MY TEENAGE REBELLION IN COMMUNIST POLAND/MÓJ BUNT MŁODZIEŃCZY W KOMUNISTYCZNEJ POLSCE

punk rock band

Once in the past I was a member of a punk crew. I am not ashamed of it. Polish teenagers of the 1980s used to live in the reality of a communist country. The reds somehow tried to remove punk rock from the Polish show business. There was the censorship which did not allow for releasing punk rock music. Thus, punk in Poland of the 1980s was the underground music. People involved in that movement established crews. A crew was a small group of creative friends. They issued their own fanzines and wrote poetry. Some crew members were the musicians of punk rock and hardcore bands too. It happened that some juvenile delinquents or even antisocial persons found a punk crew the perfect place to be. The red Polish mass media made use of that fact by presenting the images of a punk offender, criminal or a punk class enemy. Certainly, it was a false as well as a stereotyped view of the Polish punk movement. I belonged to such a crew. Morever, I was writing poetry myself. I was the only creative person in my crew. My writings were very gloomy, pessimistic, sad and melancholic.I could not see any ray of light in our dim image of everyday Polish life. I wrote about 50 poems in Polish. I translated a half into English (see the link MY LYRICS on PIOTR GINDRICH HOMEPAGE). The other crew members were drinking like a fish and were hanging around liquer stores or supermarkets. I used to attend punk rock and hardcore gigs. The pogo was the real expression of frustration. It could have been the case that some young people - punk rock fans felt highly enslaved and inhibited by the state actions. That way freedom was abused by the red authorities and the official enslavement was mantained. However, punk had survived during those hard times in the 1980s. The fans could put up with many inconveniences. At first, the music of Polish punk rock bands was recorded on the audio tapes. Next, it was given to the fans.The state was not able to control the unofficial distribution of the forbidden material. As for a political dimension, some persons associated with punk movement contributed to the fall of the communist system in Poland. They had been always independent and nonconformist. Soon their rebellion resulted in the political system transformation. It took place in a memorable year - 1989. Since 1989 Poland had become a free and a democratic country. Freedom would seem to be no longer abused both by the state and an individual.

Kiedyś w przeszłości należałem do załogi punkowej. Nie wstydzę się tego. Polskie nastolatki lat 80. żyły w rzeczywistości, jaką kreował kraj komunistyczny. Komuniści jakoś chcieli usunąć punk rock z polskiego show businessu. Istniała cenzura, która nie pozwalała na swobodne wydawanie nagrań z muzyką punkową. Tak więc punk w Polsce lat 80. XX wieku był muzyką artystycznego podziemia. Ludzie zaangażowani w działalność ruchu punk powoływali do życia tzw. załogi. Załoga była to mało liczna grupa kreatywnych przyjaciół. Załogi wydawały swoje własne fanziny i tworzyły nawet poezję. Niektórzy członkowie załóg byli także muzykami kapel punk rockowych i hard core'owych. Zdarzało się czasami, że do załóg punkowych trafili osobnicy antyspołeczni, nieletni przestępcy, znajdując tam pełną akceptację. Zależne od czerwonych polskie media wykorzystały ten fakt na drodze manipulacji, kreując obraz punka przestępcy, zbrodniarza, a nawet punka wroga klasowego. Oczywiście, wizerunek ten był fałszywy jak i odpowiadał stereotypowemu myśleniu o polskim ruchu punk. Jak wspomniałem należałem do takiej załogi. Sam pisałem także poezję. W zasadzie byłem jedyną osobą kreatywną w mojej załodze. Moje wiersze były smutne, bardzo pesymistyczne i melancholijne. Nie potrafiłem dostrzec promyka światła w naszym codziennym, mrocznym życiu w Polsce. Napisałem około 50 wierszy po polsku. Przetłumaczyłem połowę na angielski (zobacz odnośnik MY LYRICS na stronie głównej). Pozostali kumple z załogi upijali się, stąd ich głównym zajęciem było włóczenie się w okolicach sklepów monopolowych. W tamtych czasach często chodziłem na koncerty kapel punkowych i hard core. Taniec pogo stanowił prawdziwą ekspresję frustracji. To mogło mieć miejsce, że niektórzy młodzi ludzie - fani punk rocka czuli się w wysokim stopniu zniewoleni i zahamowani przez działania państwa. W taki sposób komunistyczne władze nadużywały wolności, oficjalnie utrzymując stan niewoli. Jednak punk przetrwał te ciężkie czasy lat 80. XX wieku. Fani punka potrafili znosić niewygody. Najpierw muzyka z piosenkami polskich kapel punkowych była nagrywana na taśmy magnetofonowe. Potem przekazywano je fanom. Państwo nie mogło całkowicie kontrolować tego nieoficjalnego obiegu zabronionego materiału. Mając na względzie wymiar polityczny, to niektórzy ludzie powiązani z ruchem punk przyczynili się do upadku komunizmu w Polsce. Byli oni zawsze niezależni i nonkonformistyczni. Wkrótce ich bunt doprowadził do transformacji ustrojowej. Miało to miejsce w pamiętnym 1989 roku. Od 1989 roku Polska stała się wolnym i demokratycznym krajem. Wydawało się, że wolność nie będzie już nigdy zagrożona przez nadużycia..będące udziałem zarówno państwa, jak i osoby.

PUNK IN POLAND NOWADAYS. WHAT ABOUT HARDCORE AND STRAIGHT EDGE?/PUNK W POLSCE OBECNIE. CO Z HARDCORE i STRAIGHT EDGE?

hard core is alive

Nowadays, punk movement is not so active as it was even ten years ago. At present, Polish punk rock is commercial music. Some bands can earn big money playing punk rock in Poland. It is no longer a sheer nonconformist power in rock and roll music. PUNK IS DEAD now because it is not supposed to be the underground movement. But HARDCORE STILL LIVES. The Polish hardcore (especially straight edge and hardline) protests against everything that has been connected with punk.

Obecnie ruch punk nie jest tak aktywny jak nawet jeszcze 10 lat temu. Teraz polski punk rock jest muzyką komercyjną. Niektóre kapele zarabiają duży szmal grając punk rocka w Polsce. Nie jest już on prawdziwą nonokonformistyczną siłą w muzyce. PUNK UMARŁ obecnie i nie jest już ruchem podziemia artystycznego. Jednak HARDCORE WCIĄŻ ŻYJE. Polski hardcore (w szczególności straight edge i hardline) protestuje przeciwko wszystkiemu, co było i jest powiązane z punkiem.

Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2022 © BACK / POWRÓT