęk, rozpacz, melancholia Żyjemy ze sobą od samego początku!

GENERATION

We know what we want When we are blind drunk We know what we want Pretending love between us We know what we want Power, Money, Dominion, Control Fashion, and sentimental words Do you know what love is? Do you understand it? Love is not to possess But to be!!!! Yes to be good, frank, honest man! It's not easy nowadays. In this cool, indifferent world The punks know what they want We want goodness screaming with evil Will we be understood? Immoral and bad guys; LOOK THROUGH YOUR LIFE Be real not false Let your real feelings emerge from soulless underground! Emotions make us different from animals But sometimes I doubt it Each man is an individual That's OK, but we are similar to each other All kind and falsely smiling Ready for raping and crime at some kind of special moment of our living?? My generation - left for dead My generation - see through rigid walls of misunderstanding We build for ourselves I want to be freed No more limits All of us must get it

GENERACJA

Wiemy, czego chcemy Kiedy jesteśmy zalani w trupa Wiemy czego chcemy Udawając miłość między nami. Wiemy, czego chcemy Władzy, Pieniędzy, Dominacji, Kontroli, Mody i słów sentymentalnych Czy wiesz czym jest miłość? Czy rozumierz co ona oznacza? Miłość nie oznacza mieć tylko być!!!! Tak być dobrym, szc zerym, uczciwym człowiekiem! To nie jest współcześnie łatwe. W tym zimnym, obojętnym świecie Punki wiedzą czego chcą Chcemy dobra wykrzykując zło Czy zostaniemy zrozumieni? Niemoralni i źli faceci; Zajrzyjcie głębiej w swoje życie Bądźcie prawdziwi a nie fałszywi Pozwólcie aby wasze prawdziwe uczucia wyłoniły się z bezdusznego podziemia! Uczucia odróżniają nas od zwierząt Jednak czasami w to wątpię Każdy człowiek jest indywidualnością To w porządku, ale jesteśmy podobni do siebie Wszyscy uprzejmi i fałszywie uśmiechający się Gotowi do gwałtu i zbrodni w chwili jakiejś szczególnej naszego życia?? Moja generacja - porzucona by zginęła Moja generacja - widzi przez sztywne mury niezrozumienia , które sami dla siebie zbudowaliśmy Chcę zostać uwolnionym Precz z granicami Wszyscy musimy to uzyskać

NATURE

Nature is both death and life We all gonna die, it's obvious We will take our place in a tiny space of our coffin The good, The bad, The rich, The poor Death is the only justice in this fucking world Where else could you find it? We don't think about dying We think we are immortal Yes but money will fade away as a hue We are just a fucking straw Easily broken by the wind Dust to dust; ashes to ashes You don't know the death And you are not aware of the time when death knocks on your door! That's nature - the power of death!

NATURA

Natura to Śmierć i życie Wszyscy umrzemy, to oczywiste Zajmiemy swoje miejsce w naszej trumnie Dobrzy, Źli, bogaci, biedni Śmierć jest jedyną sprawiedliwością na tym pierdolonym świecie. Gdzie jeszcze mogłeś ją znaleźć? Nie myślimy o umieraniu Myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni Tak jednak pieniądze wyblakną jak barwa Jesteśmy tylko pierdolonym źdźbłem łatwo łamanym przez wiatr Z prochu powstałeś w proch się obrócisz Nie znasz śmierci I nie jesteś świadomy momentu, kiedy ona zapuka do twoich drzwi! To natura - potęga śmierci!

CEMETERY

Cemetery - dead bodies burried into the ground Cemetery - thousands of graves Glorious monuments and pale tombs Cemetery, and there's a bizzare grave among others Made of soil, with weeds growing Someone's forgotten and infamous Nobody's gonna light him a candle! Nobody will ever set him a light Cemetery you can't speak! So much tranquility, hidious silence you hide inside your dead soul Here man you live in a different way! You're still trying to fight that dumbness Don't do that. One mustn't The world is cemetery Dead, mute and mortal body There are graves all around us There's no doubt Our Earth is a stack of bones Look how many graves is over there! Do you know what you can expect? Cemetery!!!!!!!!!!

