Piotr Gindrich Homepage - Piotr Alfred Gindrich Homepage

Graffiti on the Wall
Piotr Gindrich Homepage
Title
Go to content
Introduction/Intro
Eliza and Piotr Alfred Gindrich
"Grass is green and violets are blue. I can feel the touch of spring and my dreams have come true" (personal lyrics). My name is Piotr Gindrich. As you see my surname you may feel surprised, puzzled, embarrassed. It is rather a rare German surname. The name's spelling included an umlaut. In Poland there are only two persons whose surname is Gindrich (actually Gündrich): my wife Eliza and me. However, the spelling variation Gindrych can be found in Warsaw and Mazovia region. The surname was probably made even more Polish by the descendants of my father's uncle. Considering my personality, I am rather a shy person. I am trying to change it and I pay tribute to my wife - Eliza Gindrich. She deserves it.
Wprowadzenie
"Trawa jest zielona i fiołki są niebieskie. Czuję tchnienie wiosny a moje marzenia spełniły się" (osobista poezja). Nazywam się Piotr Gindrich. Gdy zobaczysz moje nazwisko, to możesz poczuć się zaskoczony, zdziwiony, zakłopotany. To raczej rzadkie niemieckie nazwisko. Jego pisownia zawierała umlaut. W Polsce są tylko dwie osoby, które nazywają się Gindrich (a właściwie Gündrich): moja żona Eliza i ja. Jednak w Warszawie i na Mazowszu można spotkać nazwisko o wariancie pisowni Gindrych. Możliwe, że potomkowie wujka mojego ojca spolszczyli je nawet jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o moją osobowość, to jestem raczej nieśmiałym człowiekiem. Jednak próbuję się zmieniać dla mojej żony - Elizy  Gindrich. Ona na to zasługuje.


On British Symbols and English Pride
The Union Jack
The symbol of the British pride is not only the Union Jack but also a patriotic song entitled "Flame that never dies". I came across that smashing song while I was listening to a compilation of "the right wing rock bands". England is a special country. The English people are very proud of their monarchy and nationality. England and English men may be respected for the homage they pay to tradition and conservatism.

O brytyjskich symbolach i angielskiej dumie
Symbolem dumy Brytyjczyków jest nie tylko niesamowita flaga, popularny "The Union Jack", ale także piosenka patriotyczna zatytułowana "Płomień, który nigdy nie gaśnie". Natknąłem się na tę znakomitą piosenkę słuchając kompilacji "prawicowych kapel rockowych". Anglia to szczególny kraj. Anglicy są bardzo dumni ze swojej monarchii i narodowości. Naród angielski i Anglia zasługują na szacunek za hołd, jaki składają tradycji i konserwatyzmowi.
Piotr Alfred Gindrich photo
My Curricullum Vitae
I was born on July 28, 1968 in Lublin. Astrologically, I am Leo. I had lived in Świdnik for three years (1968-1971). In 1971 I moved to Lublin. Between 1975 and 1982, I attended an elementary school. Its number was 10 and it was located in Kalinowszczyzna (the eastern part of Lublin, a rather poor district of the city). 8 years later I found high school No III - Unia Lubelska (Lublin's Union of Two Nations: Poland and Lithuania) the right place to be. I got my GCSE in 1988. That year I also enrolled in a special education course at Faculty of Pedagogy and Psychology of UMCS (University of Maria Curie Sklodowska; also known as Maria Curie-Sklodowska University - MCSU) in Lublin. As a student I was gradually mastering my English. I have always liked this language because I wanted to understand the lyrics written by the nonconformist artists. In 1992 I passed my FCE exam and took a master's degree in rehabilitation of the blind and the visually impaired. That year I started to work at MCSU as a researcher and a lecturer. I kept studying for CAE and I obtained the certificate in 1995. It was in 1997 when a breakthrough in my scientific work was a fact. I reached the last level - CPE as well as a MCSU scientific board (a board of professors) accepted my doctoral dissertation entitled: "Adjustment difficulties of dyslexic pupils - a comparative study". On March 21, 2000 I defended my doctoral thesis. In the end of 2000 I moved to my own apartment in a city district - Ponikwoda in Lublin. On May 13, 2002 I passed my driving test. I have got Honda Jazz, an unusual and smashing car. I am a married man. I got married on April 17, 2004. My wife Eliza Gindrich has got a PhD in Romance literature. Her passion is Italy, especially Italian language.
