MY CURRICULLUM VITAE

Piotr Gindrich photoI was born on July 28th, 1968 in Lublin. Astrologically, I am Leo. I had lived in Świdnik for three years (1968-1971). In 1971 I moved to Lublin. Between 1975 and 1982, I attended an elementary school. Its number was "10" and it was located in Kalinowszczyzna (the eastern part of Lublin, a rather poor district of the city). 8 years later I found high school No III - "Unia Lubelska" (Lublin's Union of Two Nations: Poland and Lithuania) the right place to be. I got my GCSE in 1988. That year I also enrolled in a special education course at Faculty of Pedagogy and Psychology of UMCS (University of Maria Curie Sklodowska; also known as Maria Curie-Sklodowska University-MCSU) in Lublin. As a student I was gradually mastering my English. I have always liked this language because I wanted to understand the lyrics written by the nonconformist artists. In 1992 I passed my FCE exam and took a master's degree in rehabilitation of the blind and the visually impaired. That year I started to work at MCSU as a researcher and a lecturer. I kept studying for CAE and I obtained the certificate in 1995. It was in 1997 when the breakthrough in my scientific work was a fact. I reached the last level - CPE as well as a MCSU scientific board (a board of professors) accepted my doctoral dissertation entitled: "Adjustment difficulties of dyslexic pupils - comparative study". On March 21, 2000 I defended my doctoral thesis. In the end of 2000 I moved to my own apartment in Bazylianowka (district Ponikwoda) in Lublin. On May 13, 2002 I passed my driving test. I have got Honda Jazz, an unusual and smashing car. As for my personal matters, I am a married man. I got married on April 17, 2004. My wife Eliza Gindrich has got a PhD in Romance literature. Her passion is Italy, especially Italian language.

MÓJ ŻYCIORYS

Urodziłem się 28 lipca 1968 roku w Lublinie.Więc mój znak zodiaku to lew. Przez 3 lata (1968-1971) mieszkałem w Świdniku. W 1971 roku przeprowadziłem się do Lublina. W latach 1975-1982 uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 10, na Kalinowszczyźnie (było to we wschodniej części Lublina, w raczej biednej dzielnicy miasta). 8 lat później trafiłem do liceum im. "Unii Lubelskiej" Uzyskałem maturę w 1988 roku. W tym roku zapisałem się także na studia z zakresu pedagogiki specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej) w Lublinie. Jako student stopniowo doskonaliłem mój angielski. Zawsze lubiłem ten język ponieważ chciałem zrozumieć teksty liryczne, których twórcami byli nonkonformistyczni artyści. W 1992 roku zdałem egzamin na FCE i zrobiłem magisterium z zakresu rewalidacji niewidomych i słabowidzących. W tym samym roku rozpocząłem pracę na uniwersytecie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Wciąż uczyłem się do egzaminu na CAE a certifikat ten uzyskałem w 1995 roku. To w 1997 roku nastąpił przełom w mojej pracy naukowej. Osiągnąłem ostatni poziom kompetencji językowej - CPE oraz Rada Wydziału zaakceptowała temat mojego doktoratu : "Trudności przystosowawcze uczniów dyslektycznych - studium porównawcze". 21 marca w 2000 roku obroniłem moją rozprawę doktorską. Pod koniec 2000 roku przeprowadziłem się do mojego własnego mieszkania na Bazylianówce (dzielnica Ponikwoda) w Lublinie. 13 maja 2002 roku zdałem egzamin na prawo jazdy. Obecnie posiadam Hondę Jazz, niezwykłe i świetne auto. Mając na względzie moje sprawy osobiste, to jestem żonatym facetem. Ożeniłem się 17 kwietnia 2004 roku. Moja żona Eliza Gindrich jest doktorem w zakresie literatury romańskiej. Jej pasją są Włochy, w szczególności język włoski.

MY PREFERENCES

What do I like?: honesty, goodness, kindness, sense of humour, frankness, fidelity, loyalty, modesty, simplicity.