CMENTARZ

Cmentarz - martwe ciała zakopane w głębi ziemi Cmentarz - tysiące grobów Chwalebne pomniki i skromne grobowce Cmentarz, a na nim dziwaczny grób pośród innych Zrobiony z ziemi, porośnięty chwastami Ktoś zapomniany i cieszący się złą sławą Nikt nie zapali mu świeczki! Nikt nigdy nie postawi mu lampki Cmentarzu nie potrafisz przemówić! Tyle spokoju, potwornej ciszy, którą skrywasz wewnątrz martwej duszy Tutaj człowiek żyje w inny sposób! Wciąż starasz się zwalczyć to milczenie niemowy Nie rób tego. Nie wolno świat jest cmentarzyskiem Martwe, milczące jak kamień i śmiertelne ciało Wszędzie wokoło nas są groby Nie ma wątpliwości Nasza Ziemia jest stosem kości Spójrz jak tam wiele jest grobów! Wiesz co ciebie czeka? Cmentarz!!!!!!

HUMAN VEGETATION

Vegetation is a meaningless living Lack of activity - apathy Life is a vegetation Only a strange, subnormal imagination Drug-inducing ovation Death to consumption Long live vegetation! Lying, hanging around Looking up to the sky Life filled with boredom and lies Only drug can change it Recovers every time the new soul inside me I feel relaxed and alive I'll forget for a minute All my faults I'll be lying mindless Even if the oldies appear! I wanna vegetate as a plant! Eat, sleep, drink, take and That's enough for me!???!!??

LUDZKA WEGETACJA

Wegetacja jest bezcelowym życiem Brakiem aktywności - apatią Życie jest wegetacją Tylko dziwną, podnormalną imaginacją Wywołaną narkotykiem owacją Precz z konsumpcją Niech żyje wegetacja! Leżąc, włócząc się po okolicy Patrząc wysoko w niebo Życie pełne nudy i kłamstw Tylko narkotyk może to zmienić Uzdrowienie ma miejsce za każdym razem kiedy ta nowa dusza odzywa się wewnštrz mnie Czuję się rozluźniony i żywy Zapomnę chociaż na minutę wszystkie moje błędy Będę leżał bezrozumnie Nawet kiedy nadejdą starsi! Chcę wegetować jak roślina! Jeść, spać, brać i To mnie wystarczy!?????!!???

SHADOWS

We are the shadows of factory We are the shadows of urbanisation We are the shadows of technology All of these things kill feelings inside us It destroys individuality Smashes human loyalty We hate each other Robbing ourselves every night Of something concealed top secret We steal from our flesh and soul We say: I must live in luxury People - shades Unclear, defective elements In mechanical world Shadows on the tomb of progression Lord let us be freed from that chaos! Cause we will be dispensable! The great electronically wired brain! That's our planet! The planet of corrupted machines not people In the shade of computing device not SUN!!

CIENIE

Jesteśmy cieniami fabryki Jesteśmy cieniami urbanizacji Jesteśmy cieniami techniki Wszystko to zabija w nas uczucia Niszczy indywidualność Rozwala poczucie zwykłej ludzkiej lojalności Nienawidzimy siebie wzajemnie Ograbiając siebie każdej nocy z czegoś trzymanego w ścisłej tajemnicy Okradamy nasze człowieczeństwo z ciała i ducha Mówimy: Muszę żyć w luksusie Ludzie - cienie Niewyraźne, wadliwe elementy w zmechanizowanym świecie Cienie na mogile postępu Panie Boże spraw abyśmy wyzwolili siebie z tego chaosu! Bo staniemy się zbędni! Wielki składający się z wielu przewodów i ogniw elektroniczny mózg! To nasza planeta! Planeta skorumpowanych maszyn, nie ludzi W cieniu machiny liczącej a nie SŁOŃCA!!

DEATH

Death is awaiting everywhere always Every human being That who is modest That who is proud and boastful The death still wins It takes someone away everyday There is fewer people in each hour and minute Death is bound to reach for everybody And every tough guy gets softened Don't think about dying! Drink, drink and never stop! Fuck around with death! Buy a bottle and pour it to everybody! Untill you're alive, Relax and be cool Forget mortality! And your strict morality! I feel all right While I am drinking too much I am me I wanna be who I wanna be That's nobody! I cannot bother you with death It ain't any disaster Though it's unavoidable! Like mass-media sensory overload!