Mój życiorys
Urodziłem się 28 lipca 1968 roku w Lublinie. Więc mój znak zodiaku to lew. Przez 3 lata (1968-1971) mieszkałem w Świdniku. W 1971 roku przeprowadziłem się do Lublina. W  latach 1975-1982 uczęszczałem do szkoły podstawowej. Miała ona nr 10 i znajdowała się na Kalinowszczyźnie (było to we wschodniej części Lublina, w raczej biednej dzielnicy miasta). 8 lat później trafiłem do liceum im. "Unii Lubelskiej". Uzyskałem maturę w 1988 roku. W tym roku zapisałem się także na studia z zakresu pedagogiki specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej) w Lublinie. Jako student stopniowo doskonaliłem mój angielski. Zawsze lubiłem ten język, ponieważ chciałem zrozumieć teksty liryczne, których twórcami byli nonkonformistyczni artyści. W 1992 roku zdałem egzamin na FCE i zrobiłem magisterium z zakresu rewalidacji niewidomych i słabowidzących. W tym samym roku rozpocząłem pracę na uniwersytecie jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Wciąż uczyłem się do egzaminu na CAE a certifikat ten uzyskałem w 1995 roku. To w 1997 roku nastąpił przełom w mojej pracy naukowej. Osiągnąłem ostatni poziom kompetencji językowej - CPE oraz Rada Wydziału zaakceptowała temat mojego doktoratu: Trudności przystosowawcze uczniów dyslektycznych - studium porównawcze. 21 marca w 2000 roku obroniłem moją rozprawę doktorską. Pod koniec 2000 roku przeprowadziłem się do mojego własnego mieszkania na Bazylianówce (dzielnica Ponikwoda) w Lublinie. 13 maja 2002 roku zdałem egzamin na prawo jazdy. Obecnie posiadam Hondę Jazz, niezwykłe i świetne auto. Jestem żonatym facetem. Ożeniłem się 17 kwietnia 2004 roku. Moja żona Eliza Gindrich jest doktorem w zakresie literatury romańskiej. Jej pasją są Włochy, w szczególności język włoski.
My Preferences
 • What do I like?: honesty, goodness, kindness, sense of humour,  frankness, fidelity, loyalty, modesty, simplicity.
 • Music: punk rock, hardcore, new wave, new romantic and brit pop, industrial (LAIBACH, RAMMSTEIN), classic rock, hard rock and progressive rock, especially KISS, JETHRO TULL, BLACK SABBATH, STYX, KING CRIMSON, THE DOORS, THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE, THE ROLLING STONES, PINK FLOYD, NAZARETH, FOREIGNER, RAINBOW, WHITESNAKE, CINDERELLA, JOURNEY, ASIA, GLENN DANZIG, heavy metal rock (glam and thrash metal), particularly METALLICA, DIO, MOTÖRHEAD, RATT, WARRANT, QUIET RIOT, SKID ROW, SLAYER, EXODUS.
 • Favorite movie stars: Sharon Stone, Jack Nicholson, Woody Allen, Leslie Nielsen, Robert de Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Tom Cruise, Mel Gibson, Richard Gere, Harrison Ford, Jeremy Irons, Marlon Brando, Anthony Hopkins, Edward Norton, Leonardo DiCaprio, Jonah  Hill, Rebecca de Mornay, Jennifer Love Hewitt, Holly Hunter, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Kate Beckinsale, Michael Douglas, Peter Falk, Clint Eastwood, Russell Crowe, Sam Neill.
 • Sports: soccer (not American football), basketball, ice-hockey, ski jumping, volleyball, handball.
 • Clothes: jeans, jackets, T-shirts. I sometimes wear suit.
 • Shoes: I wear all sorts of shoes.
 • Professional interests: dyslexia, learning  disabilities (LD) and comorbid disorders (ODD, CD, ADHD), visual impairment and blindness, intellectual disability, rare genetic syndromes, personality (especially self-concept), maladjustment, criminality, violence, behaviour, sociometric status, giftedness and creativity.
 • Other interests: The Protestant Reformation, applied statistics, computer technology, the languages of web design.
 • Language: English.
 • Countries in the world (excluding Poland): Switzerland, Germany, Austria, Hungary, USA, Japan, Canada, United Kingdom, Ireland, Australia, New Zealand, Italy, Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, Norway, France, Spain, Portugal.
 • Bad habits: I sometimes drink wine, beer, whisky (whiskey) or gin. I like Polish, Dutch, Belgian, Czech, Slovak, Austrian, German, Irish and Danish breweries; Italian, French, Portuguese and Spanish dry or semi-dry wine, Irish, Scotch, American whisky and various brands of gin.