Music: power music (punk rock, hardcore), new wave, new romantic and brit pop, industrial (like LAIBACH, RAMMSTEIN), classic rock, hard rock and progressive rock, especially KISS, JETHRO TULL, BLACK SABBATH, STYX, KING CRIMSON, THE DOORS, THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE, THE ROLLING STONES, PINK FLOYD, NAZARETH, FOREIGNER, RAINBOW, WHITESNAKE, CINDERELLA, JOURNEY, ASIA, GLENN DANZIG, heavy metal rock (glam and thrash metal), particularly METALLICA, DIO, MOTÖRHEAD, RATT, WARRANT, QUIET RIOT, SKID ROW, SLAYER, EXODUS.

Favourite movie stars: Sharon Stone, Jack Nicholson, Woody Allen, Leslie Nielsen, Robert de Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Tom Cruise, Mel Gibson, Richard Gere, Harrison Ford, Jeremy Irons, Marlon Brando, Anthony Hopkins, Edward Norton, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Rebecca de Mornay, Jennifer Love Hewitt, Holly Hunter, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Kate Beckinsale, Michael Douglas, Peter Falk, Clint Eastwood, Russell Crowe, Sam Neill.

Sports: soccer (not American football), basketball, ice-hockey, ski jumping, volleyball, handball.

Clothes: jeans, jackets, T-shirts. I sometimes wear suit.

Shoes: I wear all sorts of shoes.

Professional interests: dyslexia, learning disabilities (LD) and comorbid disorders (ODD, CD, ADHD), visual impairment and blindness, mental retardation, rare syndromes (Rett syndrome, Barth syndrome, NF1 syndrome, fragile X syndrome, eating disorders), personality (especially self-concept), maladjustment, criminality, violence, behaviour, sociometric status, giftedness and creativity.

Other interests: The Protestant Reformation, applied statistics, computer technology, the languages of web design.

Language: English.

Countries in the world (excluding Poland): Switzerland, Germany, Austria, Hungary, USA, Japan, Canada, United Kingdom, Ireland, Australia, New Zealand, Italy, The Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, Norway, France, Spain, Portugal.

Bad habits: I sometimes drink wine, beer, whisky (whiskey) or gin. I like Polish (especially PERŁA), Dutch, Belgian, Czech, Slovak, Austrian, German, Irish and Danish breweries; Italian, French, Portuguese and Spanish dry or semi-dry wine, Irish, Scotch, American whisky and various brands of gin.

What does make me different from others?: I am a controversial character regarding the music despised by the majority, the surname (rare and uncommon), independence and creativity.

What do I dislike?: materialism, narrow-mindness, infidelity, disloyalty, jealousy, enviousness, insincerity, vanity, boastfulness.

Food: different sorts of Polish, French and Italian cheese, meat (especially pork, beef and poultry), Italian, French, Hungarian and Polish cuisine.

What does my home city badly need?: Lublin (360.000 plus 80.000 students) needs an airport to become a metropolitan city. Two airports in Lublin region (Świdnik - a smaller one; Niedźwiada - a bigger one) would be a wonderful thing. Świdnik is very likely to become Lublin's metropolitan airport.But I think Lublin is still undervalued city and it deserves a huge airport in Niedźwiada. Unfortunetely, the project of Niedźwiada Airport failed due to high costs. Niedźwiada could have been another Gdynia (the brave new sea port that was built in the 1920s by the state). Unlike Niedźwiada Świdnik Airport project is intended to make use of the infrastructure that has already existed.However, a small airport will be insufficient for Lublin region.

MOJE PREFERENCJE

Co lubię?: uczciwość, dobroć płynącą od ludzi, uprzejmość, poczucie humoru, szczerość, wierność, lojalność, skromność, prostotę.

Muzyka: muzyka czadowa (punk rock, hardcore), new wave, new romantic i brit pop, industrial (jak LAIBACH, RAMMSTEIN), rock klasyczny, hard rock i rock progresywny, w szczególności KISS, JETHRO TULL, BLACK SABBATH, STYX, KING CRIMSON, THE DOORS, THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE, THE ROLLING STONES, PINK FLOYD, NAZARETH, FOREIGNER, RAINBOW, WHITESNAKE, CINDERELLA, JOURNEY, ASIA, GLENN DANZIG, heavy metal rock (glam i thrash metal), zwłaszcza METALLICA, DIO, MOTÖRHEAD, RATT, WARRANT, QUIET RIOT, SKID ROW, SLAYER, EXODUS.