ŚMIERĆ

Śmierć czeka na nas wszędzie zawsze Czeka na każdego człowieka Na tego, który jest skromny Na tego, który jest dumny i zarozumiały Śmierć wciąż wygrywa Zabiera kogoś codziennie Z każdą godziną i minutą ubywa ludzi śmierć na pewno dosięgnie każdego A każdy twardziel zmięknie Nie myśl o umieraniu! Pij, Pij i nigdy nie przestawaj! Pierdol śmierć! Kup butelkę i nalej każdemu! Dopóki jesteś żywy rozluźnij się i bądź równym gościem Zapomnij o śmiertelności! I o rygorze moralnym! Czuję się dobrze Kiedy piję więcej niż mogę jestem sobą Chcę być tym, kim jestem To znaczy nikim! Nie potrafię zawracać ci głowy śmiercią To nie jest żadna katastrofa Chociaż jest ona nieunikniona! Tak jak przeładowanie sensoryczne mass-mediami!

PUNKS NOT PUNKS

I am a punk A mama's boy twit I wear hobnailed boots And often attend booze-ups I have some friends With safety pins in their ears And my hands are damned As I am a jerk I don't believe in a better world I am provoked again and I know why Yes, material pal! I don't need money I am searching for goodness Fuck the war, matter and crime!!! I make a scream and I disagree But what is all for? Punk is a boor for everybody One who is immoral and doesn't give a fuck One who demeans oneself And is obsessed Cause punk is a danger telling the truth and being sincere One is right who thinks One can't be indifferent Not to get drowned in a dump of all that shit around I believe in punk and like it It might be a remedy Make punk not war!!!!!!!! One'd love to say Be yourself! Fuck the control! Defend your opinions! Stop that fucking Fools are not gonna get it Wearing expansive clothes They are tough guys Loving money and sex The world is doomed to misery It's heading for demolition Unless people start to love and understand! Yeah, punks are trash But they know what to do!

PUNKI NIE PUNKI

Jestem punkiem Głupkiem i maminsynkiem Noszę wyćwiekowane buty A często uczestniczę w popijawach Mam kilku kumpli Noszących agrafki w uszach A moje ręce są przeklęte Bo walę konia Nie wierzę w lepszy świat Jestem ciągle prowokowany I wiem dlaczego Tak, kumplu materialisto! Nie potrzebuję pieniędzy Szukam dobra Pierdolić wojnę, materię i zbrodnię!!! Wrzeszczę i Nie zgadzam się Ale po co to wszystko? Punk to cham dla każdego Ktoś niemoralny i mający wszystko w dupie Ktoś kto obniża swoją wartość I jest ogarnięty obsesją Gdyż punk to zagrożenie mówienie prawdy i bycie prawdziwym Ten ma rację kto myśli, że nie można być obojętnym By nie dać zatopić się w tym gównianym bagnie wokoło nas Wierzę w punk i lubię go Może być lekarstwem Czyń punka a nie wojnę!!!Możnaby z pasją powiedzieć Bądź sobą! Pierdol kontrolę! Broń swoich poglądów! Zatrzymaj tych pierdolonych głupków, którzy nie zrozumieją tego Odziani w drogie ciuchy Czują się twardzielami Kochając forsę i seks Świat jest skazany na udrękę Zmierza ku zagładzie O ile ludzie nie zaczną kochać i rozumieć! Taa Punki to śmiecie Ale wiedzą co czynić!

OUR WORLD

Our world damned and dirty Our world dumb and disloyal Our life doesn't worth living Our extremely shabby clothes Our world - a huge ball The ball of hatred The ball of crime The ball of jealousy and impurity Gas fumes, smog and smoke Our world - a sphere filled with sewage Our brains strictly controlled Our actions programmed That's our world The great, magnificent world Of snobbish and selfish people This evil and corrupted morals Homo homini lupus est One dislikes another Fuck that world! Fuck that people! Fuck our world! Fuck your world!