 • What does make me different from others?: I am a controversial character regarding the music despised by the majority, the surname (rare and uncommon), independence and creativity.
 • What do I dislike?: materialism, narrow-mindness, infidelity, disloyalty, jealousy, enviousness, insincerity, vanity, boastfulness.
 • Food: different sorts of Polish, French and Italian cheese, meat (especially pork, beef and poultry), Italian, French, Hungarian and Polish cuisine.
          
Moje preferencje
 • Co lubię?: uczciwość, dobro, uprzejmość, poczucie humoru, szczerość, wierność, lojalność, skromność, prostotę.
 • Muzyka: punk rock, hardcore, new wave, new romantic i brit pop, industrial (jak LAIBACH, RAMMSTEIN), rock klasyczny, hard rock i rock progresywny, w szczególności KISS, JETHRO TULL, BLACK SABBATH, STYX, KING CRIMSON, THE DOORS, THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE, THE ROLLING STONES, PINK FLOYD, NAZARETH, FOREIGNER, RAINBOW, WHITESNAKE, CINDERELLA, JOURNEY, ASIA, GLENN DANZIG, heavy metal rock (glam i thrash metal), zwłaszcza  METALLICA, DIO, MOTÖRHEAD, RATT, WARRANT, QUIET RIOT, SKID ROW, SLAYER, EXODUS.
 • Ulubione gwiazdy kina: Sharon Stone, Jack Nicholson, Woody Allen, Leslie Nielsen, Robert de Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Tom Cruise, Mel Gibson, Richard Gere, Harrison Ford, Jeremy Irons, Marlon Brando, Anthony Hopkins, Edward Norton, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Rebecca de Mornay, Jennifer Love Hewitt, Holly Hunter, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Kate Beckinsale, Michael Douglas, Peter Falk, Clint Eastwood, Russell Crowe, Sam Neill.
 • Dyscypliny sportu: piłka nożna, koszykówka, hokej na lodzie, skoki narciarskie, siatkówka, piłka ręczna.
 • Ubrania: spodnie dżinsowe, kurtki dżinsowe, koszulki typu T-shirt. Czasami noszę garnitur.
 • Buty: Noszę wszystkie rodzaje obuwia.
 • Zainteresowanie zawodowe: dysleksja, trudności w  uczeniu się (LD) oraz zaburzenia współistniejące (ODD, CD, ADHD), zaburzenia widzenia i ślepota, niepełnosprawność intelektualna, rzadkie syndromy genetyczne, osobowość (w szczególności pojęcie o sobie), nieprzystosowanie, przestępczość, przemoc, zachowanie, status socjometryczny, talent, uzdolnienia i twórczość.
 • Pozostałe zainteresowania: Reformacja, statystyka stosowana, technologia komputerowa, języki projektowania stron WWW.
 • Język: angielski.
 • Państwa na świecie (z wyjątkiem Polski): Szwajcaria, Niemcy, Austria, Węgry, Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Australia, Nowa Zelandia, Włochy, Holandia, Belgia, Dania, Szwecja, Norwegia, Francja, Hiszpania, Portugalia.
 • Złe nawyki: Czasami piję wino, piwo, whisky lub gin. Lubię polskie, holenderskie, belgijskie, czeskie, słowackie, austriackie, niemieckie, irlandzkie i duńskie piwa; włoskie, francuskie, portugalskie i hiszpańskie wytrawne lub półwytrawne wino, irlandzką, szkocką, amerykańską whisky i różne marki ginu.
 • Co odróżnia mnie od innych ludzi?: Jestem postacią kontrowersyjną ze względu na muzykę nie lubianą przez większość, nazwisko (rzadkie i niepospolite), niezależność i twórczość.
 • Czego nie lubię?: materializmu, wąskich horyzontów myślowych, niewierności, nielojalności, zazdrości, zawiści, nieszczerości, próżności, pychy.
 • Jedzenie: polskie, francuskie i włoskie  sery różnej maści,  mięso (w szczególności wieprzowina, wołowina i  drób), kuchnia włoska, francuska, węgierska i polska.
It's Me
Me, My Life and Work
For over three decades I have been working as a researcher and a lecturer at Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. I usually lecture on maladjustment, LD, dyslexia and comorbid disorders, educational therapy, special educational needs, social integration and inclusion. I am trying to be creative. To make students more focused on my classes, I have created my own website concerning special education and the related fields. My Polish website is devoted to some educational, psychological, sociological, criminological as well as psychiatric topics. I have made use of many data resources, picking out the information for my website (the American, Canadian, Australian as well as the European, including Polish scientific literature). The creation of "teaching & learning environment" was intended to encourage distance education. Regarding my job, I am actually interested in dyslexia, other learning disabilities and comorbid disorders. My doctoral dissertation was entitled: Adjustment disorders of dyslexic adolescents - comparative study. I used to be a member of IDA (The International Dyslexia Association founded by Samuel Orton). I published a book concerning self-esteem, sociometric status and behaviour of dyslexic as well as learning disabled individuals.
