SIMPLE AND QUITE USEFUL SEARCH ENGINE

This page contains "a simple search engine". A potential visitor of this site should find any information that is uploaded to ftp: http://gindrich.tripod.com. This "searching files device" will not be helpful if you want to look something up in my professional data base called: special education. Moreover, it responds to "HTML, HTM file name as well as the WWW page content". To start a searching process type a term into the box and just click: prześlij kwerendę, prześlij zapytanie (Polish commands) or submit query, send query (English commands). Regarding a searching process, the names of commands that are in use differ from one another.The reason is a wide variety of WWW internet browsers (EXPLORER, NETSCAPE, FIREFOX MOZILLA, OPERA etc.) Each browser sometimes displays its own name depending on command language.

PROSTA I UŻYTECZNA WYSZUKIWARKA

Ta strona zawiera "prostą wyszukiwarkę". Odwiedzający tę witrynę powinni znaleźć wszelkie informacje, które załadowano na serwer ftp: http://gindrich.tripod.com. Wyszukiwarka ta nie będzie pomocna jeśli zechcesz odnaleźć informację w mojej profesjonalnej bazie danych o nazwie: edukacja specjalna. Ponadto wyszukiwarka ta reaguje na "nazwę pliku w formatach HTML, HTM a także na zawartość danej strony WWW". Aby rozpocząć proces wyszukiwania wpisz jakiś termin w okienku i po prostu kliknij: prześlij kwerendę, prześlij zapytanie. Nazwy komend będących w użyciu w obrębie wyszukiwarki różnią się. Powodem jest wielkie zróżnicowanie w zakresie stosowanych przez użytkowników internetu przeglądarek (EXPLORER, NETSCAPE, FIREFOX MOZILLA, OPERA itp.). Każda przeglądarka czasami wyświetla własną nazwę w zależności od języka programowania.

Search term:/Znajdź termin:
Case-sensitive? yes
exact fuzzy