NASZ ŚWIAT

Nasz świat przeklęty i brudny Nasz świat niemy i nielojalny Nasze życie nie warte Zachodu Nasze skrajnie zniszczone ciuchy Nasz świat - wielka kula Kula nienawiści Kula zbrodni Kula zazdrości i nieczystości Spaliny, opary gazu i benzyny, smog i dym Nasz Świat - kula wypełniona ściekami Nasze mózgi ściśle kontrolowane Nasze działania zaprogramowane To nasz Świat Wielki, wspaniały świat snobów i egoistów To zło i skorumpowane morale Homo homini lupus est Jeden nie znosi drugiego człowieka Pierdolić ten świat! Pierdolić tych ludzi! Pierdolić nasz świat! Pierdolić wasz świat!

YOUTH PREJUDICE

What do you want? You don't even know us Why do you blackmail us? Because we are punks Why do you beat us? We hinder your progression Why do you lie to us? Are you gonna get rid of our truth You know what we want Grown-ups being in a shit all the time What would you declare? Fucking nothing! We know we are alive We understand we vegetate We are just rebels Adulthood knows everything what is right and what is wrong Once you hear this demonical scream coming from the streets, cellars and underground! That's we just want to say something We - the youngsters

UPRZEDZENIA WOBEC MŁODZIEŻY

Czego chcesz? Nawet nas nie znasz Dlaczego nas szantażujesz? Bo jesteśmy punkami Czego nas bijesz? Hamujemy twój postęp Dlaczego nas okłamujesz? Czy zamierzasz pozbyć się naszej prawdy? Wiemy czego chcemy Dorośli tonący w gównie przez cały czas Co nam zapewniacie? Kurwa, nic! Wiemy, że żyjemy Rozumiemy my wegetujemy Jesteśmy po prostu buntownikami Dorosłość wie wszystko, co jest dobre a co złe Kiedy słyszysz ten demoniczny wrzask dochodzący z ulic, piwnic i podziemi! To my po prostu chcemy czegoś My - młodzi

WORLD WAR III

There's no need to dream There's no need to think There's no need to create There's no need to remember The enormous flash in front of you The noise that can't be borne is in the air And then there will be nobody And then there will be nothing what really matters Nothing will be left but shadows Instead of voice - radioactive wind The end of all things The end of our living And there will never be any world The money is dispensable Love, vengeance and envy are gonna just disappear Where is the material world? Do you know the rich? WORLD WAR III - matter goes to hell!

III WOJNA ŚWIATOWA

Nie trzeba marzyć Nie trzeba myśleć Nie trzeba tworzyć Nie trzeba pamiętać Wielki błysk przed tobą Hałas, którego nie można wytrzymać unosi się w powietrzu A potem nie będzie nikogo A potem nie będzie nic co naprawdę ma znaczenie i sens Nic nie pozostanie poza cieniami Zamiast głosu - radioaktywny wiatr Koniec wszystkiego Koniec naszego życia A nigdy nie będzie żadnego świata Pieniądze są zbędne Miłość, zemsta i zawiść po prostu znikną Gdzie jest materialny świat? Czy znasz bogatych? III WOJNA - materia idzie do piekła!

THAT'S ALL RIGHT

Each day you get abused by yourselves Each day you kill yourselves Each day you lie to each other And you know nothing and talk shit That's all right Each day you know something new Watching the telly Punch-ups, murders, scandals, funerals, crimes is all you can see And all the time those putrid faces Reflecting bogus world inside Every telly doll smiles at you Ordinary people, working class Keep smiling at camera, no fear Media bosses build up a frame - tightly enclosed mind area Nobody can be let into, no intruders That's all right You must like what they like Must love what they love Must hate what they hate Must live like they live Feel nothing, understand nothing You must be just only fucking part of this machine Improving its harmony and development Disharmony cannot be accepted It's a fucking strong, big and powerful machine Thoughts controlled by media That's all right And me still alienated Constantly getting lost in this isolation As my helplessness grows I beat myself Perceiving dim image I am overwhelmed by uncertainty That's all right I get fed up with all of it This fucking industrial, cyber world Human who is becoming inhuman Being just a stuff to buy or to be sold That's all right One day I woke up banging with my fist Against the wall My soul is burning inside As each day I feel more and more small Encumbered with soulless world outside