Moreover, I designed a systematic review study in maladjustment and its correlates such as emotional disturbance, conduct disorders (CD), oppositional defiant disorder (ODD), personality disorders, delinquency and crime, gender identity disorders as well as ecological/social factors (school, family, peers, community and media). Dyslexia and LD could be also associated with this complex phenomenon. My book on the psychosocial components of maladjustment is also available now. The next area, I was engaged in, concerned visual impairment and blindness. Inclusion of the visually impaired is one of my favorite topics. I have been co-operating with Professor Kirenko and RNIB (Royal National Institute of The Blind) for years. We have published a book on integration, inclusion, self-esteem and attitudes towards visual disability. The publication seems to be a thorough, scientific report on self-esteem and attitudes of adolescents. Giftedness and creativity are the recent topics. Is there any marked difference between a gifted and a special child? Should a special educator be an advocate for such a child in a mainstream school?. The future school is going to be "the one for all children" any way. Thus, the key goal of a postmodern society is a multiple inclusion involving not only education but also culture, religion, race, gender, sexual orientation, social background (family, community). Last but not least field pertains to the relationship between learned helplessness (LH) and learning disabilities (LD). In my recent monograph on that issue I proved that the association seemed to be significant. It means that because of academic failure and other disorders co-occurring with LD, the junior high school adolsecents are more exposed to LH.
To ja
Ja, moje życie i praca
Od ponad trzydziestu lat pracuję jako badacz i wykładowca na UMCS w Lublinie. Prowadzę wykłady na temat nieprzystosowania, trudności w uczeniu się, dysleksji i zaburzeń współistniejących, terapii pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych, integracji społecznej, inkluzji. Próbuję być kreatywny. Aby bardziej zainteresować studentów moimi zajęciami stworzyłem własną stronę WWW dotyczącą pedagogiki specjalnej i dziedzin pokrewnych. Moja polska strona jest poświęcona tematom edukacyjnym, psychologicznym, socjologicznym, kryminologicznym oraz psychiatrycznym. Wykorzystałem wiele źródeł danych, dobierając informacje do mojej strony  (naukowa literatura amerykańska, kanadyjska, australijska, europejska, w tym polska). Stworzenie "środowiska nauczania i uczenia się" miało na celu zachęcanie ludzi do edukacji zdalnej. Mając na względzie moją pracę, jestem bardzo zainteresowany dysleksją, innymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami współwystępującymi. Temat mojej rozprawy doktorskiej brzmiał: "Trudności przystosowawcze uczniów dyslektycznych - studium porównawcze". Byłem członkiem IDA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dysleksji im. Samuela Ortona). Opublikowałem książkę dotyczącą samooceny, statusu socjometrycznego oraz zachowania osób z dysleksją oraz trudnościami w uczeniu się. Co więcej, zaprojektowałem systematyczny przegląd badań nad nieprzystosowaniem oraz jego korelatami takimi jak : zaburzenia  emocjonalne, zaburzenia zachowania (CD), zaburzenia prowokacyjno-buntownicze (ODD), zaburzenia osobowości, przestępczość dzieci i dorosłych, zaburzenia poczucia tożsamości płciowej oraz czynniki społeczne (szkoła, rodzina, rówieśnicy, społeczności i mass media). Dysleksja i trudności w uczeniu się mogą także wiązać się z tym złożonym zjawiskiem. Książka na temat psychospołecznych komponentów nieprzystosowania jest już dostępna. Kolejny obszar, który mnie nurtował, dotyczył zaburzeń widzenia i ślepoty. Włączanie słabowidzących jest jednym z moim ulubionych tematów. Współpracuję z profesorem Januszem Kirenko i RNIB (Royal National Institute of The Blind). Wydaliśmy książkę dotyczącą integracji, włączania, samooceny oraz postaw wobec niepełnosprawności wzrokowej. Publikacja ta to dogłębne naukowe sprawozdanie na temat samooceny i postaw nastolatków. Wybitne zdolności i twórczość to tematy, które ostatnio mnie zainteresowały. Czy istnieje jakaś znacząca różnica między dzieckiem zdolnym a specjalnym? Czy pedagog specjalny powinien być adwokatem dla takiego dziecka w szkole ogólnodostępnej? Szkoła w przyszłości będzie tą dla wszystkich dzieci. W taki sposób kluczowym celem społeczeństwa w dobie postmodernizmu jest wielorakie włączanie pociągające za sobą nie tylko edukację, ale także kulturę, religię, rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie społeczne (rodzina, społeczność lokalna). Ostatni, ale nie mniej ważny, dotyczy związku między wyuczoną bezradnością a trudnościami w uczeniu się. W mojej najnowszej monografii na temat tego zagadnienia udowodniłem, że zależność ta była istotna. Oznacza to, że z powodu  niepowodzeń szkolnych i innych zaburzeń towarzyszących trudnościom w  uczeniu się, nastolatki są bardziej podatne na wyuczoną bezradność.  
