Holy Diver cover

DIO - "Holy Diver (1983)

Historically, Ronnie James Dio was one of the most influential artists with regard to the hard rock and heavy metal music genres development. He was famous for his exceptional achievements. I would like to outline them.
First, in the early 1970s Ronnie formed a heavy metal band called ELF. The alternative names for it, e.g. THE ELECTRIC ELVES, THE ELVES were also in use. Both ELF and DEEP PURPLE found it easy to cooperate in producing the rock music. In addition, ELF usually opened for DEEP PURPLE once they were playing a gig together. Roger Glover - DEEP PURPLE'S bassist got somehow inspired by the voice, the songs and the music written by Dio. Eventually, he made up his mind to produce three ELF albums.
Second, the next distinguished member of DEEP PURPLE - Ritchie Blackmore suggested that Dio would join his new group. Its name was RAINBOW. Ronnie Jamies Dio (with RAINBOW) recorded seven albums over a period of five years (1975-1979). His RAINBOW adventure was through in 1979. It was soon after they released a masterpiece: "Long Live Rock n' Roll".
Third, the same year, another giants of hard rock, known as BLACK SABBATH, were looking for a new singer. Luckily, they encountered Ronnie James Dio who became their vocalist. He took place of Ozzy Osobourne who was believed to be not only preoccupied with charisma but also hard to replace.Nevertheless, Dio accepted that ultimate challenge. In the early 1980s his cooperation with BLACK SABBATH resulted in a couple of memorable and successful studio albums ("Heaven and Hell", "Mob Rules").
Fourth, Ronnie James Dio bade BLACK SABBATH farewell since he appeared to be absorbed in bringing his own band into existence. The band DIO was established in the end of 1982. Apart from Ronnie James Dio, three other members: Vinny Appice (a drummer, ex-member of BLACK SABBATH); Jimmy Bain (a bassist who collaborated with RAINBOW and THIN LIZZY); Vivian Campbell (a guitarist who was formerly engaged by SWEET SAVAGE) were recruited.
In May of 1983, the debut album of DIO "Holy Diver" came out. As for the music from "Holy Diver", it must be said that each of nine tracks may be found compelling. None of them is poor, below standard. However, there are some tracks which are superior to the others with reference to the artistic quality. In my opinion, the songs: Holy Diver (the title track combines a perfect tune with the lyrics willing to tell us a demonic story illustrated on the cover), Caught in the middle, Don't talk to strangers, Straight through the heart, Invisible, Shame on the night (the impressive ending to the whole project which is probably a ballad inspired by werewolf movies) might be still absorbing, taking into account both the music and the lyrics. The songs: Stand up and shout, Gypsy, Rainbow in the dark are slightly inferior to those mentioned above. Hovever, as a whole, "Holy Diver" may be ranked among the best heavy metal productions in the 1980s.
Taking into consideration the lyrics, "Holy Diver" seems to be quite absorbing, too. The lyrics center on the following themes:

DIO - "Święty Nurek" (1983)

Z historycznego punktu widzenia, Ronnie James Dio był jednym z najbardziej znaczących artystów jeśli chodzi o rozwój takich gatunków muzycznych jak hard rock i heavy metal. Zasłynął on swoimi wyjątkowymi osiągnięciami. Chciałbym je w skrócie przedstawić.
Po pierwsze, na początku lat 70. XX wieku Ronnie założył zespół heavy metalowy o nazwie ELF. Inne nazwy tej kapeli, tj. THE ELECTRIC ELVES, THE ELVES były także stosowane. Zarówno ELF, jak i DEEP PURPLE z łatwością nawiązali współpracę w zakresie wydawania płyt z muzyką rockową. Ponadto ELF był zazwyczaj kapelą otwierającą koncerty DEEP PURPLE, podczas gdy grali na wspólnych trasach koncertowych. Roger Glover - basista DEEP PURPLE stał się w jakiś sposób zainspirowany głosem, piosenkami i muzyką komponowaną przez Dio. W końcu zdecydował, że wyprodukuje trzy albumy ELFom.
Po drugie, następny wybitny członek DEEP PURPLE - Ritchie Blackmore zaproponował Dio przyłączenie się do jego nowej grupy muzycznej. Jej nazwa brzmiała RAINBOW. Ronnie Jamies Dio (wraz z RAINBOW) nagrali siedem albumów przez okres pięciu lat (1975-1979). Jego przygoda z RAINBOW skończyła się w 1979 roku. To miało miejsce niedługo po tym jak wydali oni majstersztyk pt: "Long Live Rock n' Roll" ("Niech żyje Rock n' Roll").
Po trzecie, tego samego roku inni giganci hard rocka, znani jako BLACK SABBATH, szukali nowego śpiewającego w zespole. Na szczęście, oni spotkali na swojej drodze Ronniego Jamesa Dio, który został ich wokalistą. Zajął on miejsce Ozzy'ego Osbourne'a, który był uważany nie tylko za pochłoniętego charyzmą, ale i za kogoś, kogo trudno było zastąpić. Jednak Dio przyjął to największe wyzwanie. Na początku lat 80. XX wieku jego współpraca z BLACK SABBATH zaowocowała kilkoma pamiętnymi i udanymi albumami studyjnymi ("Heaven and Hell"-"Niebo i Piekło", "Mob Rules"-"Mafijne reguły gry").
Po czwarte, Ronnie James Dio pożegnał się z BLACK SABBATH, ponieważ wyglądało na to, że on był bardzo zajęty powołaniem do życia swojego nowego zespołu. Kapela o nazwie DIO została założona pod koniec 1982 roku. Poza Ronnie'em Jamesem Dio zrekrutowano trzech innych członków kapeli: Vinny'ego Appice'a (perkusistę, byłego członka BLACK SABBATH); Jimmy'ego Baina (basistę, który współpracował z RAINBOW i THIN LIZZY); Viviana Campbella (gitarzystę, który został niegdyś zaangażowany przez SWEET SAVAGE).
W maju 1983 roku ukazał się album debiutancki DIO, pt. "Holy Diver" ("Święty Nurek"). Jeśli chodzi o muzykę z "Holy Diver", trzeba powiedzieć, że każdy z dziewięciu utworów może być uznany za frapujący. Żaden z nich nie jest słaby, poniżej wymaganego standardu. Jednak jest kilka utworów, które są lepsze od pozostałych w odniesieniu do ich jakości artystycznej. Moim zdaniem piosenki: Holy Diver (utwór tytułowy łączy wspaniałą melodię z tekstem chcącym nam opowiedzieć demoniczną historię zobrazowaną na okładce płyty), Caught in the middle, Don't talk to strangers, Straight through the heart, Invisible, Shame on the night (imponujące zakończenie całego projektu, które prawdopodobnie jest balladą zainspirowaną filmami z wilkołakami) mogą być wciąż zajmujące, biorąc pod uwagę zarówno muzykę, jak i teksty. Takie piosenki jak: Stand up and shout, Gypsy, Rainbow in the dark są trochę słabsze od tych wymienionych powyżej. Jednak, jako całość, "Holy Diver" można zaliczyć do najlepszych produkcji heavy metalowych w latach 80. XX wieku.
Mając na względzie teksty utworów "Holy Diver" zdaje się być również całkiem zajmujący. Teksty koncentrują się na następujących tematach:

THE REAL ROCK TEMPLE/SITE
Piotr Alfred Gindrich. Last Updated in 2017 ©