W PORZĄDKU

Każdego dnia dopuszczacie się wzajemnie nadużyć Każdego dnia zabijacie siebie Każdego dnia okłamujecie siebie wzajemnie I nic nie wiecie i gadacie bzdury To jest w porządku Każdego dnia dowiadujecie się coś nowego Oglądając w telewizji bijatyki, morderstwa, skandale, pogrzeby, zbrodnie to wszystko co widzicie A przez cały czas te odrażajšce oblicza odzwierciedlające sztuczny Świat wewnątrz Każda lalka telewizyjna uśmiecha się do was Zwykłych ludzi, klasy pracującej Uśmiechajcie się do kamery, nie bójcie się Szefowie mediów tworzą układ - dokładnie zamknięty obszar w umyśle Nikogo tam nie wpuszczą, żadnych intruzów, natrętów To jest w porządku Musisz lubić co oni lubią Musisz kochać co oni kochają Musisz nienawidzić tego, czego oni nienawidzą Musisz żyć jak oni żyją Niczego nie odczuwać, ani nie rozumieć niczego Musisz być po prostu tylko pierdoloną częścią tej maszyny Zwiększając jej harmonię i przyczyniając się do jej rozwoju Dysharmonia nie może być zaakceptowana To kurwa potężna, wielka i wszechwładna maszyna Myśli kontrolowane przez media To jest w porządku A ja wciąż odczuwam wyobcowanie Zagubiając się całkowicie w tej izolacji Wraz z tym, jak wzmaga się moja bezradność Biję się postrzegając ciemny obraz Jestem zakłopotany przez niepewność To jest w porządku Mam tego wszystkiego dość Tego industrialnego, cybernetycznego świata Człowiek staje się nieludzki Będąc sprzedawanym i kupowanym towarem To jest w porządku Pewnego dnia obudziłem się uderzając pięścią o ścianę Moja dusza wrze tam w głębi gdyż z każdym dniem czuję się coraz mniejszy Skrępowany bezdusznością świata

PUNK STYLE

Life is shit When I hear your lies again These dirty curtains, tobacco stinking Life is shit When I see what I never want to Feel something which isn't in me When I put all trust in somebody And I got disappointed Life is shit When I see this vomitted bed The walls where tears're dripping When I dip my love into a vodka bottle Life is senseless When dog eats dog for money Life is agony When I guess freedom is pleasure My ambitions lost in fog I don't give a shit about living I don't want to know But sitting in a huge armchair Can be a relief Smoking a cigar and thinking about nothing Nothing is a key to uncertainty I cannot have fun, that's a mistake Sitting is not creating To fight and to rebel Fuck those who don't give a fuck Fucking themselves and all this fucking mess Punk - creative individual Punk isn't corruption Punk is a strength, power To get by Against the grain!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STYL PUNK

Życie jest gównem Kiedy słyszę znowu twoje kłamstwa te brudne zasłony, cuchnące tytoniem Życie jest gównem Kiedy widzę coś, czego nigdy nie chciałbym Czuję coś co nie jest we mnie Kiedy pokładam w kimś całe swoje zaufanie I przeżywam rozczarowanie Życie jest gównem Kiedy widzę to zażygane łóżko ściany, z których kapią łzy Kiedy zanurzam swoją miłość w butelce wódki Życie jest bezcelowe Kiedy pies pożera psa dla szmalu Życie jest agonią Kiedy uznaję, że wolność to przyjemność Moje ambicje zagubione we mgle Mam w dupie życie Nie chcę wiedzieć Jednak siedzenie w wielkim fotelu może powodować ulgę Palenie cygara i myślenie o niczym Nicość jest kluczem do niepewności Nie potrafię bawić się, to jest błąd Siedzenie nie jest kreatywne Walczyć i buntować się Pierdolić tych, którzy mają wszystko w dupie Pierdoląc siebie i cały ten pierdolony bałagan Punk - jednostka kreatywna Punk to nie korupcja Punk to siła, moc do radzenia sobie podczas marszu pod prąd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Piotr Alfred Gindrich 1997-2007, Last Updated in 2022 © Back / Powrót