Hobby
My first hobby is rock 'n' roll music. I love especially such music genres as: hard, glam, heavy metal, punk, gothic rock, hardcore and new wave. I have got a great deal of stuff (mainly the audio tapes but also CDs). Some recordings are of a very low quality. One knows that, particularly, punk rock music was sometimes played in garages and other special places those times in Poland. To make some people aware of the music, I created "a real rock site/temple". I have been a big KISS fan since I was nine years old (MY HOMEPAGE ABOUT KISS).
I am fond of soccer, as well. It is my second hobby. Now, I am only watching football matches on TV. My favorite clubs are: AC MILAN (Rossoneri, Diavoli), A.S. ROMA (Giallorossi), BAYERN MUNICH, CHELSEA LONDON (The Blues), LEGIA WARSAW, REAL MADRID (Galácticos), ŚLĄSK WROCŁAW (Śląsk Army), HETMAN ZAMOŚĆ (Grand Crown Hetman), GÓRNIK ŁĘCZNA (Górnicy - Miners), MOTOR LUBLIN (Motorowcy). The Polish clubs come from the "undefeated cities" (Warsaw, Wroclaw - Breslau) and my beloved home city - Lublin as well as Zamość and Łęczna - towns which are located nearby. I was an amateurish football player. I played a defensive midfielder for my school team. My wife - Eliza sometimes considers my hobby to be childish but I am not angry with her for that.
Hobby
Moim pierwszym hobby jest muzyka rockowa. Uwielbiam zwłaszcza takie gatunki muzyczne jak: hard, glam, heavy metal, punk, gothic rock, hardcore oraz nową falę. Mam dość dużo klamotów (przeważnie taśmy magnetofonowe, ale także płyty kompaktowe). Niektóre nagrania cechują się bardzo niską jakością. Wiemy, że, szczególnie, punk rock był czasem grany w garażu i w innych wyjątkowych miejscach w tamtych czasach w Polsce. Aby uświadomić ludzi w zakresie wszystkich wymienionych gatunków rocka stworzyłem "stronę/świątynię prawdziwego rocka".  Jestem wielkim fanem KISS od dziewiątego roku życia (MOJA STRONA KISS).
Uwielbiam także piłkę nożną. To moje drugie hobby. Teraz tylko oglądam mecze piłki nożnej w TV. Do moich ulubionych klubów należą: AC MILAN (Rossoneri, Diavoli), A.S. ROMA (Giallorossi), BAYERN MONACHIUM, CHELSEA LONDYN (The Blues), LEGIA WARSZAWA, REAL MADRYD (Królewscy), ŚLĄSK WROCŁAW (Wojskowi), HETMAN ZAMOŚĆ (Hetman Wielki Koronny), GÓRNIK ŁĘCZNA (Górnicy), MOTOR LUBLIN (Motorowcy). Polskie kluby pochodzą z "niezwyciężonych miast" (Warszawa, Wrocław) oraz z mojego ukochanego miasta - Lublina oraz Zamościa i Łęcznej. Kiedyś w przeszłości byłem piłkarzem amatorem. Grałem na pozycji defensywnego pomocnika dla mojej szkolnej drużyny. Moja żona - Eliza czasami uznaje moje hobby za przejaw "obecności dziecka" we mnie, ale ja nie gniewam się na nią z tego powodu.
The Older Version Of My Homepage
If you prefer the older version to the new one, please click MY OLD HOMEPAGE. It may be easier to find by search engines such as Google.
Starsza wersja mojej strony
Jeśli wolisz starszą wersję od tej nowej, proszę kliknąć MOJA DAWNA STRONA. Może być ona łatwiejsza do odnalezienia przez wyszukiwarki takie jak Google.

Back to content