Ulubione gwiazdy kina: Sharon Stone, Jack Nicholson, Woody Allen, Leslie Nielsen, Robert de Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Tom Cruise, Mel Gibson, Richard Gere, Harrison Ford, Jeremy Irons, Marlon Brando, Anthony Hopkins, Edward Norton, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Rebecca de Mornay, Jennifer Love Hewitt, Holly Hunter, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Kate Beckinsale, Michael Douglas, Peter Falk, Clint Eastwood, Russell Crowe, Sam Neill.

Dyscypliny sportu: piłka nożna, koszykówka, hokej na lodzie, skoki narciarskie, siatkówka, piłka ręczna.

Ubrania: spodnie dżinsowe, kurtki dżinsowe, koszulki typu T-shirt. Czasami noszę garnitur.

Buty: Noszę wszystkie rodzaje obuwia.

Zainteresowanie zawodowe: dysleksja, trudności w uczeniu się (LD) oraz zaburzenia współistniejące (ODD, CD, ADHD), zaburzenia widzenia i ślepota, upośledzenie umysłowe, rzadkie syndromy (syndrom Retta, Bartha, syndrom NF1, syndrom łamliwego chromosomu X, zaburzenia odżywiania), osobowość (w szczególności pojęcie o sobie), nieprzystosowanie, przestępczość, przemoc, zachowanie, status socjometryczny, talent, uzdolnienia i twórczość.

Pozostałe zainteresowania: Reformacja, statystyka stosowana, technologia komputerowa, języki projektowania stron WWW.

Język: angielski.

Państwa na świecie (z wyjątkiem Polski): Szwajcaria, Niemcy, Austria, Węgry, Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Australia, Nowa Zelandia, Włochy, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Norwegia, Francja, Hiszpania, Portugalia.

Złe nawyki: Czasami piję wino, piwo, whisky lub gin. Lubię polskie (zwłaszcza PERŁĘ), holenderskie, belgijskie, czeskie, słowackie, austriackie, niemieckie, irlandzkie i duńskie piwa; włoskie, francuskie, portugalskie i hiszpańskie wytrawne lub półwytrawne wino, irlandzką, szkocką, amerykańską whisky i różne marki ginu.

Co odróżnia mnie od innych ludzi?: Jestem postacią kontrowersyjną uwzględniając muzykę nie lubianą przez większość, nazwisko (rzadkie i niepospolite), niezależność i twórczość.

Czego nie lubię?: materializmu, wąskich horyzontów myślowych, niewierności, nielojalności, zazdrości, zawiści, nieszczerości, próżności, pychy.

Żywność i odżywanie: polskie, francuskie i włoskie sery różnej maści, mięso (w szczególności wieprzowina, wołowina i drób), kuchnia włoska, francuska, węgierska i polska.

Czego bardzo potrzebuje moje rodzinne miasto?: Lublin (360.000 plus 80.000 studentów) potrzebuje lotniska aby stać się metropolią. Dwa lotniska na Lubelszczyźnie (Świdnik - mniejsze; Niedźwiada - większe) byłyby fantastyczną sprawą. Bardzo prawdopodobne, że Świdnik zostanie lotniskiem dla lubelskiej metropolii. Jednak sądzę, że Lublin jest wciąż miastem niedocenianym i zasługuje na tak duże lotnisko jak te planowane w Niedźwiadzie. Niestety projekt lotniska w Niedźwiadzie upadł ze względu na wysokie koszty. Niedźwiada mogłaby stać się drugą Gdynią (portem wybudowanym przez państwo w latach 20. całkowicie od podstaw na miejscu dawnej osady rybackiej). Przeciwnie do Niedźwiady lotnisko w Świdniku zamierza wykorzystać infrastrukturę, która już istniała od dawna na małym lotnisku sportowym. Jednak mały port lotniczy nie będzie wystarczający dla całej Lubelszczyzny.

The page was created by Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2022 ©